6. Sonde

Een van die sentrale temas in die Bybel is sonde dit sluit die oorsprong en aard van sonde in, asook die gevolge daarvan en die oplossing vir die sonde-probleem. Dit is vir elkeen nodig om die aard en omvang van sy sondes te ken.

Sonde is:

Die oortreding van God se wette Dan. 9:5; Rom. 5:13; Jak. 2:9; 1 Joh. 3:4.

Ongeregtigheid Ex. 20:5, 34:7; Num. 14:18; Deut. 5:9; 1 Kon. 8:47; Jes. 1:4; 13:11; 53:6; 59:12; Jer. 30:14.

Dwalings weens swakheid en onkunde Lev. 4:2,13,22,27; Heb. 5:2.

Owerspel en hoerery Lev. 20:10; 1 Kor. 5:11; 6:10; Gal. 5:19; Ef. 5:3; Kol. 3:5.

Homoseksuele en lesbiese verhoudings Lev. 18:22; 20:13; Rom. 1:26-28; 1 Kor. 6:10.

Betrokkenheid by okkultiese aktiwiteite Lev. 18:21; 20:27; Deut. 18:9-14; 1 Kor. 10:7,14,19-20; Op. 2:20.

Geldgierigheid Matt. 13:22; 19:23-24; Luk. 12:15; 1 Tim. 6:7-10; 2 Tim. 3:2; Op. 3:17.

Dronkenskap en ander vorms van verslawing Spr. 20:1; 23:20,29-36; Jes. 5:11,22; 28:7; Rom. 13:13; 1 Kor. 5:11; 6:10; Gal. 5:21; Ef. 5:18; 2 Pet. 2:19.

Pligsversuim Matt. 23:3; Luk. 6:46-49; Joh. 13:17; 15:22; Jak. 4:17.

Elke daad wat deur die gewete veroordeel word Luk. 12:47; Joh. 9:41; 15:22; Rom. 14:14; 1 Kor. 8:7.

Elke daad wat nie in die geloof geskied nie Rom. 14:23.

Alle gedagtes van die onweergebore hart Gen. 6:5; 8:21; Spr. 6:14; 15:26; Jes. 59:7; Jer. 17:9; 18:12; Eseg. 11:2.

Die oorsprong en woonplek van sonde:

Die duiwel is die oorsaak van sonde en die vader van alle sondaars Joh. 8:44; 1 Joh. 3:8.

Sonde het deur Adam in die wreld gekom Gen. 3:6-12; Rom. 5:12,19; 1 Tim. 2:14.

Elke mens is in sonde ontvang en gebore Gen. 8:21; Job. 15:14; 25:4; Ps. 51:7; 58:4; Jes. 48:8; Joh. 3:6.

Sonde kom uit die hart Ps. 95:10; Spr. 23:33; Matt. 15:19; Mark. 7:21-23; Heb. 3:10.

Elke mens is n sondaar 1 Kon. 8:46; 2 Kron. 6:36; Ps. 14:1-3; 53:2-4; 106:6; Spr. 20:9; Pred. 7:20; Jes. 64:6; Rom. 3:10,12, 23; 5:12; Gal. 3:22; Jak. 3:2; 1 Joh. 1:8; 5:19.

Hy wat s dat hy geen sonde het nie, is n leuenaar 1 Joh. 1:8. S n mens maak ook vir God tot n leuenaar 1 Joh. 1:10.

Jesus Christus alleen was sonder sonde Joh. 8:46; 2 Kor. 5:21; Heb. 4:15; 7:26; 1 Pet. 2:22; 1 Joh. 3:5.

Sonde word genoem:

Weerspannigheid teen God Jes. 1:28; 59:13; 65:2; Klaagl. 3:42; Dan. 9:5; Titus 1:16.

n Gruwel vir die Here Spr. 15:9; Jer. 44:4.

Die vrug van begeerlikheid Jak. 1:15.

Onreinheid Lev. 15:31; 16:19; Esra 9:11; Eseg. 24:13; 36:17,25,29; Sag. 13:1; Matt. 15:18-20; Mark. 7:20-23; 2 Kor. 7:1; 1 Thess. 4:7; Jak. 1:27; 2 Pet. 2:20.

Die werke van die duisternis Jes. 29:15; Rom. 13:12; Ef. 5:11.

Die werke van die duiwel Joh. 8:41,44; 1 Joh. 3:8.

Die werke van die vlees Gal. 5:19-21.

Die begeerlikheid van die wreld 1 Joh. 2:15-16; 5:19; Rom. 12:2; Jak. 4:4.

Dooie werke Heb. 6:1; 9:14.

Die angel van die dood 1 Kor. 15:56.

Om in sonde te lewe beteken:

Om na die vlees te lewe Rom. 7:5; 8:1,5; 2 Kor. 10:2; Gal. 5:13; 2 Pet. 2:10.

Om die begeerlikhede van die vlees te gehoorsaam Rom. 1:24; 13:14; Gal. 5:16; Ef. 2:3; Kol. 3:5-7; 1 Thess. 4:5; 1 Pet. 1:14; 4:2-3; 2 Pet. 2:10; 3:3; Judas v. 16.

Om in geestelike duisternis te wees Spr. 2:13; Jes. 9:1; Matt. 4:16; Luk. 1:79; 11:34; Hand. 26:18; Rom. 1:21; Ef. 5:8; 1 Joh. 1:6; 2:11.

Situasies vir die pleeg van sonde

Nasionale sondes (Spr. 14:34). Nasionale sondes word gepleeg wanneer n land sonde in sy grondwet en ander beleidsdokumente verskans deur erkenning en beskerming daaraan te verleen. Dit kan gedoen word deur die oppergesag van God in die grondwet te ontken, Jesus as Verlosser, Koning en Seun van God te verwerp, met een of meer valse godsdienste te assosieer, homoseksualisme te erken en te aanvaar, prostitusie en dobbelary te wettig, multigodsdienstige onderwys aan te bied, humanisme te bevorder en Christelike beginsels op verskillende maniere te ondermyn. Israel en sy regeringsleiers in Jerusalem het nasionale sondes teenoor die Messias gepleeg en n duur prys daarvoor betaal (Luk. 19:41-44).

Sondes deur regeringsleiers (2 Sam. 24:10,17). Sommige outokratiese hoofde van regerings neem besluite of doen dinge wat in stryd met die Here se wil is, en is dan alleen daarvoor verantwoordelik. Slegs indien hulle sondige beleid en voorbeeld deur feitlik die hele volk nagevolg word, word dit as n nasionale sonde gereken waarvoor die hele volk sal boet.

Persoonlike sondes (Ps. 51:5). Sondige dade word meesal deur individue gepleeg, en plaas hulle in n posisie van veroordeling teenoor die Here (Spr. 28:13; Rom. 6:23).

Geheime sondes (Ps. 19:13; 90:8). Baie mense dink verkeerdelik dat geheime sondes, asook bose gedagtes wat niemand van weet nie, nie aan hulle toegereken sal word nie. Elke gedagte van ons moet egter gevange geneem word tot gehoorsaamheid aan Christus (2 Kor. 10:5).

Openlike sondes (1 Tim. 5:24). Sondes wat openlik en met openbare instemming gepleeg word, is ewe verkeerd en strafbaar in die o van die Here. Die samelewing en sy gebruike is nie ons norm vir die bepaling van sonde en ongeregtigheid nie, maar die Woord van die Here.

Skaamtelose sondes (Jes. 3:9). Verharde sondaars doen hulle bose werke in die openbaar sonder om hulleself in die minste daaroor te skaam.

Die sondes van die jeug (Ps. 25:7). Dit moet ook bely word.

Subtiele versoekings

Die mees subtiele versoekings tot sonde is di wat onskynlik die naaste aan die doel van God vir ons lewe is, en dit is om n godgelykvormige lewe te lei. Lucifer se groot sonde was: Ek wil my met die Allerhoogste gelykstel! (Jes. 14:14). Hy het die mens versoek om dieselfde te doen, en ges: Julle sal soos God wees (Gen. 3:5). Die Antichris sal ook dieselfde sonde doen, want hy sal in die tempel van God as God sit en voorgee dat hy God is (2 Thess. 2:4). Dit sal hy doen omdat hy in God se plek deur mense op aarde aanbid wil word.

Dit is sonde om jouself met God gelyk te stel sodat ander mense jou as n god kan vereer. Die mens kan nooit die natuurlike attribute van God naboots of kry nie, bv. sy skeppingskrag, sy kennis van alle verborge dinge, sy reg om sonde te vergewe, sy outoriteit oor lewe en dood en sy absolute volmaaktheid. Ons word slegs beveel om aan God se morele attribute gelykvormig te word sodat sy heiligheid, geregtigheid, liefde, en ook sy vergewensgesindheid in ons gesien kan word. Ons moet altyd nederig bly en onthou dat ons net diensknegte en dissipels van die Here Jesus is. Ons is diep van Hom afhanklik, omdat ons in ons eie reg niks is nie (Joh. 15:5).

Ons het n groot verantwoordelikheid om die godsdienstige leuens van die duiwel en sy valse profete te kan onderskei en te verwerp (1 Joh. 4:1). Dit sluit ook die mooi evangelieboodskappe in waarin al die Here Jesus se seninge vir ons genoem word, sonder om God se oordeel oor die sonde te noem, en ook die volle betekenis van Christus se kruisdood en sy bloed wat Hy vir ons gestort het. Daar is baie van hierdie vroom boodskappe in omloop vandag, waarin mense nie uitdruklik tot sonde-oortuiging gelei word nie, en ook nie met die Verlosser se versoeningswerk aan die kruis gekonfronteer word nie. Hy het gekom om alle mense van hulle sondes te reinig (Heb. 1:3), maar dan moet hulle eers onder die volle indruk daarvan gebring word. Wanneer hierdie basiese feite oor sonde verswyg word, word die evangelie vervals.

Jesus Christus:

Het gekom om die sonde weg te neem Joh. 1:29; Hand. 5:31; Heb. 9:26; 1 Joh. 3:5.

Het gekom om sondaars te red Matt. 1:21; 9:13, 18:11; Mark. 2:17; Luk. 5:32; 1 Tim. 1:15.

Het Homself vir die sonde oorgegee Gal. 1:4; Titus 2:14.

Het vir die sonde gesterf Jes. 53:8; Rom. 6:10; 1 Kor. 15:3; 1 Pet. 3:18.

Het vir die sondaars gesterf Rom. 5:6,8; Heb. 2:9; 9:15; 1 Pet. 3:18.

Het self die sonde gedra Jes. 53:4,11,12; 2 Kor. 5:21; 1 Pet. 2:24.

Het deur sy bloed vergifnis van sondes bewerk Matt. 26:28; Ef. 1:7; Kol. 1:14.

Het ons deur sy bloed van sonde gereinig Titus 2:14; Heb. 1:3; 9:14; 1 Joh. 1:7; Op. 1:5.

Die genoegsaamheid van genade om sonde te vergewe

Genade tot vergifnis en verlossing is meer oorvloedig as die sonde Rom. 5:20.

Sal ons in die sonde bly sodat die genade meer oorvloedig kan word? Nee! Rom. 6:1-2,15.

Daar is vergifnis vir almal Jes. 1:18; Jer. 33:8; Matt. 12:31-32; Mark. 3:28; Luk. 12:10.

Daar is geen offer vir die opsetlike verloning, belastering en verwerping van Christus n bekering nie Heb. 6:4-6; 10:26-31; 12:16-17.

Persoonlike toewyding

Ek prys die Here vir die voorsiening wat Hy aan die kruis van Glgota vir die verlossing van sonde gemaak het, en ook dat die mag van die sonde gebreek kan word sodat dit nie meer oor my hoef te heers nie. Die oue mens wat deur sondige begeerlikhede ten gronde gaan, kn afgel en oorwin word (Ef. 4:22). Ek dank Hom vir die voortgesette reiniging deur die bloed van die Lam. Ek besef dat ek as mens weer kan sondig, maar ek bid vir n nougesette wandel met die Here en n sensitiwiteit vir sonde sodat ek nie die slagoffer van verleiding sal word nie. Ek neem opnuut die opdrag ter harte om weerstand te bied teen die sonde (Heb. 12:4). Mag elke gedagte in my tot gehoorsaamheid aan Christus gevange geneem word, sodat die oordenking van my hart n die woorde van my mond vir Hom welgevallig sal wees (Ps. 19:15).

Vrae

1.    Beskryf die aard van sonde m.b.t. God se wet.

2.    Verduidelik die sonde van homoseksualisme.

3.    Waar in die Bybel word voorvader-aanbidding, towery en afgodediens verbied?

4.    Noem voorbeelde van nasionale sondes.

5. Hoe kan ons van ons sonde gereinig word?