13. Geestelike Dwalings

Waarom is daar so baie Christelike kerke en sektes in die wreld wat leerstellig in n mindere of meerdere mate van die Bybel afwyk, en in sekere gevalle selfs die waarheid totaal verlon? Dit is alles die gevolg van onkunde en misleiding. Hierdie probleem is besig om verder in omvang toe te neem. In die lig hiervan is dit meer as ooit tevore nodig dat ons ons kennis van die Woord verbreed, ons geestelike insig verdiep, ons toewyding aan die Here Jesus verhoog en ons waaksaamheid teen die misleiding van Satan en sy valse profete verskerp. Vervalsings van die Christelike geloof neem in die eindtyd geweldig toe omdat dit die finale voorbereiding vir die verskyning van die valse Christus en die valse profeet is, wat deur hulle leuens die hele wreld sal mislei (Matt. 24:4-5; 2 Thess. 2:6-10; Op. 13:11-14).

Hoewel geestelike misleiding in die Tuin van Eden al begin en onafgebroke deur die eeue heen voortgeduur het, is dit nou besig om die grootste afmetings in die geskiedenis van die mensdom aan te neem. Dit is van die uiterste belang dat elke persoon seker sal maak dat hy nie op n dwaalspoor beland het nie, want daar is baie valse profete (1 Joh. 4:1).

Sedert die vroegste tye het die meeste Christelike kerke n betreurenswaardige onvermo getoon om tussen die waarheid van God se Woord en die baie vervalste weergawes daarvan te kan onderskei (Gal. 1:6-8; 2 Kor. 11:2-4). Uit laasgenoemde teks is dit duidelik dat daar drie sake is wat deur die sielevyand vervals word om Christene op n dwaalweg van verleiding te laat beland, naamlik die leer oor die Here Jesus, oor die Heilige Gees, en oor die evangelie van verlossing. In die proses word n ander Jesus, n ander gees en n ander evangelie verkondig.

n Ander Jesus

Die volgende is die sewe algemeenste vervalsings of namaaksels van Jesus wat aan die wreld gebied word. Dit word gedoen in n poging om die verlossingswerk van die ware Lam van God te verdoesel en te verlon deur aan die mense net n gedaante of skewe beeld daarvan voor te hou:

Jesus die profeet. In baie gelowe, byvoorbeeld Islam en die Jehovasgetuies, word Jesus se godheid ontken en word Hy net as n profeet en menslike leermeester voorgehou. Hy word ook as die Seun van God en as Christus gelon (1 Joh. 2:22-23). In verskeie teologiese kweekskole word die godheid en maagdelike geboorte van die Here Jesus ook gelon.

Jesus die voorbeeld. Daar word dikwels in swak prediking net na Jesus se lewe as n voorbeeld verwys wat nagevolg moet word. In afgewaterde boodskappe van di aard word die kruis en die bloed van Christus wat vir sondaars gestort is, verswyg. Die eis van wedergeboorte word ook nie genoem nie, en mense word net aangemoedig om soos Jesus n mooi lewe te lei. In prediking van di aard word mense nie gered nie hulle word net intellektueel en emosioneel gemotiveer.

Jesus die gewer van gawes. Baie mense dien n Jesus wat net gawes en voordele aan hulle bied. Hy moet hulle gesond maak, ryk maak en kragte aan hulle gee om wonderwerke te doen. Hy moet sy volgelinge ook konings maak en sy koninkryk n deur hulle openbaar.

Jesus die politieke verlosser. In die Derde Wreld word dikwels n Jesus verkondig wat met die onderdruktes assosieer en vir hulle n vryheidsvegter is. Nie net verbreek hy die kettings van politieke onderdrukking en slawerny nie, maar hy hef die miskendes ook sosiaal en ekonomies op. Di Jesus is net by die sekulre lotgevalle van die mens betrokke. Hy bevry hulle nie van sonde nie, maar van ander onaangename omstandighede. Hy help hulle in hulle bevrydingstryd teen die onderdrukking van ander mense, maar nie regtig in hulle stryd teen die sonde nie.

n Jesus wat in die hel gesterf het. Nog n ernstige verdraaiing van Jesus se verlossingswerk wat baie veld wen, word deur sekere Word of Faith predikers verkondig. Volgens hulle siening is die fisiese kruisdood van Jesus nie van belang nie omdat Hy glo geestelik in die hel vir die sondes van die wreld gesterf het. Vir hulle is die kruis n plek van swakheid en mislukking.

Jesus die sondaar. Die Jesus wat in verskeie Hollywood films uitgebeeld word, is n sondaarmens wat, soos enige ander gevalle mens, deur sondige hartstogte oorheers word. Hierdie hoogs lasterlike voorstelling van Jesus is die tema van films soos Jesus Christ Superstar, The last temptation of Christ en Jesus of Montreal. In laasgenoemde film leef Jesus saam met ander jongmense in n woonstel. Hulle drink en lei n onsedelike en losbandige lewe.

Die kosmiese Jesus. Die groot eindtydse vervalsing van Jesus is daarop gemik om die verskyning van die Antichris en sy misleidende meelopers moontlik te maak (Matt. 24:4-5). Die Nuwe Era Beweging propageer n universele Jesus wat die verpersoonliking van die messiaanse verwagtinge van alle godsdienste ter wreld is. Daar word ges dat hy aan die hoof van n hirargie van messiasse is, en dat Boeddha, Krishna, Mohammed, Jesus van Nasaret en ander geestelike leiers as lede van dieselfde familie almal aan hom ondergeskik is. As die kosmiese Jesus van al die godsdienste op aarde sal hy die mensdom finaal kom verenig.

n Ander gees

Gepaard met die verkondiging van n ander Jesus is daar ook n ander gees werksaam om mense te mislei en hulle onder die krag van die dwaling te bring. Ons word hierteen gewaarsku (1 Joh. 4:1-6). Mense wat nie in die waarheid gefundeer is nie, sal die sataniese gees van dwaling ten prooi val en as gevolg daarvan die Antichris aanvaar (2 Thess. 2:8-12).

Die geweldige beheptheid met bonatuurlike geestelike kragte wat op n skouspelagtige wyse as tekens en wonderwerke manifesteer, is besig om oral op aarde pos te vat. Die Nuwe Era Beweging en sy geassosieerde valse godsdienste gebruik dit as klimaatskepping vir die openbaring van die kosmiese Christus (die Antichris).

Daar is vandag n gees waarneembaar in die wreld wat as die Heilige Gees bestempel word, maar wat nie die egte kenmerke van die Heilige Gees openbaar nie. Dit is n gees wat veral die klem op homself laat val, in plaas van op die Here Jesus. Dit is n gees wat die uitsprake van die Bybel verontagsaam ter wille van die verwesenliking van sy eie doelwitte. Hierdie gees maak ook voorsiening vir diegene wat nie vir Jesus as Middelaar tussen God en die mens aanvaar het nie. Dit is n gees wat al die uiterlike manifestasies van die Heilige Gees naboots, maar hy oortuig nie van sonde nie. Hy het inteendeel geen probleem om met leuens, bedrog en halwe waarhede saam te leef nie en deins nie daarvoor terug nie. Dit is die ander gees waarteen die Bybel ons waarsku (2 Kor. 11:4; 1 Tim. 4:1).

n Ander evangelie

Om begryplike redes sal die verkondiging van n ander Jesus onder die benvloeding van n ander gees ook n ander evangelie tot gevolg h (2 Kor. 11:4). Baie van hierdie wolwe in skaapsklere (2 Kor. 11:13-15; 2 Tim. 4:3-4; Hand. 20:29-30) staan vandag op kansels en verkondig valse evangelies soos die volgende:

n Dooie vormgodsdiens. n Evangelie waarin die kruisboodskap en die bloed van die Lam wat vir ons sondes gestort is, asook die eis van wedergeboorte, nie absolute voorrang geniet nie, lei na n dooie vormgodsdiens waarin die Here net met die lippe gedien word (Mark. 7:6-13). Omdat hierdie soort godsdiens geestelik sulke lae standaarde het, is dit baie populr en word dit tereg n verbruikersvriendelike godsdiens genoem. Dit pas die meeste mense om salig verklaar te word sonder om regtig met hulle sonde te breek en hulle saak met die Here reg te maak.

Israelvisie. Die Israelvisie (British Israelism oorsee) is n onbybelse siening dat die wreld se blanke nasies van die tien stamme van Israel afstam. Di mense beweer dat God Hom net met Israel bemoei en dat alle ander rasse verdoemdes is. Die evangelie is egter vir elke volk, stam en nasie in die hele wreld bedoel (Matt. 28:19; Hand. 13:46-48; Kol. 3:11; Op. 7:9).

Koninkryksteologie. Hierdie teologie is een van die gevolge van n verkeerde verwagting by mense wat dink dat die koninkryk van Christus wat met sy wederkoms geopenbaar sal word, in die kerkbedeling reeds moet realiseer. Hulle wil n konings wees wat saam met Christus regeer, en ook groot mag, aansien en rykdom h. Hulle probeer om die wreld nou deur mensgemaakte herlewings en transformasie-prosesse te verander sodat die koninkryk kan kom.

Kerkeenheid. Die ekumeniese vereniging van die Christendom het as doelstelling die post-denominasionele wreldkerk van die 21ste eeu. Dit sal onder leiding van profete en apostels staan wat openbarings en spesiale magte van die Here sal ontvang. In di nuwe kerk gaan dit nie om leerstellige suiwerheid nie, maar om eenheid en n groot kragvertoon aan die ongeredde wreld.

Multigodsdienstige ekumene. Die eindbestemming van alle valse en verdraaide evangelies is die universalistiese evangelie van die nuwe wreldorde en die Nuwe Era Beweging, waarin hulle almal saam as n alliansie van wreldgodsdienste hegte aansluiting by mekaar vind. Hulle wag vir n enkele godsdiensleier wat die hele wreld sal verenig (Op. 13:3-4) Soos verskillende vertakkings van n rivier sal al die gelowe op aarde saamvloei en hande vat om hulle gemeenskaplike ekumeniese doelstelling van eenheid op aarde te verwesenlik.

Persoonlike toewyding

Ek glo dat die Heilige Gees my in die hele waarheid sal lei, en ook aan my die kennis en onderskeidingsvermo sal gee om die waarheid van alle vervalsings daarvan te kan onderskei. As ek die vrymakende krag van die Gees van die waarheid ken, God se Woord wat die waarheid is, n die Here Jesus wat die weg, die waarheid en die lewe is, dan sal ek van die subtiele dwalings van Satan gevrywaar wees en nooit my lewe op die sand van misleiding bou nie. Die waarheid hou vir ewig stand omdat dit gesetel is in Hom wat die Bron van alle waarheid is, terwyl die leuens hulle diepste oorsprong by die vader van die leuen het. Ek neem die belangrike waarskuwing van die Here Jesus in sy profetiese rede ter harte, toe Hy ges het: Pas op dat niemand julle mislei nie... want daar sal valse... profete opstaan en hulle sal groot tekens en wonders doen om, as dit moontlik was, ook die uitverkorenes te mislei (Matt. 24:4,24). Met my voetstappe geanker in die Woord, sal ek nie links of regs van hierdie pad afwyk nie. Ek l myself daarop toe om, met die Here se hulp, die woord van die waarheid reg te vertolk (2 Tim. 2:15) en mense teen alle verdraaide weergawes daarvan te waarsku (2 Tim. 4:2-5).

Vrae

1.    Noem en bespreek drie valse Jesusse.

2.    Beskryf twee verskille tussen n valse gees en die Heilige Gees.

3.    Wat is vormgodsdiens en waarom is dit baie verbruikersvriendelik?

4.    Wat is die dwaling van koninkryksteologie?

5.    Wie sal die uiteindelike hoof van die multigodsdienstige organisasie op aarde wees?