Program 66: Die Duiwel (2)

Daar is węreldwyd ‘n drastiese toename in okkultiese en satanistiese bedrywighede. Dit word bevestig deur die honderde boeke, artikels en nuusberigte wat oral in die węreld verskyn. Dit sluit ook Suid-Afrika in. Opvattings en aktiwiteite van dié aard strek oor ‘n wye spektrum wat wissel van openlike satanisme, heksery, towery, sjamanisme en spiritisme, tot by die groot aantal verborge, okkultiese kragte wat deur sekere “kenners” of “ingewydes” werk. Laasgenoemde kategorie sluit mistiese praktyke van die koninkryk van die duisternis in, soos bv. astrologie, waarsęery, transendentale meditasie, joga, hipnotiese terapie, die verkryging van alternatiewe bewussynstoestande, Oosterse vorms van geloofsgenesing, holistiese genesing, visualisering, afstandswaarneming, psigokinese, heldersiendheid, suggestologie, suggestopedie, telepatie, buitesintuiglike waarneming, levitasie, astrale projeksie, ens. Okkultiese hulpmiddels soos kristalballe, ander divinasiemetodes, piramides en besweerde amulette word algemeen gebruik en tot die beskikking van beginners gestel. Om duidelik onder die indruk van die geweldige toename van hierdie mistiese verskynsels in moderne samelewings te kom, buite sowel as binne kerke, kan mens maar net Dave Hunt se boek lees: Occult invasion – the subtle seduction of the world and the church.

Die Bybel stel dit duidelik dat elke Christen in ‘n geestelike oorlog teen Satan en sy demone gewikkel is: “Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die węreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lug” (Ef. 6:12). Agter die węreld van sigbare verskynsels is die werklike węreld – die onsigbare węreld – van waar groot en beslissende invloede op alle mense se lewens uitgaan. Omdat mense naas hulle liggaam en siel ook ‘n gees het, is hulle bewus van die geesteswęreld en ontvanklik vir invloede daarvandaan. Die groot belangrikheid van geestelike invloede beklemtoon die noodsaaklikheid van grondige kennis hieroor. Selfs al verkies mense om dié werklikheid te ignoreer, word hulle nogtans intensief daardeur beďnvloed. Die twee groot werklikhede in die geesteswęreld is die koninkryk van God en die koninkryk van Satan.

Dié twee koninkryke is in opposisie teen mekaar deurdat hulle vir die siele van mense wedywer en ook voorberei om hulleself sigbaar op aarde te openbaar. Die koninkryk van die duisternis sal die Antichris stuur om persoonlik die aarde te regeer, terwyl die koninkryk van God die ware Christus sal stuur om die aardse koninkryk van Satan te vernietig en sy vrederyk te vestig.

Alle Christene is gewikkel in die stryd teen Satan, wat die groot teëstander van God is. Dit is ‘n baie werklike stryd hierdie en dit is van die uiterste belang dat ons die strategieë van Satan se koninkryk verstaan sodat ons in die stryd staande kan bly. Die belangrikste gevegsterrein is menselewens wat na die beeld wat God geskape is. In die duiwel se direkte aanvalle op die koninkryk van die lig probeer hy om God te onttroon en in sy plek die heerser van die heelal te word. Sy stryd op aarde is daarop gerig om alle mense gees, siel én liggaam te beheer en deur hulle aanbid te word.

Daar is verskillende vlakke en grade van die beheer wat Satan tans oor mense het, en dit is sy groot doel om hierdie beheer verder uit te brei. Die Bybel sę dat “die hele węreld in die mag van die Bose lę” (1 Joh. 5:19). Die koninkryk van God het egter ook gevestigde belange en ‘n aansienlike aantal aanhangers hier, maar hulle is ‘n minderheid in ‘n oorwegend goddelose węreld. Ten spyte van hierdie situasie het God onbetwiste soewereiniteit in die heelal. In sy ewige raadsplan het Hy egter besluit om aan die mens die mag te gee om die aarde te onderwerp en heerskappy daaroor te voer (Gen. 1:28). Deur in die paradys aan Satan se versoekings toe te gee om teen God te rebelleer, het die eerste mense aan ‘n ander god dienstig geword, naamlik die duiwel. Op hierdie manier het Satan en sy gevalle engele die “węreldheersers van die duisternis van hierdie eeu” geword.

Die sondige en moreel verdorwe mensdom het hierna ‘n keuse tussen twee koninkryke gehad – die koninkryk van God en die koninkryk van Satan. ‘n Vrye wil sodat elkeen kan besluit aan watter een van hierdie twee koninkryke hy of sy wil behoort, sou die bepalende faktor wees of daar geestelike lig of duisternis op die aarde of in sekere dele daarvan sou wees. Die sondige ingesteldheid en onbekeerlike harte van die meerdeerheid mense is die rede waarom gelowiges hulleself oral in die midde van ‘n krom en verdraaide geslag bevind, onder wie hulle skyn soos ligte in die węreld (Fil. 2:15). Omdat hulle opsetlik in duisternis en sonde leef, is by verre die meeste mense die voorwerpe van God se toorn: “En dit is die oordeel: dat die lig in die węreld gekom het, en die mense het die duisternis liewer gehad as die lig; want hulle werke was boos” (Joh. 3:19).

Die meerderheidsteun wat die koninkryk van die duisternis op aarde geniet – dit is die bewandelaars van die breë weg – is die rede waarom die Bybel van “die teenwoordige bose węreld” praat waaruit die Here alle mense wil red (Gal. 1:4). Die groot massa volgelinge van Satan wat op die breë weg na die hel is, is “die ongelowiges in wie die god van hierdie węreld die sinne verblind het” (2 Kor. 4:4).Die god van hierdie donker węreld is Satan. Jesus verwys na hom as “die owerste van hierdie węreld” (Joh. 14:30).

Satan regeer egter nie oor die Christene nie omdat hy in hulle lewens onttroon is. “Vir hierdie doel het die Seun van God verskyn, om die werke van die duiwel te verbreek” (1 Joh. 3:8). Hoewel hulle van die beheer deur die Bose bevry is, is Christene nogtans betrokke by die hewige stryd wat teen die koninkryk van die lig gevoer word. Dit is waarom die Bybel uitdruklik aan die gemeente sę: “Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat julle staande kan bly teen die liste van die duiwel” (Ef. 6:11). Satan se aanvalle is nie gerig teen diegene wat reeds in sy mag is nie omdat hy hulle mislei, intimideer en onderdruk soos hy wil. Sy aanvalle is op die gelowiges gerig wat hom weerstaan en hulle daaraan toewy om andere te help om van die mag van die duisternis bevry te word. Die Christene het dus in die Naam van Jesus ook teen hóm oorlog verklaar: “Want hoewel ons in die vlees wandel, voer ons die stryd nie volgens die vlees nie; want die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig deur God om vestings neer te werp, terwyl ons planne verbreek en elke skans wat opgewerp word teen die kennis van God, en elke gedagte gevange neem tot gehoorsaamheid aan Christus" (2 Kor. 10:3-5).

Verskillende strategieë word deur Satan gevolg om die finale doel met sy eeue oue oorlog teen die koninkryk van die lig te bereik. Geleidelik word daar tot meer intensiewe aanvalle en ‘n groter mate van regstreekse beheer oor mense oorgegaan om die einddoel van ‘n ten volle ontplooide sataniese orde op alle lewensterreine te vestig. Satan gebruik die volgende vyf hoedanighede wanneer hy mense tot sonde versoek:

1. Teëstander

In die eerste en belangrikste opsig van die stryd word die duiwel as die Christen se teëstander beskryf, omdat hy ons ondergang of skade op alle lewensterreine soek: “Wees nugter en waaksaam, want julle teëstander, die duiwel, loop rond soos ‘n brullende leeu en soek wie hy kan verslind. Hom moet julle teëstaan, standvastig in die geloof” (1 Pet. 5:8-9).

Hierdie posisie van konfrontasie is onvermydelik: die duiwel is ons teëstander wat ons op allerlei wyses beveg en struikelblokke op ons pad lę. Ons opdrag is om hom in die geloof te weerstaan en dus ook sý teëstander wees. Ons moet nie ons oë vir sulke kontaksituasies sluit deur dit weg te redeneeer nie. Baie mense skryf probleme van dié aard aan omstandigheidsfaktore of ander oorsake toe, en sien nie die aandeel van die vyand van hulle siele daarin raak nie. Sulke mense soek ook nie na geestelike oplossings vir hulle probleme nie. Hulle hoop maar vir die beste en aanvaar neerlae op ‘n fatalistiese wyse. Hulle is byvoorbaat verloorders in die stryd.

Die intensiteit van Satan se teëstand ken geen perke nie, want as mensemoordenaar streef hy daarna om mense dood te maak. Oorloë, gevegte, noodlottige ongelukke, selfmoord, bakleiery en verskeie ander metodes word deur hom gebruik om aan sy moorddadige motiewe uiting te gee. Hy het nie absolute mag oor mense nie, maar binne sy beperkte beweegruimte werk hy met groot lis om sy doel te bereik. Satan en sy demone het ook ‘n groot aantal stadige metodes waardeur hulle mense se lewens verwoes, soos bv. drank, dwelmmiddels en tabak.

Baie vorms van teëstand word in dié oorlog aangewend om Christene moedeloos te maak, van hulle planne in die diens van die Here te laat afsien, die stryd gewonne te gee en in ‘n donker put van depressie te laat wegsink. Hieronder is konflik tussen gesinsgenote, vriende, kollegas en andere. Die duiwel kan ook aanvalle op ‘n mens se ekonomiese belange en materiële besittings doen om jou skade te berokken en moedeloos te maak. Al die veelvuldige wyses waarop hy jou aanval, hetsy deur mense of deur omstandighede, moet in die naam van die Here weerstaan en die stryd teen hom voortgesit word.

2. Verleier

Satan is aktief besig om mense tot morele sondes te verlei. Die vleeslike hartstogte en begeerlikhede van die ou natuur word vir hierdie doel uitgebuit. Deur sondige suggesties en die aanwakker van die sondige natuur word mense tot sondige dade verlei, bv. onsedelikheid, hoerery, owerspel, dronkenskap, toorn, twis, geldgierigheid, korrupsie, bedrog, diefstal, leuens en valse getuienis.

Die oplossing teen sondes van vleeslike verleiding is waaksaamheid, selfbeheersing en gebed: “Waak en bid, dat julle nie in versoeking kom nie. Die gees is wel gewillig, maar die vlees is swak” (Matt. 26: 41). Ons moet met groot vrymoedigheid in die gebed na die genadetroon nader, want die Here Jesus is die Oorwinnaar wat meer as bereid is om ons te help om in die stryd teen versoekings te oorwin. Hy weet wat versoekings is, en deur sy krag en outoriteit kán dit oorwin word: “Deurdat Hy self onder versoeking gely het, kan Hy dié help wat versoek word” (Heb. 2:18). “Want ons het nie ‘n Hoëpriester wat nie met ons swakhede medelye kan hę nie, maar een wat in alle opsigte versoek is net soos ons, maar sonder sonde. Laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van die genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te word” (Heb. 4:15-16).

3. Misleier

‘n Verdere gedaante waarin die Satan teen gelowiges veg, is dié van misleier. Dit het met godsdienstige misleiding en bedrog te doen. Hy buit mense se onkunde uit en dis allerlei godsdienstige leuens aan hulle op om hulle op ‘n dwaalspoor te bring. Geestelike verval is die noodwendige gevolg hiervan: “Maar die Gees sę uitdruklik dat in die laaste tye sommige van die geloof afvallig sal word en verleidende geeste en leringe van duiwels sal aanhang” (1 Tim. 4:1).

Verval van hierdie aard is aan die orde van die dag in Christelike kerke (2 Tim. 4:1-4), terwyl geestelike bedrog en leuens ook die grondslag van al die nie-Christelike godsdienste in die węreld vorm. In die eindtyd sal die gees van dwaling besonder aktief wees om die mensdom te mislei om die Antichris en sy valse profete te vereer en te aanbid: “Pas op dat niemand julle mislei nie. Want baie sal onder my Naam kom en sę: Ek is die Christus! en hulle sal baie mense mislei” (Matt. 24:4-5). “Daar was ook valse profete onder die volk, net soos daar onder julle valse leraars sal wees wat verderflike ketterye heimlik sal invoer, en ook die Here wat hulle gekoop het, verloën en ‘n vinnige verderf oor hulleself bring; en baie sal hulle verderflikhede navolg, en om hulle ontwil sal die weg van die waarheid gelaster word” (2 Pet. 2:1-2).

‘n Gebrek aan kennis oor wat in die Skrifte staan, is die teelaarde vir godsdienstige misleiding. Dit is egter nie nodig om in onkunde voort te leef nie, omdat die volle waarheid oor geestelike sake in die Bybel opgeteken is: “Julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vrymaak” (Joh. 8:32). As ons Hom maar net wil toelaat, sal die Heilige Gees ons in die hele waarheid lei en ook die toekomstige dinge aan ons verkondig (Joh. 16:13).

4. Berower

Een van die belangrike strategieë van Satan is om Christene te beroof. Hy wil hulle geestelik én materieel verarm. In plaas daarvan dat mense geestelik groei en aangaan met die Here, wil hy hulle verbitterd en moedeloos maak en laat terugval: “Pas op dat niemand in die genade van God veragter nie; dat geen wortel van bitterheid opskiet en onrus verwek en baie hierdeur besoedel word nie” (Heb. 12:15).

As die duiwel ‘n mens van jou sielerus beroof en jou geloof verswak, raak jy verbitterd teen jou omstandighede, teen ander mense en selfs teen God. Dit kan daartoe lei dat jy terugval, jou geestelike bediening staak, en ook die genadeloon wat jy volgens die beloftes in 2 Korinthiërs 5:10 en Openbaring 22:12 vir ‘n toegewyde lewe van diensbaarheid by die Here kon gekry het, verloor: “Kyk, Ek kom gou! Hou vas wat jy het, sodat niemand jou kroon kan neem nie” (Op. 3:11; vgl. Op. 2:25).

Johannes waarsku ook dat ons op ons hoede teen die Berower moet wees wat ons van ons genadeloon wil beroof: “Wees op julle hoede, dat ons nie verloor wat ons deur arbeid verkry het nie, maar ‘n volle loon ontvang” (2 Joh. v. 8). Behalwe die geestelike skade wat die Berower ‘n mens kan aandoen, is hy ook daarop uit om jou van jou geld, besittings, gesondheid en baie ander dinge te beroof. Hy weet dat wanneer hy dit doen, jy beperk sal word in die mate waartoe jy die Here kan dien en sy werk op aarde finansieel en andersins sal kan ondersteun.

Die duiwel is inderdaad ‘n dief wat kom om in te breek en te steel, en mense op allerlei wyses van hulle erfenis te beroof. Jesus het gesę: “Die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes. Ek het gekom, dat hulle lewe en oorvloed kan hę” (Joh. 10:10). Is jy waaksaam genoeg teen die listige strategieë en verborge planne van die Berower? Besef jy watter groot skade jy jouself én andere kan aandoen deur nie ‘n lewe van waaksaamheid en nougesetheid te lei nie? As jy permissief begin leef en ‘n agterdeur of venster vir die Berower ooplaat, sal hy inkom en verwoesting in jou persoonlike lewe, huishouding, huwelik én werk saai. Dit kan jou duur te staan kom en in ‘n woestyn van neerlaag en moedeloosheid laat beland.

5. Aanklaer

In ‘n belangrike opsig tree Satan ook as aanklaer op in die geestelike oorlog wat hy teen Christene voer. Hy kla hy hulle by die troon van God aan nadat hy hulle suksesvol verlei of mislei het. Satan het dus toegang tot die troon van God, en sal dit hę tot in die middel van die verdrukking wanneer hy finaal neergewerp sal word: “...die aanklaer van ons broeders is neergewerp, hy wat hulle aankla voor onse God dag en nag” (Op. 12:10).

Wat hierdie aanklagte betref, gee die Bybel aan ons die volgende versekering: “Ons het ‘n Voorspraak by die Vader, Jesus Christus, die Regverdige. En Hy is ‘n versoening vir ons sondes” (1 Joh. 2:1-2). Ons moet natuurlik sorg dra dat ons in die lig wandel en alle sondes wat ons gedoen het, onmiddellik bely (1 Joh. 1:7). Daardeur word Satan weer van enige invloedsfeer ontneem wat hy in jou lewe verkry het.

Wapens van die stryd

Ons opdrag in die stryd teen Satan is duidelik: “Onderwerp julle dan aan God; weerstaan die duiwel, en hy sal van julle wegvlug” (Jak. 4:7). Hoe weerstaan ons die duiwel nadat ons in die gebed by die Here skuiling geneem het? Ons gebruik die geestelike wapens tot ons beskikking (2 Kor. 10:3-5). Dit is eerstens die wapen van geloof: “Want alles wat uit God gebore is, oorwin die węreld; en dit is die oorwinning wat die węreld oorwin het, naamlik ons geloof. Wie anders is dit wat die węreld oorwin as hy wat glo dat Jesus die Seun van God is?” (1 Joh. 5:4-5). “...neem die skild van die geloof op waarmee julle al die vurige pyle van die Bose sal kan uitblus” (Ef. 6:16). Tweens is daar die bloed van die Lam. Dit is belangrik om te begryp dat ons oorwinning op die kruisdood van die Here Jesus gebaseer is. Hy het ‘n menslike liggaam aangeneem “sodat Hy deur die dood hom tot niet kon maak wat mag oor die dood het – dit is die duiwel” (Heb. 2:14). Die bloed wat Jesus aan die kruis gestort het toe Hy sy lewe afgelę het, het krag oor al die versoekings en planne van Satan. Op grond hiervan kan alle sondes vergewe en die bande van ongeregtigheid verbreek word: “In Hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van die misdade na die rykdom van sy genade” (Ef. 1:7). Derdens is daar die woord van ons getuienis, waardeur ons die lig van ‘n donker węreld en die sout van ‘n bedorwe aarde word. Vierdens is daar die wapen van gebed: “Die vurige gebed van ‘n regverdige het groot krag” (Jak. 5:16) en vyfdens die wapen van die Woord: “Neem die swaard van die Gees op – dit is die woord van God” (Ef. 6:17). Dit is ‘n lewende en kragtige woord wat tot diep in my lewe indring en sy oortuigingswerk daar doen: “Want die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard, en dring deur tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg, en is ‘n beoordelaar van die oorlegginge en gedagtes van die hart" (Heb. 4:12). Ervaar jy die vrymakende krag van die Woord in jou lewe?  “En julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vrymaak” (Joh. 8:32). “…word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat julle staande kan bly teen die liste van die duiwel” (Ef. 6:10-11).