Program 9: Die Salige Hoop

Ons het in die afgelope tyd baie oor die gevare van groot oorlo gesels en die verwoestende gevolge wat die gebruik van chemiese, biologiese en kernwapens op verskeie digbevolkte gebiede in die wreld kan h. Hierbenewens hang daar n donker wolk oor die aarde van toenemende natuurrampe soos groot aardbewings, vulkaniese uitbarstings, n dreigende ekologiese ineenstorting weens besoedeling en die uitputting van hulpbronne, asook die moontlikheid dat meteore en asterodes die aarde kan tref en groot skade aanrig. Al hierdie dinge gaan inderdaad in die groot verdrukking gebeur, want ons lees daarvan in Openbaring 6 tot 19, in die profetiese rede van Christus, asook in verskeie profetiese boeke van die Ou Testament. Die boodskap is duidelik: daar kom n verdrukking, oorlo en natuurrampe soos daar nog nooit op aarde was nie.

Die vraag is egter of ware kinders van die Here vir hierdie tyd van verdrukking en rampe bestem is Die Bybel stel dit baie duidelik dat die oordele van God nooit oor gelowiges uitgestort word nie. Ons moet wl deur vele verdrukkinge in die koninkryk van God ingaan omdat ons gehaat en vervolg word deur n wreld wat in die mag van die Bose l. Ons word egter nooit deur die Here gestraf nie, omdat daar geen veroordeling is vir di wat in Christus Jesus is nie (Rom. 8:1). Johannes 5:24 s dat ons nie in in die oordeel kom nie omdat ons oorgegaan het uit die dood in die lewe. 1 Thessalonicense 5:9 bevestig ook dat ons nie vir die toorn van God se oordele bestem is nie. Wat die komende groot verdrukking betref, moet ons onthou dat dit benewens al die mensgemaakte ellendes en die skrikbewind van die Antichris, ook deel van die dag van die Here sal wees wanneer Hy groot oordele oor n bose wreld sal uitstort. Openbaring 6:16-17 s dat die komende verdrukking die groot dag van die Here se toorn oor die ongehoorsames sal wees.

Wanneer ons oor hierdie verskriklike tyd praat, is ons verplig om aan toon dat daar vir die kinders van die Here ontvlugting uit die oordele is. Ons het die salige hoop en vooruitsig dat die Here ons voor die tyd sal kom haal. Dit is die goeie nuus-element van die profesie wat so dikwels deur predikers oor die eindtyd verswyg word. As hulle dit doen, dan is hulle doempredikers wat nie die belofte van ontvlugting aan die gelowiges noem nie. Daar is nie net slegte nuus wat die toekoms betref nie; daar is ook goeie nuus, naamlik dat die Here ons kom haal voordat die Antichris geopenbaar word, die sewe sels van God se toorn gebreek word, die sewe basuine van sy wraak geblaas word en die sewe laaste plae van sy oordele oor n goddelose mensdom uitgestort word. Die Here Jesus het ges: Waak dan en bid altyddeur, sodat julle waardig geag mag word om al hierdie dinge wat kom, te ontvlug en voor die Seun van die mens te staan (Luk. 21:36).

Daar kom sonder enige twyfel groot oordele en verdrukking oor die wreld, maar die Here kom sy kinders deur middel van die wegraping haal. Paulus s dit is die salige hoop en die verskyning van die heerlikheid van die grote God en ons Verlosser, Jesus Christus (Titus 2:13). Dit is net so n salige hoop op uitredding as wat Noag en Lot ook gehad het.

In die tyd van Noag het die Here besluit om n bose en ontaarde mensdom te oordeel en uit te delg. Ons lees onder meer die volgende in Gnesis 6 en 7: Die aarde was verdowe voor die aangesig van God, en die aarde was vol geweld Toe die Here sien dat die boosheid van die mens op die aarde groot was en al die versinsels wat hy in sy hart bedink, altyddeur net sleg was, het dit die Here berou dat Hy die mens op die aarde gemaak het en die Here s: Ek sal die mens wat Ek geskape het, van die aarde verdelg. Die Here het besluit om die gewelddadige boosdoeners in sy oordele te verdelg. Dit was n donker tyd in die mens se geskiedenis, maar vir die gelowiges was daar die salige hoop dat hulle nie in die oordele sou omkom nie. Die Here het vir Noag ges: Maak vir jou n ark van goferhout Want kyk, Ek bring n watervloed oor die aarde, om van onder die hemel te verdelg alle vlees Maar met jou sal Ek my verbond oprig; jy moet in die ark gaan, jy en jou seuns en jou vrou en die vroue van jou seuns saam met jou En Noag het dit gedoen. Net soos God Hom beveel het, so het hy gedoen. Daarna het die Here aan Noag ges: Gaan in die ark, jy en jou hele huisgesin, want jou het Ek regverdig bevind voor my aangesig in hierdie geslag. Vir die regverdiges was daar uiredding pas voordat die oordele van God oor die sondaars uitgestort is nie in die middel van die oordele nie, maar voordat dit begin het!

Dieselfde wyse van optrede is ook voor en tydens die vernietiging van Sodom, Gomorra en ander dorpe in die Jordaanstreek gevolg, soos in Gnesis 18 en 19 beskryf word. Boosheid en morele verdorwenheid, veral di van sodomie, of homoseksualisme, het hier die totale oorhand oor twee stede en hulle omgewing se inwoners gekry. Die Here het besluit om hulle as gevolg hiervan te verdelg. Hy het vir Abraham ges: Die geroep oor Sodom en Gomorra is waarlik groot, en hulle sonde is waarlik baie swaar. As gevolg hiervan het God besluit om die inwoners almal te verdelg. Abraham was bekommerd omdat die regvediges saam met die onregverdiges sou omkom, en het vir die Here gevra: Sal U ook die regverdige saam met die goddelose ombring? Die Here het aan Abraham ges dat Hy dit nie sou doen nie, en dat Hy daardie stede sou spaar selfs al was daar net tien regverdiges in hulle. Toe dit blyk dat daar nie eers tien was nie, het God vir Lot en sy gesin dit is net vier mense opdrag gegee om gou na Soar weg te vlug sodat hulle nie saam met die goddelose sou sterf nie. Hy het vir Lot ges: Vlug gou daarheen, want Ek kan niks doen voordat jy daar aankom nie Die son het toe oor die aarde opgegaan toe Lot in Soar aankom. En die Here het swawel en vuur oor Sodom en Gomorra laat ren en Hy het hierdie stede omgekeer en die hele Jordaanstreek.

In die uur van geweldige benoudheid pas voor die uitstorting van goddelike oordele was daar ook in Sodom n salige hoop op ontvlugting en behoudenis vir die paar regverdiges. Die Here bring nie die regverdige saam met die goddelose om nie. Dieselfde beginsel geld ook vir die einde van die kerkbedeling. Die wreldbevolking is weer eens besig om in grootskaalse geestelike en morele verdorwenheid te verval. Gewelddadigheid, boosheid, korrupsie en bedrog is oral aan die toeneem. Die Here het dit vooraf geweet, daarom het Hy vir die eindtyd n groot verdrukking bestem waarin die goddeloses uitgeroei sal word. In Jesaja 13:9 s die Here dat Hy in sy eindtydse uitstorting van toorngloed die sondaars uit die aarde sal verdelg.

Dit sal presies weer soos in die dae van Noag en Lot wees, met dieselfde beweegredes vir oordele, naamlik wydverspreide goddeloosheid en rebellie teen die Here. Weer eens sal die regverdiges weggeneem word voordat die oordele oor die wreld begin. In Lukas 17 van vers 26 af lees ons onder meer die volgende: En soos dit gebeur het in die dae van Noag, so sal dit ook wees in die dae van die Seun van die mens die dag toe Noag in die ark ingegaan het, het die sondvloed gekom en almal vernietig. Net soos dit ook gebeur het in die dae van Lot Op die dag toe Lot van Sodom uitgaan, het vuur en swawel van die hemel af geren en almal vernietig. Net so sal dit wees in die dag as die Seun van die mens geopenbaar word In daardie nag sal daar twee op een bed wees; die een sal aangeneem en die ander verlaat word. Twee vroue sal saam maal; die een sal aangeneem en die ander verlaat word. Twee sal op die land wees; die een sal aangeneem en die ander verlaat word.

Dieselfde regverdige God wat sondaars in die tyd van Noag en Lot geoordeel het, sal dit in die eindtyd weer doen. Hy s self dit sl weer so wees. Hy is dieselfde, gister, vandag en tot in ewigheid. Hy is egter ook n barmhartige God wat aan die regverdiges die salige hoop op ontvlugting bied, omdat hulle nie die voorwerpe van sy toorn is nie.

Hoe sal ons al hierdie dinge wat kom, ontvlug? Paulus verduidelik dit s in 1 Thessolicense 4:16-18: Die Here self sal van die hemel neerdaal met n geroep, met die stem van n aartsengel en met geklank van die basuin van God; en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weggevoer word die Here tegemoet in die lug; en so sal ons altyd by die Here wees. Bemoedig mekaar dan met hierdie woorde."

Die woord wegvoer beteken letterlik wegraap of wegruk. Hierdie selfde Griekse woord, harpazo, word ook in Openbaring 12:5 ten opsigte van die Here Jesus se hemelvaart gebruik: En die vrou [dit is Israel] het n manlike kind gebaar wat al die nasies met n ystersepter sou regeer; en haar kind is weggeruk na God en sy troon. Net so sal ons ook tydens die wegraping na die hemel toe weggevoer, weggeraap of weggeruk word.

By hierdie geleentheid vind die eerste opstanding plaas. Die ontslape heiliges kry dan hulle verheerlikte opstandingsliggame, terwyl die lewende gelowiges in n oomblik verander sal word sonder om te sterf. Paulus verduidelik dit s in 1 Korinthiers 15:51-53: Kyk, ek deel julle n verborgenheid mee: Ons sal wel nie almal ontslaap nie, maar ons sal almal verander word, in n oomblik, in n oogwink, by die laaste basuin; want die basuin sal weerklink, en die dode sal onverganklik opgewek word; en ons sal verander word. Want hierdie verganklike moet met onverganklikheid beklee word, en hierdie sterflike moet met onsterflikheid beklee word."

Ons verheerlikte liggame sal soos di van die Here Jesus wees nadat Hy uit die dood opgestaan het. Ons sal nie oud, siek of honger kan word en pyn of lyding kan verduur nie, omdat ons lewe in n totaal ander dimensie sal ervaar. Johannes s: "Geliefdes, nou is ons kinders van God, en dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie; maar ons weet dat ons, as Hy verskyn, aan Hom gelyk sal wees" (1 Joh. 3:2). Wanneer Hy skielik in ons midde verskyn, sal ons in n oomblik in onsterflike hemelse wesens verander word: "Want ons burgerskap is in die hemele, van waar ons ook as Verlosser verwag die Here Jesus Christus, wat ons vernederde liggaam van gedaante sal verander, om gelykvormig te word aan sy verheerlikte liggaam" (Fil. 3:20-21).

Die salige hoop wat ons het, behels n hele aantal sake waarvan die volgende die belangrikste is:

Dit is die hoop op die verskyning van die Here Jesus om sy bruid te kom haal.

Dit is die hoop om die oordele van God te ontvlug deur die groot verdrukking vry te spring.

Dit is die hoop om n verheerlikte opstandingsliggaam te kry wanneer Christus kom.

Dit is die hoop om die ontslape heiliges weer te sien en saam in hemelse heerlikheid te wees.

Dit is die hoop op n woning in die hemel in die nuwe Jerusalem, ewig by die Here.

Mense wat hierdie hoop koester, getuig dat dit n positiewe invloed op hulle geestelike lewe het. Dit help ons om rein en heilig voor die Here te leef. Johannes s dat elkeen wat die hoop op die Here Jesus se wedekoms het, homself reinig soos Hy rein is (1 Joh. 3:3). S n persoon maak gereed om sonder vlek of rimpel in die heilige teenwoordigheid van Christus te verskyn. Jy kry dus klaar met sonde in jou lewe. Hierdie hoop het ook n stabiliserende invloed op ons geestelike lewe. Wanneer die aanslae van die Bose hewig is, en ons omstandighede troebel en donker, dan kan ons deur die venster van hoop ons oog op die wederkoms van Jesus en die ewige lewe in die hemel vestig. Paulus s in Hebrers 6:18-19 dat ons hierdie hoop wat voorl as n anker van die siel het wat veilig en vas is en ingaan tot binnekant die voorhangsel. Ons hoop is dus aan Christus veranker, aan sy genadetroon, daarom hoop ons nie op ons eie vermons of op ander mense om vir ons n toekoms uit te werk nie. Net in Jesus Christus het ons n hoopvolle, ewige toekoms.

Koester jy die salige hoop op die verskyning van die grote God en ons Saligmaker, Jesus Christus? Indien wel, dan moet jy seker maak dat jy geestelik waaksaam is en besig met die werk wat die Meester aan jou toevertrou het. Op n onbekende uur sal Hy skielik kom en rekenskap van jou eis. Hy self het ges: Pas op, waak en bid, want julle weet nie wanneer die tyd daar is nie. Dit is soos n man wat op reis is, wat sy huis agtergelaat en sy diensknegte volmag gegee het, en vir elkeen sy werk, en aan die deurwagter bevel gegee het om te waak. Waak dan, want julle weet nie wanneer die eienaar van die huis kom nie: in die aand of middernag of met die haangekraai of vroeg in die mre nie; dat hy nie miskien skielik kom en julle aan die slaap vind nie. En wat Ek vir julle s, s Ek vir almal: Waak! (Mark. 13:33-37).

Baie van die Here se diensknegte waak egter nie en verval weer in n wreldse leefwyse. Hulle verloor sig van sy spoedige wederkoms en verslap in hulle waaksaamheid. Maak seker dat jy nie in een van hulle se skoene staan f n navolger van hulle is nie. Uit die volgende uitspraak van die Here Jesus is dit duidelik dat daar goeie n slegte diensknegte is. Die slegte dienskneg is di een wat sy wederkomsverwagting n sy roeping eenkant toe geskuif het: Wie is dan die getroue en verstandige dienskneg vir wie sy heer oor sy diensvolk aangestel het om hulle hul voedsel op tyd te gee? Gelukkig is daardie dienskneg vir wie sy heer, as hy kom, op hierdie manier besig sal vind. Voorwaar ek s vir julle, hy sal hom oor al sy besittings aanstel. Maar as daardie slegte dienskneg in sy hart s: My heer talm om te kom en hy sy medediensknegte begin slaan en saam met die dronkaards begin eet en drink, dan sal die heer van di dienskneg kom op n dag dat hy dit nie verwag nie en op n uur dat hy dit nie weet nie; en sal hom pynig en hom n deelgenoot van die geveinsdes maak. Daar sal geween wees en gekners van die tande (Matt. 24:45-51).

Die geveinsdes is die skeinheiliges wat hulleself n kerke bevind en ook as diensknegte van die Here bekend staan, maar wat ontroue, wreldsgesinde diensknegte sonder n duidelike wederkomsverwagting is. Hulle minag die opdrag tot heiligmaking, woon onthale by waar daar gedrink word en val die mense wat hulle vermaan, hewig aan. Die ware dienskneg weet egter dat sy Heer enige oomblik kan kom en vervul sy roeping met toewyding en erns. Hy sien reikhalsend uit na die koms van die Here omdat dit vir hom n salige hoop is om eendag by Christus te wees.