Program 83: Heiligmaking en die Wederkoms

Heiligmaking bepaal nie net die aard van ons verhouding as dissipels van die Here Jesus hier op aarde nie, maar dit moet uitdruklik ook met die oog op sy wederkoms beoefen word wanneer ons as sy bruidsgemeente in heiligheid voor Hom gestel moet word. Dit is die rede waarom heiligmaking en die wederkoms dikwels in die Bybel saam genoem word. "Christus [het] ook die gemeente liefgehad en Homself daarvoor oorgegee om dit te heilig, nadat Hy dit gereinig het met die waterbad deur die woord, sodat Hy die gemeente voor Hom kon stel, verheerlik, sonder vlek of rimpel of iets dergliks; maar dat dit heilig en sonder gebrek sou wees" (Ef. 5:25-27). Die eerste reiniging van ons sondes n ons heiligmaking daarna sodat ons onberispelik voor Hom kan verskyn, gaan dus hand aan hand.

Dit is belangrik dat die kerk van Christus n duidelike roepingsbewustheid n ook n duidelike bestemmingsbewustheid moet h. Paulus s dat ons n ho roeping van God in Christus Jesus het (Fil. 3:14). In die huidige bedeling is ons geroep om getuies van Jesus te wees in n wreld wat in die mag van die Bose l (1 Joh. 5:19). Ons is dus ambassadeurs vir Christus in n vreemde koninkryk. As geroepe heiliges moet ons waardige verteenwoordigers van die koninkryk van die hemel wees sodat [ons] onberispelik en opreg kan wees, kinders van God sonder gebrek te midde van n krom en verdraaide geslag onder wie [ons] skyn soos ligte in die wreld (Fil. 2:15). Dit is ons roeping om die lig van n donker wreld en die sout van n bedorwe aarde te wees.

Dwarsdeur ons aardse lewe en die taak wat ons hier het, moet ons egter ook deur die vooruitsig op ons hemelse bestemming tot heiligmaking gemotiveer word. Dit moet aan ons moed en deursettingsvermo gee terwyl ons as vreemdelinge ons taak in hierdie goddelose wreld uitvoer: Want ons burgerskap is in die hemele, van waar ons ook as Verlosser verwag die Here Jesus Christus, wat ons vernederde liggaam van gedaante sal verander, om gelykvormig te word aan sy verheerlikte liggaam (Fil. 3:20-21).

Ons roepingsbewustheid hier op aarde versterk dus ons bestemmingsbewustheid eendag in die hemel, omdat ons huidige lewe n voorbereiding vir ons ontmoeting met die Here Jesus en die ewige lewe in die hemel is. Die belangrikheid van heiligmaking word op die volgende maniere telkens ook in verband met die wederkoms aan ons verduidelik:

n Reinigende hoop

Johannes s dat ons onsself moet reinig in voorbereiding daarop om in die hemel in noue assosiasie met die Here Jesus te leef. Ons sal nt so n opstandingsliggaam soos Hy h en in sy volmaakte, heilige teenwoordigheid verkeer: Geliefdes, nou is ons kinders van God, en dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie; maar ons weet dat ons, as Hy verskyn, aan Hom gelyk sal wees, omdat ons Hom sal sien soos Hy is. En elkeen wat hierdie hoop op Hom het, reinig homself soos Hy rein is (1 Joh. 3:2-3).

In die lig daarvan dat ons vir altyd in sy heilige teenwoordigheid gaan wees, moet ons nou reeds leer om geestelik in sy teenwoordigheid te leef, Hom innig lief te h soos n bruid wat na haar bruidegom verlang, en niks te doen wat sy Heilige Gees sal bedroef nie. Die hoop dat ons Hom sal sien en by Hom sal wees, is n reinigende hoop. Ons moet nou daarop voorberei word om aan sy sy gestel te word. Ons sal nie in status aan Jesus gelyk wees nie, omdat Hy die Hoof van die gemeente bly, maar ons sal dieselfde verheerlikte liggaam h en as sy bruid ten nouste aan Hom verbonde wees.

Onberispelik in heiligheid

Behalwe persoonlike reinheid moet ons ook onberispelik wees in heiligheid teenoor die Here n teenoor ander mense: en mag die Here julle ryk en oorvloedig maak in liefde vir mekaar en vir almal sodat Hy julle harte kan versterk om onberispelik te wees in heiligheid voor onse God en Vader by die wederkoms van onse Here Jesus Christus (1 Thess. 3:12-13). Hy brei ook verder hierop uit: En mag Hy, die God van die vrede, julle volkome heilig maak, en mag julle gees en siel en liggaam geheel en al onberispelik bewaar word by die wederkoms van onse Here Jesus Christus! Hy wat julle roep, is getrou; Hy sal dit ook doen (1 Thess. 5:23-24).

Die Here Jesus het ons nie net van ons sonde gered nie, maar Hy wil ons ook heilig sodat ons sonder vlek of rimpel voor Hom gestel kan word in heerlikheid. Dit is alleen Hy wat ons s kan heilig en waardig maak dat ons sonder gebrek voor Hom gestel kan word. Dit sal egter nie gebeur as ons passief daarvoor sit en wag nie. Ons moet waak en bid sodat ons waardig geag kan word om in heerlikheid voor Hom gestel te word. Wanneer ons bid, dan leer die Heilige Gees ons om nou reeds van alle ondeug en boosheid in ons lewe afstand te doen. In die lig van die verganklike wreld waarin ons is, moet ons altyd heiligmaking en godvrugtigheid nastreef: Terwyl al hierdie dinge dan vergaan, hoedanig moet julle nie wees in heilige wandel en godsvrug nie? julle wat die koms van die dag van God verwag en verhaas Daarom beywer julle dat julle vlekkeloos en onberispelik voor Hom bevind mag word in vrede (2 Pet. 3:11-12, 14).

Sorg dat jy in n rein toestand bly en voortdurend deur die bloed van die Lam gereinig word. Bely onmiddellik enige sonde wat jy gedoen het, sodat daar nie oor tyd heen n skeidsmuur van sonde tussen jou en die Here Jesus opgebou word nie. Wandel in die lig en bied ten bloede toe weerstand teen die sonde: As ons in die lig wandel soos Hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar; en die bloed van Jesus Christus, sy Seun, reinig ons van alle sonde (1 Joh. 1:7).

Vertrou die Here om jou staande te hou, terwyl jy as n medewerker van God ook jou volle samewerking gee. Jesus s: Bly in My, soos Ek in julle. Net soos die loot geen vrug kan dra van homself as dit nie in die wynstok bly nie, so julle ook nie as julle in My nie bly nie (Joh. 15:4). In sy sendbrief s Johannes: En nou, my kinders, bly in Hom, sodat ons vrymoedigheid kan h wanneer Hy verskyn en nie beskaamd van Hom weggaan by sy wederkoms nie (1 Joh. 2:28).

Bly liewer ten alle tye in die Here en gaan voort om veel vrug te dra. Onderwerp jou aan die hand van die hemelse Landbouer wat jou wil snoei en skoonmaak sodat jy meer vrug kan dra. Hy vermaan en tugtig jou om jou sy heiligheid deelagtig te maak. As jy getrou aan Hom bly, sal daar nie n knaende vrees diep binne-in jou wees dat jy dalk onwaardig sal wees om in sy heilige teenwoordigheid gestel te word nie. Doen jou plig, en die Here sal sy deel beslis nakom.

Maak soos die wyse maagde seker dat jou lamp vol van die olie van die Heilige Gees is (Matt. 25:1-13). Dit is n uitbeelding van die Geesvervulde lewe. n Rein lewe en die salwing met die Heilige Gees is God se standaard van waardigheid: Laat jou klere altyd wit wees, en laat olie op jou hoof nie ontbreek nie (Pred. 9:8).

Voorbereidings vir die regterstoel en die bruilof

Die wederkomsbelofte, asook die opdrag tot heiligmaking, konfronteer ons met die duidelike feit van rekenskap wat ons oor ons lewe voor die regterstoel van Christus sal moet gee. Paulus s aan die Christene in Rome: Ons sal almal voor die regterstoel van Christus gestel word So sal elkeen van ons dan vir homself aan God rekenskap gee (Rom. 14:10, 12). By die regterstoel sal Christene se hele lewenswandel n bekering in onskou geneem word. Ons lees in 1 Korinthirs 3:9-15 dat sommige Christene se werke soos hout, hooi en stoppels sal wees wat verbrand sal word, en dat hulle met le hande voor die Here sal verskyn. Dit beteken dat hulle niks gedoen het wat ewigheidswaarde het nie. Hulle lewe n bekering het geen bydrae tot die uitbreiding van God se koninkryk op aarde gelewer nie. Hulle was marginale Christene wat gered sal word asof deur vuur heen. Die ander Christene wat met goud, silwer en kosbare stene op die fondament Jesus Christus gebou het, sal loon ontvang. Dit is waarna ons moet streef.

Is jy geheilig dit beteken gereinig en afgesonder vir die diens van die Here? Dan sal jy vir die Here werk en Hom in Gees en waarheid dien. As jy in die vlees is, kan jy God nie behaag nie. Onthou dat die Here ook jou werke aan n vuurproef gaan onderwerp wanneer Hy kom, en Hy kom gou! Dan sal elkeen sy eie loon volgens sy eie arbeid ontvang (1 Kor. 3:8). Wanneer ons die Here onder die leiding van die Heilige Gees dien, dan werk ons terselfdertyd aan ons bruilofskleed. Johannes s: Laat ons bly wees en ons verheug en aan Hom die heerlikheid gee, want die bruilof van die Lam het gekom en sy vrou het haar gereed gemaak. En aan haar is gegee om bekleed te wees met rein en blink fyn linne, want die fyn linne is die regverdige dade van die heiliges (Op. 19:7-8). Die regverdige dade van die heiliges is nie dit wat n vleeslike Christen uit eie krag vir die Here doen nie, maar dit wat toegewyde kinders van die Here deur die krag van die Heilige Gees doen. Dit dra verder daartoe by om hulle vir die koms van die hemelse Bruidegom waardig te maak.

Waaksaamheid

Wat moet ons in die donker en goddelose wreld doen om in afwagting op die koms van die Meester rein en heilig te lewe? Ons moet geestelik wakker bly en nie in passiwiteit verval nie, met toewyding die werk doen wat die Here aan ons gegee het, en voortdurend teen die vyand van ons siele waak omdat hy ons geestelik wil beroof en ontrou aan die Here maak. Jesus het ges:

Pas op, waak en bid, want julle weet nie wanneer die tyd daar is nie. Dit is soos n man wat op reis is, wat sy huis agterlaat en sy diensknegte volmag gegee het, en vir elkeen sy werk, en aan die deurwagter bevel gegee het om te waak. Waak dan, want julle weet nie wanneer die eienaar van die huis kom nie: in die aand of middernag of met die haangekraai of vroeg in die mre nie; dat hy nie miskien skielik kom en julle aan die slaap vind nie. En wat Ek vir julle s, s Ek vir almal: Waak! (Mark. 13:33-37).

In hierdie kort gelykenis word van n huisheer vertel wat op reis gegaan het. Dit dui op die hemelvaart van Jesus. Voordat Hy vertrek het, het Hy aan sy diensknegte hulle werk gegee en ook die opdrag om te waak. Ons het dus werk om tydens die afwesigheid van die Here te doen: die hele wreld moet gevangeliseer word. Ook moet ons voortdurend waak teen die vyand wat wil insluip om te steel en te slag en te verwoes (Joh. 10:10). Die werk van die Meester moet goed gedoen word en alles moet in orde wees, want enige oomblik kan Hy terugkom en van sy diensknegte rekenskap opeis. Wat sal Hy doen as Hy hulle aan die slaap kry nie besig om te werk nie en ook nie besig om te waak nie? Hy sal hulle as slegte diensknegte uitwerp en al hulle loon wegneem!

n Gebrek aan heiligmaking

n Gebrek aan heiligmaking lei altyd na die gebrek aan n aktiewe wederkomsverwagting, gevolglik verflou jou motivering om onberispelik voor die Here bevind te word. Die plek van n Bybelse toekomsverwagting word dan deur aardse ideale en n vleeslike lewenswyse ingeneem. In n toestand soos hierdie diskwalifiseer ons onsself nie alleen om eendag as rein maagde voor Christus gestel te word nie, en verder het ons ook nie die krag, motivering en geestelike insig om hier op aarde vir Hom te werk nie. Paulus s aan die geredde, maar vleeslike Korinthirs:

En ek, broeders, kon met julle nie spreek soos met geestelike mense nie, maar soos met vleeslike, soos met klein kinders in Christus. Ek het julle met melk gevoed, nie met vaste spys nie, want julle was nog nie daartoe in staat nie, en julle is nou nog nie daartoe in staat nie, omdat julle nog vleeslik is; want aangesien daar onder julle jaloersheid en twis en tweedrag is, is julle nie vleeslik nie en wandel julle nie na die mens nie?" (1 Kor. 3:1-3). Die volgende is simptome van n gebrek aan heiligmaking:

1. n Vleeslike lewenswyse

Vleeslikheid, veral selfliefde en grootheidswaan, neem in die eindtyd nog veel meer van mense besit. Maar weet dit, dat daar in die laaste dae swaar tye sal kom. Want die mense sal liefhebbers van hulleself wees, geldgieriges, grootpraters, trotsaards (2 Tim. 3:1-2). Wanneer die gevalle, vleeslike natuur van die mens na vore kom en weer beheer oor jou lewe neem, word die Heilige Gees bedroef en van sy beheer oor jou lewe ontneem (Gal. 5:17; Ef. 4:30). Dit het met die Galsirs gebeur: O onverstandige Galsirs... nadat julle met die Gees begin het, eindig julle nou met die vlees (Gal. 3:1,3).

2. Die liefde verkoel

Die liefde van God in jou verkoel as gevolg van oormatige blootstelling aan sonde, soos bv. om lang ure voor die verdorwe TV-kassie deur te bring: En omdat die ongeregtigheid vermeerder word, sal die liefde van die meeste verkoel (Matt. 24:12). Die hele samelewing is in n eindtydse vervalproses waarin dit toenemend boos, gewelddadig, immoreel, liefdeloos en korrup raak. Daar word al hoe meer met sondes geassosieer in plaas daarvan om dit te verwerp: en hou nie gemeenskap met die onvrugbare werke van die duisternis nie, maar bestraf dit liewer (Ef. 5:11). Daar kan nooit enige kompromie met sonde wees sonder dat dit jou geestelik aftrek nie.

3. Depressie

Depressie en die verswakking van geloof tree in as gevolg van al die probleme en ellendes van ons tyd. Baie mense se harte word beswaar deur die sorge van die lewe (Luk. 21:34), tot op di punt dat hulle alle hoop op uitkoms en beterskap laat vaar. Sulke mense leef nie meer op na die ho roeping van God in Christus Jesus nie, en besef ook nie dat daar tydens die wederkoms van Christus n kragtige ingryping ten goede in die sake van hierdie wreld sal wees nie.

4. Louheid

Geestelike louheid en verval tree ook as gevolg van materialisme en selfregverdiging in. Die Here Jesus s vir die eindtydse kerk: Omdat jy lou is en nie koud of warm nie, sal Ek jou uit my mond spuug. Want jy s: Ek is ryk en het verryk geword en het aan niks gebrek nie; en jy weet nie dat dit jy is wat ellendig en beklaenswaardig en arm en blind en naak is nie (Op. 3:16-17). Wreldse voorspoed lei, ook in kerke, na arrogansie, selfverheffing en selfregverdiging. Sulke mense het die Here nie regtig nodig nie, want hulle sorg vir hulleself en verklaar hulleself ook salig.

5. Wreldse vermaak

Christene wat geestelik verval, het geen probleem om openlik met sondaars te assosieer en saam met hulle partytjies te hou nie. Hulle steur hulleself nie aan ander Christene se vermanings nie, maar beledig hulle en behandel hulle sleg. Die Here Jesus s dat s n dienskneg sy medediensknegte begin slaan en saam met die sondaars eet en drink (Matt. 24:48). In Lukas 21:34 word die dissipels van Christus ook gewaarsku dat swelgery en dronkenskap hulle geestelik sal vernietig en onwaardig vir die wegraping maak.

6. Onkunde en valse leerstellings

n Baie algemene oorsaak van vleeslikheid en teruggevallenheid in Christene se lewens is onkunde oor die Bybel en ook benvloeding deur valse leerstellings. Hulle gaan geestelik ten gronde as gevolg van n gebrek aan kennis oor God se Woord.

7. Gebrek aan n toekomsverwagting

Christene wat geestelik veragter, het nie n aktiewe wederkomsverwagting nie. Die vyf dwase maagde het op n baie kritieke oomblik toe hulle moes gewaak en vir die Bruidegom gewag het, aan die slaap geraak. Toe die tyd van sy koms hulle skielik oorval, het hulle t laat agtergekom dat hulle nie genoeg olie in hulle kanne gehad het nie. Die Bruidegom het gekom en hulle het agtergebly (Matt. 25:6-10). As jy vleeslik is, het jy ook t min van die olie van die Heilige Gees in jou lewe en voer jy n kwynende geestelike bestaan. In di toestand is jy nie wederkomsgereed nie omdat jou lewe nie deur waaksaamheid en gebed gekenmerk word nie. Dit is met goeie redes dat die Here s: Waak dan en bid altyddeur, sodat julle waardig geag mag word om al hierdie dinge wat kom, te ontvlug en voor die Seun van die mens te staan (Luk. 21:36).

Die oplossing

Die oplossing vir n teruggevalle, vleeslike toestand is n volle oorgawe waarin die vlees vir die eerste maal of by hernuwing oorgelewer word om gekruisig te word. Die Here Jesus s: As iemand agter My aan wil kom, moet hy homself verlon en sy kruis elke dag opneem en My volg (Luk. 9:23). Is jy bereid om die eie-ek met sy verdorwe neigings te verlon en af te l om gekruisig te word? Indien nie, dan diskwalifiseer jy jouself om n ware dissipel van Jesus te wees (Luk. 14:27). Vleeslikheid, mislukking, geestelike onvrugbaarheid sal dan jou deel wees.

Wat is die groot probleem wat deur die vlees veroorsaak word? Dit neig weg van die dinge van God af en blokkeer jou geestelike groei heeltemal, want die vlees begeer teen die Gees, en die Gees teen die vlees; en hulle staan teenoor mekaar, sodat julle nie kan doen wat julle wil nie (Gal. 5:17). Wanneer die vlees egter onttroon en gekruisig is, kan die Gees volle beheer oor jou lewe neem en jou ongehinderd lei. Slegs dan kan jy wandel deur die Gees sonder om die begeerlikhede van die ongekruisigde vlees te volbring (Gal. 5:16). In s n geestelike toestand kan jy die Here met vrymoedigheid tegemoetgaan.