Program 48: Tekens van die Tye

Hoewel daar beslis ‘n verrassingselement in die wegraping is, is daar aan ons verskeie tekens van die eindtyd gegee sodat ons ten minste sal weet wanneer dit naby is:

“En as hierdie dinge begin gebeur, kyk dan na bo en hef julle hoofde op, omdat julle verlossing naby is” (Luk. 21: 28).

Die mense in die tyd van Jesus het nie op die tekens van sy eerste koms ag geslaan, en Hom derhalwe nie verwag nie. Hulle is oor hulle gebrek aan profetiese insig verkwalik. Jesus het vir hulle gesê: “Wanneer julle ‘n wolk in die weste sien opkom, sê julle dadelik: Daar kom reën! En dit gebeur ook. En wanneer julle die suidewind sien waai, sê julle: Dit sal gloeiend warm wees! En dit gebeur. Geveinsdes, die voorkoms van die aarde en die lug weet julle te beoordeel, maar hoe is dit dat julle hierdie tyd nie kan beoordeel nie?” (Luk. 12:54-56).

Hoe staan die saak met ons hier vlak voor die tweede koms van Jesus? Net so seker as wat die westewind reënwolke van die Middellandse See af gewaai en die suidewind van die Negev-woestyn af warm, droë toestande veroorsaak het, kan daar ook konkrete afleidings van die tekens van die tye gemaak word. Daar is verskeie tekens wat op die naderende einde van hierdie bedeling dui, waaronder die volgende:

1. Die herstel van Israel

Die Here het gesê dat Israel in die laaste dae as volk in die land wat die Here aan hulle vaders gegee het, herstel sal word: “So spreek die Here HERE: Kyk, Ek gaan die kinders van Israel haal tussen die nasies uit waarheen hulle getrek het, en Ek sal hulle van alle kante bymekaar laat kom en hulle bring in hul land” (Eseg. 37:21). Ná hulle herstel sal Israel tye van groot benoudheid en aanvegtinge deur vyande ervaar, sodat hulle na die Messias wat deur hulle verwerp is, gedryf kan word. In ‘n Messiaanse profesie word daar gesê dat die Messias ná sy eerste koms na die hemel sal terugkeer totdat Israel in die benoudheid van die komende verdrukking sy aangesig sal soek. In Hosea 5:15 word daar van die Messias gesê: “Dan gaan Ek heen, Ek keer na my woonplek terug, totdat hulle skuld beken en my aangesig soek. In hulle nood sal hulle My soek.” In Hosea 3:5 word dit duidelik gestel dat dit in die laaste dae sal gebeur.

Die herstel van Israel is dus vir ons ‘n konkrete teken en vaste verwysingspunt dat ons nou in die laaste dae leef. Uit die oogpunt van Israel se hoofstad, Jerusalem, het die Here Jesus ook vir ons die bevestiging gegee dat die herstel van Jerusalem as Joodse hoofstad die laaste geslag van die bedeling van die kerk onder die nasies inlui: “…en Jerusalem sal vertrap word deur die nasies totdat die tye van die nasies vervul is” (Luk. 21:24). Daar was sekere voorbereidings nodig voordat Jerusalem as Israel se hoofstad herstel kon word. In 1948 het die vyeboom, wat op die volk Israel dui, gebot. In daardie jaar is Israel as ‘n herstelde staat erken, maar hulle het nog nie beheer oor die ou deel van Jerusalem gehad, wat Bybelse Jerusalem is nie. Dié deel van die stad is eers in die Sesdaagse Oorlog in 1967 van Jordanië herower, en die verenigde Jerusalem is in Augustus 1980 tot die ewige en onverdeelbare hoofstad van Israel verklaar. Van 1980 af leef ons dus in die laaste geslag van ‘n ten volle herstelde Jerusalem. Dit is ‘n transisionele geslag waarin Isael verder met die oog op sy geestelike herstel ingefaseer word, terwyl die kerk moet voorberei om deur middel van die wegraping uitgefaseer te word. Die kerk sal in die hemel by die Messias versamel word, terwyl tye van groot benoudheid op aarde onder die skrikbewind van die Antichris sal voorkom.

In hierdie tyd sal Israel as ‘n volk na die Messias begin soek. Hy sal Homself inderdaad ook aan hulle openbaar, want volgens Sagaria 14:4-5 sal Hy liggaamlik na die Olyfberg nét buite Bybelse Jerusalem terugkeer. Wat sal die oorblyfsel van Israel dan doen? Hulle sal na die Messias wat deur hulle vaders deurboor is, opsien en oor Hom rouklaag soos ‘n mens rouklaag oor ‘n enigste seun (Sag. 12:10). In dié tyd sal daar redding vir die hele oorblyfsel van Israel wees.

‘n Verdere teken in verband met Israel is die feit dat dié land volgens hulle Sentrale Statistiekdiens nou die grootste enkele Joodse gemeenskap in die wêreld het, nl. 5,4 miljoen. Volgens die jongste Federale opname in Amerika is daar in die VSA 5,2 miljoen Jode. Prof. Pergola van die Hebreeuse Universiteit in Jerusalem meen egter dat daar steeds meer Jode in Amerika is, en dat dit nog drie jaar sal neem voordat Israel se Jode meer as dié in Amerika sal wees. Dit sal ‘n belangrike demografiese keerpunt wees, omdat Israel vir die eerste keer sedert die vernietiging van Jerusalem in 70 n.C. die grootste konsentrasie Jode in die wêreld sal hê. Volgens ortodokse rabbi’s sal Israel dán namens die hele Joodse volk op ‘n wettige, godsdienstige manier besluite kan neem en verbonde sluit. ‘n Baie ernstige, verkeerde verbond wat hulle sal sluit, sal volgens Daniël 9:27 en Johannes 5:43 met die valse messias wees, wat homself ook as Israel se Messias sal voordoen. Die tyd hiervoor is beslis baie naby.

2. ‘n Russies/Arabiese sameswering teen Israel

In Eségiël 38 en 39 word ‘n Russies/Arabiese inval in Israel beskryf. Die Russiese vors word Gog genoem, in die land Magog. Dit is die groot gebied noord van die Kaukasusgebergte en die Swartsee, wat op die moderne Rusland dui. Die Here sê van Gog: “Jy sal optrek teen my volk Israel soos ‘n wolk om die land te oordek. Aan die einde van die dae sal dit wees” (Eseg. 38:16). Vyf van Rusland se bondgenote word genoem, nl. Persië (Iran), Kus (Ethiopië), Put (Libië), Gomer (Duitsland) en Togarma (Turkye).

Ons leef nou in die tyd waarin hierdie oorlog enige tyd kan plaasvind. Nie baie lank gelede nie het Iran, wat tot in 1935 as Persië bekend gestaan het, nog ‘n pro-Westerse regering onder die Sjah van Iran gehad. Ná ‘n fundamentele Islamitiese revolusie in daardie land, het Iran egter ‘n groot vyand van veral Amerika en Israel geword. Kus, wat in Nuwe Testamentiese tye as Ethiopië bekend is, het ook vroeër ‘n pro-Westerse en pro-Israelse regering onder Hailie Selassie gehad. Dit het egter ná die omverwerping van hierdie bewind in 1974 verander, toe Ethiopië eers ‘n kommunisteise en toe ‘n Islamitiese staat geword het. Dit beteken dat Ethiopië sedertdien onder die vyande van Israel tel. Put is die Hebreeuse naam vir Libië, waar die militante kol. Gaddafi ‘n sterk anti-Joodse, Islamitiese staat gevestig het.

Togarma dui op Turkye, wat tans nog ‘n Westerse en selfs Israelse bondgenoot is. Die denkklimaat is egter vinnig besig om in hierdie land met sy 98% Moslem-bevolking te verander. Daar is reeds verwydering tussen Turkye en Amerika nadat dié land geweier het om ‘n grootskaalse Amerikaanse aanval op Irak uit Turkye toe te laat. Turkye het ook reeds sy steun aan die Palestynse ideaal verleen om ‘n onafhanklike staat te stig met Jerusalem as hoofstad. Turkye se lojaliteit is dus besig om in die rigting van die vyande van Israel te draai.

Die feit dat Gomer, of Duitsland, onder die vyande van Israel genoem word, is verrassend. Duitsland is egter ‘n groot nywerheidsland wat van voortgesette olietoevoer uit Arabiese lande afhanklik is. Hulle is ook krities teen Israel se oormatige gebruik van geweld. Die skaal is dus ook hier besig om teen Israel en ten gunste van samewerking met sy vyande te draai.

Dit is opvallend dat Sirië en Irak nie as deel van die Russies-aangevoerde alliansie teen Israel genoem word nie. Die Amerikaanse oorname van Irak, asook die verwagte internasionalisering van hierdie land, verklaar egter hulle toekomstige neutraliteit in die Russies/Arabiese oorlog.

3. Die herstel van Babilon

In Openbaring 18 word na ‘n wêreldstad met die naam Babilon verwys. Dit is dieselfde Babilon wat in antieke tye bestaan het, en in die eindtyd weer tot sy eertydse glorie herstel sal word. Babilon is op die wal van die Eufraatrivier in die huidige Irak geleë. In Sept. 1987 is die eerste deel van die herboude Babilon feestelik ingewy, maar daarna is die herbouing van die stad etlike jare lank a.g.v. die Golfoorlog gestaak. Hierdie stad gaan egter in die toekoms deur die nasies van die wêreld as ‘n simbool van wêreldeenheid herbou word. Dit sal ook ‘n heidense godsdienstige sentrum wees en as sodanig ‘n herhaling van die eerste bouprojek van dié stad (Gen. 11:4). Die belangrikste motivering hiervoor sal rebellie teen God en sy koninkryk wees. Die vernietiging van hierdie stad, soos in Jesaja 13:19-22 en Openbaring 18:1-24 beskryf word, sal aan die einde van die groot verdrukking plaasvind. Huidige verwikkelinge in Irak (én Babilon) is dus ‘n belangrike teken van die eindtyd.

4. Die herstelde Romeinse Ryk

Die Romeinse Ryk moet in die eindtyd as ‘n magsbasis van die Antichris verreis. In die beeld wat Daniël gesien het (Dan. 2:31-45) stel die bene en tien tone die Romeinse Ryk voor. In die latere naggesigte van Daniël stel die leeu met die tien horings op sy kop ook die Romeinse Ryk voor, waaruit die Antichris sal voortkom (Dan. 7:4, 7-8, 19-26). Die simboliek van die leeu met die tien horings vind ons ook in Openbaring 13:1-2 se beskrywing van die Antichris. Dit is dus duidelik dat die Romeinse Ryk moet verreis. Let egter daarop dat dié ryk ‘n Mediterreense  ryk was wat verskeie lande rondom die Middellandse See ingesluit het. Hierdie lande is in die huidige Wes-Europa, Oos-Europa, die Midde-Ooste én Noord-Afrika. Die vereniging van Wes- en Oos-Europa ná die val van die ystergordyn is ‘n belangrike verwikkeling in die herlewing van die Romeinse Ryk. Lande uit die Midde-Ooste moet egter ook 'n deel van hierdie gemeenskap vorm.

5. ‘n Verenigde nuwe wêreldorde

Die Antichris sal die hoof van ‘n nuwe wêreldorde wees waarby alle nasies ingesluit sal wees (Op. 13:7). Alle mense op aarde sal hom navolg, aanbid en ook deel van sy wêreldekonomie vorm (Op. 13:3-4, 8, 16-18). Vir só ‘n absolute verenigingsproses om te kan slaag, móét daar vooraf ‘n ideologie van eenheid op aarde gevestig word. Dit is in die lig hiervan dat die nuwe wêreldorde vir staatkundige en ekonomiese eenheid, en die Nuwe Era Beweging vir godsdienstige eenheid, gesien moet word. Die grondgedagte van die Nuwe Era Beweging is “holisme” of “monisme” – alles is een. Die mensdom moet in terme hiervan polities, sosiaal, ekonomies en godsdienstig verenig word. Die verabsolutering van eenheidsdenke in ons tyd is dus ‘n belangrike klimaatskepping vir die verskyning van die universele christus van alle gelowe, dit is die Antichris, asook sy wêreldregering, wêreldekonomie en alliansie van wêreldgodsdienste. Tegnologiese ontwikkeling op die terrein van mikroskyfies en ‘n rekenaarbeheerde, kontantlose ekonomie is ook tekens van die tye omdat dit die Antichris in staat sal stel om aan elke mens ‘n nommer toe te ken waarsonder hy of sy nie sal kan koop of verkoop nie.

Die antichristelike eenheidsdenke op alle lewensterreine is regstreeks in stryd met die Bybelse begrip van teenstellende denke. Die Bybel leer ons dat daar nie net een werkliksbeeld is waarna ons moet streef nie, maar ‘n tweeledige werklikheidsbeeld waarin twee groot en onversoenbare werklikhede ten alle tye van mekaar onderskei moet word. Die een is die koninkryk van God en die ander die koninkryk van Satan. Ander teenstellings wat hieruit voortvloei is die waarheid en die leuen, lig en duisternis, goed en kwaad, reg en verkeerd, moreel en immoreel, die smal weg en die breë weg, die hemel en die hel. As ons bv. nie meer onderskeid tussen die verskillende godsdienste in die wêreld kan maak nie, soos in die Suid-Afrikaanse grondwet en onderwysstelsel, dan het os reeds die verwarde eenheidsdenke van die Antichris ten prooi geval. Dit is ‘n baie belangrike teken wat op die naderende verskyning van die Antichris dui.

6. ‘n Alliansie van wêreldgodsdienste

Volgens Openbaring 17 gaan daar beslis ‘n alliansie van wêreldgodsdienste ontstaan wat almal die Antichris sal erken en ten nouste met hom sal saamwerk. Hierdie alliansie word genoem: “Verborgenheid, die groot Babilon, die moeder van die hoere en van die gruwels van die aarde” (Op. 17:5). Hoerery word hier in ‘n geestelike sin bedoel, soos in Jakobus 4:4. Al die geestelik afvalliges sal dus by een moederorganisasie betrokke raak. Hierdie teken is reeds besig om in vervulling te gaan, soos in die bevordering van multigodsdienstige ekumene gesien kan word. Groepe soos die Wêreldkonferensie vir Godsdiens en Vrede, die Parlement vir Wêreldgodsdienste en die Verenigde Godsdienste Inisiatief lewer almal getuienis hiervan. Suid-Afrika was in 1999 gasheer vir die Parlement vir Wêreldgodsdienste, en sing dus saam in hierdie ekumeniese koor. Daar is egter ‘n groot groep evangeliese Christene wat nie hiermee saamgaan nie.

7. Godsdienstige verval en leuenprediking

In die eindtyd sal mense van die geloof afvallig raak en verleidende geeste en leringe van duiwels aanhang (1 Tim. 4:1). Hulle sal die gesonde, Bybelse leer verlaat en vir hulle ‘n menigte leraars kry wat leuens verkondig (2 Tim. 4:3-4). Baie van hierdie valse leraars sal selfs die Here Jesus se Godheid en maagdelike geboorte verloën en sodoende die waarheid teëstaan (2 Pet. 2:1-2). Deur okkultiese tekens en wonders wat in die naam van Jesus gedoen word, sal baie mense mislei word (Matt. 24:11, 24; 7:22-23). Satanisme sal ook baie toeneem (Op. 9:20; 13:4).

8. Morele verval

Daar sal ook ernstige morele en sedelike verval plaasvind, want mense sal liefhebbers van hulleself en van wêreldse vermaak wees, terwyl hulle net ‘n gedaante van godsaligheid het (2 Tim. 3:1-5). Hulle sal dus in kerke sit, maar wêrelds en sondig leef en vol van hulleself wees. Dit is in voorbereiding op die verskyning van die Antichris, wat as die mens van sonde ‘n sonde-kultuur op aarde sal vestig. Hy sal self die mens van sonde wees (2 Thess. 2:3). Ongeregtigheid, korrupsie, laster, diefstal, gewelddadigheid, hoerery, prostitusie en homoseksualisme sal dramaties toeneem, selfs onder sogenaamde Christene. Die Bybel vra die volgende vrae, veral ook aan predikante: “Jy dan wat ‘n ander leer, leer jy jouself nie? Jy wat preek dat ‘n mens nie mag steel nie, steel jy? Jy wat sê dat ‘n mens nie owerspel mag pleeg nie, pleeg jy owerspel? Jy wat jou op die wet beroem, onteer jy God deur die oortreding van die wet?” (Rom. 2:21-23). Hierdie tekens vind oral plaas.

9. Aardbewings en ander natuurrampe

Daar sal ‘n groot toename in aardbewings en ander natuurrampe plaasvind. Dit sal uiteindelik op die grootste aardbewing van alle tye uitloop, soos in Openbaring 16:18-20 en Esegiël. 38:18-20 beskryf word. Haelstene van 50 kg. (‘n talent) sal op die aarde val (Op. 16:21).

10. Hongersnode en pessiektes

Ongekende hongersnode en pessiektes sal voorkom (Matt. 24: 7). Kos sal uiteindelik só skaars en duur word dat ‘n persoon met sy volle salaris net genoeg kos sal kan koop – daar sal niks geld vir enigiets anders oorbly nie (Op. 6:6). Pessiektes sluit ongeneeslike siektes én epidemies in wat nie beheer kan word nie. In die groot verdrukking sal daar bose swere op almal uitslaan wat die merk van die dier aanvaar het (Op. 16:2).

11. Oorloë en gerugte van oorloë

Oorloë, opstande en revolusies sal ‘n lewenswyse word soos wat mense in ‘n oorbevolkte wêreld vir grond en ander natuurlike hulpbronne meeding, in etniese konflikte betrokke raak, en ook die wapen vir die verkryging van politieke en godsdienstige regte opneem. Die Here Jesus het gesê: “En julle sal hoor van oorloë en gerugte van oorloë… Want die een nasie sal teen die ander opstaan en die een koninkryk teen die ander” (Matt. 24:6-7).

12. Kosmiese tekens

Daar sal tekens wees aan die son, maan en sterre (Luk. 21:25). Weens verskynsels soos lugbesoedeling sal die son swart soos ‘n harige sak word en die maan rooi soos bloed (Op. 6:12; Jes. 13:9-11; Joël 2:10, 31). Hemelliggame soos asteroïdes, komete en meteore sal die aarde met verwoestende gevolge tref (Op. 6:13).

13. Geestelike en morele polarisasie

Ongeregtigheid en vuilheid sal baie toeneem. Christene sal hulleself van die toenemende vloedgolf van sonde en godsdienstige dwalinge moet onttrek en in heiligheid toeneem (Op. 22:11-12). Diegene wat nalaat om hulleself af te sonder, sal wêrelds raak en geestelik terugval (Matt. 24:12). Ons moet onsself op die koms van die hemelse Bruidegom voorberei deur te sorg dat ons waardig wandel en met die Heilige Gees vervul is (Luk. 21: 28; 34-36; Matt. 25:1-13). Baie mense jaag net geld en wêreldse plesier na en benadeel in die proses hulle siele. Ons kan nie vir Mammon én God dien nie – ‘n keuse moet gemaak word.

14. Wêreldevangelisasie

Voordat die einde kom, moet die evangelie nog ‘n keer in die hele wêreld verkondig word (Matt. 24: 14). Groot erns moet in hierdie eindpoging aan die dag gelê word, want die Here wil die bruilofsaal in voorbereiding op sy wederkoms vol kry: “Gaan uit op die paaie en na die lanings en dwing hulle om in te kom, sodat my huis vol kan word” (Luk. 14: 23).