Program 99. Die Oordele van die Verdrukking

Die oordele van die sewe jaar lange verdrukking kan in twee duidelike groepe verdeel word. Gedurende die eerste 3 jaar sal daar onder die Antichris se leiding n valse vrede en eenheid op aarde heers, wat met n uiterste vorm van geestelike verslawing aan n valse godsdiens gepaard sal gaan. Die grondslag van wreldeenheid sal ten diepste godsdienstig wees, gebaseer op die valse aanname dat alle gelowe dieselfde God aanbid en derhalwe ook dieselfde, universele christus moet aanhang, navolg en aanbid. Die Antichris sal dus self aan die hoof van die alliansie van wreldgodsdienste staan en saam met Lucifer, die god van hierdie wreld, die hele mensdom in n diep geestelike verblinding inlei. Openbaring 13:8 s alle mense sal hom aanbid, behalwe net die relatief klein groep ware Christene.

In die middel van die verdrukking sal die Antichris volgens Openbaring 13:3 en 12 n dodelike wond ontvang, waarskynlik in n sluipmoordaanslag, maar wonderbaarlik uit die dood opgewek word. Hy sal dan n gedaanteverwisseling van n valse vredevors na n gewelddadige en magshonger diktator ondergaan en genadeloos op al sy testanders toeslaan. Groot oorlo sal op baie plekke gevoer word. Hy sal homself ook, soos Lucifer voor sy val, met God gelykstel en almal laat teregstel wat weier om hom te aanbid. Terselfdertyd sal hy n ekonomiese diktatuur instel en slegs aan diegene die reg tot koop- en verkoop toeken wat n eed van getrouheid aan hom afl en hom ook aanbid.

Behalwe dat die Here die rebelse mensdom aan hierdie tiran se dwingelandy sal oorgee, sal Hy self ook groot oordele op aarde beskik, sodat die goddeloses gestraf kan word. Uit hierdie vreeslike oordele sal net n klein oorblyfsel van Israel en die nasies uiteindelik gered word. Hierdie laaste 3 jaar van die verdrukking word as die groot verdrukking beskryf. Die Here Jesus het vir die Jode wat Hom verwerp het, ges dat di tyd sal aanbreek die dag wanneer die Antichris die tempel sal ontheilig deur n afgodsbeeld van homself daarin op te rig. Hy het hulle beveel om op daardie dag vinnig vir hulle lewe te vlug, want dan sal daar groot verdrukking wees soos daar van die begin van die wreld af tot nou toe nie gewees het en ook nooit sal wees nie. En as daardie dae nie verkort was nie, sou geen vlees gered word nie (Matt. 24:21-22). Die hele wreldbevolking sal teen die einde van die groot verdrukking op die randjie van algehele uitwissing te staan kom.

Die oordele van die Here begin by die breek van die sewe sels in die hemel. Die eerste vier sels dui op verskillende verskyningsvorme van die Antichris, naamlik as valse vredevors, militre diktator, rantsoeneerder van lewensmiddele en as die doodsengel wat soveel as moontlik mense sal probeer verdelg. Die vyfde sel verwys na die christenmartelare wat tydens sy skrikbewind sal sterf: En toe hy die vyfde sel oopgemaak het, sien ek onder die altaar die siele van di wat gedood is ter wille van die woord van God en die getuienis wat hulle gehad het. En hulle het met n groot stem uitgeroep en ges: Hoe lank, o heilige en waaragtige Heerser, oordeel en wreek U nie ons dood op die bewoners van die aarde nie? En aan elkeen van hulle is wit klere gegee; en aan hulle is ges dat hulle nog n klein tydjie moes rus totdat ook hulle medediensknegte en hulle broeders wat nog gedood sou word soos hulle, voltallig sou wees (Op. 6:9-11).

Die sesde sel beskryf die groot rampe en plae wat in die verdrukking oor die aarde sal kom, en wat duidelik as oordele van die Here erken sal word. Die toestand sal na die einde toe s haglik word dat die sondaars deur groot vrees oorweldig sal word. Hulle sal paniekbevange na die berge vlug omdat hulle sal besef dat dit die Here se toorn is wat oor die aarde en sy bewoners uitgestort word: En ek het gesien toe Hy die sesde sel oopgemaak het, en kyk, daar was n groot aardbewing; en die son het swart geword soos n harige sak, en die maan het geword soos bloed; en die sterre van die hemel het op die aarde geval, soos n vyeboom wat deur n groot wind geskud word, sy navye laat afval; en die hemel het weggewyk soos n boek wat toegerol word en al die berge en eilande is uit hulle plekke versit; en die konings van die aarde en die grotes en die rykes en die owerstes oor duisend en die magtiges en al die slawe en al die vrymense het hulle versteek in die spelonke en in die rotse van die berge, en vir die berge en rotse ges: Val op ons en verberg ons vir die aangesig van Hom wat op die troon sit, en vir die toorn van die Lam; want die groot dag van sy toorn het gekom, en wie kan bestaan? (Op. 6:12-17).

Brandende hemelliggame sal oral op die aarde val. Dit kan komete, meteore of brokstukke daarvan wees, m.a.w. meteoriete, of ook asterodes, wat met verwoestende gevolge die aarde sal tref. Terselfdertyd sal groot aardbewings plaasvind, asook ernstige lugbesoedeling, sodat die sonlig verduister sal word. Mense sal nie in die stede waarin ho geboue sal omval, kan oorleef nie. Hulle sal vreesbevange na die berge vlug en besef dat die vreeslike dag van die Here se toorn aangebreek het. Nogtans sal die meeste van hulle soos die Egiptenare tydens die tien plae wat oor hulle land uitgestort is hulle harte verhard en hulle nie bekeer nie.

Die sewende sel kondig die sewe basuine aan: En die eerste engel het geblaas, en daar het hael en vuur gekom met bloed gemeng, en dit is op die aarde gegooi. En n derde van die bome het verbrand, en al die groen gras het verbrand. En die tweede engel het geblaas, en iets soos n groot berg wat brand met vuur, is in die see gegooi. En n derde van die see het bloed geword, en n derde van die lewende skepsele in die see het gesterwe, en n derde van die skepe het vergaan. En die derde engel het geblaas, en n groot ster wat soos n fakkel brand, het uit die hemel geval, en dit het geval op n derde van die riviere en op die waterfonteine. En die naam van die ster word genoem Alsem; en n derde van die waters het als geword, en baie mense het gesterwe van die water, omdat dit bitter geword het. En die vierde engel het geblaas, en n derde van die son is getref en n derde van die maan en n derde van die sterre, sodat n derde van hulle donker sou word en die dag vir sy derde deel nie lig sou gee nie, en die nag net so (Op. 8:7-12).

Hieruit is dit duidelik dat groot dele van die see sowel as varswaterbronne, bome, gras en ook die lig van die son, maan en sterre met vernietigende gevolge getref sal word. Die vuur, asook die voorwerp wat soos n brandende berg in die see val, kan moontlik brandende meteoriete, asterodes of brokstukke van n komeet wees wat in die aarde se atmosfeer weens hitte aan die brand slaan. Van hierdie rampe kan egter ook mensgemaak wees, bv. kernmissiele wat buite beheer raak en met verwoestende gevolge op verskillende plekke in die see of op land val en ontplof. Behalwe die ernstige skokgolwe wat geboue vir kilometers ver sal platvee, sal daar ook groot brande ontstaan. Ontploffings in die see sal golwe veroorsaak waardeur eilande en laagliggende kusgebiede oorstroom sal word. Duisende skepe sal ook vergaan en seediere vrek.

Die vyfde en sesde basuine kondig geweldige rampe oor die mensdom self aan die een plaag deur pyniging en die ander een deur die dood. In Openbaring 9:1-11 word vreemde insekte beskryf wat soos harige sprinkane lyk met sterte soos skerpioene, gesigte soos di van mense, met lang tande en iets soos krone op hulle koppe. Hulle sal uit n put opstyg waaruit ook rookwolke kom wat die sonlig sal verduister. Hierdie diertjies sal die mense met hulle angels steek en vyf maande lank pynig sodat hulle sal wens hulle sterf. Die dood sal egter vir hulle wegvlug. Daar is kenners wat meen dat di diertjies demone is wat mense sal treiter. Hulle herkoms uit die put van die afgrond suggereer duidelik s n moontlikheid.

In Openbaring 9:13-19 word die sesde basuin aangekondig. Dit is n beskrywing van hoe die konings van die Ooste, dit is Sjina en sy bondgenote, ook vir die oorlo van die groot verdrukking gemobiliseer sal word. n Kwart van die totale wreldbevolking is Sjinese. Hierdie sluimerende reus sal eers in die groot verdrukking wakker word en dan sy skrikwekkende vernietigingswerk aanrig. n Mag van 200 miljoen Asiate sal oor die Eufraatrivier trek en die Midde-Ooste, asook die Westerse wreld, binneval. Hulle sal n baie groot slagting aanrig en n derde van alle mense op aarde doodmaak: En [die stem uit die altaar] het aan die sesde engel met die basuin ges: Maak die vier engele los wat gebind is by die groot rivier, die Eufraat. Toe is die vier engele losgemaak wat gereed gehou was vir die uur en dag en maand en jaar, om n derde van die mense dood te maak. En die getal van die lers van perderuiters was twee maal tienduisend maal tienduisend [dit is 200 miljoen]; en ek het hulle getal gehoor. En s het ek in hierdie gesig die perde gesien en die wat op hulle sit, met vuurrooi en blou en swawelgeel borsharnasse. En die koppe van die perde was soos leeukoppe, en uit hulle bekke het vuur en rook en swawel uitgegaan. Deur hierdie drie plae is n derde van die mense gedood (Op. 9:14-18).

Die Eufraatrivier is die skeiding tussen Oos en Wes. Die groot eindtydse vyand van Israel n die vrye wreld kom van oorkant die Eufraat. Vier engele is hier gebind tot op die jaar, maand, dag en uur wanneer hulle losgelaat sal word om met die behulp van hierdie Oosterse vyand n derde van alle mense dood te maak. Di vier engele is demone, omdat goeie engele nooit gebind word nie. Hulle sal 200 miljoen soldate tot hulle beskikking h. Die vreemde beskrywing van oorlogsperde met vuur en rook wat uit hulle bekke gaan, is nie doelbewuste simboliese taal nie, maar die gevolg van die feit dat Johannes met sy woordeskat van die eerste eeu nie oor begrippe beskik het om moderne oorlogswapens mee te beskryf nie. Moontlik het hy tenks met moderne wapentuig gesien en dit was die enigste manier waarop hy dit kon beskryf. Daar is verskeie aanduidings in Openbaring dat kernwapens in die oorlo van die groot verdrukking gebruik sal word, omdat buitengewone verwoesting aangerig sal word.

Grootskaalse geestelike verhardheid sal tydens die apokaliptiese plae van Openbaring onder die mense op aarde voorkom: ...en hulle het die Naam van God gelaster wat mag het oor hierdie plae, en hulle het hul nie bekeer om Hom heerlikheid te gee nie (Op. 16:9).

Wanneer die sewende basuin blaas, word die geweldigste oordele van alle tye oor die aarde aangekondig. Die konings van die aarde sal onder die invloed van demoniese misleiding en aanhitsing na Armagddon optrek om in die dal van beslissing deur die Here verdelg te word. Die kragte van die hemel sal ook geskud word soos nooit tevore nie, dan sal die Seun van die mens kom in groot krag en heerlikheid. Hy sal gerig hou met sy vyande, die ryk van die Antichris totaal vernietig en self die koningskap op sy skouers neem:

En ek het n groot stem uit die tempel aan die sewe engele hoor s: Gaan gooi die skale van die grimmigheid van God op die aarde uit. Toe gaan die eerste een weg en gooi sy skaal op die aarde uit, en kwaai en bose swere het aan die mense gekom wat die merk van die dier gehad het en sy beeld aanbid het. En die tweede engel het sy skaal op die see uitgegooi, en dit het bloed geword soos van n dooie, en al die lewende wesens in die see het gesterwe. En die derde engel het sy skaal uitgegooi op die riviere en op die waterfonteine, en dit het bloed geword. En ek het die engel van die waters hoor s: Regverdig, Here, is U wat is en wat was, U, die Heilige, omdat U hierdie oordeel uitgevoer het; want hulle het die bloed van heiliges en profete vergiet, en U het aan hulle bloed gegee om te drink, want hulle het dit verdien

En die vierde engel het sy skaal op die son uitgegooi, en daaraan is dit gegee om mense met vuur te skroei. En die mense is geskroei met n groot hitte, en hulle het die Naam van God gelaster wat mag het oor hierdie plae, en hulle het hul nie bekeer om Hom heerlikheid te gee nie. En die vyfde engel het sy skaal uitgegooi op die troon van die dier, en sy koninkryk is verduister, en hulle het hul tonge gekou van pyn; en hulle het die God van die hemel gelaster oor hulle pyne en oor hulle swere, en het hulle nie bekeer van hul werke nie.

En die sesde engel het sy skaal uitgegooi op die groot rivier, die Eufraat, en sy water het opgedroog, sodat die pad van die konings wat van die Ooste af kom, reggemaak kon word. Ek het uit die bek van die draak en uit die bek van die dier en uit die mond van die valse profeet drie onreine geeste soos paddas sien kom. Want dit is geeste van duiwels wat tekens doen, wat uitgaan na die konings van die aarde en die hele wreld, om hulle te versamel vir die oorlog van daardie groot dag van die almagtige God En hulle het hul versamel op die plek wat in Hebreeus genoem word Armagddon.

En die sewende engel het sy skaal uitgegooi in die lug, en n groot stem het uit die tempel van die hemel gekom, van die troon af, wat ges het: Dit is verby! En daar het stemme gekom en donderslae en bliksemstrale, en daar het n groot aardbewing gekom soos daar nog nie gewees het vandat die mense op die aarde was nie so n geweldige groot aardbewing. En die groot stad is in drie dele verdeel, en die stede van die nasies het geval. En die groot Babilon is in gedagtenis gebring voor God, om haar te gee die beker met die wyn van die grimmigheid van sy toorn. En alle eilande het gevlug, en berge is daar nie gevind nie; en groot hael, omtrent n talent swaar [dit is 50 kilogram], het uit die hemel op die mense geval; en die mense het God gelaster oor die plaag van die hael, omdat sy plaag ontsettend groot was (Op. 16:1-21).

Die eerste skaal is n oordeel wat op mense gerig word, en dit tref die aanhangers van die Antichris. Die bose swere kom op almal wat die merk van die dier ontvang het en sy beeld aanbid. Dit is al die misleides wat n verbond met Satan se verteenwoordiger, die Antichris, gesluit het om sy nommer ter wille van ekonomiese oorlewing te aanvaar in ruil vir hulle siele. Hulle aanbid die Antichris, en ontvang voor die wederkoms reeds die vergelding van die Here in hulle liggame wat hulle deur Satan laat merk het.

Die tweede skaal tref al die oseane van die wreld nie net n derde daarvan soos in die geval van die basuine nie. Die water daarvan word soos bloed, en alle seediere vrek. n Ramp van hierdie omvang sal die mens van n belangrike voedselbron ontneem, hongersnode veroorsaak, pessiektes deur ontbindende seediere in die hand werk, mense van die kusgebiede af laat wegvlug en seevaart haas onmoontlik maak. Die derde skaal word op die riviere en fonteine uitgegooi en laat die water daarvan in bloed verander. Sodoende word oorlewingskanse op land ook drasties verminder en staar miljoene mense en diere n gewisse dood in die gesig. Die vierde skaal word op die son uitgegooi en bring ongekende hittegolwe mee. Groot uitbarstings sal op die son voorkom, en moontlik sal die osoonlaag in daardie stadium omtrent vernietig wees. Behalwe vir die toenemende hitte sal skadelike ultravioletstrale sere en velkanker veroorsaak by mense wat aan direkte sonstrale blootgestel word.

Die vyfde skaal word oor die wreldryk van die Antichris uitgegiet, en hul dit in totale duisternis. Mense sal angsbevange in die duisternis rondtas terwyl God se oordele oor hulle uitgestort word. Omdat hulle reeds hulle siele aan Satan verkoop het deur die merk en nommer van die dier te aanvaar, sal hulle God laster oor al die plae. Sulke mense sal dan nie meer onder sonde-oortuiging kan kom om gered te word nie, omdat hulle reeds die krag van die dwaling ontvang het om die leuens van Satan te glo (2 Thess. 2:11).

Die sesde skaal word oor die Eufraatrivier uitgegooi en laat dit opdroog sodat die Oosterse nasies droogvoets daardeur kan trek om ook by Armagddon aan daardie groot oorlog van die Almagtige God deel te neem. Onder demoniese misleiding sal n reuse ler van 200 miljoen Asiatiese soldate optrek soos skape na die slagpale toe om deur die vernietigende oordele van God getref te word. Gedurende hulle opmars sal hulle egter n derde van alle mense verdelg, soos wat in Openbaring 9:14-19 beskryf word. Dink daaraan dat daar nouliks 200 miljoen mense op aarde was toe Johannes hierdie profesie geskryf het. Vandag kan Sjina alleen 200 miljoen soldate mobiliseer indien hy al sy weerbare manne oproep.

Die sewende skaal het die grootste aardbewing tot gevolg wat daar nog ooit op aarde was. Die stede van die nasies sal val en in baie dele van die wreld, veral Israel, sal die landskap grootliks deur die aardbewings verander word. Die verwoesting deur die aardbewings sal Jerusalem in drie dele verdeel en Babilon totaal vernietig. Die skuddings sal ook met ongekende haelstorms gepaard gaan. Vir haelstene van 50 kilogram om te val, beteken dit dat daar geweldige ho temperature moet wees sodat die vog deur die stygende warm lug tot buitengewone ho hoogtes opgevoer kan word. Die voorkoms van sulke hittegolwe word in Openbaring 16 bevestig. Jesaja s hieroor: En die lig van die maan sal wees soos die lig van die son, en die lig van die son sal sewevoudig wees, soos die lig van sewe dae, op die dag as die Here die breuk van sy volk verbind en die wond gesond maak wat aan hulle geslaan is (Jes. 30:26).

Die dag wanneer die Here kom om die oorblyfsel van sy volk te red en die nasies te oordeel, sal n dag van verskrikking wees wanneer die kragte van die hemel geskud sal word. Baie van die Ou Testamentiese profete het profesie oor die dag van die Here uitgespreek. Mense sal enersyds deur skroeiende hitte en droogtes geteister word, en andersyds deur verstikkende duisternis en die gerammel van geweldige aardbewings. Die sondaars wat hulle harte verhard het, sal saam met hulle handewerk verbreek word en op die puinhoop van n verwoeste aarde beland: Kyk, die dag van die Here kom, verskriklik, met grimmigheid en toorngloed, om die aarde n woesteny te maak en sy sondaars daaruit te verdelg. Want die sterre van die hemel en sy Orions sal hulle lig nie laat skyn nie; die son is duister by sy opgang, en die maan laat sy lig nie skyn nie. En Ek sal aan die wreld sy boosheid besoek, en aan die goddelose hulle ongeregtigheid; en Ek sal die trots van die vermeteles laat ophou en die hoogmoed van tiranne verneder. En Ek sal sterwelinge skaarser maak as fyn goud, en mense as goud van Ofir. Daarom sal Ek die hemel laat sidder, en die aarde sal wyk uit sy plek met gebeef, vanwe die grimmigheid van die Here van die lerskare en vanwe die dag van sy toorngloed (Jes. 13:9-13).

Daar is baie meer sulke ernstige waarskuwings oor die oordele van die dag van die Here opgeteken, sodat mense nie die realiteit daarvan ligtelik opsy moet skuif nie. Die ontsettende omvang van die verwoesting, die redes daarvoor, naamlik n uiters sondige geslag mense soortgelyk aan di in die tyd van Noag en Lot, asook die feit dat dit oordele van God is, word telkens beklemtoon. Aan die einde van hierdie groot oordele sal Jesus Christus terugkom aarde toe om sy heerskappy hier te vestig, met Jerusalem as hoofstad van die vrederyk.