Program 76: Beskrywende Name van die Here Jesus

Daar is ‘n groot aantal beskrywende name van die Here Jesus in die Bybel. Hierdeur word die klem op bepaalde aspekte van sy Persoon en werk geplaas, sodat ons Hom nóg beter kan ken, verstaan en liefhê. Die volgende is nie ‘n volledige lys beskrywende name nie, maar slegs ‘n aantal van die bekendstes:

Lig van die wêreld

Een van die mees sprekende simbole van die koninkryk van die hemele is dié van lig. God self bewoon ‘n ontoeganklike lig wat deur geen mens aanskou kan word nie (1 Tim. 6:16). In sy volmaakte heiligheid is Hy baie ver bo die sondige en verganklike orde van die gevalle mens op aarde verhewe. Jesus het as “die opgaande Lig uit die hoogte” (Luk. 1: 78) van die hemel af na ‘n geestelik donker aarde neergedaal en ons op ons dwaalweë kom opsoek; daarom kon Hy sê: “Ek is die lig van die wêreld; wie My volg, sal sekerlik nie in die duisternis wandel nie, maar sal die lig van die lewe hê” (Joh. 8:12).

Wanneer Jesus Christus in ons harte woon en in en deur ons lewens skyn, dan is ons die lig van ‘n geestelik donker wêreld. Om dit te kan doen, moet ons geheiligde lewens lei waardeur Hy Homself as die lig van die wêreld kan openbaar. Paulus sê ons moet onberispelik en opreg wees, kinders van God sonder gebrek te midde van ‘n krom en verdraaide geslag onder wie ons skyn soos ligte in die wêreld (Fil. 2:15). Ons is nie die lig nie, maar ons moet van die lig getuig.

Brood en water van die lewe

Jesus het gesê: “Die brood van God is Hy wat uit die hemel neerdaal en aan die wêreld die lewe gee. Toe sê hulle vir Hom: Here, gee ons altyd hierdie brood. En Jesus sê vir hulle: Ek is die brood van die lewe; wie na My toe kom, sal nooit honger kry nie; en wie in My glo, sal nooit dors kry nie” (Joh. 6:33-35). Ons is nie net vir die wedergeboorte van Jesus afhanklik nie, maar ook vir die daaglikse versterking en opbouing van die nuwe lewe. Hy self wil vir ons dag na dag soos vars manna uit die hemel wees, asook lewende water uit die fontein, sodat ons geestelike honger gestil en ons dors geles kan word. Die Here Jesus nooi ons uit om onsself in Hom te verkwik: “As iemand dors het, laat hom na My toe kom en drink! Hy wat in My glo, soos die Skrif sê, strome van lewende water sal uit sy binneste vloei” (Joh. 7:37-38).

Rots en fondament

Christus is die ewige rots wat vir ons geklief is. Sy gebroke liggaam het die stroom van God se genade na ons toe laat vloei. Hierdie Rots is ook die enigste fondament waarop ons ons lewens kan bou. Paulus sê: “Niemand kan ‘n ander fondament lê as wat daar gelê is nie, dit is Jesus Christus” (1 Kor. 3:11). Dit gee aan ons vastigheid en onwankelbaarheid in die storms van die lewe wat op ons mag toesak, want ‘n verstandige man bou sy lewe op die rots, nie op sand nie (Matt. 7:24-27). Kan jy saam met die psalmis getuig dat die Here jou lewe van ondergang en vernietiging gered en ook op hierdie vaste rots geanker het? “Hy het my uit die kuil van vernietiging, uit die modderige slyk opgetrek en my voete op ‘n rots gestel; Hy het my gange vasgemaak” (Ps. 40:3).

Die weg, die waarheid en die lewe

Jesus is die enigste weg na die hemel, omdat niemand na die Vader kan kom behalwe deur Hom nie (Joh. 14: 6). “Die saligheid is in niemand anders nie, want daar is ook geen ander naam onder die hemel wat onder die mense gegee is, waardeur ons gered moet word nie” (Hand. 4:12). Hy is die waarheid, sy woord is die waarheid, en die Gees van die waarheid getuig van Hom. “En julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vrymaak” (Joh. 8:32). “As die Seun julle dan vrygemaak het, sal julle waarlik vry wees” (Joh. 8:36). Hy is ook die opstanding en die lewe (Joh. 11:25-26). Slegs deur Hom kan iemand wat dood is in sy sonde en misdade in ‘n nuwe lewe opgewek word (Ef. 5:14). Alle sondaars is die straf van die ewige dood skuldig (Rom. 6:23), en net Jesus het hierdie doodstraf namens sondaars gedra, daarom kan net Hy aan hulle die ewige lewe skenk. Hy het gesterwe sodat ons kan lewe.

Die ware wynstok

“Ek is die ware wynstok en my Vader die landbouer. Elke loot wat in My nie vrug dra nie, neem Hy weg; en elke loot wat vrug dra, dié maak Hy skoon, sodat dit meer vrug kan dra... Wie in My bly en Ek in hom, hy dra veel vrug; want sonder My kan julle niks doen nie” (Joh. 15:1-2, 5). Uit hierdie gedeelte is ‘n paar sake oor ons verhouding met die Here Jesus baie duidelik:

·       Die loot het geen ware lewe in homself nie en moet alles van die wynstok kry. Sy begin én voortbestaan is van hierdie verbintenis afhanklik.

·       ‘n Loot het geen bestaansreg as dit geen vrug dra nie. As bekeerdes word ons tot ‘n lewe van godsvrug opgeroep. Die Here is met niks minder as dit tevrede nie.

·       Indien ons wél vrug dra, word ons skoongemaak sodat ons meer vrug kan dra. ‘n Loot wat wil rank en nie sy groeikrag vir die produsering van vrugte aanwend nie, moet teruggesnoei word. Ons kan dus minder of meer vrug dra, en het dikwels nodig om ons prioriteite weer reg te kry.

·       Sonder die Here kan ons niks doen nie. ‘n Saak moet sy oorsprong by Hom hê, anders is dit ‘n nuttelose en futiele oefening waarmee ons besig is.

Heiligmaking

Die Here Jesus is nie net ons verlossing nie, maar ook ons geregtigheid en heiligmaking (1 Kor. 1:30). Israel is sedert die uittog uit Egipte al geleer dat hulle ná die Pasga vir ‘n week lank die fees van die ongesuurde brode moes vier, wat ‘n tydperk van heiliging en selfondersoek is. Paulus sê: “Ook ons paaslam is vir ons geslag, naamlik Christus. Laat ons dan feesvier, nie met die ou suurdeeg of met die suurdeeg van ondeug en boosheid nie, maar met die ongesuurde brode van reinheid en waarheid” (1 Kor. 5:7-8). Ons moet gereeld onsself ondersoek om vas te stel of daar nie moontlik suurdeeg van sonde in ons lewe ingekom het nie. “Terwyl ons dan hierdie beloftes het, geliefdes, laat ons ons van alle besoedeling van die vlees en die gees reinig, en laat ons die heiligmaking in die vrees van God volbring” (2 Kor. 7:1). “Want dit is die wil van God: julle heiligmaking... hy wat dit verwerp, verwerp nie ‘n mens nie, maar God wat ook sy Heilige Gees aan ons gegee het” (1 Thess. 4:3, 8).

Terwyl ons toeneem in kennis van onse Here en Saligmaker, moet ons ook in genade en heiligmaking toeneem. Ons lewenspad moet ál helderder word tot die volle middag toe. Daar moet geen skaduwees van sonde wees nie. Vordering op hierdie pad kan net deur die genade van die Here Jesus en die instaatstellende krag van die Heilige Gees wees.

Die wortel en geslag van Dawid

Jesus het gesê: “Ek is die wortel en die ge­slag van Dawid" (Op. 22:16). Die ‘wortel’ van Dawid bevestig Jesus se Godheid – Hy is die Here van Dawid! Deur die ‘geslag’ van Dawid word sy mensheid aangedui (Luk. 20:41-44). Hy is die be­loofde Messias wat in die huis van Dawid uit die stam van Juda gebore is, die saad van Abraham deur wie al die nasies geseën sou word. Deur die eeue heen het Satan die volk Israel gehaat en vervolg oor die beloftes van die komende Messias wat aan hulle gemaak is. In die lig hiervan moet Herodes se kinder­moord in Israel gesien word. Dit was een van die eerste pogings van Satan om Jesus dood te maak en sodoende die vestiging van sy koninkryk te probeer ver­ydel.

Verskeie demonies-geïnspireerde pogings is ook daarna aangewend, want Satan weet dat Jesus, as die Seun van Dawid, by sy wederkoms die troon van Dawid in Jerusalem sal herstel en die wêreld daarvandaan sal regeer: “Daarna sal Ek terugkom en die vervalle hut van Dawid weer oprig... sodat die oorblyfsel van die mense die Here kan soek, en al die nasies oor wie my Naam uitgeroep is, spreek die Here wat al hierdie dinge doen” (Hand. 15:16-17).

Blink môrester

Jesus sê: “Ek is die… blink môrester” (Op. 22:16). Petrus voeg hierby: “En ons het die profetiese woord wat baie vas is, waarop julle tog moet ag gee soos op ‘n lamp wat in ‘n donker plek skyn, totdat die dag aanbreek en die môrester opgaan in julle harte” (2 Pet. 1:19). Die môrester is by uitstek die simbool van hoop – die verwagting van ‘n nuwe dag wat weldra sal aanbreek. In Jesus Christus het ons ‘n hoopvolle toekoms. Ons kan verby die spanning van die huidige lewe kyk na die strale van ‘n helder nuwe dag wat met sy wederkoms oor hierdie donker wêreld sal aanbreek. Deur die tekens van sy koms kan ons ook in die ontwrigtende omstandighede van die huidige tyd sy naderende voetstappe verneem. Diegene sonder ‘n Christelike toekomsverwagting is nie in staat om wêreldgebeure geestelik te vertolk nie, en word deur al die slegte nuus en donker vooruitsigte tot wanhoop gedryf.

Heiland

Die benaming Heiland kom net in die Ou Testament voor (Hebreeus Jasha), en die ekwivalent daarvan in die Nuwe Testament is Verlosser (Grieks Soter: om te verlos, uit te red, te genees, behoue te laat bly of heel te maak). Dit vind noue aansluiting by die naam Jesus. In die Ou Testament beloof die Here aan Israel dat Hy hulle uit doodsgevare sal red, en baseer sy versekering onder andere op hierdie Naam: “Want Ek is die Here, jou God, die Heilige van Israel, jou Heiland” (Jes. 43:3). In die Nuwe Testament word Soter soms as Saligmaker vertaal (Luk. 1:47, 2:11; Joh. 4:42) en andersins as Verlosser (Hand. 5:31; Fil. 3:20; Tit. 2:13).

Dit is belangrik om te weet dat die Here Jesus ons Heiland of Verlosser is om ons van geestelike krankheid te red. Hy het hiervoor gesterf: “Hy het óns krankhede op Hom geneem... Hy is ter wille van ons oortredinge deurboor, ter wille van ons ongeregtighede is Hy verbrysel; die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op Hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom” (Jes. 53:4-5). Hierdie genesingswerk het hoofsaaklik op geestelike krankhede betrekking, maar die Here wil ook in elke ander behoefte van ons voorsien na die rykdom van sy genade. Om dié rede bid ons ook tot Hom vir die genesing van liggaamlike krankheid.

Wysheid

Alle wysheid buite God is dwaasheid en nietige misleiding (Kol. 2:8). Vir ‘n mensdom wat vervlak het in sy denke en dwaas geword het in die oorlegginge van sy hart, het Christus met sy koms ‘n nuwe bron en dimensie van kennis gebring en daardeur vir ons geword “wysheid uit God” (1 Kor. 1:24,30). Hy het nie alleen aan die mens sy onkunde en die verduisterde toestand van sy hart geopenbaar nie, maar deur sy kruisdood die weg vir almal gebaan om tot wyse en verstandige kinders van God herskep te word.

Ná ons redding moet ons toeneem in genade en kennis van ons Saligmaker, Jesus Christus (2 Pet. 3:18). Daar is geen probleem wat vir Hom té moeilik is om op te los nie, want in Hom is alle skatte van wysheid en kennis verborge (Kol. 2:3). Hy is ‘n wonderbare Raadsman (Jes. 9:5) wat die regte raad vir elke probleem het. “As iemand van julle wysheid kortkom, laat hom dit van God bid… en dit sal aan hom gegee word” (Jak. 1:5). Raadpleeg eers die Here en ken Hom in al jou weë voordat jy ‘n besluit neem. Hy sal jou deur sy Woord en Gees onderrig soos ‘n vader sy seun onderrig. Moenie eers volgens eie insig handel en ernstige foute maak voordat jy ‘n saak aan die Here voorlê en sy leiding afbid nie.

Ons moet die Bybel deursoek vir riglyne en dit toepas, want “die beginsel van die wysheid is die vrees van die Here, en kennis van die Heilige is verstand” (Spr. 9:10). Hy sal jou antwoord en jou paaie gelyk maak! Eers as jy vrede in jou hart oor ‘n saak het, dan weet jy dat jy in die geloof daarmee kan voortgaan. Anders mislei jy jouself en die waarheid is nie in jou nie.

Bruidegom

Die koms van die hemelse Bruidegom is voor die deur! Is jy hiervoor gereed? Paulus begeer dat die gemeente as ‘n rein maagd aan Christus voorgestel moet word, maar hy vrees dat hulle sinne weens sonde bedorwe kan raak, vervreemd van die opregtheid teenoor Christus (2 Kor. 11:2-3). Aan ‘n ander gemeente sê hy: “En mag Hy, die God van die vrede, julle volkome heilig maak, en mag julle gees en siel en liggaam geheel en al onberispelik bewaar word by die wederkoms van onse Here Jesus Christus! Hy wat julle roep, is getrou; Hy sal dit ook doen” (1 Thess. 5:23-24). Johannes sê dat elkeen wat die hoop op Jesus se wederkoms het, homself reinig soos wat Hy rein is (1 Joh. 3:3).

Dit is ‘n ernstige maar uitdagende gedagte dat ons tydens ons kort aardse bestaan gepaste voorbereidings vir die ontmoeting met die Bruidegom moet tref. Die werke wat ons nou onder die leiding van die Heilige Gees doen, het ewigheidswaarde en sal daartoe bydra dat ons met ‘n rein bruilofskleed aan Christus voorgestel word. Sien dus jou aardse lewe as ‘n geleentheid om seker te maak dat jy daardie dag op ‘n waardige wyse voor die hemelse Bruidegom gestel sal word. “Laat ons bly wees en ons verheug en aan Hom die heerlikheid gee, want die bruilof van die Lam het gekom en sy vrou het haar gereed gemaak. En aan haar is gegee om bekleed te wees met rein en blink fyn linne, want die fyn linne is die regverdige dade van die heiliges” (Op. 19:7-8). Om ‘n heilige te kan wees, moet jou lewe onder die volle beheer van die Heilige Gees wees. Dan alleen sal jy regverdige dade kan doen wat as die vrug van die Heilige Gees in jou lewe beskryf kan word. Dit is al wat die Bruidegom se vuurproef voor sy regterstoel sal deurstaan – alle menslik-gemotiveerde werke sal soos hout, hooi en stoppels verbrand, want sonder die Here Jesus kan ons niks doen wat ewigheidswaarde het nie.

Oorwinnaar

Jesus Christus het die duiwel, die dood en die hel oorwin! Hy het “die owerhede en magte uitgeklee en hulle in die openbaar tentoongestel en daardeur oor hulle getriomfeer” (Kol. 2:15). Hy is ‘n magtige Verlosser wat elke sondaar se bande kan verbreek en hom van die mag van die vyand kan bevry. “As die Seun julle dan vrygemaak het, sal julle waarlik vry wees” (Joh. 8:36). Word jy nog deur sondes, swakhede en vuil gewoontes geteister? Kom na die enigste Verlosser vir vergifnis en vrymaking (1 Joh. 1:8-9). Staan dan vas in die vryheid waarmee Christus jou vrygemaak het, en laat jou nie weer onder die juk van diensbaarheid bring nie (Gal. 5:1). Stap as oorwinnaar weg en gee aan die Here die eer vir wat Hy in jou lewe gedoen het. Reken volkome op sy krag en genade om staande te kan bly teen die liste van die duiwel: “Maar God sy dank wat ons altyd laat triomfeer in Christus en wat die reuk van sy kennis deur ons oral versprei” (2 Kor. 2:14).