Program 80. Tekens van die Eindtyd

Daar is verskeie gebeurtenisse in die węreld wat daarop dui dat die groot verdrukking en die koms van Christus baie naby is. Ons sal vandag ‘n paar van hierdie tekens bespreek.

Nuwe geldstelsel

Bernard Leitaer, die persoon wat mede-verantwoordelik was vir die vestiging van die Euro as ‘n geldeenheid vir die hele Europa, is op die voorpunt van die vestiging van die Terra as ’n internasionale geldeenheid. Hierdie aankondiging het hy onlangs op vergadering van top-sakemanne in Denver, Colorado gemaak.

Die basiese oogmerk hiermee is om die probleme wat in 1971 deur die ineenstorting van die goud-dollar-standaard vir internasionale handel meegebring is, op te los. Dit het tot toenemende wisselkoers-spekulasie aanleiding gegee, wat soms daartoe lei dat ’n land se geldeenheid binne ure bloot op grond van gerugte baie van sy waarde kan verloor. Soveel as 87 lande is die afgelope 25 jaar nadelig deur hierdie onstabiele monetęre toestand geraak. Argentinië was die laaste slagoffer van ‘n ernstige monetęre krisis in 2002.

Die Terra sal deur ‘n aantal van die węreld se belangrikste kommoditeite en dienste gerugsteun word. Soos die Euro, sal dit aanvanklik parallel met ander geldeenhede funksioneer, maar wanneer dit goed gevestig is, sal die nasionale geldeenhede onttrek word sodat almal net die nuwe eenheid kan gebruik.

Op die konferensie is daar ook na die ontwikkeling van die geldtegnologie die afgelope 100 jaar gekyk, asook na toekomstige moontlikhede van koop en verkoop. Die grootste behoefte vir toekomstige ontwikkeling op dié terrein is om identiteitsbedrog en diefstal uit te skakel. Een van die oplossings wat voorgestel is, is ID kaarte met biometriese inligting soos irispatrone of vingerafdrukke daarop, om te verseker dat jy is wie jy voorgee om te wees wanneer jy ‘n finansiële transaksie doen.

Daar is egter beter tegnologie as ID-kaarte wat verlore kan raak of gesteel kan word, en dit is die Verichip wat reeds by sekere betaalpunte in Amerika, Switserland en Rusland gebruik word. Dit is ‘n mikroskyfie so groot soos ‘n ryskorrel waarop elektroniese inligting oor die draer se identiteit, adres, bankbalans, gesondheidsrekord, ens., gestoor kan word. Die Verichip kan onder ‘n persoon se vel ingespuit word en die inligting daarop maklik deur ‘n skandeerder gelees word.

Die voordele van hierdie tegnologie mag dalk vir ekonome baie aanneemlik lyk, maar dit kan ook met onberekenbare gevolge deur ‘n toekomstige węreldregering misbruik word. Koop- en verkoopstransaksies kan bv. beheer en mense se bewegings gemonitor word. Die grootste gevaar is egter die moontlikheid dat die ID-nommer in die węreldstaat aan die ideologie en leier van daardie staat gekoppel kan word. Volgens die Bybel sal die leier van die toekomstige Babiloniese węreldstaat die Antichris wees, wat van almal sal verwag om ‘n eed van getrouheid aan hom af te lę en ook sy beeld te aanbid voordat hulle ‘n ID-nommer kan kry. Indien hulle sou weier om dit te doen, sal hulle aan hoogverraad skuldig wees. Die gevolg hiervan sal wees dat hulle nie sal kan koop of verkoop nie, en ook enige tyd in die openbaar tereggestel sal kan word.

“En dit is hom [die valse profeet] gegee om ‘n gees aan die dier [die Antichris] se beeld te gee, sodat die dier se beeld ook sal praat en maak dat almal gedood word wat die dier se beeld nie aanbid nie. En hy maak dat aan almal, klein en groot, en die rykes en die armes, en die vrymense en die slawe ‘n merk op hulle regterhand en op hulle voorhoofde gegee word; sodat niemand kan koop of verkoop nie, behalwe hy wat die merk of die naam van die dier of die getal van sy naam het. Hier kom die wysheid te pas. Wie die verstand het, laat hom die getal van die dier bereken, want dit is die getal van ‘n mens; en sy getal is seshonderd-ses-en-sestig” (Op. 13:15-18).

Wat sal word van die mense wat ter wille van oorlewing sal besluit om die merk van die Antichris op hulle regterhand of voorkop te ontvang, en ook sy beeld te aanbid? “As iemand die dier en sy beeld aanbid en ‘n merk op sy voorhoof of op sy hand ontvang, sal hy self ook drink van die wyn van die grimmigheid van God wat ongemeng ingeskink is in die beker van sy toorn, en hy sal gepynig word met vuur en swawel voor die heilige engele en voor die Lam. En die rook van hulle pyniging gaan op tot in alle ewigheid, en hulle het dag en nag geen rus nie – hulle wat die dier en sy beeld aanbid, en elkeen wat die merk van sy naam ontvang” (Op. 14:9-11).

Die węreld beweeg vinnig in die rigting van ‘n węreldregering, ‘n węreldgodsdiens en ‘n węreldekonomie wat van ‘n sentrale punt op aarde af beheer sal word. Die Antichris sal op al drie hierdie terreine mag oor die mensdom verkry, en deur die heel modernste rekenaartegnologie al hulle bewegings en transaksies beheer.

Morele en geestelike verval

Die volgende teken van die tye wat ons in oënskou neem, is van ’n heel ander aard en het op vervallende morele waardes in die węreld betrekking. Morele verval is die gevolg van geestelike verval, omdat morele beginsels oor aanvaarbare en onaanvaarbare gedrag gewoonlik godsdienstig verankerd is. Wanneer ’n volk sy godsdienstige bande laat verslap of selfs verwerp, tree daar feitlik onmiddellik morele verval in. Mense ag hullself nie meer aan verhewe geestelike en moreel-etiese beginsels gebonde nie, en begin dan om te doen net wat hulle wil.

Hierdie vervalproses is in die eindtyd spesifiek op die aanbreek van die Antichris en die valse profeet se węreldwye sondekultuur gerig. In 2 Thessalonicense 2:3 word die Antichris “die mens van sonde” en “die seun van die verderf” genoem. Sy immorele en sondige lewenswyse sal na die verderf lei – nie net vir homself nie, maar ook vir al sy volgelinge. Hierdie goddelose lewenswyse word nou al oral toegelaat en aangemoedig. Omdat mense nie meer geestelike en morele ankers in hulle lewe het nie, raak hulle al hoe meer immoreel, gewelddadig, korrup en pervers. Hulle gee volle uiting aan hulle bose hartstogte en skroom nie om die duiwel openlik te dien nie. In die lig hiervan moet ons die ernstige sondigheid en immoraliteit van ons tyd beoordeel.

Morele verdorwenheid is veral baie sigbaar onder die jeug. Volgens ’n opname deur die Britse Mediese Vereniging is daar ’n skerp stygende aantal tienderjariges wat rook, drink, dwelmmiddels gebruik, seksueel aktief is en ook hulle liggame skend deur tatoeëring, body piercing en tongue splitting. Die tong se punt word verdeel om dit soos ’n reptiel se gesplete tong te laat lyk. Baie kinders doen dit self en kry ernstige absesse in hulle tonge. Verskeie seksueel oordraagbare siektes neem vinnig onder tienderjariges toe, insluitende Vigs en Chlamydia. Laasgenoemde is ’n siekte wat meisies onvrugbaar maak. Verkeerde eetgewoontes en vetsug neem ook baie toe, en word deur drankmisbruik vererger.

Volgens die mediese vereniging se verslag is vandag se kinders besig om liggaamlik, sielkundig en moreel die siekste geslag mense in die totale geskiedenis van die mensdom te word. ’n Groot groep van hulle is neuroties met ernstige gedragsafwykings en depressie, asook ’n neiging tot selfpyniging deur die skending van hulle liggame.

Verval in morele waardes kom ook in die węreld van volwassenes voor. Die afgelope twee dekades was daar internasionaal ‘n beweging om Christelike grondwette met sekulęre of multigodsdienstige grondwette te vervang. Sodoende is daar grondwetlik met God se oppergesag weggedoen, en dit het die einde van Christelike moraliteit en Christelike onderwys van staatsweë af beteken. Dit kom op ’n rebellie teen God en sy Seun neer, soos in Psalm 2 beskryf: “Die konings van die aarde staan gereed, en die vorste hou saam raad teen die Here en teen sy Gesalfde en sę: Laat ons hulle bande stukkend ruk en hulle toue van ons afwerp!” (Ps. 2:2-3).

Dit is duidelik ’n internasionale sameswering teen God en sy Seun hierdie, want die verskillende vorste kom saam om hierdie besluit te neem. Dit is dus ’n verenigde mensdom, ’n goddelose Verenigde Nasies, wat saam besluit om God se gesgaposisie, die geestelike en morele beginsels van sy Woord, en die koningskap van Jesus Christus te verwerp. Die Living Bible vertaal dit só: “For a summet conference of the nations has been called to plot against the Lord an His Messiah, Christ the King. ‘Come, let us break His chains,’ they say, ‘and free ourselves from all this slavery to God’.” Die gevolge hiervan word in Psalm 11:3 beskryf: “Law and order has collapsed.” Die Afrikaanse Bybel sę dat die fondamente van die samelewing omgegooi word. Wanneer God se gesag en die beginsels van sy Woord verwerp word, tree daar wetteloosheid en wanorde in.

Morele verval, korrupsie, diefstal en die openlike skending van menseregte kom oral in alle lande voor. Afrika het sy eie vorm van morele verval wat deur antichristelike regerings geskep word. ’n Swart sosioloog van die Harvard-universiteit in die VSA, Zine Magubane, het gesę: "The postcolonial African state has been variously described as corrupt and kleptocratic. At present many African states are ruled by personal rulers or strongmen whose regimes are marked by ex­ces­sive despotism, and corruption.” ‘n Kleptokrasie is ‘n steelregering. Die regering en sy amptenare word deur selfsugtige motiewe oorheers en elkeen kyk net hoeveel hy kan steel om homself verder te verryk.

Magubane is nie die enigste swart akademikus wat homself teen ernstige probleme  van sommige swart state uitgespreek het nie. Bayo Okunade, senior lektor in staatsleer aan die Universiteit van Ibadan in Nigerië, het twee jaar gelede in ‘n artikel die volgende oor die ernstige probleme van swart Afrikastate geskryf: “Daar is baie aspekte van die krisis in Afrika, want dit het politieke, ekonomiese, sosiale, kulturele, sielkundige en ook morele dimensies. Die krisis het homself in die afgelope drie dekades vertoon in politieke onstabiliteit en opstande op die hele vasteland, ekonomiese agteruitgang wat na hoë buitelandse skuld, hiperinflasie, werkloosheid en onderontwikkeldheid gelei het, misdaad en die gebrek aan veiligheid vir lewens en eiendom, en in ernstige menseregte-skendings. Ander manifestasies van die krisis is die toenemende voorkoms van etniese spanning wat in baie Afrikastate na opstande en burgeroorloë gelei het. Al hierdie dinge het ellende, verarming en lyding vir baie Afrikane tot gevolg gehad. Afrikaleiers het in die algemeen ‘n onvermoë getoon om van outokratiese optrede af te sien en demokrasie en menseregte te bevorder.”

Elke kontinent het sy eie vorm van immoraliteit en verval as gevolg van die węreldwye verwerping van God en sy Woord. Oral word menslike vryhede en bandelose samelewings geskep, sodat die weg vir die verskyning van die Antichris en die valse profeet gereed gemaak kan word. Die Antichris sal, as die mens van sonde, God belaster en verwerp. Openbaring 13:5-6 sę: “En ’n mond is aan hom gegee wat groot woorde en godslasteringe uitspreek... en hy het sy mond oopgemaak om te laster teen God.” Sonde en ongeregtigheid gaan altyd saam met die verwerping en belastering van God. Elke mens wat God se Naam ydelik gebruik, belaster God en word deur die gees van die Antichris beďnvloed om dit te doen.

Nadat die Antichris gekom het, sal hy aan die mensdom vrye teuels in sy internasionale sondekultuur gee, hulle deur ‘n nommer aan homself verbind en aan sy regering en nuwe ekonomiese orde dienstig maak, en hulle dwing om net vir homself en vir Lucifer te aanbid. Die verdorwe mensdom sal heeltemal gelukkig hiermee wees. Johannes sę: “En die hele węreld het verwonderd agter die dier aan gegaan. En hulle het die draak aanbid wat die dier mag gegee het, en die dier aanbid en gesę: Wie is aan die dier gelyk?” (Op. 13:3-4). Hulle sal hulleself dus op hulle regterhand of voorkop laat merk en die Antichris as God aanbid. Die Antichris se immoraliteit en sondigheid sal dus met sy selfvergoddeliking en kontantlose węreldekonomie verenig word in ’n enkele sisteem van die verslawing, misleiding en intimidasie van die mensdom in hulle gemeenskaplike rebellie teen die lewende God.

Verskyning van die Antichris

Uit die huidige toestand van geestelike en morele verval is dit duidelik dat die groot meerderheid mense in die węreld gereed is om die Antichris en sy sondige, rebelse nuwe węreldorde te ontvang. Dit kan nie meer baie lank wees voordat hierdie geestelik uiters donker tydperk oor die węreld sal aanbreek nie.

Daar is sekere tekens wat ons het dat die verskyning van die Antichris inderdaad naby is. Baie Bybelkenners huldig die siening dat Esegiël 38 en 39 se Russies-Arabiese inval in Israel groot skokgolwe sal veroorsaak en die hele węreld op die randjie van ’n węreldoorlog sal bring. ’n Bonatuurlike ingryping sal plaasvind deurdat die Here die invalsmag op die berge van Israel sal verdelg. Die Here sę vir Gog, die Russiese leier van hierdie bondgenootskap: “Maar Ek sal jou boog uit jou linkerhand slaan en jou pyle uit jou regterhand laat val. Op die berge van Israel sal jy val, jy en al jou leërs en die volke wat saam met jou is... Op die oop veld sal jy val; want Ek het dit gesę, spreek die Here.... En die inwoners van die stede van Israel sal uitgaan en vuur maak en stook met die wapens... sewe jaar lank” (Eseg. 39:3-9). Hierdie sewe jaar dui waarskynlik op die sewe jaar van die verdrukking, die sogenaamde 70ste jaarweek van Daniël (Dan. 9:27), wanneer die Antichris oor die aarde sal regeer.

Die teken waarop ons moet let, is die ontstaan van ’n bondgenootskap van nasies wat in Esegiël 38:3-8 genoem word, naamlik Rusland, Duitsland, Iran, Turkeie, Ethipopië en Libië. Vier van hierdie lande is Moslemlande, wat veronderstel dat Rusland die Moslems in hulle uitwissingsoorlog teen Israel sal help. Duitsland sal ook teen Israel draai, wat daarop dui dat groot dele van die Europese Unie ook vir Israel sal verwerp en hulle steun aan die Moslems se stryd teen Israel sal verleen. Amerika sal waarskynlik dieselfde doen, en Israel vir die oormatige gebruik van geweld teen die Palestyne en ander Moslemgroepe veroordeel. Wanneer dit gebeur, sal Rusland sonder vrees vir inmenging sy militęre steun aan ’n oorlog teen Israel verleen.

Daar is aanduidings dat Rusland, wat ’n aansienlike persentasie Moslems in sy eie land het, besig is om toenadering by die Moslemwęreld te soek. President Putin het reeds aansoek gedoen dat Rusland as waarnemer by die Organisasie vir die Islamitiese Konferensie (OIK) wil aansluit. ’n Positiewe reaksie is van die OIK ontvang, en dit is duidelik dat Rusland ekonomiese kragte met die Moslemlande begin saamsnoer, en uiteindelik ook sal help om hulle politieke doelwitte teen Israel te bevorder.

Daar is ’n vreemde verband tussen verskillende, wyd uiteenlopende dinge wat besig is om in die węreld te gebeur, omdat hierdie dinge almal tekens is wat op die verskyning van die Antichris en die vestiging van sy goddelose węreldryk dui. Watter nuuskommentator sou ooit kon dink dat daar ’n regstreekse verband tussen die ontwikkeling van miskroskyfies vir ’n kontantlose ekonomie, die morele ineenstorting onder groot groepe jeugdiges, ’n magopbou in die Midde-Ooste, węreldwye korrupsie, en Rusland se toenadering tot die Moslemwęreld is? Uit ’n Bybelse oogpunt maak dit egter sin, omdit alles voorbereidings vir die Antichris se opmars na węreldheerskappy, sy sondekultuur, sy beheer van die mensdom deur middel van ’n nommer-gebaseerde, kontantlose ekonomie, en sy gepoogde uitwissingsoorlog teen Israel is.

Vir Christene wat Bybelse profesieë in ag neem, werk al dié dinge mee om gestalte aan die duiwel se sewende en laaste węreldryk te gee. In hierdie ryk sal alle evangeliese Christene en ook orodokse Jode wat sou weier om die Antichris as God te aanbid en sy nommer op hulle regterhand of voorkop te ontvang, stelselmatig uitgewis word (Op. 13:15). Die Here sal egter in die groot verdrukking geweldige oordele oor dié rebelse węreldryk uitstort, daarom is dit sy wens en opdrag dat alle ware Christene sal gereed maak om hierdie onvergelyklike verdrukking te ontvlug: “Waak dan en bid altyddeur, sodat julle waardig geag mag word om al hierdie dinge wat kom, te ontvlug en voor die Seun van die mens te staan” (Luk. 21:36).

Soos in die tyd van Noag, is die oordele van die Here oor ’n goddelose węreld reeds aangekondig, en is die ark van uitredding van die ware gelowiges uit die toorn wat aan die kom is, ook gereed. Is jy vir God se uitredding waardig, of het jy jouself dalk onder diegene geskaar oor wie die toorn van die Here rus? Daar is nog tyd om oor te kom uit die duisternis tot die lig, sodat jy nie in die oordeel hoef te kom nie. Maak vandag nog daarvan gebruik, want hoe sal ons ontvlug as ons só ’n groot saligheid verontagsaam het?