U Woord Is ‘n Lig vir My Pad

Deur prof. Johan Malan

Die volgende is ‘n reeks Bybelstudies oor belangrike Christelike leerstellings. Dit is nodig dat alle Christene se geloof stewig in hierdie waarhede veranker sal wees, sodat ons oortuigde volgelinge van die Here Jesus kan wees wat ons opdrag as getuies vir Hom doeltreffend sal uitvoer. Die enigste bron wat in hierdie studie gebruik word, is die Bybel, want jy moet “die heilige Skrifte ken wat jou wys kan maak tot saligheid deur die geloof in Christus Jesus” (2 Tim. 3:15). Die Here self wil jou deur sy Woord onderrig, want “die hele Skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus” (2 Tim. 3:16-17).

Bybelstudie moet in ‘n ernstige en biddende stemming gedoen word, gedagtig aan die feit dat die Heilige Gees jou in jou hart van hierdie groot waarhede wil oortuig. Hy is die Gees van die waarheid wat jou op só ‘n wyse in die waarheid wil lei dat die Here Jesus verheerlik en sy beloftes en verlossingswerk volkome verstaan sal word (Joh. 14:26; 15:26; 16:13-14). Jou studie moet dus nie net ‘n verstandelike oefening wees nie, maar ook ‘n geestelike verryking deurdat jy die genade van die Here op ‘n toenemende wyse ervaar. Kennis en genade moet hand aan hand gaan, want “julle moet toeneem in die genade en kennis van onse Here en Saligmaker, Jesus Christus” (2 Pet. 3:18).

In hierdie Bybelstudie word feitlik deurgaans net Skrifverwysings genoem, met die bedoeling dat elke persoon dit self sal naslaan en in die verband sal lees waarin dit geskryf is. Dit is belangrik dat die tekste gelees sal word, want op dié manier sal jy meer vertroud met die Bybel raak en vir meer studie gemotiveer word. In die proses kan elke leerstelling verder uitgebrei word. Voeg vir jouself nuwe notas aan die einde van elke hoofstuk by en stel ons daarvan in kennis sodat ons dit by hersiene uitgawes van die Bybelstudie in ag kan neem.

Ons voeg ook ‘n paar kernvrae by elke hoofstuk om jou te help om jou kennis oor die betrokke onderwerp te toets. Aan diegene wat skriftelik op die vrae wil reageer, of dalk ander vrae oor die inhoud van die Bybelstudie wil vra, kan dit per epos rig aan: Gerald en Heleen Vos by gvos@bibleguidance.co.za

Ons wil jou baie sterk aanraai om net die 1933 vertaling van die Bybel te gebruik, soos in 1953 hersien. Die Bybelgenootskap gee dit steeds uit omdat daar so ‘n groot aanvraag vir hierdie vertaling is. Op ons webblad www.bibleguidance.co.za is daar ‘n artikel waarin die foute en tekortkomings van die nuwe (1983) vertaling van die Bybel bespreek word. Dit sal gevind word by Afrikaanse Artikels onder die opskrif “Tekskritiek (Bybelvertaling)”: Verdraaiings in die Nuwe Vertaling.

Maak in die loop van jou studie van die geleentheid gebruik om kerntekste in die Bybel te merk en te memoriseer. Daar is so baie beloftes, opdragte, waarskuwings en vermanings in die Bybel waarvan ons kennis moet neem, dat ‘n intensiewe leerproses van God se Woord noodsaaklik is. Dit moet egter nie by kopkennis alleen bly nie omdat dit, op sy eie, jou nie geestelik kan verryk en opbou nie. Nadat jy ‘n teks gelees en gememoriseer het, moet jy dit bepeins en ter harte neem – m.a.w. dit moet in die geloof aanvaar word. Dan alleen sal jy kan sê: “Ek het u Woord in my hart gebêre, dat ek teen U nie sal sondig nie. Lofwaardig is U, o Here! Leer my u insettinge” (Ps. 119:11-12).

Dit is baie belangrik dat jy hierdie Bybelstudie met ‘n oop en ontvanklike gemoed sal benader. Ons het almal nog baie om uit die Here se Woord te leer, maar dan moet ons ‘n leerbare gees hê. As jy aan vooropgestelde idees en kerklike dogmas vashou, dan is jy alreeds bevooroordeeld nog voordat jy met die studie begin het. Sulke mense soek net in die Bybel na bevestiging vir hulle eie idees en ignoreer, vergeestelik of herinterpreteer alles wat daarmee in botsing is. In sulke gevalle word die Bybel misbruik om geloofwaardigheid aan die teologiese tradisies en gebooie van mense te gee (Matt. 15:8-9). Dit sal jou nie nader aan die waarheid bring nie, maar eerder verder daarvandaan af laat wegdryf.

Elke gelowige moet daarna streef om geestelik sterk te wees en op te groei na die volwasse man of vrou in Christus, “sodat ons nie meer kinders sou wees nie wat soos golwe geslinger en heen en weer gedryf word deur elke wind van lering” (Ef. 4:13-14). Satan wil ons van die Bybel en die regte verstaan daarvan weghou, sodat ons onder die geklank van verkeerde leringe kan kom en vervreemd raak van die opregtheid teenoor Christus (2 Kor. 11:3-4). Hierteen moet ons beslis en ernstig waak!

Dit moet ons groot doel wees om eendag voor die Here Jesus te staan en die volgende gunstige beoordeling uit sy mond te hoor: “Jy het my woord bewaar en my Naam nie verloën nie” (Op. 3:8). Om die Here se Woord te bewaar, beteken om dit te ken en te eerbiedig. Om sy Naam nie te verloën nie, beteken dat ons die volle omvang van sy godheid, versoeningswerk en reddende genade moet glo en bely. Mag die Here elke gelowige student van sy Woord hiertoe help.

Inhoudsopgawe

1. Die Drie-enige God

2.   Jesus Christus

3.    Die Heilige Gees

4.    Die Woord van God

5.    Satan en sy ryk

6.    Sonde

7.    Verlossing

8.    Heiligmaking

9.    Gebed

10.Dissipelskap

11.Die gemeente

12.Israel

13.Geestelike dwalings

14.Die wet en genade

15.Dispensasies in die Bybel

16.Die hemel en die hel

17.Tekens van die tye

18.Die wederkoms van Christus

19.Die Antichris

20.Die Regterstoel-oordeel

21.Die millennium

22. Beginsels van Toewyding

 

Afkortings:

Grieks: Gr.

Hebreeus: Heb.

Nuwe Testament: NT

Ou Testament: OT