Program 46: God se Nuwe Openbarings

Die wêreld, Israel én die Christendom is op die vooraand van groot en dramatiese openbarings van God en sy koninkryk. Nie almal sal hierdie openbarings op dieselfde manier ervaar nie, want die Koning kom om sy gemeente weg te voer, sy toorn oor sy vyande uit te stort wat Hom nie as Koning wou aanvaar nie, ‘n oorblyfsel van Israel en die nasies te red en dan sy vrederyk vir eenduisend jaar lank op aarde te vestig. Al hierdie gebeurtenisse sal met groot openbarings van God én Satan se koninkryke gepaard gaan.

Nie alle mense is vir hierdie openbarings gereed nie omdat hulle nie die profetiese voorkennis het wat die Bybel daaroor aanbied nie. Om hierdie rede sal die vervulling van Bybelse profesieë vir hulle ‘n baie groot skok en verrassing wees wat in baie gevalle tot paniek sal lei. Dit was deur die eeue heen kenmerkend van mense dat hulle tot hul eie nadeel ‘n baie beperkte insig in geestelike sake gehad het. Die gevolg was dat hulle óf op kritieke tye dwase dinge gedoen het, óf glad nie gereed en waardig was om die seën van nuwe openbarings in God se raadsplan te ontvang nie. Dink maar aan die volgende voorbeelde uit die geskiedenis:

·        Adam en Eva het glad nie die gevolge van hul dade deurdink toe hulle na die slang geluister en as gevolg daarvan God se opdragte verontagsaam het nie. Hulle is vooraf duidelik deur die Here gewaarsku om nie van die verbode vrugte te eet nie omdat dit tot hulle dood sou lei. Dit het blykbaar nie veel oorreding van Satan geverg om hulle so ver te kry om hierdie gewigtige waarskuwing te ignoreer nie. Hulle kon daarna net hulleself blameer.

·        Die mense in Noag se tyd het duidelike waarskuwings oor die gevolge van hulle goddelose en gewelddadige lewenswyse verwerp en afgelag. Noag het hulle ingelig dat die Here die aarde met sy mense en diere deur ‘n watervloed sou verdelg, maar dit het nie tot hulle verootmoediging en bekering gelei nie. Hulle was só verhard en agnosties dat hulle nie eers in die werklikheid van God se toorn geglo het nie, en moes met hulle lewe daarvoor boet.

·        Die inwoners van Sodom en Gomorra moes na aanleiding van Lot se getuienis geweet het dat hulle immorele lewens God mishaag en hulle aan sy toorn blootgestel het. Dit het hulle egter nie van lewenswyse laat verander nie en tot hulle spoedige verdelging gelei.

·        Israel was in die bevoorregte posisie om God se magtige verlossingswerk in Egipte en by die Rooi See te ervaar, en was ook duidelik bewus van die feit dat hulle as die uitverkore volk uit Egipte gelei word om die Here te gaan dien. By Sinai in die woestyn, waar God Homself op ‘n besondere wyse aan hulle geopenbaar en ook sy gebooie aan Moses gegee het, het hulle egter in openlike afgodediens verval. Hulle het God met ‘n goue kalf wat deur mensehande gemaak is, gelykgestel en vir die kalf gesê: “Dit is jou gode, o Israel, wat jou uit Egipteland laat optrek het” (Ex. 32:4). Hierdie rebellie het byna tot die hele volk se uitwissing deur die Here gelei (Ex. 32:7-10), maar Moses het ernstig gebid dat die Here hulle sou spaar (Ex. 32:31-32).

·        Dieselfde minagting van God en sy gebooie het dikwels daarna tot Israel se beskaming, vernedering en groot lewensverlies aan die hand van hulle vyande gelei. As gevolg hiervan was hulle ook nie gereed om die heel grootste openbaring wat God ooit aan hulle gemaak het, naamlik die geboorte, bediening en verlossingswerk van die Messias, raak te sien en te aanvaar nie. Hulle het nie op al die profesieë oor die Messias se koms ag geslaan nie en Hom gevolglik nie verwag of herken nie. Jesus het hulle oor hierdie profetiese uitsigloosheid verkwalik en hulle geveinsdes genoem omdat hulle die tekens van die aarde en lug kon onderskei, maar nie die tyd van sy koms kon onderskei nie (Luk. 12:54-56). Byna vernietigende gevolge het in die eerste eeu ná Christus vir Israel gevolg omdat hulle vir Emmánuel, God mét ons, verwerp het. Dit het tot die dood van meer as ‘n miljoen Jode deur die Romeinse magte gelei, asook die verwoesting van hulle land en hulle lang internasionale ballingskap. Jesus het vir hulle gesê: “Julle sal My van nou af sekerlik nie sien nie totdat julle sal sê: Geseënd is Hy wat kom in die Naam van die Here!” (Matt. 23:39). Israel het géén toekoms buite die Messias nie, en sal net hulle smarte verleng hoe langer hulle Hom verwerp.

Nie net Israel nie, maar ook die kerk én die hele wêreld moet hulleself vir groot, nuwe openbarings van die Drie-enige God gereed maak. Vir diegene wat in die regte verhouding tot God is, sal dit onbeskryflike seëninge meebring, maar vir die vyande van God wag daar oordele en ‘n groot verdrukking soos daar van die begin van die wêreld af tot nou toe nie gewees het en ook nooit sal wees nie (Matt. 24:21). Sommige van die openbarings sal net tot die ware Christene of tot Israel beperk wees, terwyl andere ‘n wêreldwye toepassing sal hê, bv. die rampe van die groot verdrukking en die sigbare koms van die Here Jesus wanneer elke oog Hom sal sien. Groot openbarings sal terselfdertyd uit die koninkryk van die duisternis voortkom omdat Satan in die plek van God aanbid wil word, die Antichris as persoon in die plek van die ware Christus aanvaar en gedien wil word, en Satan se gees van dwaling ten koste van die Heilige Gees wil poog om alle mense te mislei. Die volgende eindtydse openbarings word in die Bybel beskryf:

Openbarings tydens die dag van die Here

Die eindtydse openbarings van God deur Jesus Christus word sedert Ou Testamentiese tye binne die raamwerk van “die dag van die Here” beskryf. Dit dui op ‘n tydperk van omtrent ‘n duisend jaar aangesien die vrederyk van Openbaring 20 deel daarvan is. Baie belangrike, nuwe openbarings sal in die eerste sewe jaar van die dag van die Here plaasvind, en ander weer reg aan die einde daarvan. Die dag van die Here begin met die wegvoering en verheerliking van die gemeente, waarna die donker dae van die verdrukking op aarde sal aanbreek. Ná die sewe jaar van verdrukking sal die sigbare wederkoms van Christus, die verdelging van sy vyande, die binding van Satan en die begin van die duisendjarige vrederyk op aarde aanbreek. Aan die einde van die duisend jaar sal Satan losgelaat en saam met sy medewerkers verdelg word. Die eindoordeel voor die groot wit troon sal dan plaasvind, terwyl die aarde verbrand en ‘n nuwe hemel en ‘n nuwe aarde geskep sal word. Die dag van die Here begin dus met ‘n donker tyd op aarde, nl. die verdrukking onder die bewind van die Antichris, en dit eindig ook in ‘n donker tyd tydens Satan se laaste rebellie ná sy loslating (Op. 20:7-10).

Na hierdie tydperk word soms net as “dié dag” in die Bybel verwys. Baie van die Ou Testamentiese profesieë oor die dag van die Here het net op die oordele van die groot verdrukking betrekking, bv. dié in Jesaja 13 en Joël 2. Ander dui weer op Christus se koningskap tydens die vrederyk, bv. die volgende profesie in Sagaria 14:8-9: “En in dié dag sal daar lewende waters uit Jerusalem uitvloei… somer en winter sal dit so wees. En die Here sal Koning wees oor die hele aarde; in dié dag sal die Here een wees en sy Naam een.” Aan die einde van die dag van die Here sal die aarde verbrand word om in ‘n nuwe aarde herskep te word. 2 Petrus 3:12 verwys na die dag van die Here waardeur die hemele deur vuur sal vergaan en die elemente sal brand en versmelt.

Openbaring van die hemelse Bruidegom

Die Here Jesus het beloof om aan die einde van die kerkbedeling die ware Christene te kom haal: “Want die Here self sal van die hemel neerdaal met ‘n geroep, met die stem van ‘n aartsengel en met geklank van die Basuin van God; en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weggevoer word die Here tegemoet in die lug; en so sal ons altyd by die Here wees” (1 Thess. 4:16-17). By hierdie geleentheid kom Christus om die lede van sy liggaam te kom haal, daarom sal Hy net “verskyn aan die wat Hom verwag tot saligheid” (Heb. 9:28). Paulus sê: “Hy kom om verheerlik te word in sy heiliges en bewonder te word in almal wat glo, in daardie dag” (2 Thess. 1:10).

Wat ‘n vreugdevolle openbaring en aangename verrassing sal dit nie wees wanneer die Bruidegom skielik in ons midde verskyn nie! Ons sal van die aarde af weggevoer word om Hom in die lug te ontmoet – weg van die planeet aarde af op pad na ons ewige hemelse tuiste. Vir miljoene vormgodsdienstiges wat net ‘n gedaante van godsaligheid gehad het, sal dit egter ‘n baie onaangename verrassing wees om in ‘n kort en beslissende oomblik te besef dat hulle agtergebly het! “In daardie nag sal daar twee op een bed wees; die een sal aangeneem en die ander verlaat word. Twee vroue sal saam maal; die een sal aangeneem en die ander verlaat word. Twee sal op die land wees; die een sal aangeneem en die ander verlaat word” (Luk. 17:34-36).

Is die lede van Christus se bruidsgemeente werklik vir hierdie grootse openbaring gereed, en leef hulle heilig in afwagting op die koms van die Bruidegom? Ons moet onberispelik wees in heiligheid (1 Thess. 3:13) sodat ons sonder vlek of rimpel voor Hom kan verskyn (Ef. 5:27). Dit is uit die gelykenis van die tien maagde egter duidelik dat die bruid se wederkomsverwagting, haar waaksaamheid en vlak van heiligheid baie te wense oorlaat. In die middernaguur toe die Bruidegom getalm het om te kom, het die wyse maagde aan die slaap geraak (dus nie gewaak en gebid nie) en die dwase maagde het nie genoeg van die olie van die Heilige Gees in hulle lewens gehad nie (Matt. 25:1-13).

Die openbaring van Christus as Regter van die gelowiges

Ná die wegraping sal die gelowiges voor die Regterstoel van Christus verskyn – nie om géoordeel te word nie, maar sodat hulle werke en lewens béoordeel en genadeloon toegeken kan word. Paulus sê vir die gemeente in Rome: “Ons sal almal voor die regterstoel van Christus gestel word… So sal elkeen van ons dan vir homself aan God rekenskap gee” (Rom. 14:10-12). Dit sal voor die regterstoel ook blyk dat talle Christene baie swak voorbereid was om rekenskap van hulle lewens ná bekering te gee. Diegene wat met hulle talente en godgegewe werksvermoë deur die Heilige Gees gearbei en ‘n bydrae tot die uitbreiding van God se koninkryk op aarde gelewer het, sal loon ontvang. Diegene wat hulle talente onbenut gelaat en by implikasie begrawe het, sal met leë hande voor die Here verskyn en gered word soos deur vuur heen (1 Kor. 3:15).

Waarom sal sekere gelowiges as slegte en lui diensknegte voor die Here verskyn, terwyl Hy aan almal van ons die opdrag gegee het: “Soos die Vader My gestuur het, stuur Ek julle ook” (Joh. 20:21). Hy het ook aan almal van ons die goddelike krag gegee om vir Hom te werk: “Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees” (Hand. 1:8). Watter verskoning sal mense hê wat nagelaat het om die Here te dien? Waarom het hulle dan nie maar ander mense se bedienings ondersteun sodat die Here nogtans rente op die belegging kan kry wat Hy in hulle lewens gemaak het nie? Dit sal maar net nog ‘n bewys wees dat nie alle gelowiges hulle pligte ernstig opgeneem het om medewerkers van God in Christus te wees nie, en profeties ook nie duidelik van hulle afspraak om voor die regterstoel van Christus te verskyn, bewus was nie. Baie mense gaan beskaamd staan wanneer Christus kom, en selfs onder sy diensknegte sal daar baie wees wat nie die woorde: “Mooi so, goeie en getroue dienskneg” uit sy mond sal hoor nie.

Die openbaring van Christus as Regter van die ongelowiges

Nadat die gelowiges van die aarde af weggevoer is, sal Christus uit die hemel as Regter van die ongelowiges op aarde geopenbaar word. Hulle sal besef dat God met ‘n magtige ingryping op aarde besig is. Die geweldigste natuurrampe sal plaasvind, maar die meeste mense sal hulle nie as gevolg hiervan bekeer nie. In Openbaring 16:21 staan daar: “En die mense het God gelaster oor die plaag van die hael, omdat sy plaag ontsettend groot was.” In die groot aardbewings wat sal plaasvind, sal mense in paniek uit digbeboude gebiede wegvlug en ook terdeë besef dat die toorn van God oor hulle uitgegiet word. Hulle sal na die berge toe vlug en vir die berge en rotse sê: “Val op ons en verberg ons vir die aangesig van Hom wat op die troon sit, en vir die toorn van die Lam; want die groot dag van sy toorn het gekom, en wie kan bestaan?” (Op. 6:16-17).

Die openbaring van die Antichris

Die wegname van die gemeente van Christus, wat die tempel van die Heilige Gees op aarde was, sal aan die Antichris die geleentheid bied om sonder teëstand geopenbaar te word. Paulus sê: "En nou, julle weet wat hom teëhou, sodat hy op sy tyd geopenbaar kan word. Want die verborgenheid van die ongeregtigheid is al aan die werk, net totdat hy wat nou teëhou, uit die weg geruim is; en dan sal die ongeregtige geopenbaar word, hy wat die Here met die asem van sy mond sal verdelg en deur die verskyning van sy wederkoms tot niet sal maak, hy wie se koms is volgens die werking van die Satan met allerhande kragtige dade en tekens en wonders van die leuen" (2 Thess. 2:6-9). Daar gaan dus ‘n baie uitdruklike openbaring van die koninkryk van die duisternis in hierdie tyd wees. Die Antichris sal eers as ‘n valse vredevors op die toneel verskyn en mense met sataniese tekens en wonderwerke verbyster. Daarna sal hy as ‘n wrede diktator geopenbaar word, homself in die herboude tempel in Jerusalem tot God verklaar en almal laat doodmaak wat weier om hom as God te aanbid (2 Thess. 2:4; Op. 13:15).

In daardie tyd sal mense gedwing word om die duiwel én die Antichris te aanbid: “En hulle het die draak [Satan] aanbid wat die dier [die Antichris] mag gegee het, en die dier aanbid en gesê: Wie is aan die dier gelyk? Wie kan teen hom oorlog voer?” (Op. 13:4). Die valse profeet, wat die derde persoon in die sataniese driemanskap is, sal die mense mislei om die Antichris en vir Lucifer te aanbid, en ook die nommer van die Antichris op hulle regterhand of voorkop te ontvang (Op. 13:11-18). Watter dwase ding sal dit nie wees om te doen nie, want die oordeel van die Here wag op die Antichris en al sy navolgers. Johannes beskryf hulle uiteinde só: “En die rook van hulle pyniging gaan op tot in alle ewigheid, en hulle het dag en nag geen rus nie – hulle wat die dier en sy beeld aanbid, en elkeen wat die merk van sy naam ontvang” (Op. 14:11).

Die openbaring van Christus as die Koning van die konings

Op die laaste dag van die verdrukking sal Christus se wederkoms in mag en majesteit plaasvind: “In dié dag sal sy voete staan op die Olyfberg wat voor Jerusalem lê, aan die oostekant… Dan sal die Here my God kom, al die heiliges met U” (Sag. 14:4-5). Hier word die Messias wat gaan terugkom, “die Here my God” genoem – “Jahweh my Elohim.” Wat ‘n openbaring sal dit nie vir die oorblyfsel van Israel én alle ander mense op aarde wees nie! Hierdie Messias wat 2 000 jaar gelede as ‘n nederige dienskneg in ‘n stal gebore is en wonde in sy hande het, is die grote God wat in die volheid van die tyd mens geword het om vir ons sondes aan ‘n kruis te sterf. As die Woord was Hy van die begin af by God en Hy was self ook God. Hy is die Skepper én Verlosser van die mensdom. Soos Thomas van weleer sal al hulle twyfel en ongeloof onmiddellik verdwyn terwyl hulle uitroep: “My Here en my God!”

Die Messias sal met sy geestelik ontwaakte volk versoen word en ook redding aan die oorblyfsel van die nasies ná die groot verdrukking bied. Hy sal die troon van Dawid in Jerusalem herstel en sy wêreldregering van geregtigheid daar vestig. Sy heiliges (die verheerlikte kerk) sal saam met Hom in sy koninkryk regeer. In hierdie regering sal God se geregtigheid in al sy volheid geopenbaar en deur almal eerbiedig word. Omdat die opkomende geslagte onder sterflike mense steeds met ‘n sondige, menslike natuur gebore sal word, sal hulle deur die geestelik herstelde Israel geëvangeliseer word. Hoewel die duiwel in daardie tyd gebind en al die afgode uitgeroei sal wees, en mense gevolglik nie tot aktiewe dade van rebellie teen God aangehits sal word nie, sal hulle nogtans geestelik weergebore móét word.

Die feit dat so baie mense aan die einde van die vrederyk deur Satan verlei sal word wanneer hy losgelaat word, dien as ‘n bewys dat baie mense ook in hierdie bedeling net ‘n gedaante van godsaligheid sal hê. As gevolg daarvan sal hulle geen weerstand teen die sielevyand hê wanneer hy losgelaat word nie (Op. 20:7-10). Hulle sal geen verontskuldiging hê as die Here hulle saam met die duiwel wat hulle verlei het, verdelg nie. In daardie stadium sou hulle vir eeue reeds die goedheid van die Here aanskou, die vrede en voorspoed van sy regering ervaar en die vreugde van sy teenwoordigheid op aarde beleef het. Hoe tragies is dit nie dat ook hierdie bedeling grootliks in ongeloof sal eindig nie!

Die nuwe skepping

Die finale openbaring van God en sy koninkryk sal in die nuwe hemel en op die nuwe aarde wees. Die glansryke heerlikheid van hierdie nuwe skepping is onbeskryflik in mensetaal, en kan ook nie deur die beperkte menslike verstand gepeil word nie. Paulus sê: “Wat die oog nie gesien en die oor nie gehoor en in die hart van ‘n mens nie opgekom het nie, wat God berei het vir die wat Hom liefhet” (1 Kor. 2:9). Die nuwe Jerusalem waarin die bruid van Christus sal woon, sal soos ‘n kristalhelder edelgesteente lyk. Dit sal strate van deurskynende goud hê, met mure van edelgesteentes rondom, waarin daar twaalf pêrelpoorte is. Dit sal in ‘n goddelike ligglans gehul wees omdat die Lam daar teenwoordig is en die heerlikheid van die Here dit sal verlig. Dit sal nooit nag in hierdie stad wees nie en sy poorte sal nooit gesluit word nie. Daar sal geen trane, dood, droefheid, pyn of moeite in die stad wees nie, want die eerste dinge het verbygegaan. “En daarin sal nie inkom iets wat verontreinig en gruwelikheid en leuens doen nie; maar net die wat geskrywe is in die boek van die lewe van die Lam” (Op. 21:27).

Ons is aan die einde van ‘n reeks van 16 boodskappe oor die wyse waarop God Homself aan ons openbaar. In die lig hiervan wil ek jou vra: “Hoe goed ken jy God, sy wil, sy werke en sy beloftes?” Sonder dit is enige mens beklaenswaardig en arm en blind en naak (Op. 3:17). Nadat ons deur die Heilige Gees gewederbaar is op grond van die soenverdienste van die Here Jesus aan die kruis, moet ons ook met die Gees vervul word. Onder sy leiding moet ons itensiewe Bybelstudie doen, “want die Gees ondersoek alle dinge, ook die dieptes van God” (1 Kor. 2:10). Só alleen kan ons God beter leer ken en vir sy nuwe openbarings gereed wees. God is liefde. Deur kragtige werkinge van sy Gees sal on in staat wees om die breedte, die lengte, die diepte en die hoogte van die liefde van Christus te ken wat die kennis oortref, sodat ons vervul kan word tot al die volheid van God (Ef. 3:14-19). Net mense wat God se liefde in Christus Jesus versmaai het, sal die voorwerpe van sy toorn wees. Help andere om hierdie toorn wat sekerlik oor die ongelowiges sal kom, te ontvlug. Die plek van ontvlugting en vryspraak is Gógota, aan die voet van die kruis waaraan die Here Jesus die straf vir alle mense se sondes betaal het. Ons moet dit net aanneem.