2. Jesus Christus

God het Homself deur sy Seun aan die wêreld geopenbaar, daarom het elkeen wat Hom gesien het, die Vader gesien (Joh. 14:7-11). In Hom woon al die volheid van die Godheid liggaamlik (Kol. 2:9). Dit is belangrik om te weet dat Jesus tydens sy menswording sy hemelse heerlikheid as God net tydelik afgelê het om die gestalte van ‘n nederige dienskneg aan te neem en aan die kruis vir ons sondes te sterf (Fil. 2:6-7). Hy het net sy heerlikheid as God afgelê en nie sy status en gesag as God nie, daarom was Hy Emmánuel – God met ons (Jes. 7:14; Matt. 1:23). Uit ‘n studie van die verskillende name, titels en ampte van die Here Jesus sal ons goed verstaan wie Hy is, waarvoor Hy na die aarde gekom het, wat Hy op die oomblik in die hemel doen en wat sal gebeur wanneer Hy met sy wederkoms na die aarde terugkom.

Die name van die Here Jesus kan in die volgende vier kategorieë verdeel word:

1. Sy Eienaam

Die naam Jesus (Die Here is Verlossing; Heb. Jeshua) is deur God die Vader aan sy Seun gegee (Matt. 1:20-21). Om volgens God se standaarde die Verlosser van die volk Israel én van die hele wêreld te wees, moes Jesus die volmaakte God-mens wees. Hy moes in ‘n menslike geslag (die koninklike linie van Dawid in Israel se stam van Juda) gebore word om Seun van die mens te kan wees. Nogtans moes ‘n man Hom nie verwek nie, sodat Hy nie enige deel aan die menslike ras se erfsonde sou hê nie. Hy moes dus deur die beskikking van God uit ‘n maagd gebore word sodat Hy ook Seun van God kon wees (Luk. 1:27,35).

2. Sy Naam as God

In sy hoedanigheid as God is Jesus gelyk aan en een met die Vader (Joh. 10:30; 14:9), daarom word Hy ook Here en God genoem. Dit is belangrik om Hom in hierdie hoedanigheid aan te spreek wanneer ons bid of oor Hom praat. Met die uitstorting van die Heilige Gees het die apostels die volle openbaring oor Jesus se godheid ontvang, daarom hulle verwysing na Hom as “die Here Jesus” (Ef. 1:15), “onse God en Saligmaker, Jesus Christus” (2 Pet. 1:1) en “die waaragtige God en die ewige lewe” (1 Joh. 5:20). Elke tong sal dit nog bely (Fil. 2:9-11).

3. Sy Ampsnaam

Die Here Jesus is ook die Gesalfde [Heb. Mashiach (Messias); Grieks Christos (Christus)] wat vir sy sending na die aarde afgesonder en deur die Gees van die Here gesalf is om vir die gevangenes van Satan vrylating uit te roep (Jes. 61:1; Joh. 1:42). Christus is ‘n oorkoepelende ampsnaam van die Here Jesus omdat Hy vir agt ampte of take afgesonder is wat net deur Homself vervul kan word. Die ampte waarvoor Christus gesalf is, asook die besondere titels wat daaraan verbonde is, is die volgende:

3.1.  Lam van God

Die belangrikste rede waarom die Here Jesus gesalf en afgesonder is om na die aarde te kom, was om ‘n gevalle mensdom uit die mag van die sonde los te koop. Om dit te kon doen, moes Hy ‘n mens word sodat hy Homself as ‘n offer vir ons sondes kon aanbied deur sy bloed te stort en liggaamlik aan die kruis te sterf. Hy moes God se Offerlam word (Heb. 10:4-5,7,10). Johannes die Doper het Hom as die Lam van God voorgestel (Joh. 1:29). Jesaja het die volk lank tevore reeds op die groot offer van die Lam van God voorberei (Jes. 53:5-7). Geen voorstelling van Christus sonder verwysing na sy bloed wat Hy vir ons gestort het, is volledig nie (Rom. 3:25-26).

·       Ons redding is op die bloed gebaseer (Rom. 5:9; Ef. 1:7; 1 Pet. 1:18-19; Op. 1:5).

·       Ons verdere reiniging is op die bloed gebaseer (1 Joh. 1:7; Heb. 9:14; 10:12,14; 1 Kor. 5:6-7).

·       Die bloed is ook 'n magtige wapen teen die aanslae van die vyand (Op. 12:11).

Die hoedanigheid van Christus as die Lam van God wat sy lewe vir sondaars afgelê het, is die grondslag vir al sy ampte. Omdat Hy die losprys betaal het, kan Hy as Profeet, Hoëpriester, Middelaar, Dienskneg en Herder optree, Hoof van sy vrygekoopte gemeente wees en as Koning oor sy erfdeel regeer. Hy kan ook Regter oor sy diensknegte wees, én daarna oor almal wat nie sy versoeningswerk wou aanvaar om van hulle sonde gereinig te word nie.

3.2  Profeet

‘n Profeet is ‘n aankondiger van die wil en plan van God met die mens, m.a.w. ‘n prediker. Dit was Jesus Christus by uitnemendheid. Van sy bekendste preke is die bergpredikasie, die gelykenisse en die profetiese rede. Jesus het groot waarhede oor God se raadsplan bekend gemaak, wat nog nooit tevore deur ander profete gedoen is nie (Matt. 13:35; Luk. 8:1).

3.3  Hoëpriester en Middelaar

Jesus Christus is die Hoëpriester en Middelaar van die Nuwe Testament omdat Hy deur sy kruisdood self die Borg daarvoor is (Heb. 8:1-6; 9:15). Omdat Hy as mens ook versoek is, kan Hy medelye met ons hê (Heb. 2:17-18; 4:15-16). Die Here Jesus is as Hoëpriester en Middelaar ons Voorspraak by die troon van die Vader (1 Joh. 2:1-2).

3.4  Kneg

Jesus is die Kneg van die Here wat na die aarde toe gekom het om ‘n groot verlossingswerk vir Israel én alle nasies van die aarde te doen (Jes. 49:5-6; 50:10). Die eienskappe van ‘n kneg is nederigheid en diensbaarheid, daarom het die Here Jesus sy dissipels ernstig teen hoogmoed en selfverheffing gewaarsku (Mark. 10:42-45; vgl. ook Fil. 2:5-9).

3.5  Herder

Christus het as die Herder van sy kudde ‘n absolute verbintenis tot hulle welsyn omdat Hy hulle duur gekoop het met sy kosbare bloed (Joh. 10:11). Hy het ‘n vaste versekering van redding aan hulle gegee (Joh. 10:7,9). Hy het nie net lewe nie, maar ‘n oorvloedige lewe aan hulle beloof (Joh. 10:10). Hy gee ook die versekering dat Hy hulle nie sal begewe of verlaat nie (Heb. 13:5).

3.6  Hoof van die gemeente

Jesus Christus is die Hoof van die gemeente (Ef. 1:22). Die eenheidsband tussen Christus en die gemeente word met ‘n huweliksverhouding vergelyk (Ef. 5:23). Uit Ef. 5:25-27 is dit duidelik dat Christus eers die gemeente gereinig en daarna geheilig het, sodat die gemeente rein en sonder vlek of rimpel voor Hom gestel kan word.

3.7  Koning

Omdat die Here Jesus alle mag in die hemel en op aarde het (Matt. 28:18), beklee Hy ook die amp van Koning. In hierdie bedeling rebelleer die nasies teen sy gesag, omdat Satan hulle mislei het (2 Kor. 4:4). Hierdie toestand sal drasties verander wanneer die Koning aan die einde van die verdrukking terugkeer aarde toe (Ps. 2:1-12; Op. 11:15; 19:11-21; Hand. 15:16-17; Jes. 9:5).

3.8  Regter

Alle Christene sal voor die regterstoel van Christus verskyn om rekenskap van hulle lewens ná bekering te gee (Rom. 14:10,12; 2 Kor. 5:10). Tydens die komende verdrukking sal sy toorn oor die sondaars op aarde uitgegiet word (Op. 6:16-17). Ná die vrederyk sal Hy ook die Regter van al die verlorenes van alle eeue wees (Hand. 17:30-31; Op. 20:11-15).

4. Sy beskrywende name

Daar is verder ook ‘n groot aantal beskrywende name van die Here Jesus in die Bybel. Hierdeur word die klem op bepaalde aspekte van sy Persoon en werk geplaas, sodat ons Hom nóg beter kan ken, verstaan en liefhê. Die volgende is voorbeelde hiervan:

·       Die lig van die wêreld. Hy is die waaragtige lig wat elke mens verlig. Elkeen wat Hom volg, sal sekerlik nie in die duisternis wandel nie (Joh. 1:4,9; 8:12).

·       Die Woord van God. Hierdie Woord het vlees geword om deur sy kruisdood die Verlosser van ‘n gevalle mensdom te word (Joh. 1:1,14; Heb. 10:10; 1 Joh. 5:7; Op. 19:13).

·       Die brood en water van die lewe. Net Hy kan die geestelike honger en dors van die mensdom versadig (Joh. 6:33-35).

·       Die rots en fondament. Hy is die vaste Rots waarop elke Christen se lewe gebou is, daarom kan ons onwankelbaar vasstaan te midde van die hewigste storms (1 Kor. 3:11; Matt. 7:24-27; Ps. 40:3).

·       Die weg, die waarheid en die lewe. Hy is die enigste pad na die hemel, want net deur Hom verkry ons die ewige lewe. Sy beloftes is waar (Joh. 11:25-26; 14: 6; 2 Kor. 1:20).

·       Die ware wynstok. Die lewe in Christus is soos ‘n loot in die wynstok, wat baie vrug dra. Die lewe kom van Hom af, en sonder Hom kan ons niks doen nie (Joh. 15:1-2,5).

·       Die wysheid van God. Hy openbaar die wysheid van God aan ons en gee aan ons verligte oë van die verstand om die Woord te kan verstaan (1 Kor. 1:23-24,30; Ef. 1:18; Kol. 2:3).

·       Die Voorspraak. Wanneer Christene sondig en dit weer bely en laat staan, tree Jesus as hulle Voorspraak by God se troon op (1 Joh. 2:1), waar Satan hulle ook aankla (Op. 12:10).

·       Die Oorwinnaar. Hy het die vyand oorwin en sal hom ook onder ons voete verbrysel (Rom. 16:20). In Christus kan ons meer as oorwinnaars wees (Rom. 8:37).

·       Die heiligmaker. Hy skenk nie net aan ons verlossing nie, maar ook heiligmaking sodat ons oorwinnend kan leef en eendag sonder gebrek voor Hom kan verskyn (1 Kor. 1:30; 5:7-8; Ef. 5:25-27; 1 Thess. 4:3,7).

·       Die blink môrester. In Hom het ons ‘n vaste hoop op ‘n nuwe dag wat met sy wederkoms oor hierdie donker wêreld sal aanbreek (Op. 2:28; 22:16; vgl. ook 2 Pet. 1:19).

·       Die Bruidegom. Wat ‘n vooruitsig om as die bruid van die hemelse Bruidegom na ons ontmoeting met Hom uit te sien, en dan vir altyd by Hom te wees (Matt. 25:1-13; 2 Kor. 11:2; 1 Thess. 4:16-17).

Persoonlike toewyding

My gebed is dat ek ‘n toegewyde volgeling van Jesus Christus sal wees, dat ek voortdurend van alle sondes gereinig sal word deur sy bloed (1 Joh. 1:7), dat ek in sy genade en kennis sal toeneem (2 Pet. 3:18), dat ek Hom nooit sal verloën deur sy maagdelike geboorte, sy godheid, die groot betekenis van sy kruisdood, en die beloftes oor sy wederkoms te verloën nie, dat ek myself daagliks met Hom sal beklee en geen voorsorg vir die vlees sal maak om sy begeerlikhede te bevredig nie (Rom. 13:14). “God sy dank wat ons altyd laat triomfeer in Christus en wat die reuk van sy kennis deur ons oral versprei” (2 Kor. 2:14). In Hom leef ons, beweeg ons en is ons (Hand. 17:28).

Vrae

1.    Wat beteken die naam Jesus?

2.    Verduidelik die godheid van Jesus.

3.    Noem en bespreek drie ampte van Christus

4.    Wat is die betekenis van die bloed van Christus wat gestort is?

5.    Bespreek die betekenisse van drie beskrywende name van Jesus