Program 97. Die Antichris

Die gebeure wat in Openbaring 6 tot 19 beskryf is, speel almal binne die tydsbestek van slegs sewe jaar af. Uit Israel se oogpunt staan hierdie tyd as die “sewentigste jaarweek” bekend, soos in Daniël 9:24-27 beskryf. 'n Jaarweek is 'n periode van sewe jaar, waarvan die sewende jaar 'n sabbatsjaar is (Lev. 25:3-4). In die Nuwe Testament word dit die “verdrukking” en die “groot verdrukking” genoem (Matt. 24:21,29, Op. 7:14). Dié sewe jaar word in twee helftes van 3˝ jaar (42 maande of 1 260 dae) elk verdeel, soos onder meer uit Daniël 9:27, Openbaring 11:2-3, 12:6 en 13:5 blyk.

Die eerste helfte van die verdrukking sal deur 'n valse vrede, asook deur politieke, maatskaplike, ekonomiese en godsdienstige inisiatiewe vir die vereniging van die mensdom onder die leierskap van die Antichris gekenmerk word. Wanneer sy vredes- en eenheidspogings egter misluk, sal hy hom in die oorblywende 3˝ jaar tot die ongeëwenaarde gebruik van geweld wend en sodoende die bloedigste diktatuur skep wat die węreld nóg geken het. Die honderde miljoene slagoffers wat sy bewind van terreur gaan eis, sal daarvan die grootste menseslagting van alle tye maak.

Die twee helftes van die verdrukking kan van mekaar onderskei word deur daarna as die tyd van “valse vrede” en die “groot verdrukking” te verwys. Dit is verkieslik om van die hele sewe jaar slegs as die “verdrukking” te praat, omdat in werklikheid net die laaste 3˝ jaar daarvan die “groot verdrukking” is. In die eerste 3˝ jaar sal die mense op aarde geestelik en polities verslaaf en gebreinspoel word, maar in die laaste 3˝ jaar fisies verdruk word.

Vier ruiters

Volgens Openbaring 6:1-8 gaan die Antichris op 'n heel besondere wyse, as die ruiter van vier verskillende perde, geopenbaar word in sy poging om die mensdom eers deur misleiding en dan deur 'n genadelose diktatuur onder sy beheer te kry:

Die wit perd: In die eerste stadium van sy bewind sal hy as 'n vredevors en die gemeenskaplike messias van alle gelowe op die węreldtoneel verskyn. In hierdie stadium sit die Here Jesus op sy troon in die hemel en breek die seëls van God se oordele oor die węreld, waarna sekere dramatiese dinge op aarde gebeur. Johannes sę: "En ek het gesien toe die Lam een van die seëls oopmaak... en kyk, daar was 'n wit perd. En hy wat daarop sit, het 'n boog; en aan hom is 'n kroon gegee, en hy het uitgegaan as 'n oorwinnaar en om te oorwin" (Op. 6:1-2).  Hy het slegs 'n boog in sy hand en versteek doelbewustelik die pyle omdat sy aanvanklike optrede in die teken van vrede en versoening staan. Hy kon nie vroeër reeds verskyn het nie, omdat die teenwoordigheid van die bruidsgemeente van Christus sy openbaring en magsoorname verhoed het. Noudat die Here hulle kom haal het, breek die uur van die duisternis op aarde aan. Dit bied aan die Antichris die geleentheid om na vore te tree en sy septer oor 'n sataniese nuwe węreldorde te swaai totdat hy sewe jaar later by die wederkoms van Christus verdelg sal word.

Die rooi perd: Wanneer dit 3˝ jaar later blyk dat die Antichris se eenheidshervormings en sosialistiese węreldregering misluk en rebellie teen sy bewind gestig word, sal hy homself tot geweld wend om sy posisie te handhaaf, en daardeur 'n militęre diktator word: "En 'n ander perd, 'n vuurrooie, het uitgekom, en aan hom wat daarop sit, is dit gegee om die vrede van die aarde af weg te neem en dat hulle mekaar sou doodmaak; en 'n groot swaard is aan hom gegee" (Op. 6:4). Leiers wat begin wankel en hulle populęre steun verloor, wend hulle dikwels tot geweld en outokratiese optrede om hulle posisie te probeer beskerm. Die Antichris sal geen uitsondering wees nie. In die middel van die verdrukking sal daar 'n suksesvolle sluipmoordaanslag op hom uitgevoer word. Op 'n wonderbaarlike wyse, deur die bemiddeling van die valse profeet met sy duiwelse magte, sal hy uit die dood opstaan en dan as alleenheerser en militęre diktator op die toneel verskyn (Op. 13:3,14). Van hierdie oomblik af sal hy die węreld met 'n ystervuis regeer.

Die swart perd: Streng ekonomiese beheer en rantsoenering sal tydens die oorlogstoestande en hongersnode ingestel word: "En ek het gesien, en kyk, daar was 'n swart perd; en hy wat daarop sit, het 'n skaal in sy hand..." (Op. 6:5). Die noodwendige gevolg van oorloë en die mobilisasie van ekonomies aktiewe mans is die vinnige uitputting van 'n land se geldvoorraad weens militęre uitgawes, die verwoesting van infrastruktuurdienste, ernstige produksieverlies en hongersnood. In 'n poging om hierdie probleme op te los, sal die Antichris streng ekonomiese maatreëls instel, en deur middel van 'n gerekenariseerde kontrolestelsel alle finansiële transaksies op aarde beheer. Omdat lewensmiddele weens oorlogstoestande, omgewingsbesoedeling, natuurrampe en die oorbenutting van hulpbronne baie skaars sal wees, sal streng rantsoenering en beheer in elk geval onafwendbaar wees. Die Antichris sal egter hierdie geleentheid gebruik om sy posisie te versterk, want slegs sy lojale volgelinge sal politieke en ekonomiese voorregte in sy ryk geniet.

Die vaal perd: Hierna bly daar nog net een hoedanigheid vir die Antichris oor, en dit is om as die doodsengel soveel as moontlik mense af te maai en saam met hom na die verderf te sleep: "En ek het gesien, en kyk, daar was 'n vaal perd. En hy wat daarop sit, sy naam is die dood, en die doderyk het hom gevolg" (Op. 6:8). Omdat die Antichris van die duiwel uitgegaan het sal hy, soos sy vader, ook 'n mensemoordenaar wees. Hy sal homself in die dood van miljoene mense verlustig, en ook niks daarvan dink om God se skeppingswerk op aarde te verwoes nie. Daniël sę van die Antichris: "Op die vleuel van gruwels sal daar 'n verwoester wees" (Dan. 9:27). Dit beteken letterlik: "Onder die vaandel van verderflike afgodediens sal daar een wees wat puinhope maak." Dit is presies wat hierdie hartelose diktator sal doen. Hy sal deur sy voortgesette oorlogvoering menselewens verwoes en gaandeweg die hele aarde in 'n verlate en onbewoonbare puinhoop omskep. Oor hierdie toneel van verwoesting sal die makabere profiel van die ruiter op die vaal perd opdoem. Openbaring 6:8 sę dat hy en sy medewerkers alleen vir die dood van 'n kwart van die aarde se inwoners verantwoordelik sal wees. In die huidige węreldbevolking van net meer as 6 miljard mense beteken dit dat dié tiran vir die dood van 1,5 miljard mense sal sorg. Dit is byna 30 keer meer as Węreldoorlog II se dodetal van 52 miljoen!

In die profetiese rede in Mattheus 24:4-9 het Christus aan die Joodse volk dieselfde orde van gebeure beskryf wat in die verdrukking sal plaasvind: "Pas op dat niemand julle mislei nie. Want baie sal onder my Naam kom en sę: Ek is die Christus! en hulle sal baie mense mislei" (die wit perd). "Julle sal hoor van oorloë en gerugte van oorloë... Want die een nasie sal teen die ander opstaan en die een koninkryk teen die ander" (die rooi perd). "En daar sal hongersnode wees en pessiektes" (die swart perd). "Dan sal hulle jul aan verdrukking oorgee en julle doodmaak" (die vaal perd).

Identiteit van die Antichris

In Openbaring 13:1-2 en 17:9-12 word meer besonderhede oor die identiteit en rol van die Antichris gegee. Hy word as 'n dier met sewe koppe en tien horings voorgestel. Ons word ook gehelp om die simboliek te verklaar: "Hier kom die verstand wat wysheid het, te pas. Die sewe koppe is sewe berge waar die vrou op sit. En hulle is sewe konings: vyf het geval en een is; en die ander het nog nie gekom nie; en wanneer hy kom, moet hy 'n kort tydjie bly. En die dier wat was en nie is nie, is self ook die agtste, en hy behoort by die sewe en gaan na die verderf" (Op. 17:9-11).

Die eerste gevolgtrekking wat ons hier moet maak, is dat Johannes nie van die sewe berge van Rome praat nie, en dus nie 'n profesie uitgespreek het wat slegs op die Rooms-Katolieke Kerk betrekking het nie. Hy sę dat die sewe berge sewe goddelose konings (of koninkryke) is wat mekaar chronologies opvolg in tyd. Ons weet ook dat hy nie na Romeinse keisers verwys nie, omdat daar tussen Nero en Konstantyn alleen tien antichristelike keisers aan bewind was. Nee, die Here gee vir ons hier 'n breë perspektief op sewe węreldryke wat almal vestings vir heidense gelowe was (en sal wees) en dus in openlike rebellie teen die koninkryk van God is. In Génesis, Jesaja en Daniël word na hierdie ryke verwys. Hulle is Die oud-Babiloniese ryk wat deur Nimrod gestig is, die Assiriese ryk, die neo-Babiloniese ryk van Nebukadnésar, die Medo-Persiese ryk, die Griekse ryk, die Romeinse ryk en die eindtydse ryk van die Antichris.

In Openbaring 17:10 sę Johannes duidelik dat in sy tyd vyf van hierdie koninkryke reeds geval het, die een was aan bewind en die sewende een moes nog kom. In die jaar 95 n.C. toe die boek Openbaring geskryf is, het vyf van dié ryke reeds geval – dit is van die oud-Babiloniese ryk af tot by die Griekse ryk; die Romeinse ryk was bestaande en die eindtydse ryk van die Antichris nog toekomstig. Die laaste ryk word deur die sewende kop met die tien horings voorgestel.

Dit is belangrik om die korporatiewe karakter en samehorigheid van hierdie sewe węreldryke raak te sien: dit is een dier met sewe koppe. Hulle adem almal dieselfde gees van verderflike humanisme, selfverheffing, sondigheid, gewelddadigheid, rebellie teen die lewende God, asook betrokkenheid by die okkultiese werke van die duisternis. Hulle is dus almal vestings van valse godsdienste en as sodanig 'n sataniese komplot teen die koninkryk van God en die stad van die groot Koning, Jerusalem. Die Antichris se eindtydse ryk moet dus as voortvloeiend uit die vorige ses ryke gesien word. Dit is wesenlik deel van dieselfde godsdienstige en politieke rebellie wat al vir duisende jare deur Satan gevoer word, en deur hom gebruik word om die koninkryk van God op aarde te probeer vernietig. Sy einddoelwit is om oor God se skepping te heers en in sy plek as God aanbid te word. Onderweg na die bereiking van hierdie ideaal sal alle moontlike vorms van misleiding, omkopery, dwang, onderdrukking en militęre geweld gebruik word wat hy vir sy doel nuttig vind en wat hy kan slaag om te monster. Die Antichris se aanslag sal deel van die eeue oue stryd tussen die Godsryk en die Satansryk wees.

Openbaring 17:11 sę dat die Antichris nie net by die sewe węreldkoninkryke behoort nie, maar dat sy regering ook in ‘n agtste węreldryk sal ontwikkel. Eers sal hy saam met ander konings aan die hoof van 'n regering van internasionale eenheid staan en daarna, in die tweede helfte van die verdrukking, 'n militęre diktatuur instel waarin hy in 'n driemanregering saam met die draak en die valse profeet oor die aarde sal heers.

Die noue verband tussen die Antichris se eindtydse ryk en die vorige węreldryke blyk ook uit die feit dat hy as 'n dier met die lyf van 'n luiperd, die pote van 'n beer, die bek van 'n leeu en 'n kop met tien horings daarop voorgestel word (Op. 13:2). Hierdie simboliek stem met dié in Daniël 7 ooreen waarin die Babiloniese ryk as 'n leeu, die Medo-Persiese ryk as 'n beer, die Griekse ryk as 'n luiperd en die Romeinse ryk as 'n wreedaardige dier met tien horings voorgestel word. Dit beteken dat kenmerke van al hierdie ryke in die Antichris en sy eindtydse ryk sal herleef – dit sal dus nie net 'n herleefde Romeinse ryk wees nie:

Die Antichris sal die Babiloniese tradisie van die vergoddeliking van die koning volg. Hy sal homself bo elke god verhef en ook die gesag van die God van die hemel uitdaag. Hy sal 'n beeld van homself laat maak en alle onderdane van sy węreldryk dwing om in aanbidding voor die beeld neer te buig. Elkeen wat 'n ander god aanbid en sou weier om die koning se beeld te aanbid, sal in 'n vuuroond van vervolging en marteling gewerp word. Hy sal ook, soos Nebukadnésar, Jerusalem beleër, die Joodse regeringsleiers om die lewe bring en die volk verdryf en verstrooi. Soos in die Medo-Persiese ryk, sal die dier die volke van die aarde onder sy pote vertrap, hulle regerings afskaf en hulle onderdane by sy ryk inlyf. Hy sal militęre dekrete uitvaardig en deur middel van die onherroeplike wette van die Meders en die Perse regeer. Hy sal ook, soos koning Ahasveros van ouds, 'n Joodse volksmoord in sy hele koninkryk gelas. Hy sal die Griekse ryk se afgodediens laat herleef en, soos baie keisers in die Romeinse ryk, homself tot God verklaar. Al hierdie ryke was vyandig teen die koninkryk van God.

Die Antichris se ryk sal veral sterk Babiloniese eienskappe vertoon. Om hierdie rede is dit verkeerd om net na Wes-Europa as die herstelde Romeinse ryk te kyk en te beweer dat die Antichris uit Rome moet kom. Sy oorsprong sal uit 'n land wees wat deel van al hierdie ryke was, naamlik uit die gebied van “die koning van die Noorde” (Dan. 11:36-45). Dit is noord-noordoos van Israel geleë en was in verskillende tye in die geskiedenis as Babilonië, Assirië en Sirië bekend. Huidiglik is dié gebied as Sirië en Irak bekend, maar die hartland daarvan is in Irak. Dit is ook waar die stad Babilon geleë is, wat nou weer herbou word. Die boek Daniël is van groot hulp om die land van oorsprong van die Antichris vas te stel:

·         Eers word hy as een uit tien voorgestel (Dan. 7:7-8), wat een van tien lande in die ou Romeinse ryk is. Die Siriese provinsie (wat die huidige Irak insluit) was deel van dié ryk.

·         Daarna word hy as een uit vier voorgestel, wat die vier provinsies in die verdeelde Griekse ryk is (Dan. 8:8-9). Sirië (wat die huidige Irak ingesluit het) was een van dié vier provinsies.

·         Uiteindelik word hy as een uit twee voorgestel, wat die gebiede van die koning van die Noorde en die koning van die Suide in die verdeelde Griekse ryk ná Alexander die Grote was (Dan. 11). Die noordelike provinsie was Sirië en suidelike een Egipte. Die historiese stryd tussen hulle word in Daniël 11:2-35 beskryf, en die eindtydse koning van die Noorde (die Antichris) in Daniël 11:36-45. Hy sal dus uit Sirië of Irak kom.

In Jesaja 10 is ook 'n duidelike profesie oor die herstelde Assiriese ryk van die eindtyd. Dit word binne die konteks van die dag van die Here geplaas (Jes. 10:20), en die Antichris as die koning van Assirië voorgestel: "Maar as die Here sy werk voltooi het op die berg Sion en in Jerusalem, dan sal Ek besoeking doen oor die vrug van die grootsheid van die hart van Assirië se koning en oor die gepraal van sy hoë oë. Want hy sę: Deur die krag van my hand het ek dit gedoen en deur my wysheid, want ek is verstandig; en die grense van die volke het ek verwyder, en hulle voorrade het ek geplunder; en die wat op trone sit, het ek soos 'n maghebber neergewerp. En my hand het na die rykdom van die volke gegryp soos na 'n voëlnes, en ék het die hele aarde bymekaargeskraap soos 'n mens eiers bymekaarskraap wat verlaat is; en daar was niemand wat 'n vlerk verroer of 'n bek oopgemaak of gepiep het nie" (Jes. 10:12-14).

Die Antichris sal dus sonder enige moeite die grense tussen die volke verwyder ten einde sy beleid van internasionalisering deur te voer, en ook maklik beheer oor die węreldekonomie verkry. Hiertoe sal hy die volle samewerking van die misleide en insiglose politieke leiers van sy ryk hę: "En die tien horings wat jy gesien het, is tien konings wat nog geen koningskap ontvang het nie, maar hulle ontvang mag soos konings een uur lank saam met die dier. Hulle het een gesindheid en sal hulle krag en mag oorgee aan die dier" (Op. 17:12-13). Israel én die hele węreld sal egter deur die Here se ingryping by sy wederkoms van die eindtydse Assiriër en sy węreldmag se skrikbewind verlos word (Jes. 10:23-25; Miga 5:4-6).

Die Antichris sal as die hoof van ‘n węreldregering groot politieke mag hę (Op. 13:2). Hy sal absolute beheer oor die węreldekonomie uitoefen, en aan alle ekonomies aktiewe mense ‘n nommer op hulle regterhand of voorkop laat aanbring, waarsonder hulle nie sal kan koop of verkoop nie (Op. 13:16-18). Verder sal hy ook die godsdienstige hoof van die węreld wees, homself in die herboude tempel in Jerusalem tot God verklaar en almal laat doodmaak wat sal weier om sy beeld te aanbid (2 Thess. 2:4; Op. 13:15).

Indien jy waardig is om die komende verdrukking te ontvlug, sal die Antichris se nommer nooit op jou afgedwing kan word nie. Indien jy onder diegene sal wees wat agterbly, en in daardie tyd jou saak met die Here regmaak, sal jy die Antichris, sy regeringstelsel, sy valse węreldgodsdiens, sy eis van persoonlike aanbidding én die aanbod van sy nommerstelsel, volkome moet verwerp, ongeag die haglike toestande en vervolging wat dit vir jou sal meebring. Vir diegene wat 'n eed van getrouheid aan die Antichris aflę, sy nommer aanvaar en hom aanbid, wag die ewige oordele van God: "As iemand die dier en sy beeld aanbid en 'n merk op sy voorhoof of op sy hand ontvang, sal hy self ook drink van die wyn van die grimmigheid van God wat ongemeng ingeskink is in die beker van sy toorn, en hy sal gepynig word met vuur en swawel voor die heilige engele en voor die Lam. En die rook van hulle pyniging gaan op tot in alle ewigheid, en hulle het dag en nag geen rus nie – hulle wat die dier en sy beeld aanbid, en elkeen wat die merk van sy naam ontvang" (Op. 14:9-11).

Op die dag van Christus se wederkoms sal die Antichris se sewe jaar lange bewind skielik tot ‘n einde kom. Die Here Jesus is die ware Vredevors op ‘n wit perd, en sal tydens sy wederkoms deur hemelse leërs gevolg word. Johannes sę: “En ek het die dier [die Antichris] en die konings van die aarde en hulle leërs versameld gesien, om oorlog te voer teen Hom wat op die perd sit [Christus], en teen sy leër. En die dier is gevange geneem, en saam met hom die valse profeet wat die tekens in sy teenwoordigheid gedoen het, waarmee hy húlle verlei het wat die merk van die dier ontvang en sy beeld aanbid het. Lewend is die twee gewerp in die vuurpoel wat met swawel brand. En die ander is gedood met die swaard wat uit die mond gaan van Hom wat op die perd sit” (Op. 19:19-21).

Die kortstondige ryk van die Antichris sal deur die duisendjarige vrederyk van die ware Christus gevolg word. Dit is ‘n skrikwekkende gedagte dat die Antichris nogtans daarin sal slaag om feitlik die hele węreldbevolking te mislei en saam met hom verderf toe te sleep. Die Bybel sę: “En die hele węreld het verwonderd agter die dier aangegaan... en die dier aanbid en gesę: Wie is aan die dier gelyk?” (Op. 13:3-4). Net soos wat die geestelik verblinde Israeliete kort ná die Here se magtige verlossingsdaad tydens hulle uittog uit Egipte, in die woestyn voor ‘n goue kalf neergebuig en dit ook aanbid het, sal die eindtydse węreldbevolking ook kort na die Here se ingryping vir die verlossing van die regverdiges tydens die wegraping, voor die Antichris neerbuig en hom aanbid. Wandel jy in die waarheid van die Here Jesus, of is die Antichris se gees van dwaling in jou werksaam? Kom nou na Hom toe wat magtig is om te verlos – Jesus Christus.