Program 96. Die Regterstoel-oordeel

Die 24 ouderlinge wat in Openbaring 4 en 5 bekend gestel word, is die verheerlikte kerk uit alle nasies. Hulle stel n groot menigte mense voor, daarom s hulle vir Christus: U is geslag en het ons vir God met u bloed gekoop uit elke stam en taal en volk en nasie (Op. 5:9). Hulle het almal krone op hul hoofde, wat daarop dui dat hulle by die regterstoel van Christus genadeloon ontvang het: En rondom die troon was daar 24 trone, en op die trone het ek die 24 ouderlinge sien sit, bekleed met wit klere; en hulle het goue krone op hulle hoofde gehad (Op. 4:4). Proffesore Walvoord en Zuck s in The Bible Knowledge Commentary, bl. 943, dat hierdie krone, stefanos in Grieks, ooreenstem met di wat by die Griekse spele aan die oorwinnaars toegeken is, in teenstelling met die koninklike kroon, diadema, wat aan troonopvolgers toegeken is. Die krone van die ouderlinge is dus n aanduiding dat hulle voor die regterstoel van Christus beoordeel en beloon is.

Petrus s die tyd is daar dat die oordeel in die huis van die Here moet begin (1 Pet. 4:17). Dit verwys na die oordeel oor die werke van gelowiges. Dit is waarom die Here Jesus s: "Kyk, Ek kom gou, en my loon is by My, om elkeen te vergeld soos sy werk sal wees (Op. 22:12). Wanneer die Here kom, kom Hy om sy diensknegte te beloon en die sondaars te straf: U toorn het gekom en die tyd van die dode om geoordeel te word en om die loon te gee aan u diensknegte, die profete, en aan die heiliges en aan die wat u Naam vrees, klein en groot, en om die verderwers van die aarde te verderf (Op. 11:18).

Die goue krone wat die verheerlikte kerk sal kry, kom in werklikheid die Lam toe, daarom word dit voor sy voete neergel: [toe] val die 24 ouderlinge neer voor Hom wat op die troon sit, en aanbid Hom wat tot in alle ewigheid lewe, en werp hulle krone voor die troon en s: U is waardig, o Here, om te ontvang die heerlikheid en die eer en die krag (Op. 4:10-11). Alleen Hy is waardig om die eer te kry vir dit wat sy getroue diensknegte op aarde bereik het. Dit is deur die instaatstellende krag van die Heilige Gees dat hulle vir die Here Jesus kon werk. Nogtans vra dit veel toewyding, gehoorsaamheid en volharding van hulle kant af, maar die genademiddels om hulle taak op aarde te kan verrig, kom alles van die Here af.

Hoewel die regterstoel-oordeel van Christus nie pertinent in Openbaring bespreek word nie, word dit as gegewe aanvaar, en is dit baie duidelik dat dit nt n die wegraping sal plaasvind. Aan die martelaarsgemeente van Smirna s die Here Jesus: Wees getrou tot die dood toe, en Ek sal jou die kroon van die lewe gee (Op. 2:10). Daar is dus n spesifieke kroon wat hulle sal kry. Aan sy getroue getuies in afvallige Thiatire s Hy: Hou maar net vas wat julle het, totdat Ek kom. En aan hom wat oorwin en my werke tot die einde toe bewaar, sal Ek mag oor die nasies gee (Op. 2:25-26). By sy wederkoms sal Hy hulle beloon. Aan die getroues in die dooie Sardis gemeente beloof Hy: Wie oorwin, sal beklee word met wit klere (Op. 3:5). Aan sy geliefde diensknegte wat Hom te midde van groot armoede en probleme in Filadlfia dien, s Hy: Kyk, Ek kom gou! Hou vas wat jy het, sodat niemand jou kroon kan neem nie (Op. 3:11). Hulle moet daarteen waak om terug te val. Deur hulle volharding tot aan die einde toe moet hulle waardig bly om krone te kan ontvang.

Oor hierdie gees van volharding op die pad van die Here het Johannes voor sy verbanning na Patmos aan die gemeentes geskryf: En nou, my kinders, bly in Hom, sodat ons vrymoedigheid kan h wanneer Hy verskyn en nie beskaamd van Hom weggaan by sy wederkoms nie" (1 Joh. 2:28). Dit het toe al vir Johannes duidelik geword dat ernstige probleme en geestelike veragtering in Christelike gemeentes ingetree het. Die tweede geslag Christene was in die meeste gevalle nie meer op standaard nie. Baie van die oueres was nie oorwinnaars nie en het ook veragter in die genade (Heb. 12:15). In s n toestand sal hulle hul genadeloon verbeur, daarom Johannes se duidelike vermaning: Wees op julle hoede, dat ons nie verloor wat ons deur arbeid verkry het nie, maar n volle loon ontvang (2 Joh. 1:8).

Die kinders van die Here het onteenseglik n groot verantwoordelikheid om vir Christus se skielike koms en ons verskyning voor sy regterstoel gereed te wees! Hierdie afspraak is in die hemel, onmiddellik n die afsluiting van die dispensasie van die kerk op aarde deur middel van die wegraping (Op. 23), en direk voordat die verheerlikte kerk met krone op hulle hoofde rondom die troon van die Here aangetref word.

Die afspraak

Alle Christene het n afspraak voor die regterstoel van Christus, of hulle goeie diensknegte was of nie. Sommige sal loon ontvang, terwyl ander met le hande daar sal staan. Die feit is dat die Here se diensknegte rekenskap van hulleself sal moet gee. Paulus s aan die gemeente in Korinthe: Want ons moet almal voor die regterstoel van Christus verskyn, sodat elkeen kan ontvang wat hy deur die liggaam verrig het, volgens wat hy gedoen het, of dit goed is of kwaad (2 Kor. 5:10). Die woord kwaad kan ook met nutteloos vertaal word. Daar gaan baie werke van mense wees wat op di dag nutteloos sal blyk te wees omdat dit geen ewigheidswaarde het nie. Die Here Jesus s aan elke gemeente: Ek ken jou werke Hy gaan elkeen volgens sy werke vergeld, of dit goed is of nutteloos. Paulus rig dieselfde boodskap aan die Christene in Rome: ons sal almal voor die regterstoel van Christus gestel word so sal elkeen van ons dan vir homself aan God rekenskap gee" (Rom. 14:10,12).

Aan die Korinthirs verduidelik Paulus in veel meer detail hoe die werke van gelowiges aan God se vuurproef onderwerp sal word. Hieruit blyk dit duidelik dat dit geloofswerke is wat n bekering gedoen word omdat dit op die Rots, Jesus Christus, gebou word. Die werke van sommige Christene sal egter verwerplik wees omdat dit vleeslik is. In die lig hiervan toon Paulus aan dat ons as medewerkers van God n besliste taak het om in sy koninkryk te verrig. Ons moet egter oppas hoe ons dit doen nie in die krag van die vlees nie, maar in die krag van die Heilige Gees:

...elkeen sal sy eie loon volgens sy eie arbeid ontvang. Want ons is medewerkers van God; die akker van God, die gebou van God is julle. Volgens die genade van God wat aan my gegee is, het ek soos n bekwame boumeester die fondament gel, en n ander bou daarop; maar elkeen moet oppas hoe hy daarop bou. Want niemand kan n ander fondament l as wat daar gel is nie, dit is Jesus Christus. En as iemand op di fondament bou goud, silwer, kosbare stene, hout, hooi, stoppels elkeen se werk sal aan die lig kom, want die dag sal dit aanwys, omdat dit deur vuur openbaar gemaak word; en die vuur sal elkeen se werk op die proef stel, hoedanig dit is. As iemand se werk bly staan wat hy daarop gebou het, sal hy loon ontvang; as iemand se werk verbrand word, sal hy skade ly; alhoewel hy self gered sal word, maar soos deur vuur heen. Weet julle nie dat julle n tempel van God is en die Gees van God in julle woon nie? (1 Kor. 3:8-16).

n Paar sake is uit di gedeelte baie duidelik:

         Die fondament van bekering, wat die begin van n nuwe lewe in Christus is, moet rs in ons lewe gel word voordat ons vir die Here kan begin werk.

         N ons bekering het ons n opdrag om vir die Here te werk deur ons lig in die wreld te laat skyn en sy getuies te wees. Ons moet medewerkers van God in die uitbreiding van sy koninkryk op aarde wees.

         Dit is nie vanselfsprekend dat ons altyd net aanvaarbare werke onder die leiding van die Heilige Gees sal doen nie, omdat n Christen ook nuttelose dinge in die krag van die vlees kan doen (1 Kor. 3:1-3). Di werke is die hout, hooi en stoppels wat nie ewigheidswaarde het nie en vir God verwerplik is.

         Aan diegene wat onaanvaarbare werke in die vlees doen, word die vraag gevra: Weet julle nie dat julle n tempel van God is en die Gees van God in julle woon nie? (1 Kor. 3:16). Hulle moet hulle lewens aan die beheer van die Heilige Gees oorgee en in sy krag die Here begin dien. Dit is standaard Christenskap en geen menslike pogings kan dit vervang nie.

Die Here Jesus het in n gelykenis in Lukas 19:11-27 ook na die dag verwys wanneer sy diensknegte rekenskap van hulle lewens sal moet gee. Hy s dat Hy aan elkeen van hulle n pond gegee het wat op die instaatstellende krag van die Heilige Gees dui, m.a.w. n godgegewe werksvermo in sy koninkryk. Wanneer Hy as Koning terugkom, sal Hy heel eerste sy diensknegte ontbied om aan hulle loon toe te ken ooreenkomstig die arbeid wat hulle verrig het. Aan di een wat met sy pond tien ponde wins verdien het, sal Hy s: Mooi so, goeie dienskneg; omdat jy in die minste getrou gewees het, moet jy gesag h oor tien stede (Luk. 19:17). n Ander een kry gesag oor vyf stede, en die een wat sy pond begrawe het en met le hande voor sy Heer verskyn, word sterk verwyt omdat hy niks gedoen het nie. Hy kry geen loon nie, alhoewel hy een van sy Heer se diensknegte was.

Die grondslag van beoordeling

Die Here het voor sy regterstoel n afspraak met diegene wat aan Hom behoort. Uit die aard van die saak gaan hulle nie op grond van die aanwesigheid of afwesigheid van geloof in hulle lewe beoordeel word nie. Hulle is almal uit genade gered, deur die geloof, en dit is n gawe van God. Omdat hulle almal glo, is die grondslag van hulle beoordeling iets anders, nl. werke van geloof. Dit is die werke wat uit n lewende geloof mt voortvloei. Jakobus s: Want soos die liggaam sonder gees dood is, so is ook die geloof sonder die werke dood (Jak. 2:26).

Paulus stel dit in Efsirs 2:8-9 duidelik dat ons deur geloof gered word, sonder werke. Niemand kan dus sy saligheid verdien deur daarvoor te werk nie. Redding is n genadegawe van God. Nadat n persoon egter gered is en n gelowige geword het, word dit van hom verwag om n lewe van godsvrug en goeie werke te lei. In die teks net n redding uit geloof sonder werke, s Paulus: Want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus tot goeie werke wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel (Ef. 2:10). Ons is tot n lewe van goeie werke geroep wat God vir ons voorberei het, en Hy voorsien deur sy Gees ook die krag om dit te kan doen.

Ons moet vrugte dra wat by die bekering pas. As daar nie vrugte in ons lewe is nie, is dit n duidelike bewys daarvan dat ons n dooie geloof het. n Loot wat vrug dra, word skoongemaak sodat dit meer vrug kan dra. Ons lewens moet gereinig en deur die Gees vervul word, sodat ons meer vrug kan dra. Die loot wat geen vrug dra nie, word afgekap. Hy voldoen nie aan sy roeping nie, en is soos die saadjies wat in die vlak grond of tussen die dorings beland het (Matt. 13:3-23). S n persoon het nog nie grondig verander nie en moet homself eerlik voor die Here verootmoedig en n nuwe oorgawe aan Hom maak.

Uit hierdie agtergrond behoort dit duidelik te wees dat die Here ons nie gaan beloon vir dit wat ons vr Hom gedoen het nie, maar net vir dit wat Hy dr ons gedoen het. Ons is werktuie in sy reddende regterhand. Wat ons doen, moet deur die krag van sy Heilige Gees wees. Ek moet nie my eie kop volg nie, maar die Here raadpleeg en ken in al my we. As ek wil praat, moet ek deur Bybelstudie en gebed eers die boodskap by die Here kry, sodat ek kan s: So spreek die Here.

My lewe moet ook rein en heilig wees, anders sal die Here my nie gebruik nie. Die Here gebruik nie vleeslike en wreldsgesinde mense as sy medewerkers nie. As hulle nie na hulle eerste liefde terugkeer nie, neem Hy hulle kandelaar van hulle af weg, soos wat Hy dit van n hele gemeente af kan wegneem wat Hom mishaag (Op. 2:5). Hy sal dan iemand anders kry om te gebruik.

Krone

Die Here s dat Hy sy kinders se werke ken, en aan hulle genadeloon sal gee wanneer Hy weer kom. Kort nadat ons met die wegraping en die eerste opstanding ons verheerlikte liggame gekry het, sal ons ook by die regterstoel van Christus krone vir getroue diens kry. Ons moet onsself beywer om di weke te doen wat vir die Here behaaglik is en waarvoor Hy ook aan ons krone sal toeken. Dan weet ons dat ons lewe op aarde nie tevergeefs was nie, maar deur die krag van die Heilige Gees werke opgelewer het wat ewigheidswaarde het. Ons sal dan die stem van die Here hoor wat s: Mooi so, goeie en getroue dienskneg. Oor weinig was jy getrou, oor veel sal Ek jou aanstel. Gaan in in die vreugde van jou Heer. Die volgende krone word aan die oorwinnaars beloof:

Die onverwelklike kroon vir n heilige lewe. Heiligmaking verwys na reiniging, vervulling met die Heilige Gees en afsondering vir diens. Paulus s: Laat ons ons van alle besoedeling van die vlees en die gees reinig, en laat ons die heiligmaking in die vrees van God volbring (2 Kor. 7:1). As gereinigde instrumente moet ons onsself onvoorwaardelik in die diens van die Here stel. Elkeen wat aan n wedstryd deelneem, onthou hom in alles hulle nogal om n verwelklike krans te ontvang, maar ons n onverwelklike (1 Kor. 9:25). Beywer jy jouself om die onverwelklike kroon vir n heilige en diensbare lewe te kry? Paulus het dit konsekwent gedoen. Hy het ges: Ek kasty my liggaam en maak dit diensbaar (1 Kor. 9:27). Die Here het hom vervul en gebruik.

Die kroon van roem vir sielewenners. Die groot taak wat Christus aan sy dissipels opgedra het, is di van wreldevangelisasie. Toe Hy n sy opstanding in die bovertrek aan die dissipels verskyn het, het Jesus ges: Vrede vir julle! Soos die Vader My gestuur het, stuur Ek julle ook (Joh. 20:21). Later het Hy die opdrag aan hulle herhaal: Gaan die hele wreld in en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom (Mark. 16:15). Maklik sou dit beslis nie wees om die boodskap van die Here Jesus se reddende genade in n vyandige wreld te verkondig nie, daarom het die Here die krag van die Heilige Gees aan sy kerk belowe: Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Juda en Samaria en tot aan die uiterste van die aarde (Hand. 1:8). Vir diegene wat ander mense na Christus toe lei, word die kroon van roem beloof. Paulus s aan die Thessalonicense: Wie anders as julle is ons hoop of blydskap of kroon van roem in die teenwoordigheid van onse Here Jesus Christus by sy wederkoms? (1 Thess. 2:19). So ook sal alle ander mense wat verlore siele na Jesus toe lei, die kroon van roem voor die regterstoel ontvang.

Die kroon van heerlikheid vir getroue herders. Die geestelike versorging en opbouing van die gemeente is n baie belangrike aspek van Christelike dienswerk wat deur die Here self bepaal is: Hou as herders toesig oor die kudde van God wat onder julle is, nie uit dwang nie, maar gewilliglik; nie om vuil gewin nie, maar met bereidwilligheid; ook nie as heersers oor die erfdeel nie, maar as voorbeelde vir die kudde. En wanneer die Opperherder verskyn, sal julle die onverwelklike kroon van heerlikheid ontvang" (1 Pet. 5:2-4). Herders moet seker maak dat hulle die werk van die Here met die regte gesindheid van nederigheid en diensbaarheid doen, en beslis nie ter wille van hulle eie belangrikheid en selfverryking nie. Hulle moet in alle opsigte voorbeelde vir die kudde wees as hulle eendag vir hulle werk beloon wil word.

Die kroon van die lewe vir Christen-martelare. Aan elkeen wat sy lewe ter wille van sy geloof afl, word die kroon van die lewe beloof. Die Here s vir die martelare: Wees getrou tot die dood toe, en Ek sal jou die kroon van die lewe gee (Op. 2:10). Deur die eeue heen was daar getroue diensknegte van die Here Jesus wat bereid was om ten koste van hulle veiligheid, hulle werk, hulle gesinne, en selfs hulle eie lewe, die vlam van geloof in n vyandige wreld omhoog te hou. Hulle het die volle implikasies van Christus se woorde besef toe Hy ges het: Kyk, Ek stuur julle soos lammers onder die wolwe (Luk. 10:3). Ook het Hy ges: In die wreld sal julle verdrukking h (Joh. 16:33). Hoe s Christene die afgelope byna 2000 jaar nie op verskillende maniere vervolg, verdryf, bespot, gentimideer en in strafkampe gemartel nie, terwyl miljoene die hoogste prys vir hulle geloof betaal het. Die Here sal hulle spesiaal beloon. By die kategorie van martelare is ook ingesluit diegene wat n swaar kruis van beproewing in hulle lewe moes dra. Volgens Jakobus 1:12 sal hulle ook beloon word as hulle getrou bly. Daar is baie mense wat gestrem is, of gestremde kinders het, wat siek of verlam is, wat onderdruk, misken of verwerp word, of wat dalk werkloos, arm, honger of sonder huisvesting is. Hulle word almal bemoedig om die geloof te behou en op hulle moeilike weg te volhard. Sommige van hulle kry uitkoms in hierdie lewe en ander nie. Die hoofsaak is dat hulle tot die einde toe getrou moet bly en wag op die volmaaktheid wat ons eendag in die hiernamaalse lewe sal h (2 Kor. 4:16-18; Heb. 11:35).

Die kroon van geregtigheid vir di wat sy koms liefhet. Om die Here se koms lief te h, vereis n ingesteldheid op dinge met ewigheidswaarde. Jy moet skatte in die hemel bymekaarmaak waar mot of roes nie verniel en waar diewe nie inbreek en steel nie. As jy s dat jy die Here Jesus se koms liefhet, dan s jy dat Hy jou Koning is, dat jy by die vestiging en uitbreiding van sy koninkryk betrokke is, en dat jy uitsien na die dag wanneer Hy as Koning geopenbaar sal word. Intussen is jy n vreemdeling en n bywoner op aarde omdat jou ewige tuiste nie hier is nie. Paulus het die goeie stryd van die geloof gestry terwyl hy die koninkryk van Christus in n heidenwreld gevestig het. Kort voordat hy weens sy geloof tereggestel is, het hy opnuut sy sterk verwagting vir die koms van Jesus en sy koninkryk van geregtigheid uitgespreek: Ek het die goeie stryd van die geloof gestry; ek het die wedloop voleindig; ek het die geloof behou. Verder is vir my weggel die kroon van die geregtigheid wat die Here, die regverdige Regter, my in di dag sal gee; en nie aan my alleen nie, maar ook aan almal wat sy verskyning liefgehad het" (2 Tim. 4:7-8). Di dag verwys na die dag van die Here in die komende verdrukking wanneer Hy as Regter van sy dissipels n van die goddelose wreld geopenbaar sal word.

Nadat die kinders van Here hulle verheerlikte liggame en krone ontvang het, sal hulle rondom die troon van die Lam hulle plekke inneem om saam met Hom die aarde in geregtigheid te oordeel. Dan sal die sewe sels van die boekrol van God se oordele in die hemel gebreek word, en sal die Antichris skielik as n valse vredevors op die toneel verskyn. Omdat sy tehouer dan weg is, sal hy homself deur middel van groot misleiding kan openbaar.