18. Die Wederkoms van Christus

Om die wederkoms reg te kan verstaan moet die twee fases daarvan duidelik onderskei word, naamlik Christus se koms vir sy heiliges en sy koms met sy heiliges. Gedurende die eerste fase kom die hemelse Bruidegom baie onverwags, soos n dief in die nag, om sy bruid te kom haal. Hy ontmoet haar in die lug en voer haar vinnig na hemelse plekke weg (Joh. 14:2-3; 1 Thess. 4:16-17; 1 Thess. 5:2). Tydens hierdie ontmoeting word die ware Christene weggevoer of weggeraap, die Here tegemoet in die lug (1 Thess. 4:17). Gedurende die tweede fase kom Christus in die openbaar sodat elke oog Hom sal sien. Hy word vergesel van sy bruid, asook n hemelse lerskare, en sit by daardie geleentheid sy voet op die Olyfberg neer (Sag. 14:4-5; Op. 19:11-15).

Verheerliking en wegvoering

Die verheerliking van Christene begin op daardie oomblik wanneer die basuin van God sal blaas. Die ontslape heiliges sal dan uit die dode opgewek en die lewende heiliges in n oomblik verander word om almal saam hulle verheerlikte liggame te ontvang (1 Kor. 15:51-53). Wanneer dit gebeur, sal ons met betrekking tot ons verheerlikte liggame aan Christus gelyk wees (1 Joh. 3:2) in rang bly Hy steeds by verre ons meerdere omdat Hy die Hoof van die gemeente is (Ef. 5:23). Wanneer Hy skielik in ons midde verskyn, word ons in n oomblik met onverganklike hemelse liggame beklee en sodoende in onsterflike hemelse wesens verander. n Nuwe dimensie van bestaan word dan betree (Fil. 3:20-21).

Onmiddellik nadat die ontslape n lewende heiliges met verheerlikte liggame beklee is, word hulle van die aarde af weggevoer na die hemel toe om vir ewig in die teenwoordigheid van die Here Jesus te wees (1 Thess. 4:15-18). Let daarop dat hierdie ontmoeting in die lug sal plaasvind en dat slegs Christene daarby betrokke sal wees. Die Here Jesus sit nie in hierdie stadium sy voet op die Olyfberg neer nie, maar keer onmiddellik met sy bruid wat Hy kom haal het, na sy Vaderhuis in die hemel terug. Die woord weggevoer in 1 Thess. 4:17 (Gr. harpazo) beteken om vinnig weggeruk of weggeraap te word.

n Begrip wat baie nou met die wederkoms in verband staan, is di van die eerste opstanding. Tydens die wegraping kom die Here Jesus net om die regverdiges te kom haal (1 Thess. 4:16). Hier word hoegenaamd niks van die opstanding van die goddeloses ges nie. Aangesien n eerste opstanding ook n tweede impliseer, en aangesien ons weet dat die regverdiges n onregverdiges opgewek sal word, is dit duidelik dat die goddeloses eers tydens n latere opstanding opgewek sal word. In Openbaring 20 word ges dat die twee opstandings n duisend jaar uitmekaar is. Johannes verwys na Christenmartelare wat in die eerste opstanding opgewek sal word om in die duisendjarige vrederyk op aarde as konings saam met Jesus Christus te regeer (Op. 20:4-6).

Ontvlugting

Uit die oogpunt van omstandighede op aarde sal die wegraping vir Christene n ontvlugting uit dreigende oordele wees. Dit sal n donker tyd van geweldige geestelike misleiding wees. Die evangeliese Christene sal as onbybels en liefdeloos bestempel en geminag word. Hulle sal as doemprofete beskou word omdat hulle die naderende oordele van God verkondig, wat in die groot verdrukking oor die aarde sal kom. Hulle sal nie as polities korrek beskou word nie omdat hulle nie die hervormings van die nuwe wreldorde sal aanvaar nie; maar hulle sal wl volgens die Bybel profeties korrek in hulle siening wees. Namate die dag vir die openbaring van die Antichris nader kom, sal hierdie mense aan geweldige druk, intimidasie en dreigemente onderwerp word. Indien hulle egter getrou aan hulle beginsels bly, sal die Here Jesus hulle saam met die ander ware gelowiges kom haal en sodoende die oordele op aarde en verdrukking onder die bewind van die Antichris laat ontvlug (Luk. 21:36).

Die Here bied duidelik aan jou ontvlugting uit die komende oordele op aarde. Die groot verdrukking is beslis n tyd van goddelike toorn. Wanneer die kragte van die hemele geskud word en mense se harte beswyk van vrees en verwagting, sal hulle paniekbevange na die berge toe vlug en om hulp na die rotse uitroep (Op. 6:16-17). As jy waak en bid en geestelik waardig is, sal jy hierdie oordele ontvlug (Luk. 17:34-36). God het nog nooit in die geskiedenis sy oordele oor die gelowiges uitgestort nie.

Hoewel die wegraping as gevolg van sy aard en omvang uniek sal wees, was daar al verskeie goddelike ingrypings vir die behoud van gelowiges in tye van oordeel. In die dae van Noag het God sy oordele oor n bose, gewelddadige en moreel verdorwe geslag mense aangekondig (Gen. 6:5-14). Pas voor die uitstorting van goddelike toorn is die gelowiges deur middel van die ark in n plek van veiligheid gestel. Die Here het self die deur agter hulle toegesluit voordat Hy Homself in oordeel tot die sondaars gewend het (Gen. 7:16-23). Daar was eers uitredding en daarna oordele.

In die tyd van Lot het daar ook n uitreddingsaksie plaasgevind. Hulle het in die nag voordat Sodom en Gomorra vernietig is, n dringende opdrag gekry om die rampgebied te ontruim. Die twee engele het ook ges dat hulle niks kon doen solank Lot en sy gesin nog daar was nie. Kort nadat hulle vertrek het, het vuur en swawel op die goddeloses geren (Gen. 19:13-17, 22-25). Daar is n duidelike korrelasie tussen hierdie gebeure en God se handelswyse met die eindtydse gelowiges nt voor die sewe jaar lange verdrukking (Luk. 17:26-30).

Nadat Christus die ware gemeente in die geheim weggevoer het, sal Hy van die troon af oordele oor n goddelose wreld uitstort (Op. 6 tot 19). Die verheerlikte kerk sal dan rondom sy troon vergader wees (Op. 4:4, 5:9-10). Aan die einde van die sewe jaar van verdrukking sal Jesus Christus mt sy verheerlikte kerk terugkeer aarde toe en hier ten aanskoue van almal geopenbaar word (Sag. 14:4-5; Kol. 3:4). Dit sal die tweede fase van sy koms wees.

Sy sigbare verskyning

Tydens die slag van Armagddon, op die laaste dag van die groot verdrukking, sal Jesus Christus op n wit perd op aarde verskyn, gevolg deur n hemelse ler en al sy heiliges, en tot die stryd teen sy vyande toetree (Op. 19:11-21). Sy wederkoms sal soos die weerlig van oral af gesien kan word, maar fisies kom Hy na Jerusalem terug (Sag. 14:4-5). By daardie geleentheid sal die duisternis van God se oordele oor die aarde toesak. Die Here sal sy vyande tref met die swaard wat uit sy mond uitgaan. Hy sal net n woord spreek wat tot hulle ondergang sal lei. In die verwarring en duisternis sal hulle mekaar begin doodmaak (Sag. 14:2-4, 12-13). Dan sal hulle ervaar dat dit vreeslik is om te val in die hande van die lewende God (Jes. 13:9-12; Jol 2:1-2,11, 3:1-2), omdat hulle dwaas genoeg was om teen Hom oorlog te verklaar (Op. 19:19).

Die Antichris en die valse profeet sal op die dag van Christus se wederkoms gevang en lewendig in die hel gewerp word (Op. 20:19-20). Hierdie konfrontasie sal volgens Jol 3 in die dal van Jsafat plaasvind, wat die Kidronvallei tussen die Olyfberg en die Tempelberg is. Hierna sal Satan vir 1000 jaar in n put gebind word (Op. 20:1-3). Die beskrywing van die binding van die duiwel vorm n eenheid met die gebeure in Openbaring 19, en is dus een van die gevolge van die wederkoms van Jesus. Dit vind net n die finale oordeel oor die Antichris en die valse profeet plaas, en is nie n gebeurtenis wat van hierdie konteks losgemaak, duisende jare teruggeskuif en op die bedeling van die kerk van toepassing gemaak kan word nie.

Die Bruilofsmaal van die Lam

N die wederkoms sal die bruilofsmaal van die Lam op aarde plaasvind (Op. 19:7-9). Tydens die wederkoms sal Jesus reeds met sy bruid verenig wees, omdat sy sewe jaar tevore na Hom weggeraap is. Die huweliksbevestiging in die hemel sal dan al afgehandel wees, maar die onthaal n die troue, die bruilofsmaal van die Lam, sal op aarde plaasvind.

Met die wederkoms sal die bruid in die oomblik van Christus se grootste triomf deel wanneer Hy as Koning van die konings na hierdie aarde terugkeer, die mag van die vyand verbreek en n regering van geregtigheid tot stand bring waarin sy diensknegte saam met Hom sal regeer. Die bruilofsmaal sal n luisterryke geleentheid wees wat deur baie genooide gaste bygewoon sal word, onder andere die bekeerde oorblyfsel van die volk Israel wat kort tevore die Here Jesus as Messias aanvaar het. Hulle blydskap en vreugde in die Here sal volkome wees.

Hierna sal Jesus, die Messias-Koning, die troon van Dawid herstel en die lank verwagte Messiasryk vestig (Hand. 15:16-17), waarna tereg as die duisendjarige vrederyk verwys word. Sy getroue diensknegte sal saam met Hom as konings regeer. Aan diegene wat as getuies en gestuurdes van Christus in hierdie bedeling getrou bevind is, sal verskillende posisies in sy koninkryk toegeken word (Luk. 19:17,19). Ons het n die geleentheid om onsself aan die Here toe te wy en vir Hom te werk (2 Kor. 5:10). By die wederkoms sal Hy ons hiervoor beloon deur genadeloon aan ons toe te ken, en in sy vrederyk sal ons saam met Hom regeer. Hy verwag van sy diensknegte om nie doellose lewens te lei en met le hande voor Hom te verskyn nie (Luk. 19:20-23), maar om getrou bevind te word sodat Hy hulle verder in sy koninkryk kan aanwend.

Persoonlike toewyding

My groot doel in die lewe is om die werke te doen van Hom wat my gestuur het, terwyl dit dag is. Die nag van God se oordele kom, wanneer niemand kan werk nie. Mag die Here Jesus my met die uitvoering van sy opdragte besig vind wanneer Hy ons kom haal en na ons tuiste in die hemel wegvoer. As ons in Christus is, hoef ons nie die komende oordele te vrees nie, want daar is geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie vir die wat nie na die vlees wandel nie maar na die Gees (Rom. 8:1). Ons kom nie in die oordeel nie, want ons het oorgegaan uit die dood in die lewe (Joh. 5:24). Wat n blye dag om na uit te sien, dat Jesus Christus sy bruid kom haal, sodat sy al die oordele wat oor die sondaars gaan kom, kan ontvlug en voor die Seun van die mens staan. Onbeskryflike heerlikheid sal aan haar geopenbaar word wat die oog nie gesien, die oor nie gehoor en in die hart van die mens nie opgekom het nie, wat die Here gaan berei het vir di wat Hom liefhet (1 Kor. 2:9).

Vrae

1.    Noem die twee fases van Christus se koms en dui aan wat in die tydperk tussen hulle gaan gebeur.

2.    Beskryf die wegraping as n ontvlugting uit die komende oordele van God.

3.    Waar sal Jesus Christus met sy sigbare koms op aarde verskyn?

4.    Wat sal Hy hierna doen?

5.    Wie sal Jesus Christus tydens sy wederkoms na die aarde toe vergesel?

6.    Waarom moet ons waak en bid om vir die wegraping waardig te wees?