Program 6: Magsopbou in Irak

Irak is uit die oogpunt van Bybelse profesieë oor die openbaring van die Antichris baie belangrik, daarom kan verwag word dat in hierdie land ‘n bedreiging van wêreldwye omvang sal ontstaan voordat ‘n valse vredevors skielik op die toneel sal verskyn. Saddam Hoesein is ‘n wegbereider vir die toekomstige “vredemaker van Satan” omdat hy die wêreld in ‘n krisis dompel waaruit geen ander leier dit kan red nie – nie eers George Bush met die magtige Amerikaanse weermag en ekonomie nie.

Die bewering word algemeen gemaak dat Saddam Hoesein besig is om ‘n arsenaal wapens van massavernietiging op te bou, en ook deur onderhandelings en komplotte besig is om sy mag uit te brei. Omdat baie van sy aktiwiteite in diepe geheimhouding gehul is, weet niemand met sekerheid hoe ver hy reeds met sy onheilsplanne gevorder het nie. Daar is egter ‘n aantal konkrete aanduidings dat hy teen tyd jaag om so gou as moontlik kragtige missiele met chemiese, biologiese en kernplofkoppe tot sy beskikking te hê.

Die meeste intelligensiebronne bevestig die feit dat Irak reeds chemiese en biologiese wapens het, en tans besig is om kernwapens te ontwikkel. Russiese tegnologie word gebruik om kernkrag vir vreedsame doeleindes op te wek, maar sulke reaktors kan maklik omskep word om vir militêre doeleindes aangewend te word. Volgens een bron het Irak al 40 kernwapens, wat ook plofkoppe vir missiele insluit. Hulle het na bewering genoeg verrykte uraan-235 bekom om nog ‘n verdere 30 kernwapens te vervaardig.

Daar is ook deur spioenasie-satelliete bewyse van ‘n grootskaalse verskuiwing van militêre toerusting uit Bagdad gevind. ‘n Ooreenkoms is met Iran bereik om hierdie toerusting in spesiale tonnels te berg wat 39 kilometer oos van die Iran-Irak-grens onder die Zagros berge is. Militêre en regeringspersoneel word na diep, versterkte bunkers oos van Bagdad verskuif. Verder is Irak besig om ‘n stelsel vir onbemande vlugte te reël sodat vliegtuie met gevaarlike wapens deur middel van afstandsbeheer na hulle teikens gevlieg kan word.

Benewens Saddam Hoesein se militêre verbond met Iran het hy volgens berigte ook ‘n ooreenkoms met Sirië se president Assad bereik om ‘n gesamentlike aanval op Israel te doen indien Irak aangeval sou word. Saddam Hoesein het in ‘n toespraak voor sy eie mense aangedui dat Irak dalk eerste op Israel en die VSA kan toeslaan. Hy het na bewering terroriste wat met biologies en selfs kernwapens toegerus is, en het gedreig dat aanvalle gedoen sal word wat van ‘n groter omvang as dié op 11 September sal wees. Israeli-intelligensiebronne is die mening toegedaan dat Saddam Hoesein beplan om Tel Aviv aan te val waar Israel se hoof militêre bevelsentrum is, asook aanvalle op Amerikaanse basisse in Turkye, Jordanië, Koeweit en Bahrein.

Irak behoort egter te besef dat indien hy sy beplande aanvalle op Amerikaanse en Israelse teikens uitvoer, sy land heeltemal in ‘n kernaanval deur Israel óf Amerika verwoes kan word. Die groot vraag is dus: Wie gaan die eerste kernbom laat ontplof? Nie net is Irak in staat om dit te doen nie, maar Iran is nog meer hiertoe in staat en sal van die eerste dag af saam met Irak tot die stryd teen Israel en Amerika toetree. Bashar Assad van Sirië sal ook kragte met hulle saamsnoer, asook die Hizboellah in Suid-Libanon. Selfs die sogenaamde “gematigde Egipte” sal hulleself by die Arabiese alliansie skaar, want hulle het nog nie hulle verpletterende neerlae van 1967 en 1973 teen Israel vergeet nie.

Hierdie vyande van Israel het egter ‘n groot probleem, en dit is hoe hulle beplan om Amerika te neutraliseer en te verhoed om tot Israel se hulp te kom. Hulle gaan dit nogtans probeer doen. Volgens berigte het hulle verskeie terroriste-selle wat in Amerika lê en wag om ‘n golf van terreur te skep wat dié van 11 September ver sal oortref.

Iets meer moet oor Irak se wapens van massavernietiging gesê word, veral die biologiese wapens wat hulle opbou. Hierdie tipe wapens kan byna nét so dodelik as kernwapens wees. Dr. Ken Alibek, voormalige hoof van die Sowjet Unie se bio-oorrlogvoering program, sê dat Irak heelwaarskynlik pokke-virusse gekweek het. Die verspreiding hiervan het die vermoë om ‘n vlaag van dood en ekonomiese verwoesting van Bybelse omvang te skep. Groot getalle mense sal volgens hom sterf. Hy is ook van mening dat Saddam Hoesein oor die dodelike swartpok-virus beskik waarteen gewone pokke-intenting geen beskerming bied nie.

Die toekoms van Irak

Baie mense sien in die huidige magsopbou in Irak, asook in dié land se dreigende konfrontasie met Israel en Amerika, die moontlike uitbreek van ‘n oorlog waarin Irak totaal deur ‘n kernbom verwoes gaan word. Die profesieë in Jeremia 50 en 51 word onder meer as ‘n bewys hiervoor aangehaal. Die moontlikheid van ‘n groot oorlog is glad nie uitgesluit nie, maar Irak sal nie nou al volgens Bybelse beskrywing in ‘n permanente puinhoop omskep word nie. Die Here se oordele oor die herstelde Babiloniese ryk van die eindtyd is nie teen Saddam Hoesein gerig nie, maar teen iemand wat veel erger as hy sal wees, nl. die Antichris. Eers dán, wanneer Irak weer sy ou Babiloniese karakter ten volle aangeneem het en die vesting van ‘n antichristelike nuwe wêreldorde en ‘n alliansie van valse godsdienste is, sal God se oordele oor hom uitgestort word.

Voordat die Antichris beheer oor Irak kan oorneem, moet daar drie dinge gebeur:

1.    Irak moet die vrede in die wêreld bedreig, sodat verwikkelinge in hierdie land die deurslag sal gee of daar ‘n derde wêreldoorlog of wêreldvrede sal wees. Die huidige bedreiging en wapenopbou moet dus voortgaan tot op die punt wanneer slegs die ingryping deur ‘n persoon met wêreldhervormende vermoëns ‘n vernietigingsoorlog kan afweer. Saddam Hoesein is vinnig besig om hierdie scenario te skep.

2.    Arabiese lande onder leiding van Rusland, sal volgens Esegiël 38 en 39 ‘n uitwissingsoorlog teen Israel probeer voer deur ‘n verrassingsaanval op dié land te doen. Uit die aard van die saak sal Amerika, wat Israel se groot bondgenoot in sy stryd teen terreur is, ook by só ‘n oorlog betrek word. Om hierdie oorlog af te weer, asook die moontlikheid van die gebruik van kernwapens aan albei kante, sal die ingryping deur ‘n baie besondere vredevors verg.

3.    Die wegraping moet plaasvind, sodat die teëhouer teen die verskyning van die Antichris uit die weg geruim kan word. Die ware kerk van Christus is die tempel van die Heilige Gees, waardeur die lig van die Here in hierdie donker wêreld skyn. Paulus sê in 2 Thessalonicense 2 dat wanneer hierdie teëhouer uit die weg geruim is, dan sal die ongeregtige – dit is die Antichris – geopenbaar word en spoedig sy valse vrede in die wêreld vestig.

Wanneer die wêreldvredevors geopenbaar is, sal antieke Babilon uit die stof opstaan en in al sy eertydse glorie herleef. Dit sal spoedig tot ‘n wêreldstad opgebou word. In hierdie tyd sal die Europese Unie ook sy grense uitbrei om die Midde-Ooste in te sluit. Dit is ‘n noodsaaklike verwikkeling in die herlewing van die ou Romeinse ryk, wat ‘n Mediterreense ryk was wat ook provinsies in die Midde-Ooste en Noord-Afrika ingesluit het. Hierdie ryk was beslis nie net tot Europa beperk nie. Die mening word trouens etlike jare reeds in Europa gehuldig dat hulle ekonomiese toekoms nie verseker sal wees voordat die Unie verder uitgebrei is en beheer oor Midde-Oosterse olievelde verkry het nie. Die huidige bedreiging vir wêreldvrede in die Midde-Ooste maak dit ook noodsaaklik om die betrokke lande onder die jurisdiksie van die Europese Unie se oorkoepelende beheerstruktuur in te trek.

Wanneer dit gebeur, kan die Siriese provinsie van die ou Romeinse ryk weer herleef. Dit was ‘n groot gebied wat die huidige Libanon, Sirië, Irak en Koeweit ingesluit het, maar die hartland daarvan was die huidige Irak. Wanneer die Antichris as wêreldvredevors beheer oor die herstelde Romeinse ryk verkry, sal hy sy posisie in die Midde-Ooste verder konsolideer.

Ons lees in Daniël dat die Antichris se eindtydse ryk deur vier vorige wêreldryke weerspieël word – dit is die Babiloniese, Medo-Persiese, Griekse en Romeinse ryke. Elemente van al vier van hulle sal in die Antichris se ryk gesien kan word. Hy sal dus ‘n herstelde Babiloniese ryk met verpligte afgodediens tot stand bring, ‘n herstelde Medo-Persiese ryk wat deur militêre dekrete regeer is, ‘n herstelde Griekse ryk waarin die leier van die Siriese provinsie as die koning van die noorde ‘n groot diktator geword het, en ‘n herstelde Romeinse ryk waarin hy eers oor een van die voormalige provinsies beheer sal kry, dan oor drie, en daarna oor almal van hulle. Oor sy posisie in die Romeinse ryk lees ons die volgende in Daniël 7, waar die tien horings van die dier op die tien provinsies van die ou Romeinse ryk dui. Let daarop dat die Antichris, wat uit een van die tien opkom, drie van hulle onder sy mag sal konsolideer sodat die tien na agt verminder word:

“Daarna het ek in die naggesigte gesien, en kyk, daar was ‘n vierde dier, vreeslik en skrikwekkend en baie sterk, en dit het groot ystertande gehad; dit het verslind en vermorsel en die oorskot met sy pote vertrap… en dit het tien horings gehad. Terwyl ek op die horings ag gee, kom daar ‘n ander horinkie tussen hulle op, en drie van die vorige horings is daarvoor ontwortel; en kyk, in hierdie horing was oë soos mens-oë, en ‘n mond wat groot dinge spreek… Ek het gesien dat hierdie horing oorlog voer teen die heiliges en hulle oorwin… En die tien horings – uit daardie koninkryk sal tien konings opstaan, en ‘n ander een sal ná hulle opstaan, en hy sal verskillend wees van die voriges en drie konings neerwerp. En hy sal woorde spreek teen die Allerhoogste en die heiliges van die Allerhoogste mishandel… en hulle sal in sy hand oorgegee word gedurende ‘n tyd, tye en ‘n halwe tyd [dit is 3½ jaar] (Dan. 7:7-8, 21, 24-25).

Volgens Daniël 9:27 is dit duidelik dat die Antichris vir ‘n tydperk van sewe jaar lank ‘n sterk verbond met baie nasies sal sluit. Vir die eerste 3½ jaar sal hy die wêreld as ‘n valse vredevors uit die ou Babilonië regeer en ook Babilon as sy hoofstad herbou. Daarna sal daar opstande teen sy wêreldryk wees en sal hy die laaste 3½ jaar as ‘n militêre tiran regeer. Alle mense sal dan gedwing word om hom te aanbid en sy nommer op hulle regterhand of voorkop te ontvang om te kan koop en verkoop. In daardie stadium sal die herstelde Babiloniese ryk, waarna in die Bybel soms as die Assiriese ryk verwys word, weer in elke opsig sy rol as die vesting van ‘n bose, God-verwerpende koninkryk vervul. Eers dan sal Babilon deur die oordele van God met vuur verbrand word.

“En ‘n ander engel het gevolg en gesê: Geval, geval het Babilon die groot stad, omdat sy al die nasies laat drink het van die wyn van die grimmigheid van haar hoerery… Daarom sal haar plae op een dag kom: dood en droefheid en honger; en met vuur sal sy verbrand word, want sterk is die Here God wat haar oordeel. En die konings van die aarde… sal oor haar ween en weeklaag wanneer hulle die rook van haar verbranding sien, terwyl hulle ver weg staan uit vrees vir haar pyniging en sê: Wee, wee jou, o groot stad Babilon, o sterk stad, want in een uur het jou oordeel gekom! … En een sterk engel het ‘n klip opgetel soos ‘n groot meulsteen en dit in die see gegooi en gesê: So, met ‘n vaart, sal Babilon, die groot stad, neergegooi word en nooit meer gevind word nie” (Op. 14:8; 18:8-10, 21).

Uit die hierdie skrifgedeeltes is dit duidelik dat daar nie van 'n ge­lei­de­like verval en agteruitgang van die stad oor eeue heen gepraat word nie. Die vernietiging van Babilon sal in een uur plaasvind. Soos in die geval van Sodom en Gomorra, sal dit deur vuur ver­teer word (Jes 13:19; Jer. 50:40). Dit sal met 'n groot aardbewing en aanhoudende donderslae en weerlig gepaard gaan, en dan sal die stad met 'n gedruis in 'n poel van vuur weg­sink om nooit weer opgebou of bewoon te word nie (Op. 16:17-19; 18:21). Die rook van haar verbranding sal donker wolke oor die vlak­tes van Sinear vorm wat selfs van skepe af op die Persiese Golf gesien sal kan word. Dit is die uiteinde van 'n koninkryk, 'n ideologie én 'n gemeen­skap wat die rug op God gedraai, sy gesag en genade versmaai, en in openlike rebellie teen Hom geleef het.

Wat sal van die relatief klein groep inwoners van Babilonië, Sirië, Egipte en ander Arabiese lande word wat die groot verdrukking sal oorleef? Volgens Mattheus 24:30 sal al die stamme van die aarde rou bedryf wanneer hulle die ware Christus aan die einde van die groot verdrukking op die wolke van die hemel sien kom. Almal van hulle sal met diepe berou oor hulle sonde en ongeregtigheid tot bekering kom en die Here Jesus van harte dien. Die duisendjarige vrederyk sal dan aanbreek en geen valse godsdienste daaarna meer bestaan nie. Net die kraters van verwoeste Babilon sal aan hulle vroeëre bestaan en tragiese uiteinde herinner. Oor die nuwe situasie wat in die Midde-Ooste sal heers, sê Jesaja die volgende met betrekking tot die komende dag van die Here tydens die vrederyk:

“In dié dag sal daar ‘n grootpad wees van Egipte na Assirië, en Assiriërs sal in Egipte kom en Egiptenaars in Assirië; en Egipte sal saam met Assirië die Here dien. In dié dag sal Israel die derde wees naas Egipte en Assirië, ‘n seën in die midde van die aarde, omdat die Here van die leërskare hom geseën het met die woorde: Geseënd is my volk Egipte en my maaksel Assirië en my erfdeel Israel!” (Jes. 19:23-25).

Hoewel Israel volgens Jeremia 31:7 in die vrederyk die hoof van die nasies sal wees, sal Egipte en Assirië hulle voorgaan in lofbetuiging aan die Here. Eers wanneer die ware Vredevors kom, wat ook Koning van die konings sal wees, sal daar blywende vrede op aarde wees. Tot daardie tyd sal daar toenemende ongeregtigheid, oorloë, natuurrampe en ‘n valse, sataniese vrede wees waardeur die nasies mislei sal word om die duiwel en sy valse Christus te aanbid.