19. Die Antichris

Daar was deur die eeue heen verskeie węreldleiers en diktators wat ‘n tipies antichristelike rol vervul het deurdat hulle die Christendom beveg en probeer mislei of uitroei het. Hulle was almal antichriste in die kleine – m.a.w. voorlopers vir die groot eindtydse Antichris (1 Joh. 2:18). Paulus wy in meer besonderhede oor die eindtydse openbaring van die Antichris uit, asook sy verdelging tydens die wederkoms van Christus (2 Thess. 2:3-12).

In hierdie gedeelte word ‘n duidelike aanduiding gegee dat daar eers ‘n teëhouer uit die weg geruim moet word voordat die ongeregtige (die Antichris) geopenbaar kan word. Die teëhouer waarna hier verwys word, is die ware kerk wat ‘n tempel van die Heilige Gees is (1 Kor. 3:16, 6:19). Ons moet begryp dat net die Heilige Gees die Antichris met sy sataniese gees van dwaling kan teëstaan (1 Joh. 4:1-6). Wanneer die gemeente skielik met die wegraping verdwyn, dan verdwyn die lig van die węreld en breek daar geestelik totale duisternis op aarde aan. Dan, wanneer daar niemand is wat die werke van die duisternis kan openbaar en bestraf nie, sal die Antichris sonder enige teëstand geopenbaar en węreldwyd deur almal aanvaar word.

Die vier ruiters

Volgens Openbaring 6:1-8 gaan die Antichris op ‘n heel besondere wyse geopenbaar word in sy poging om die mensdom eers deur misleiding en dan deur ‘n genadelose diktatuur onder sy absolute beheer te kry. In die eerste stadium van sy bewind sal hy as ‘n vredevors op die węreldtoneel verskyn (die ruiter op die wit perd). Feitlik niemand sal deur sy bedekte bedrog en valse vredesmantel kan sien wie hy werklik is nie. Hy sal sy aanspraak dat hy ‘n gesant van God is, op ‘n skouspel van bonatuurlike magte en wonderwerke baseer. Alle godsdienste sal hom as gevolg hiervan as hulle gemeenskaplike węreldmessias aanvaar. Vir die misleide, nominale Christene sal hy die Christus wees, vir die Jode die Messias, vir die Moslems die Imam Mahdi, vir die Hindoes Krishna en vir die Boeddhiste die Maitreya Boeddha. Deur slim diplomasie sal hy ook die węreld polities verenig om die hoof van ‘n węreldregering te word.

Wanneer dit 3˝ jaar later blyk dat die Antichris se eenheidshervormings en sosialistiese węreldregering misluk het en rebellie teen sy bewind voorkom, sal hy homself tot geweld wend om sy posisie te handhaaf, en daardeur ‘n militęre diktator word (die ruiter op die rooi perd). Streng ekonomiese beheer en rantsoenering sal tydens die oorloë en hongersnode ingestel word (die ruiter op die swart perd). Hierna bly daar nog net een hoedanigheid vir die Antichris in sy skrikbewind oor, en dit is om as die doodsengel soveel as moontlik mense af te maai en saam met hom na die verderf te sleep (die ruiter op die vaal perd).

Identiteit van die Antichris

In Openbaring word meer besonderhede oor die identiteit en rol van die Antichris gegee, wat as ‘n dier met sewe koppe voorgestel word, asook van sy mederegeerder, die valse profeet (Op. 13:1-18). In Openbaring 17 word nog ‘n intieme bondgenoot van die Antichris genoem, uit wie ons meer van hom te wete kan kom. Dit is ‘n vrou wat al die valse, antichristelike godsdienste van alle tye voorstel (Op. 17:1-18). Hierdie vrou is die moeder van die afvalliges, en as sodanig ‘n geestelike moederorganisasie (‘n alliansie of ekumeniese liggaam) vir al die valse godsdienste. Sy was in ‘n noue assosiasie met al die vorige węreldryke, en sy sal ook op die dier se rug ry en ten nouste met hom en sy komende węreldregering geassosieer wees. In Openbaring 17:9-11 word ons gehelp om sowel vir haar as die dier op wie se rug sy ry, beter te verstaan.

Die eerste gevolgtrekking wat ons hier moet maak, is dat Johannes nie van die sewe berge van Rome praat nie, en dus nie ‘n profesie oor die Rooms-Katolieke Kerk uitgespreek het nie. Hy sę dat die sewe berge sewe goddelose konings (of koninkryke) is wat mekaar chronologies opvolg in tyd. Ons weet ook dat hy nie na Romeinse keisers verwys nie, omdat daar tussen Nero en Konstantyn alleen tien antichristelike keisers aan bewind was. Nee, die Here gee vir ons hier ‘n breë perspektief op sewe węreldryke wat almal vestings vir heidense gelowe was (en sal wees) en dus in openlike rebellie teen die koninkryk van God is. In Génesis, Jesaja en Daniël word na hierdie ryke verwys. Hulle is die volgende: 1. Die  antieke Babiloniese ryk wat deur Nimrod gestig is; 2. Die Assiriese ryk; 3. Die neo-Babiloniese ryk van Nebukadnésar; 4. Die Medo-Persiese ryk; 5. Die Griekse ryk; 6. Die Romeinse ryk; en 7. Die eindtydse ryk van die Antichris.

In Openbaring 17:10 sę Johannes duidelik dat vyf van hierdie koninkryke in sy tyd reeds geval het, die een was aan bewind en die sewende een moes nog kom. In die jaar 95 n.C. toe die boek Openbaring geskryf is, het vyf van dié ryke inderdaad reeds geval – dit is van die antieke Babiloniese ryk af tot by die Griekse ryk. Die Romeinse ryk was bestaande en die eindtydse ryk van die Antichris nog toekomstig. Die laaste ryk word deur die sewende kop met die tien horings voorgestel. Dit is belangrik om die korporatiewe karakter en samehorigheid van hierdie sewe węreldryke raak te sien: dit is een dier met sewe koppe. Hulle adem almal dieselfde gees van verderflike humanisme, selfverheffing, sondigheid, gewelddadigheid, rebellie teen die lewende God, asook betrokkenheid by die okkultiese werke van die duisternis. Almal van hulle is dus vestings van valse godsdienste en as sodanig ‘n sataniese komplot teen die koninkryk van God en die stad van die groot Koning, Jerusalem.

Die Antichris se eindtydse ryk moet dus as voortvloeiend uit die vorige ses ryke gesien word. Dit is wesenlik deel van dieselfde godsdienstige en politieke rebellie wat al vir duisende jare deur Satan aangeblaas word, en deur hom gebruik word om die koninkryk van God op aarde te probeer vernietig. Sy einddoelwit is om oor God se skepping te heers en in sy plek as God aanbid te word (2 Thess. 2:4; Op. 13:3-4,8). Onderweg na die bereiking van hierdie ideaal sal alle moontlike vorms van misleiding, omkopery, dwang, onderdrukking en militęre geweld gebruik word wat hy vir sy doel nuttig vind en wat hy kan slaag om te monster.

Die noue verband tussen die Antichris se eindtydse ryk en die vorige węreldryke blyk ook uit die feit dat hy as ‘n dier met die lyf van ‘n luiperd, die pote van ‘n beer, die bek van ‘n leeu en ‘n kop met tien horings daarop voorgestel word (Op. 13:2). Hierdie simboliek stem met dié in Daniël 7 ooreen waarin die Babiloniese ryk as ‘n leeu, die Medo-Persiese ryk as ‘n beer, die Griekse ryk as ‘n luiperd en die Romeinse ryk as ‘n wreedaardige dier met tien horings op sy kop voorgestel word. Dit beteken dat kenmerke van al hierdie ryke in die Antichris en sy eindtydse ryk sal herleef – dit sal dus nie net ‘n herleefde Romeinse ryk wees nie, maar ook ‘n herlewing van al die slegte eienskappe van die Babiloniese, Medo-Persiese en Griekse ryke. Dit sal veral sterk Babiloniese eienskappe vertoon.

Om hierdie rede is dit verkeerd om net na Europa as die herstelde Romeinse ryk te kyk en te beweer dat die Antichris uit Rome moet kom. Sy oorsprong sal uit ‘n land wees wat deel van die Babiloniese, Medo-Persiese, Griekse én Romeinse ryke was, naamlik uit die gebied van die koning van die Noorde (Dan. 11:36-45). Dit is noord-noordoos van Israel geleë en was in verskillende tye in die geskiedenis as Babilonië, Assirië en Sirië bekend. Huidiglik is dié gebied as Sirië en Irak bekend, maar die hartland daarvan is in Irak. Dit is ook waar die stad Babilon geleë is, wat nou weer herbou word. Jesaja 10:12-14 verwys ook na hierdie eindtydse “Assiriër.” Sy optrede word duidelik in die konteks van die dag van die Here geplaas (Jes. 10:20), wanneer die Here sy volk Israel uit hierdie diktator se hand sal verlos.

Węreldregering

Die Antichris sal ‘n diktatuur instel wat op politieke, godsdienstige én ekonomiese magsbasisse berus. Op elk van hierdie drie terreine sal totalitęre beheer uitgeoefen word met die doel om alle mense van hulle basiese menslike vryhede te beroof. Hulle sal geen politieke regte, godsdiensvryheid óf ekonomiese selfbeskikkingsreg buite die strukture van sy nuwe węreldorde kan verkry nie. Hy sal homself in die herboude tempel in Jerusalem tot God verklaar en almal laat teregstel wat weier om hom of sy beeld te aanbid (2 Thess. 2:4; Op. 13:15). Deur die instelling van ‘n gerekenariseerde, kontantlose ekonomie sal alle ekonomies aktiewe mense se koop- en verkooptransaksies beheer word (Op. 13:16-18). Die bewering wat sommige mense maak dat daar nooit enige gevaar in ‘n kontantlose ekonomiese stelsel sal wees nie, en dat die nommer of die merk van die Antichris nie letterlik opgeneem moet word nie, is deel van Satan se propagandaveldtog om mense nou reeds op die aanvaarding van sy nommerstelsel voor te berei.

Die ideologie van die Antichris is “alles is een.” Dit beteken dat alle godsdienste wesenlik een is, dieselfde messias moet aanbid (Op. 13:4), en dat alle nasies onder een węreldregering kan verenig om een leier na te volg (Op. 13:3,7). Die Bybel leer ons egter dat daar onverenigbare werklikhede in die heelal is, nl. die koninkryke van God en Satan. Dit lei na absolute teenstellings tussen lig en duisternis, die waarheid en die leuen, die lewe en die dood, die smal weg en die breë weg, en die hemel en die hel. Mense moet besluit of hulle God se Messias (Joh. 14:6) of Satan se valse messias (Op. 13:4) wil aanhang.

Die laaste groot aanslag van die Antichris, die valse profeet en hulle meelopers sal tydens die slag van Armageddon plaasvind. Hulle sal ‘n węreldmag in die Midde-Ooste ontplooi in ‘n poging om die oorblyfsel van Israel uit te wis, en ook die koms van die ware Messias op die Olyfberg in te wag om teen Hom oorlog te probeer voer. Dit sal egter na die Antichris en die valse profeet se finale verdoemenis lei (Op. 19:19-21), asook na die binding van Satan (Op. 20:1-3). Dan sal Christus se beloofde vrederyk op aarde begin.

Persoonlike toewyding

Die opmars en beplande openbaring van die Antichris moet deur evangeliese Christene teëgehou word. Ons is die lig van ‘n donker aarde en moet in die geloof die magte van die duisternis teëstaan. Hoewel ons nie saam met die Antichris hier op aarde sal wees nie, moet ons die voorbereidings vir sy węreldregering en alliansie van węreldgodsdienste as antichristelike instellings teëstaan. Sy ideologie van politieke, godsdienstige en ekonomiese globalisme, asook sy sondekultuur waarin alles toelaatbaar is (2 Thess. 2:3), hou ‘n wesenlike bedreiging vir Christelike vryhede en regte in, en is reeds besig om oral op aarde inslag te vind. Ek wy myself aan die taak om ander mense teen hierdie nuwe hervormings en eenheidsdenke te waarsku en my eie lewe streng in ooreenstemming met die Bybel in te rig.

Vrae

1.    Sal die Antichris ‘n persoon of ‘n onpersoonlike stelsel wees?

2.    Uit watter land of gebied sal die Antichris na vore tree?

3.    Met watter antieke węreldryke sal hy geassosieer wees?

4.    Beskryf sy rol as ‘n valse vredevors.

5.    Wat sal die Antichris se magsbasisse wees?