8. Heiligmaking

Die regverdigmaking wat op grond van bekering plaasvind, moet na 'n duidelike ervaring van heiligmaking in alle Christene se lewens lei. Die behoefte hieraan word duidelik in die Bybel gestel. Wanneer di behoefte goed begryp word, sal die oplossing van selfverloning en vervulling met die Heilige Gees erken en met oorgawe deur meer Christene gesoek word.

Heiligmaking as 'n tweede genadewerk n regverdigmaking is 'n noodsaaklike ondervinding in 'n Christen se geestelike lewe. 'n Gebrek hieraan lei na 'n lewe waarin die ou natuur hoewel in beginsel afgel nie in die praktyk gekruisig is nie en die persoon dus ook nie met die Heilige Gees vervul is nie. Die gevolg hiervan is dat die werke van die ou, vleeslike natuur dominant in sy lewe bly. Dit manifesteer in gesindhede soos oorheersing deur die eie-ek, geestelike arrogansie en meerderwaardigheid, materialisme, wreldgesindheid, 'n kritiese en veroordelende gees teenoor ander Christene, geestelike onvrugbaarheid, verkeerde prioriteite en 'n lewe van val en opstaan. Die volgende is sommige van die duidelikste stellings oor die behoefte aan heiligmaking, waarin daar uit verskillende oogpunte op dieselfde probleem en oplossing gefokus word:

Die eie-ek in die dissipels se lewens. Die dissipels het 'n duidelike behoefte aan die vervulling met die Heilige Gees getoon omdat hulle so vol van hulleself was (Matt. 20:27-28; Luk. 22:24-26). Hulle het verkeerdelik gemeen dat hulle uit eie krag getrou aan Jesus kon bly (Matt. 26:33-35).

Die gebrek aan geestelike vrug. 'n Verdere aanduiding van 'n behoefte aan heiligmaking is die gebrek aan geestelike vrugte in 'n persoon se lewe. Hy is soos 'n boom wat wl leef, maar geen vrug dra nie en dus nie aan sy roeping voldoen nie (Matt. 3:8; Joh. 15:2).

Die behoefte aan die krag van die Heilige Gees. Die Here Jesus het die dissipels beveel om nie met die opdrag van evangelisasie te begin voordat hulle met die instaatstellende krag van die Heilige Gees vervul is nie (Luk. 24:49). Dit sou hulle vir hul taak bekwaam maak (Hand. 1:8).

Hernude vervullings. N n eerste ondervinding van vervulling met die Heilige Gees, ontstaan daar later, as gevolg van krisisse in jou lewe, die behoefte aan nuwe vervullings sodat jy opnuut deur die Here aangeraak, versterk, bemoedig en toegerus kan word (Hand. 4:29-31; 13:50-52).

Oorwinning oor versoekings. Ons het die opdrag om altyd te waak en te bid. Sodoende sal ons voortdurend in Christus bly en Hy in ons. Ons word voor die uitdaging gestel om toegewyd te leef en oor versoekings en swakhede te oorwin (Matt. 26:41).

'n Nuwe ingesteldheid oor sonde en geregtigheid. Heiligmaking vereis 'n duidelike ingesteldheid tn alle sonde en vr God se geregtigheid. (Rom. 6:11,22). Ons moet voortdurend sorg dat ons nie aan hierdie wreld gelykvormig word nie (Rom. 12:1-2).

Die verlammende gevolge van vleeslikheid. 'n Vleeslike ingesteldheid het 'n verlammende effek op Christene en l enige moontlikheid van geestelike groei aan bande (1 Kor. 3:1-3; Gal. 5:17). Sonder selfkruisiging sal mense nie vanself uit hierdie toestand van vleeslikheid groei nie.

Die hindernis van die oue mens. Die rede waarom Christene nie vanself opgroei tot geestelike volwassenheid en oorwinning oor sonde nie, is omdat die struikelblok van die oue mens (die ou, sonde-geneigde natuur) eers uit die weg geruim moet word (Ef. 4:22-24).

Die voortgesette doding van die vlees. Die vlees, of ou natuur van die mens, onderwerp hom nie aan die wet van God nie, want dit kan ook nie (Rom. 8:7). Daar is net een raad met hom, en dit is dat hy gekruisig moet word (Rom. 8:13; Gal. 6:14).

Geestelike onvolwassenheid. Die gebrek aan geestelike volwassenheid onder Christene beklemtoon die behoefte aan heiligmaking en groei baie sterk. Hiersonder is 'n persoon onbruikbaar en het nie geestelike onderskeidingsvermo nie (Ef. 4:13-14; Heb. 5:126:1).

Die behoefte aan 'n tweede genadewerk. Die tweede genadewerk staan in verband met 'n heilige lewe, en volg op die eerste genadewerk van inisile reiniging en wedergeboorte. Jesus Christus het Homself vir beide hierdie genadewerkinge aan ons oorgegee (Ef. 5:25-27).

Die Geesbeheerde lewe. Dit word n werklikheid wanneer ons n oorgawe maak waarin ons van alle oorheersing deur sonde en selfgesentreerdheid in ons lewe afstand doen en onsself aan die volle heerskappy van die Heilige Gees oorgee (Gal. 5:16).

n Strewe na volmaaktheid. Ons is nie volmaak nie, maar in 'n proses van vervolmaking. Hiervoor is 'n bewustelike aflegging van die ou lewe nodig, asook 'n proses waarin ons toenemend aan die opstandingslewe van Jesus Christus gelykvormig word (Fil 3:7-12).

Die Christus-gelykvormige lewe. Ons het die opdrag om te wandel soos Christus gewandel het (1 Joh. 2:6; 1 Pet. 2:21). Hieraan kan ons slegs uitvoering gee indien die Heilige Gees ons met die goddelike hoedanighede van die Here Jesus beklee (Rom. 13:14).

Die uitleef van hemelse beginsels. In die lig van ons hemelse burgerskap moet ons heilig en afgesonderd in hierdie verdorwe wreld leef (1 Thess. 2:10-12; Heb. 12:14).Ons moet voorberei word met die oog op n persoonlike ontmoeting met die Here Jesus (1 Joh. 3:3).

'n Lewe van afl en beklee. N bekering moet ons deur die heiligmaking voortgaan om al die oorblywende aspekte van die ou lewe af te l en ons toenemend met die nuwe lewe van Jesus Christus te beklee. Dit is n duidelike opdrag (Kol. 3:8-14).

Die behoefte aan volkome heiligmaking. N sy inisile heiligmaking by redding het 'n Christen beslis ook nodig om met die Heilige Gees vervul te word en sodoende deur die Here volkome heilig gemaak te word (1 Thess. 5:23-24). Ons moet onberispelik wees (1 Thess. 3:13).

Die versaking van wreldse begeerlikhede. Die genade van die Here wat tydens bekering aan ons gebied word, lei en verbind ons daartoe om n ons redding 'n heilige en vroom lewe in afwagting op die Here Jesus se wederkoms te lei (Titus 2:11-13).

Die motivering vir 'n heilige lewenswandel. Die motivering vir heiligheid is gele in die karakter en wil van God self, wat ons uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig (1 Pet. 1:15; 1 Thess. 4:3,7-8). Ons moet alle boosheid en vleeslikheid afl (1 Pet. 2:1-2).

Die struikelblok van die wreld. Om met die wreld en sy sondige lewenswyse en instellings kompromie te maak, kom op geestelike ontrouheid teenoor die Here neer (Jak. 4:4). Die wreld moet verlon word sodat ons net in die Here Jesus alleen sal roem (Gal. 6:14).

Die rel van oorwinning oor sonde. Die grondrel van die Christen se lewe in hierdie bose wreld is dat hy aan die Here getrou moet bly deur nie te sondig nie. As hy wl sondig, is hy geestelik besoedel. Dit kan weer vergewe word, maar moet liewer voorkom word (1 Joh. 2:1).

Die werke wat die bewys van 'n ware geloof is. 'n Oorgawe tot heiligmaking bring ons in die regte geestelike ingesteldheid om die vrug van die Gees in ons lewens te laat gedy. Hierdie werke is die bewys van 'n ware geloof en dus nie n opsionele ekstra net vir sommige Christene nie (Jak. 2:14,26).

Toenemende heiligmaking. Heiligmaking is 'n dinamiese proses wat ook in sy omvang en intensiteit moet toeneem. Ons moet voortdurend groei in die genade en kennis van Jesus Christus (2 Pet. 3:18) en dus ook in die volkomenheid van ons heiligmaking (Op. 22:11-12).

Volharding in die suiwer leer. Heiligmaking vereis dat 'n persoon in die gesonde leer van die Bybel sal volhard en die kompromiemakers en afvalliges in liefde teregwys en vermaan (2 Tim. 4:2-5). Die afvalliges en vleeslikes moet hulle verootmoedig (Jak. 5:19-20).

Aanhoudende vermaning teen verval. Met leerstellige verval gaan daar ook geloofsverval en morele verval gepaard. Dit kan aan die verleiding van Satan toegeskryf word, waaraan sommige mense toegee. Hierteen moet gewaak word (Heb. 3:12-13; Gal 6:1; 1 Kor. 10:12).

Oorwinning oor menslike swakhede. Geesvervulde kinders van die Here wat die ou natuur afgel het, het nog steeds liggame wat met swakhede bevange is. Hulle het beperkte krag en kennis, en moet die Heilige Gees hiervoor vertrou (Ef. 6:10; Jak. 1:5; Rom. 8:26; Heb. 4:15-16).

n Ho roeping op aarde n in die hemel

Ons moet deur n proses van heiligmaking op die ontmoeting en vereniging met die hemelse Bruidegom voorberei word. Dit is belangrik dat die kerk van Christus n duidelike roepingsbewustheid hier op aarde n ook n duidelike bestemmingsbewustheid in die hemel moet h. Paulus s dat ons n ho roeping van God in Christus Jesus het (Fil. 3:14). In die huidige bedeling is ons geroep om getuies van Jesus te wees in n wreld wat in die mag van die Bose l. Ons is dus ambassadeurs vir Christus in n vreemde koninkryk. As geroepe heiliges moet ons waardige verteenwoordigers van die koninkryk van die hemel wees (Fil. 2:15).

Dwarsdeur ons aardse lewe en die uitvoering van die taak wat ons hier het, moet ons deur die vooruitsig op ons hemelse bestemming tot heiligmaking gemotiveer word. Dit moet aan ons moed en deursettingsvermo gee terwyl ons as vreemdelinge ons opdragte in hierdie goddelose wreld uitvoer (Fil. 3:20-21). Ons moet onsself reinig in voorbereiding daarop om in die hemel in noue assosiasie met die Here Jesus te leef. Ons sal nt so n opstandingsliggaam soos Hy h en in sy volmaakte, heilige teenwoordigheid verkeer (1 Joh. 3:2-3).

Persoonlike toewyding

Watter onuitspreeklike genade dat die Heilige Gees uitgestort is om my van sonde te oortuig en te wederbaar, en my ook te vervul en te bekragtig sodat ek n doeltreffende getuie vir die Here in hierdie donker wreld kan wees. Ek besef dat die vlees gekruisig moet word, en ook voortdurend gekruisig moet bly, sodat hy nie weer beheer oor my lewe verkry nie. Ek besef ook dat ek as Geesvervulde Christen nog menslike beperkings en swakhede het, maar ek dank die Here dat sy Gees my swakhede te hulp snel. Ek is so bevoorreg dat die Heilige Gees my met die Here Jesus wil beklee met die nuwe mens wat na God geskape is in ware geregtigheid en heiligheid. Hiervoor wag ek op Hom, en l my hele lewe op die altaar sodat dit vir God geheilig en diensbaar gemaak kan word.

Vrae

1.    Verduidelik die tweede genadewerk n bekering.

2.    Kan ek sonde en versoekings oorwin as ek nie met die Heilige Gees vervul is nie?

3.    Wat is die groot struikelblok in Christene se lewens vir vervulling met die Heilige Gees?

4.    In watter opsig staan heiligmaking in verband met diensbaarheid aan die Here en geestelike volwassenheid?

5.    Hoe berei die Here ons vir die hemel voor en hoe kan ons waardig voor Hom verskyn?