Program 79. Drie Groepe Tekens van die Tye

Die meeste van die tekens van die tye wat in die profetiese rede in Mattheus, Markus en Lukas genoem word, het op die wederkoms van Christus ná die komende verdrukking van sewe jaar betrekking, en sal gedurende hierdie sewe jaar-tydperk eers in finale vervulling gaan. Die oorloë, aardbewings, hongersnode, pessiektes en tekens aan die son, maan en sterre, asook geestelike misleiding deur valse profete, het deur die eeue heen in ‘n mindere of meerdere mate voorgekom, maar nooit almal saam nie. Die geïsoleerde voorkoms van enkele daarvan was nie as sodanig tekens wat op die spoedige koms van Christus gedui het nie.

Daar was wél die afgelope halfeeu ‘n eskalasie van sommige van hierdie tekens waarneembaar, veral aardbewings en pessiektes soos Vigs, waaruit dit duidelik is dat verskeie krisisse besig is om op te bou na ‘n toekomstige situasie waarin hulle rampafmetings sal aanneem, en ook kenmerkend van dieselfde tydperk sal wees.

Sommige van die tekens wat op Christus se koms ná die verdrukking dui, sal nie ‘n aanloopfase en geleidelike opbou hê nie, maar net eenmalig voorkom. Een van hierdie tekens is die ontheiliging van die herboude tempel in Jerusalem deurdat ‘n gruwelike afgodsbeeld van die Antichris daarin geplaas sal word (Matt. 24:15; Dan. 9:27; 11:31). Dit sal wees wanneer die Antichris homself tot God verklaar (2 Thess. 2:4). Die Jode sal nie hierdie godslastering en ontheiliging van die tempel aanvaar nie en hulle verbond met die Antichris verbreek. Hy sal weerwraak op hulle neem, en as gevolg daarvan sal hulle haastig uit Jerusalem en Judéa moet vlug (Matt. 24:16-20). Dit sal die begin van die groot verdrukking wees, m.a.w. die tweede helfte van die sewe jaar lange verdrukking (Matt. 24:21; Op. 13:5-15). Aan die einde van die groot verdrukking sal daar geweldige tekens in die lug plaasvind wanneer Jesus Christus sal terugkeer na die aarde toe (Matt. 24:29-30).

Die feit dat die Antichris die Joodse tempel sal ontheilig, impliseer baie duidelik dat Jerusalem in die eindtyd herstel én die tempel herbou sal moet word. Die vernietiging van Jerusalem én die tempel was tekens van die eerste eeuse verstrooiing van Israel na die nasies (Matt. 23:37–24:2; Luk 21:20-24). Die Jode sal dus na hulle land moet terugkeer, sodat hulle Jerusalem kan herstel en ook die tempel herbou. Dit kan duidelik uit die Here Jesus se woorde afgelei word: “Jerusalem sal vertrap word deur die nasies totdat die tye van die nasies vervul is” (Luk. 21:24). Aan die einde van Israel se internasionale verstrooiing sal Jerusalem se vertrapping dus beëindig word. Dit het inderdaad die afgelope net meer as ‘n halfeeu gebeur. Jerusalem het in 1948 gedeeltelik onder Joodse beheer gekom, en in die 1967-oorlog ten volle. In Augustus 1980 is Jerusalem as Israel se hoofstad herstel. Sedertdien word nog net die Tempelberg deur die heidene vertrap.

Drie groepe tekens

Wanneer ons al die Nuwe Testamentiese tekens van die tye in ag neem, dan is dit duidelik dat daar drie groepe tekens is. In sy profetiese rede het die Here Jesus sowel eerste geslag- as laaste geslag-gebeurtenisse in die tydperk voor sy wederkoms genoem. Daar moet noukeurig na die tekens gekyk word om vaste te stel watter van hulle reeds in die eerste geslag vervul is. Wat die laaste geslag betref, dui die meeste van die tekens op die sigbare koms van Jesus ná die sewe jaar. Wat die wegraping voor die sewe jaar betref, moet in gedagte gehou word dat sy koms soos ‘n dief in die nag nie deur baie duidelike tekens voorafgegaan word nie, want Hy kom op ‘n uur dat niemand dit verwag nie. Nogtans is daar sekere algemene tekens wat met hierdie tyd geassosieer word, soos hieronder aangedui. Die drie groepe tekens is die volgende:

1.      Die verwoesting van Jerusalem en die internasionale verstrooiing van Israel

Hierdie gebeurtenis het in die jaar 70 plaasgevind, m.a.w. in die eerste geslag van die Christelike bedeling ná die kruisiging van Christus. Die teken hiervoor was die beleëring van Jerusalem (Luk. 21:20). Dit sou na die verwoesting van die hele stad lei, insluitende die tempel, asook na die dood van baie Jode en die internasionale verstrooiing van die oorlewendes (Luk. 19:41-44; 21:24; Matt. 23:36–24:2).

2.      Die sigbare koms van Christus op die Olyfberg

Christus se wederkoms sal deur die verdrukking van sewe jaar voorafgegaan word. ‘n Groot aantal duidelike tekens van die tye sal in dié tyd vervul word. Die verloop van hierdie sewe jaar sal nie net in jare nie, maar ook in maande en dae afgetel kan word omdat dit in twee helftes van 3½ jaar (42 maande of 1260 dae) elk sal verloop (Dan. 9:27; Op. 11:2-3; 13:5). Nadat die Antichris sy verbond van een jaarweek met Israel én ander nasies gesluit het (Dan. 9:27; Joh. 5:43), sal eindtydse gebeure in ‘n geskeduleerde tydsraamwerk van sewe jaar afgetel kan word – 3½ jaar na die middel van die week wanneer hy homself in die herboude tempel in Jerusalem tot God sal verklaar, en nog 3½ jaar tot by die koms van die Messias. Daar gaan dus vir diegene wat Bybelse profesieë in ag neem, geen verrassingselement in die wederkoms wees nadat die verdrukking eers begin het nie. Huidiglik weet ons nog nie wanneer die Here gaan kom nie, omdat ons nie weet wanneer die wegraping en die verskyning van die Antichris sal plaasvind nie.

Onder die belangrikste tekens wat aan die begin van die verdrukking vervul sal word, is die verskyning van die Antichris en valse profeet, en hulle spoedige opgang na wêreldleierskap. Dit sal wees net nadat die teëhouer (die ware kerk as tempel van die Heilige Gees) deur die wegraping weggeneem is (2 Thess. 2:6-8; Op. 6:2). Die Antichris se verbond met Israel impliseer dat die volk reeds in hulle land herstel moet wees. ‘n Belangrike deel van sy verbond sal wees dat hulle die tempel kan herbou, omdat dit hulle daarvan sal weerhou om Jesus as Messias te aanvaar, en ook aan die Antichris die geleentheid sal bied om homself in die herboude tempel tot God te verklaar (2 Thess. 2:4).

‘n Ander teken wat met die Antichris se verskyning in verband staan, is dié van globalisme. Hy sal hervormings met die oog op ‘n wêreldregering en ‘n alliansie van wêreldgodsdienste instel, asook ‘n wêreldekonomie wat sentraal beheer sal word (Op. 13). Hy sal die sewende en laaste wêreldryk in die geskiedenis van die mensdom instel.

Benewens die hervormings van die Antichris, sal die sewe jaar van sy bewind deur geweldige plae en oordele van die Here gekenmerk word. Dit sal pessiektes, natuurrampe soos aardbewings en hongersnode, tekens aan die son, maan en sterre, oorloë, asook ongekende demoniese aktiwiteite insluit (Matt. 24:6-7,29-30; Luk. 21:25-27; Op. 6,8,9,12,16,19). Al hierdie tekens kondig die openbare verskyning van die Here Jesus ná die groot verdrukking aan: “En daar sal tekens wees aan son en maan en sterre, en op die aarde benoudheid van nasies in hulle radeloosheid, wanneer die see en branders dreun, en mense se harte beswyk van vrees en verwagting van die dinge wat oor die wêreld kom. Want die kragte van die hemele sal geskud word. En dan sal hulle die Seun van die mens sien kom in 'n wolk, met groot krag en heerlikheid" (Luk. 21:25-27).

Die fout moet nie gemaak word om hierdie soort tekens op die nabyheid van die wegraping toe te pas nie, want dit is nie daarvoor gegee nie.

3.      Die geheime koms van die Here Jesus om sy bruidsgemeente te kom haal

Daar is nog ‘n belangrike profetiese gebeurtenis ten opsigte waarvan die Bybel aan ons sekere tekens gee, en dit is die wegraping. Omdat hierdie gebeurtenis op ‘n onverwagte uur sal plaasvind, word dit nie deur sulke uitdruklike tekens as dié t.o.v. die openbare verskyning van die Here Jesus voorafgegaan nie (Luk. 21:34-35).

In Lukas se weergawe van die profetiese rede word daar nie net (soos in Mattheus) die lotgevalle van die Joodse volk beskryf nie, maar ook dié van die nasies. Ná die afsluiting van die eerste geslag wat op die vernietiging van Jerusalem en die verstrooiing van Israel uitgeloop het, word uitdruklik gesê dat Jerusalem vertrap sou word deur die nasies totdat die tye van die nasies vervul is (Luk. 21:24). Wat die Christelike bedeling tussen die kruisiging en wederkoms van die Here Jesus betref, word daar dus kontinuïteit tussen die eerste geslag-verstrooiing en die laaste geslag-herstel van Israel geskep.

Twee bakens word vir die aanvang van die laaste geslag verskaf, naamlik die bot van die vyeboom wat op Israel se vroeë herstel dui (Luk. 21:29-30), asook die staatkundige herstel van Jerusalem wat op die begin van die volwasse geslag dui wat op die wederkoms sal uitloop (Luk. 21:24,32). ‘n Hele geslag stel ‘n periode van 70 jaar voor (Ps. 90:10), en ‘n volwasse geslag ‘n periode van 40 jaar, omdat persone in Israel eers van 30-jarige ouderdom af as politieke en geestelike leiers kon optree. ‘n Klasieke voorbeeld is dié van koning Dawid: “Dertig jaar was Dawid oud toe hy koning geword het; veertig jaar het hy geregeer” (2 Sam. 5:4).

Ons het dus twee datums wat vir ons baie belangrik met betrekking tot die laaste geslag is, en dit is Israel se herstel in 1948 toe die vyeboom gebot het, en 1980 toe Jerusalem staatkundig herstel en tot die ewige en onverdeelbare hoofstad van Israel verklaar is. Die laaste geslag was toe in sy volwasse stadium. Ons weet dat hierdie laaste geslag nie verby sal gaan voordat alles – insluitende die verdrukking van sewe jaar en die wederkoms van die Messias – plaasgevind het nie (Luk. 21:32).

Ons weet egter nie hoe lank voor die einde van die laaste geslag die Antichris geopenbaar en die verdrukking ‘n aanvang sal neem nie, daarom kan ons ook hoegenaamd nie ‘n datum bepaal waarop die wegraping sal plaasvind nie. As gevolg van die gevorderde stadium van die laaste geslag weet ons egter dat dit nie meer baie lank kan wees nie, want ons is inderdaad die laaste geslag!

Wat die tekens van die sigbare koms van Christus aan die einde van die verdrukking betref, sal dit eers in die sewe jaar van die verdrukking self in volle vervulling gaan – veral in die laaste 3½ jaar wat “die groot verdrukking” genoem word (Matt. 24:21). Dit is dus onvanpas om nou té veel afleidings van oorloë, natuurrampe, pessiektes en tekens aan die son, maan en sterre te probeer maak. Ons sien egter wél ‘n eskalasie in hierdie dinge, daarom weet ons dat die wêreld op die groot verdrukking afstuur. Ons weet egter nie presies wanneer nie.

Ander tekens wat duidelik tot ons spreek in hierdie tyd voor die geheime koms van die Here Jesus, is dié wat met globalisme in verband staan. Wanneer die Antichris kort ná die wegraping verskyn, moet daar reeds strukture vir sy posisie van wêreldleierskap in plek wees. Dit sluit politieke, godsdienstige én ekonomiese strukture in. Ons moet dus na hervormings op hierdie drie terreine kyk.

Dit is hoogs betekenisvol dat daar beplan word om die Verenigde Nasies in ‘n liggaam met uitvoerende magte te omskep, wat ook die militêre vermoë sal hê om sy besluite af te dwing en die vrede in konflikgebiede te handhaaf. Daar word ook beoog om ‘n Intergodsdienstige Raad onder die beskerming van die VN te stig, wat vrede kan help bevorder deur die wêreld godsdienstig te verenig. Die ontwikkeling van tegnologie om ‘n kontantlose, gerekenariseerde monetêre stelsel vir die wêreld te ontwikkel, is ook betekenisvol omdat dit die Antichris in staat sal stel om alle mense ‘n nommer toe te ken waarsonder hulle nie kan koop of verkoop nie (Op. 13:16-18).

Christene wat vir die hemelse Bruidegom wag, sal nie die finale vervulling van hierdie tekens sien nie, omdat dit eers ná die wegraping onder die bewind van die Antichris tot hulle volle ontplooiing sal kom. Die scenario van toenemende globalisme is egter vir ons ‘n vaste aanduiding dat ons op die drumpel van die sewende sataniese wêreldryk staan, wanneer die Antichris en die valse profeet saam met die duiwel oor die aarde sal regeer – nie net uit geestelike sfere nie, maar vanaf sigbare strukture wat nou al deur die gevalle mensdom vir hulle geskep word.

‘n Verdere teken dat hierdie bedeling vinnig sy einde nader, is verwikkelinge in die Antichris se land van herkoms, naamlik Irak. Wanneer Bybelse getuienis hieroor in ag geneem word, is dit duidelik dat die Antichris die Assiriër (Jes. 10:12-14) en die koning van die Noorde (Dan. 11:36-45) genoem word. Dit dui op die huidige Irak, wat in historiese tye die kerngebied van Assirië of Babilonië was, wat uit Israel se oogpunt die koning van die Noorde genoem is. Uit Openbaring 17 en 18 is dit ook duidelik dat die Babiloniese wêreldryk in die tyd weer sal herleef om godsdienstig, polities en ekonomies ‘n oorheersende rol in die wêreld te speel. Die groot prominensie wat Irak al die afgelope aantal jare in wêreldsake geniet, kan as besliste tekens van die komende nuwe wêreldorde van die Antichris beskou word. Die Christene sal egter nie die volle ontplooiing daarvan sien nie, omdat dit eers ná die wegraping sal gebeur. Die Here sê: “As hierdie dinge begin gebeur, kyk dan na bo en hef julle hoofde op, omdat julle verlossing naby is” (Luk. 21:28).

Hoe weet ons dat ons die oordele van die groot verdrukking, asook die internasionale diktatuur van die Antichris sal vryspring? Die verdrukkings sal terselfdertyd ook oordele van God oor ‘n bose en sondige mensdom wees: “En ek het gesien toe Hy die sesde seël oopgemaak het, en kyk, daar was ‘n groot aardbewing; en die son het swart geword soos ‘n harige sak, en die maan het geword soos bloed; en die sterre van die hemel het op die aarde geval, soos ‘n vyeboom wat deur ‘n groot wind geskud word, sy navye laat afval; en die hemel het weggewyk soos ‘n boek wat toegerol word en al die berge en eilande is uit hulle plekke versit; en die konings van die aarde en die grotes en die rykes en die owerstes oor duisend en die magtiges en al die slawe en al die vrymense het hulle versteek in die spelonke en in die rotse van die berge, en vir die berge en rotse gesê: Val op ons en verberg ons vir die aangesig van Hom wat op die troon sit, en vir die toorn van die Lam; want die groot dag van sy toorn het gekom, en wie kan bestaan?” (Op. 6:12-17).

Die feit dat daar beslis sulke goddelike oordele kom, is die rede waarom die Here sy kinders voor die tyd kom haal. Jesus het gesê: “Waak dan en bid altyddeur, sodat julle waardig geag mag word om al hierdie dinge wat kom, te ontvlug en voor die Seun van die mens te staan” (Luk. 21:36). Paulus sê ook: “Want God het ons nie bestem tot toorn nie” (1 Thess. 5:9).

Die tekens van die naderende verdrukking en openbaring van die Antichris en sy wêreldryk is dus vir die ware gelowiges ook tekens van die koms van die hemelse Bruidegom om sy bruid te kom haal en na hemelse plekke weg te voer. Daarna sal hierdie tekens in volle vervulling gaan en in ‘n vaste aftelling van sewe jaar na die sigbare verskyning van die Here Jesus en sy heiliges op die Olyfberg lei: “In dié dag sal sy voete staan op die Olyfberg wat voor Jerusalem lê, aan die oostekant... dan sal die Here my God kom, al die heiliges met U!” (Sag. 14:4-5). Paulus sê: “Wanneer Christus, wat ons lewe is, geopenbaar word, dan sal julle ook saam met Hom in heerlikheid geopenbaar word” (Kol. 3:4).

Om saam met Hom geopenbaar te kan word tydens sy wederkoms, moet ons vooraf weggeraap word om in die hemel by Hom aan te sluit. Tydens ons sewe jaar afwesigheid sal die nuwe wêreldorde van politieke, godsdienstige en ekonomiese eenheid waaraan wêreldleiers nou al naarstiglik werk, sy volle ontplooiing as ‘n set van Satan hê om absolute beheer oor die hele mensdom te verkry. Slaan jy op die tekens van die tye ag, of kan jy dalk ook soos volg hieroor vermaan word: “Wanneer julle ‘n wolk in die weste sien opkom, sê julle dadelik: Daar kom reën! En dit gebeur ook. En wanneer julle die suidewind sien waai, sê julle: Dit sal gloeiend warm wees! En dit gebeur. Geveinsdes, die voorkoms van die aarde en die lug weet julle te beoordeel, maar hoe is dit dat julle hierdie tyd nie kan beoordeel nie?” Luk 12:54-56).

Laat ons op die tekens van die tye ag slaan, want die mens van sonde se komende wêrelddiktatuur hang reeds soos ‘n donker wolk oor die hele aarde. Net diegene wat geestelik waardig is, sal dit ontvlug.