Program 67: Die Antichris

Die Antichris is ‘n eindtydse węreldleier wat uit die koninkryk van die duisternis sal opstaan en ná die kerkbedeling sewe jaar lank op aarde sal regeer. Sy openbaring sal deur die wegraping voorafgegaan word wanneer die teëhouers teen sy ryk van die aarde af weggeneem sal word. Die einde van sy dramatiese regering van sewe jaar sal aanbreek wanneer die Here Jesus met sy openbare verskyning sy voete op die Olyfberg sal sit en die Antichris en sy magte verdelg.

Die feit dat die Antichris eers ná die kerkbedeling geopenbaar word, beteken nie dat dit vir ons onnodig is om ‘n studie van hierdie groot teëstander van Christus en sy ryk te maak nie. Dwarsdeur die kerkbedeling het daar ‘n stryd tussen die koninkryke van die lig en die duisternis gewoed. Hoewel Christus sedert sy hemelvaart nie fisies op aarde teenwoordig was nie, en so ook nie die Antichris nie, beteken nie dat die stryd tussen hulle ryke minder werklik is nie.

Alle aanslae teen die koninkryk van Christus word wesenlik deur ‘n demoniese, antichristelike gees aangeblaas. Dit is die verborgenheid van die ongeregtigheid wat aan die werk is. Belangrike politieke en geestelike leiers wat ‘n groot rol in die vervolging van die Christendom gespeel het, het hulleself as antichriste in die kleine onderskei. Hulle was, of is, almal wegbereiders vir die koms van die groot eindtydse Antichris. Die apostel Johannes het gesę: “Kinders, dit is die laaste uur; en soos julle gehoor het dat die Antichris kom, bestaan daar ook nou baie antichriste, waaruit ons weet dat dit die laaste uur is” (1 Joh. 2:18).

Die hele kerkbedeling word dus deur die opmars van die Antichris gekenmerk. Sy openbaring as ‘n persoonlike węreldleier is egter streng tot die eindtyd beperk. Daar is geen sprake dat Nero of enige ander historiese figuur al die profesieë oor die koms van die Antichris vervul het nie. Die Antichris sal deur die verskyning van Jesus se wederkoms tot niet gemaak word, dus is hy ‘n eskatologiese figuur wat met  die Here Jesus se wederkoms ‘n lewende persoon op aarde sal wees. Die volgende skrifgedeelte bevat verskeie besonderhede oor die openbaring van die Antichris:

“Laat niemand julle op enige manier mislei nie, want eers moet die afval kom en die mens van sonde geopenbaar word, die seun van die verderf, die teëstander wat hom verhef bo al wat God genoem word of voorwerp van aanbidding is, sodat hy in die tempel van God as God sal sit en voorgee dat hy God is… En nou, julle weet wat hom teëhou, sodat hy op sy tyd geopenbaar kan word. Want die verborgenheid van die ongeregtigheid is al aan die werk, net totdat hy wat nou teëhou, uit die weg geruim is; en dan sal die ongeregtige geopenbaar word, hy wat die Here met die asem van sy mond sal verdelg en deur die verskyning van sy wederkoms tot niet sal maak; hy wie se koms is volgens die werking van die Satan met allerhande kragtige dade en tekens en wonders van die leuen en met allerhande verleiding van ongeregtigheid in die wat verlore gaan, omdat hulle die liefde tot die waarheid nie aangeneem het om gered te word nie. En daarom sal God hulle die krag van die dwaling stuur, om die leuen te glo” (2 Thess. 2:3-11).

Hieruit is dit duidelik dat die Antichris ’n persoon sal wees en nie ‘n onpersoonlike stelsel nie. Hy word die mens van sonde genoem, asook die seun van die verderf en die teëstander wat in die tempel sal sit en homself tot God verklaar. Die Bybel sę dat hy lewendig in die hel gewerp sal word op die dag wanneer Jesus kom (Op. 19:20). Dat hy ‘n regeringstelsel en ‘n bepaalde ideologie sal hę waarvolgens hy sal regeer, is seker. Hy sal as ‘n lewende persoon egter die hoof van die sisteem wees en saam met die valse profeet ‘n tweemanregering vorm om die hele węreld onder Satan se heerskappy te plaas en volgens sy opdragte te handel. Die derde, onsigbare persoon in hierdie regering sal Satan wees, wat die Antichristus as węreldleier sal bekragtig: “…en die draak het hom sy krag gegee en sy troon en groot mag” (Op. 13:2).

Die Antichris se openbaring sal direk ná die wegraping plaasvind, wanneer die teëhouer uit die weg geruim is. “…hy wat nou teëhou” dui op die kerk as die liggaam van Christus. Die kerk hou nie die Antichris deur sy eie krag teë nie maar deur die krag van die Heilige Gees. Ons is ‘n tempel van God waarin die Heilige Gees woon (1 Kor. 3:16).

Volgens Openbaring 6:1-8 gaan die Antichris op ‘n heel besondere wyse geopenbaar word in sy poging om die mensdom eers deur misleiding en dan deur ‘n genadelose diktatuur onder sy absolute beheer te kry. In hierdie hoofstuk word hy as die ruiter van vier perde voorgestel: ‘n witte, ‘n rooie, ‘n swarte en ‘n vale. In die eerste stadium van sy bewind sal hy as ‘n vredevors op die węreldtoneel verskyn (die ruiter op die wit perd). Feitlik niemand sal deur sy bedekte bedrog en valse vredesmantel kan sien wie hy werklik is nie. Hy sal sy aanspraak dat hy ‘n gesant van God is, op ‘n skouspel van bonatuurlike magte en wonderwerke baseer. Alle godsdienste sal hom as gevolg hiervan as hulle gemeenskaplike węreldmessias aanvaar, en as gevolg hiervan in multigodsdienstige ekumeniese strukture met mekaar hande vat. Deur slim diplomasie sal die Antichris ook die węreld polities verenig om die hoof van ‘n węreldregering te word.

Wanneer dit 3˝ jaar later blyk dat die Antichris se eenheidshervormings en sosialistiese węreldregering misluk het en rebellie teen sy bewind uitbreek, sal hy homself tot geweld wend om sy posisie te handhaaf, en daardeur ‘n militęre diktator word (die ruiter op die rooi perd). Streng ekonomiese beheer en rantsoenering sal tydens die oorloë en hongersnode ingestel word (die ruiter op die swart perd). Hierna bly daar nog net een hoedanigheid vir die Antichris in sy skrikbewind oor, en dit is om as die doodsengel soveel as moontlik mense af te maai en saam met hom na die verderf te sleep (die ruiter op die vaal perd).

In Openbaring 13 word meer besonderhede oor die identiteit en rol van die Antichris gegee, wat as ‘n dier met sewe koppe voorgestel word:  “En ek het ‘n dier uit die see sien opkom met sewe koppe en tien horings, en op sy horings tien krone en op sy koppe ‘n naam van godslastering. En die dier wat ek gesien het, was soos ‘n luiperd, en sy pote soos dié van ‘n beer, en sy bek soos die bek van ‘n leeu” (Op. 13:1-2). Die feit dat die Antichris gedeeltelik soos ‘n leeu, ‘n beer, ‘n luiperd en ‘n dier met tien horings op sy kop lyk, is volgens die simboliek in Daniël 7 ‘n aanduiding dat hy kenmerke van sowel die Babiloniese as die Medo-Persiese, Griekse en Romeinse ryke sal hę:

·         Hy sal die Babiloniese tradisie van die vergoddeliking van die koning volg. Hy sal homself bo elke god verhef en ook die gesag van die ware God van die hemel uitdaag. Hy sal ‘n beeld van homself laat maak en alle onderdane van sy węreldryk dwing om in aanbidding voor die beeld neer te buig. Elkeen wat ‘n ander god aanbid en sou weier om die koning se beeld te aanbid, sal in ‘n vuuroond van vervolging en marteling gegooi word. Hy sal ook, soos Nebukadnésar, Jerusalem beleër, die Joodse regeringsleiers om die lewe bring en die volk verdryf en verstrooi.

·         Soos in die Medo-Persiese ryk, sal die dier die volke van die aarde onder sy pote vertrap, hulle regerings afskaf en hulle onderdane by sy ryk inlyf. In sy regering sal hy nie die oppergesag van God erken nie, maar op absolute en ongebonde alleenheerskappy aanspraak maak. Hy sal militęre dekrete uitvaardig en deur middel van die onherroeplike wette van die Meders en die Perse regeer. Hy sal ook, soos koning Ahasveros van ouds, ‘n Joodse volksmoord in sy hele koninkryk gelas.

·         Die Griekse ryk is deur Daniël as ‘n luiperd met vier vlerke voorgestel. Hulle het hoogs beweeglike leërs gehad wat deur vernuftige krygskuns gekenmerk is, en vinnig en doeltreffend toegeslaan het. Die Antichris sal ook hoogs mobiele taakmagte op die been bring wat feitlik oornag enige plek in die węreld ontplooi kan word om opstande te onderdruk en sy beleid af te dwing. Soos in die Griekse ryk, sal die Antichris ook ‘n multigodsdienstige stelsel volg waarin baie gode aanbid sal word.

·         Die Romeinse ryk, wat voorgestel word deur die vierde dier met die tien horings op sy kop, was skrikwekkend. Die Romeine het die Joodse provinsies beleër, dorpe en stede ingeneem en verwoes, en honderde duisende mense om die lewe gebring. Met die beleëring en verowering van Jerusalem in 70 n.C. is die tempel totaal verwoes, 1,1 miljoen Jode is dood en bykans 100 000 is krygsgevange geneem, waarvan baie op slawemarkte verkoop is. Die Antichris sal ook hierdie onbeheerste vernietigingsdrang hę. In die middel van die verdrukking sal hy alle Jode probeer uitdelg nadat hulle as gevolg van sy selfvergoddeliking en die ontheiliging van die tempel hulle verbond met hom verbreek het.

Dit is dus duidelik dat die Antichris se ryk nie slegs ‘n herlewing van die Romeinse ryk sal wees nie, maar van al die groot węreldryke. Dit sal veral sterk Babiloniese eienskappe hę. Om hierdie rede is dit verkeerd om net na Wes-Europa as die herstelde Romeinse ryk te kyk en te beweer dat die Antichris uit Rome, Frankryk of Engeland moet kom. Sy oorsprong sal uit ‘n land wees wat deel van al hierdie ryke was, naamlik uit die gebied van die koning van die Noorde (Dan. 11:36-45). Dit is noord-noordoos van Israel geleë en was in verskillende tye in die geskiedenis as Babilonië, Assirië en Sirië bekend. Huidiglik is dié gebied as Sirië en Irak bekend, maar die hartland daarvan is in Irak. Dit is ook waar die stad Babilon geleë is, wat nou weer herbou word.

Die boek Daniël is van groot hulp om die land van oorsprong van die Antichris vas te stel:

·         Eers word hy as een uit tien voorgestel (Dan. 7:7-8), wat een van tien lande in die ou Romeinse ryk is. Die Siriese provinsie (wat die huidige Irak insluit) was deel van dié ryk.

·         Daarna word hy as een uit vier voorgestel, wat die vier provinsies in die verdeelde Griekse ryk is (Dan. 8:8-9). Sirië (wat die huidige Irak insluit) was een van dié vier provinsies.

·         Uiteindelik word hy as een uit twee voorgestel, wat die gebiede van die koning van die Noorde en die koning van die Suide in die verdeelde Griekse ryk ná Alexander die Grote was (Dan. 11). Die noordelike provinsie was Sirië en die suidelike een Egipte. Die historiese stryd tussen hulle word in Daniël 11:2-35 beskryf, en die eindtydse koning van die Noorde (die Antichris) in Daniël 11:36-45. Hy sal dus uit Irak of Sirië kom.

In Openbaring 13:11-18 word die bondgenoot van die Antichris beskryf, naamlik die valse profeet. Hy sal die węreldbevolking deur tekens en wonderwerke mislei om die die dier (dit is die Antichris) te aanvaar, na te volg, te aanbid, en ook sy nommer op hulle regterhand en voorkop te aan te bring. Die eerste 3˝ jaar van die verdrukking sal die Antichris as ‘n valse vredevors regeer en węreldeenheid nastreef. Dan sal hy sy groot aanslag loods. Sy gedaanteverwisseling in die middel van die verdrukking sal só dramaties en vreesaanjaend wees dat hy die hele mensdom aan die wreedhede en afskuwelike magspel van openlike satanisme sal onderwerp, soos in Openbaring 13 beskryf word. Nadat hy ‘n dodelike wond ontvang en weer lewendig geword het, sal die duiwel nie meer as vredevors en engel van die lig deur hom manifesteer nie, maar as ‘n magshonger diktator wat vol godslastering, sadisme en moordplanne is.

Hy sal ‘n diktatuur instel wat op politieke, godsdienstige én ekonomiese magsbasisse berus. Op elk van hierdie drie terreine sal totalitęre beheer uitgeoefen word met die doel om alle mense tot absolute slawerny te verneder. Hulle sal geen politieke regte, godsdiensvryheid óf ekonomiese selfbeskikkingsreg buite die strukture van sy nuwe węreldorde kan verkry nie. Hiervoor sal die Antichris self sorg, omdat hy nie sy alleenheerskappy sal prysgee nie. Hy sal sy beheer oor alle mense deur middel van gerekenraiseerde identiteitsnommers beoefen wat aan sy naam en sy regering gekoppel is, waarvan hy die god en alleenheerser sal wees. Niemand sal sonder sy naam en nommer kan koop of verkoop nie.

Indien jy waardig is om die komende verdrukking te ontvlug, sal die Antichris se nommer nooit op jou afgedwing kan word nie. Indien jy onder diegene sal wees wat agterbly, en in daardie tyd jou saak met die Here regmaak, sal jy die Antichris, sy regeringstelsel, sy valse węreldgodsdiens, sy eis van persoonlike aanbidding én die aanbod van sy nommerstelsel, volkome moet verwerp, ongeag die haglike gevolge wat dit vir jou sal inhou.

Vir diegene wat ‘n eed van getrouheid aan die Antichris aflę, sy nommer aanvaar en hom aanbid, sal dit vir ewig nag word omdat hulle ook sy oordeel met hom sal deel: “As iemand die dier en sy beeld aanbid en ‘n merk op sy voorhoof of op sy hand ontvang, sal hy self ook drink van die wyn van die grimmigheid van God wat ongemeng ingeskink is in die beker van sy toorn, en hy sal gepynig word met vuur en swawel voor die heilige engele en voor die Lam. En die rook van hulle pyniging gaan op tot in alle ewigheid, en hulle het dag en nag geen rus nie – hulle wat die dier en sy beeld aanbid, en elkeen wat die merk van sy naam ontvang” (Op. 14:9-11).

Die Antichris sal van die begin af weet dat hy beperkte tyd het om die koninkryk van Satan op aarde te vestig, want die uur van die duisternis sal deur die koms van die ware Christus beëindig word. Hy sal egter nie die Here se profetiese woord aanvaar nie, en alles in sy vermoë doen om dit ongedaan te maak. Die geweldige persoonlike aanslag op Jesus Christus by sy eerste koms, asook die verbete pogings om die vroeë Christelike kerk uit te roei, sal weer voor en tydens die wederkoms herhaal word. Johannes sę: “En ek het die dier [die Antichris] en die konings van die aarde en hulle leërs versameld gesien, om oorlog te voer teen Hom wat op die perd sit [Christus], en teen sy leër. En die dier is gevange geneem, en saam met hom die valse profeet wat die tekens in sy teenwoordigheid gedoen het, waarmee hy húlle verlei het wat die merk van die dier ontvang en sy beeld aanbid het. Lewend is die twee gewerp in die vuurpoel wat met swawel brand. En die ander is gedood met die swaard wat uit die mond gaan van Hom wat op die perd sit; en al die voëls is versadig van hulle vlees” (Op. 19:19-21).

Die uiteinde van die Antichris is seker en gewis. Hy en die valse profeet sal die eerste twee persone wees om in die poel van vuur gegooi te word. ‘n Duisend jaar later sal Satan hier by hulle aansluit: “En die duiwel wat hulle verlei het, is in die poel van vuur en swawel gewerp waar die dier en die valse profeet is; en hulle sal dag en nag gepynig word tot in alle ewigheid” (Op. 20:10).

Die Here Jesus se volgelinge verkry die ewige lewe en sal saam met Hom regeer. Die Antichris se volgelinge verkry die ewige dood en sal sy skrikwekkende oordeel vir ewig met hom deel.

Ek kan nie hierdie boodskap afsluit sonder om seker te maak dat jy die regte, Bybelse ingesteldheid op die eindgebeure het nie. Ons opdrag is om vir die Here Jesus as die hemelse Bruidegom te wag, en vir sy koms gereed te maak. Ons lampe moet vol olie wees, wat beteken dat ons Geesvervulde lewens moet lei. Ook moet ons met die Meester se opdrag van węreldevangelisasie besig gevind word wanneer Hy kom. Kortom – ons moet ‘n Christusverwagting hę en ons lewens daarvolgens inrig.

Die groot verrassingselement in die eindtydse profesieë is die koms van die hemelse Bruidegom op ‘n uur dat niemand dit verwag nie. Hierna sien ons verlangend uit. Ons wag nie vir die Antichris nie. Hoewel ons die voorbereidings vir die koms van die Antichris aktief teëstaan, wag ons nie vir sy persoonlike openbaring nie. Daar is ongelukkig mense wat verkondig dat die wegraping eers in die middel of aan die einde van die verdrukking sal plaasvind. Daardeur gee hulle aan mense ‘n Antichris-verwagting. Hulle geestelike perspektief en toekomsverwagting is dan heeltemal verkeerd, daarom begin hulle ook om hulleself met verkeerde dinge besig te hou. Hulle maak allerlei planne oor hoe om die Antichris se nommer te ontkom en sy valse węreldkerk se vervolging vry te spring. Hulle werk ook oorlewingstrategieë uit en gaar blikkieskos en water vir die komende groot hongersnood op. Andere berei eensame ontvlugtingsplekke in die berge voor.

Vriende, óns wag vir Here Jesus. Niemand kan die dag van sy koms bepaal nie. Dit sal dus nie help om eers vir die Antichris te wag en dan 42 maande of 1260 dae tot by die wegraping af te tel nie. Die magte van die duisternis kan ook nie die dag van die openbaring van hulle valse węreldleier bepaal nie, al probeer hulle hoe hard. Eers moet die teëhouer uit die weg geneem word, en oor die tyd hiervoor sal die Here alleen besluit.

Wat ons betref, sien ons in die tekens van die tye dat daardie dag baie naby is. As ons waak en bid, sal ons waardig wees om ál die dinge wat in die groot verdrukking oor die aarde kom, te ontvlug en voor die Seun van die mens te staan (Luk. 21:36). Soos Noag, Lot en hulle metgeselle, sal ons nie in God se oordele ingaan nie. Dit is nie vir sy kinders bedoel nie.

As jy uit die duisternis tot die lig oorkom, sal jy ook die oordele van die verdrukking ontvlug. Die glans van ‘n nuwe dag sal vir ons in die Vaderhuis met sy baie wonings aanbreek terwyl dit op die aarde, geestelik gesproke, nag sal wees wanneer die Antichris sy opwagting maak. Hoewel hy aanvanklik sal voorgee om goed te wees en mense se welsyn ter harte te neem, sal dit net die begin van die grootste massamisleiding en massaslagting van alle tye wees. Neem vandag nog jou toevlug by die Oorwinnaar oor die magte van die duisternis, Jesus Christus.