Program 37: God se Woord

Te midde van die toenemende aanslae op die Bybel, moet alle evangeliese Christene opnuut hulle verbintenis tot die handhawing en eerbiediging van die Bybel as God se geïnspireerde Woord herbevestig. Die Woord van die Here is ‘n kosbare skat wat aan ons gegee is. Dit is dinamies en lewend, en vervul ‘n verskeidenheid geestelike funksies in ons lewe. Die Woord het, volgens sy eie uitsprake, die volgende duidelike kenmerke en unieke eienskappe:

Dit is ‘n openbaring van God en sy werke

Ten eerste moet begryp word dat die Bybel nie mense se woorde is nie, maar God se Woord. Hierin word die Drie-enige God geopenbaar, die oorsprong van die mens en die natuurlike skepping, die ellende en geestelike doodsheid van die mens as gevolg van die sondeval, die teenwoordigheid en planne van ‘n vyandige koninkryk onder die leiding van Satan, God se reddende genade deur Jesus Christus se kruisdood en opstanding, die wederkoms van Christus en die openbaring van sy koninkryk, asook God se toekomstige raadsplan met die mens in die nuwe hemel en op die nuwe aarde.

‘n Groot deel van die Bybel is op die geestelike groei en toerusting van diegene toegespits wat hulle tot God bekeer het en Hom te midde van al die goddelose mense en valse leerstellings wil dien: “Die hele Skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus” (2 Tim. 3:16-17). Die Bybel is dus nie menslike versinsels oor God nie, maar ‘n boek wat deur God self “ingegee” is. Petrus sê: “…deur die Heilige Gees gedrywe, het die heilige mense van God gespreek” (2 Pet. 1:21). Die goddelike inspirasie en foutloosheid van die Bybel soos dit in die oorspronklike tale geskryf is, staan bo alle twyfel vas.

Dit is aan ‘n Persoon gekoppel

Alle beloftes van God in die Bybel moet herlei word na ‘n Persoon, die Here Jesus Christus. Hy is die vleesgeworde Woord: “In die begin was die Woord, en die Woord was by God, en die Woord was God… In Hom was lewe, en die lewe was die lig van die mense… En die Woord het vlees geword en onder ons gewoon – en ons het sy heerlikheid aanskou, ‘n heerlikheid soos van ‘n Eniggeborene wat van die Vader kom – vol van genade en waarheid” (Joh. 1:1, 4, 14). Die gesproke en geskrewe Woord van God getuig van die Verlosser, Jesus Christus, daarom staan dit in so ‘n noue verband met Hom.

Johannes beklemtoon ook in Openbaring Christus se identifikasie met die Woord van God by sy wederkoms: “Toe het ek die hemel geopend gesien; en daar was ‘n wit perd, en Hy wat daarop sit, word genoem Getrou en Waaragtig… En sy Naam is: Die Woord van God” (Op. 19:11-13). Hy is getrou en waaragtig om al God se beloftes ten goede oor die gelowiges te vervul, en ook regverdig in sy oordele oor die sondaars wat nie God se liefde en sy aanbod van vergifnis wou aanvaar nie. In Hom is elke belofte in die Bybel ja en amen omdat Hy deur sy kruisdood die prys vir die vervulling daarvan betaal het (2 Kor. 1:20; Ef. 1:7).

Weens die noue assosiasie tussen Christus en die Woord kan ons nie die Here Jesus volkome liefhê as ons die bestudering van sy Woord afskeep of nalaat nie: “As iemand My liefhet, sal hy my Woord bewaar, en my Vader sal hom liefhê, en Ons sal na hom toe kom en by hom woning maak” (Joh. 14:23). Dit is onmoontlik om Bybelse norms en beginsels sonder Christus en die krag van sy Gees volkome te handhaaf en uit te leef.

Dit het skeppingskrag

Die Woord van God het skeppingskrag. Die Here kan net ‘n woord spreek om dinge in aansyn te roep. “En God het gesê: Laat daar lig wees! En daar was lig” (Gen. 1:3). Petrus sê dat die hemel en die aarde “deur die Woord van God ontstaan het” (2 Pet. 3:5). Hierdie Woord het in Jesus Christus sigbare gestalte aangeneem: “Hy is die Beeld van die onsienlike God… want in Hom is alle dinge geskape… Hy is voor alle dinge, en in Hom hou alle dinge stand” (Kol. 1:15-17). Die evangeliewoord, wat die boodskap van die Here Jesus Christus se reddende genade vir almal is wat glo, het skeppingskrag in die lewens van mense wat dood was in hulle sonde en misdade: “Die evangelie van Christus… is ‘n krag van God tot redding vir elkeen wat glo” (Rom. 1:16).

Dit is gelouterd en suiwer

Die foutloosheid en volmaaktheid van die Woord word verbind met die feit dat dit absoluut suiwer en gelouter is. Dit is geheel en al beproef as God se onveranderlike en betroubare Woord. Die psalmis sê: “U Woord is deur en deur gelouter” (Ps. 119:140). “Die woorde van die Here is rein woorde, silwer wat gelouter is in ‘n smeltkroes van die aarde, gesuiwer sewe maal” (Ps. 12:7). As jy die Woord van God betwyfel, diskrediteer of verwerp, sal hierdie Woord op die laaste dag tot jou veroordeling strek. Glo dit liewer: “Dit is ‘n betroubare Woord en werd om ten volle aangeneem te word, dat Christus Jesus in die wêreld gekom het om sondaars te red” (1 Tim. 1:15).

Dit is soos ‘n hamer en ‘n vuur

“Is my Wood nie só, soos ‘n vuur, spreek die Here, en soos ‘n hamer wat ‘n rots vermorsel nie?” (Jer. 23:29). Die Woord van die Here kan die hartste hart sag maak en elke muur van weerstand afbreek indien ons net met ‘n oop en ontvanklike gemoed daarna sou luister en dit aanvaar. Baie mense verwerp egter dit wat hulle hoor en verhard sodoende hulle harte vir die Woord. Die Here sê: “Vandag as julle my stem hoor, verhard julle harte nie” (Heb. 3:7). Die mens is nie ‘n robot wat eensydig deur die Here geprogrammeer en gemanipuleer word nie, maar ‘n denkende wese met ‘n vrye wil. Ons kan dus die Woord van die Here aanvaar of verwerp. Tydens Jesus se eerste koms na die aarde het die meeste mense Hom verwerp omdat hulle die duisternis liewer gehad het as die lig (Joh. 3:19). Hy wou hulle red, maar hulle wou nie (Matt. 23:37).

Indien ons egter ‘n leerbare gees het en die Woord ingang in ons gedagtes en harte vind, sal dit soos ‘n verterende vuur wees wat alle menslike teorieë en valse persepsies oor die lewe sal vernietig. In die plek van ons verdraaide sienings van vroeër sal ons goddelike wysheid en insig ontvang, m.a.w. verligte oë van die verstand. Die geestelike verhardheid, ongebondenheid en eiesinnigheid wat deur die sonde veroorsaak is, sal deur sagmoedigheid, selfbeheersing en ‘n honger en dors na die Woord van die Here vervang word.

Dit red sondaars se siele

“Ontvang met sagmoedigheid die ingeplante Woord, wat in staat is om julle siele te red” (Jak. 1:21). “Want julle is wedergebore nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike, deur die lewende Woord van God wat tot in ewigheid bly” (1 Pet. 1:23). Ons moet seker maak dat ons glo in die Drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, en in die Woord wat van sy Seun getuig, want dan alleen sal ons die ewige lewe in Hom ontvang. Jesus het in sy hoëpriesterlike gebed vir sy dissipels gebid en vir die Vader gesê: “Ek het hulle u Woord gegee… Heilig hulle in u waarheid; u Woord is die waarheid… Maar Ek bid nie vir hulle alleen nie, maar ook vir dié wat deur hulle woord in My sal glo” (Joh. 17:14, 17, 20). Het jy al die lewendmakende Woord van God in die geloof ontvang en is jy ‘n getuie vir Jesus oral waar jy gaan?

Dit is gees en lewe

Die Here Jesus het gesê: “Die woorde wat Ek tot julle spreek, is gees en is lewe” (Joh. 6:63). Ná ons wedergeboorte moet ons onsself ook daagliks met hierdie Woord voed, sodat ons geestelik kan opgroei tot die volwasse man of vrou in Christus: “…en verlang sterk soos pasgebore kindertjies na die onvervalste melk van die Woord, dat julle daardeur kan opgroei” (1 Pet. 2:2; Ef. 4: 13-14). Hierdie geestelike voedsel is noodsaaklik, want “die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord van God” (Luk. 4:4). Is hierdie Woord aktief werksaam in jou lewe? Paulus sê: “Laat die Woord van Christus ryklik in julle woon” (Kol. 3:16).

Dit is ‘n tweesnydende swaard

“Want die Woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard, en dring deur tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg, en is ‘n beoordelaar van die oorlegginge en gedagtes van die hart” (Heb. 4:12). Die Woord is soos ‘n tweesnydende swaard wat indring tot in ons diepste wese waar dit die gedagtes en houdings van ons harte openbaar. Dit is in staat om te kan onderskei tussen dit wat geestelik is en dit wat vleeslik is.

Die swaard van die Woord is ook deel van ons geestelike wapenrusting is: “En neem aan die helm van verlossing en die swaard van die Gees – dit is die Woord van God” (Ef. 6:17). ‘n Swaard is die simbool van uitvoerende gesag en versinnebeeld die outoriteit van die wetgewer. Omdat God die oppergesag in die heelal het, staan die outoriteit van sy Woord ook vas. Alle verlostes kan hierdie swaard opneem deur hulle in die stryd teen die sonde, die wêreld en die duiwel op die beloftes in God se Woord te beroep. Satan en sy magte is weerloos teen die gesag hiervan.

Dit is ‘n vaste rigsnoer vir ons lewe

Die psalmis het gebid: “Maak my voetstappe vas in u Woord, en laat geen ongeregtigheid oor my heers nie (Ps. 119:133). Ons moet nooit van die pad van die Woord afwyk nie, want dan sal ons onsself met baie smarte deurboor: “Ek het my voete teruggehou van elke verkeerde pad, dat ek u Woord kan bewaar” (Ps. 119:101). Die Here het aan Josua gesê dat hy nie regs of links van die Woord moet afwyk nie, sodat hy met goeie gevolg kan handel oral waar hy gaan (Jos. 1:7). Deur die beloftes in die Bybel te memoriseer en in die geloof te aanvaar, bêre ons die Woord van God in ons harte sodat ons teen Hom nie sal sondig nie (Ps. 119:11). Sodoende word die onveranderlike Woord ‘n rigsnoer vir ons lewe. Die Woord is ook ‘n vaste rots wat aan ons geestelike stabiliteit verleen, asook bestandheid teen die storms van die lewe. Die Here Jesus het gesê dat elkeen wat na Hom toe kom en na sy woorde luister, sal wees soos ‘n man wat sy huis op ‘n rots gebou het. Wanneer die storms teen hom losbreek, sal hy staande bly omdat sy huis op die rots gebou is.

Dit verlig ons lewe

Alle Christene moet die lig van God se Woord in die wêreld laat skyn. Die psalmis het gesê: “Die opening van u Woord gee lig” (Ps. 119:130). Individue, groepe én regerings wat nie hulle besluite en beleid in die lig van God se Woord bepaal deur die beginsels daarvan te eerbiedig nie, wandel in die duisternis en leef in doelbewuste rebellie teenoor God. Vir hulle wag daar groot probleme, want hulle is soos iemand wat in die nag sonder ‘n lig in gevaarlike terrein probeer loop: “Terwyl die pad van die regverdiges is soos die lig van die môreglans wat al helderder word tot die volle dag toe, is die weg van die goddelose soos duisternis: hulle weet nie waaroor hulle sal struikel nie” (Spr. 4:18-19). Kom na Hom toe wat alleen die lig van die wêreld is, en laat Hy jou deur sy Woord onderrig soos wat ‘n vader sy seun onderrig. Dan kan jy ook jou Christelike opdrag vervul om die lig van die wêreld te wees (Matt. 5:14).

Dit verskaf inligting oor die toekoms

Petrus sê: “En ons het die profetiese woord wat baie vas is, waarop julle tog moet ag gee soos op ‘n lamp wat in ‘n donker plek skyn” (2 Pet. 1:19). Moenie die profesieë verag nie (1 Thess. 5:20), maar bestudeer dit onder die leiding van die Heilige Gees, wat jou in die volle waarheid sal lei (Joh. 16:13). Daar word ‘n spesiale seën aan ons belowe as ons die profetiese Woord bestudeer en ter harte neem: “Salig is hy wat die woorde van die profesie lees, en die wat dit hoor en bewaar wat daarin geskrywe is, want die tyd is naby” (Op. 1:3). Daar is ongelukkig baie Christene wat meen dat hulle sonder hierdie kennis hulle weg deur die lewe sal vind. Hulle maak nie gereed om deur middel van die wegraping met Christus verenig te word en ook die groot verdrukking te ontvlug nie, maar hulle werk aan ‘n nuwe wêreldorde waardeur hulle ‘n mensgemaakte vrede op aarde probeer vestig. ‘n Groot ontnugtering wag egter op hulle: “Want wanneer hulle sê: Vrede en veiligheid – dan oorval ‘n skielike verderf hulle” (1 Thess. 5:3). Christene weet egter uit die profetiese Woord dat die huidige wêreld in die eindtyd ál hoe slegter en gevaarliker word, en uiteindelik sal verbygaan. Met die oog hierop tref hulle in Christus vir ‘n beter toekoms voorbereidings en maak in die hemel skatte bymekaar deur onder die leiding van die Heilige Gees werke te doen wat ewigheidswaarde het.

Dit keer nie leeg tot God terug nie

Die Woord van die Here strek óf tot die redding en geestelike opbouing van mense, óf tot hulle veroordeling weens ongeloof. Dit sal dus nie leeg tot God terugkeer nie: “Want soos die reën en die sneeu van die hemel neerdaal en daarheen nie terugkeer nie, maar die aarde deurvogtig en maak dat dit voortbring en uitspruit en saad gee aan die saaier en brood aan die eter; so sal my Woord wees wat uit my mond uitgaan: dit sal nie leeg na My terugkeer nie, maar doen wat My behaag en voorspoedig wees in alles waartoe Ek dit stuur” (Jes. 55:10-11). Die Woord van God sal in alle opsigte volbring word (Op. 17:17) – vir gelowiges én ongelowiges. “God is geen man dat Hy sou lieg nie; of ‘n mensekind dat dit Hom sou berou nie. Sou Hý iets sê en dit nie doen nie, of spreek en dit nie waar maak nie?” (Num. 23:19). Met sy volmaakte voorkennis weet God wat in die toekoms gaan gebeur, daarom kon Hy vooraf vir elke behoefte voorsiening maak en ook ‘n behoorlike straf vir die sondaars aankondig. Sy Woord is betroubaar en nodig, en ‘n ware bron van geestelike seën vir diegene wat dit in die geloof aanvaar. Vir hulle is dit soos manna uit die hemel, en ook soos die reën en die sneeu wat uit die hemel op ‘n dorre aarde neerdaal. Dit vervul in ‘n lewensbelangrike behoefte.

Dit hou vir ewig stand

“Die Woord van die Here bly tot in ewigheid” (1 Pet. 1: 25). Jesus het gesê: “Die hemel en die aarde sal verbygaan, maar my woorde sal nooit verbygaan nie” (Matt. 24:35). Dit bly altyd van krag, raak nooit irrelevant nie en sal selfs ná die huidige hemel en aarde nog steeds voortbestaan. Alles daarvan sal vervul word. Saam met die psalmis kan ons ook die ewigdurendheid van die Here, sy Woord en sy goedertierenheid besing: “Die bevele van die Here is reg: hulle verbly die hart; die gebod van die Here is suiwer: dit verlig die oë; die vrees van die Here is rein: dit bestaan tot in ewigheid” (Ps. 19:9-10).  “Ek sal u bevele tot in ewigheid nie vergeet nie, want deur hulle het U my lewend gemaak” (Ps. 119:93). Kan jy ook so sê?

Buite-Bybelse openbarings

In die lig van hierdie feite moet die groot dwaling van buite-Bybelse openbarings van God se wil opnuut beklemtoon word. Daar is baie mense wat die Bybel probeer aanvul deur te beweer dat die Here verdere inligting deur middel van drome, visioene, tale, boodskappe deur engele, en selfs deur ’n hoorbare stem, aan hulle oorgedra het. Sulke mense se buite-Bybelse leerstellings en profesieë word egter telkens as vals bewys. Nadat die Bybel in die eerste eeu met die voltooiing van die Nuwe Testament se 27 boeke klaar geskryf is, het ons nie meer buite-Bybelse openbarings nodig nie (Heb. 1:1). Die Here Jesus praat met ons deur sy Woord, en maak die Woord deur die Heilige Gees lewend in ons harte. Die Heilige Gees gee aan ons verligte oë van die verstand om die Woord te kan verstaan (Ef. 1:17-19; 1 Kor. 2:10), Hy herinner ons aan alles wat die Here Jesus gesê het en verkondig ook die toekomstige dinge aan ons (Joh. 14: 26; 15:26; 16:13-14). Spreek die Here deur sy Woord tot jou, of wag jy dalk dat Hy op ander maniere, buite sy Woord om, met jou moet praat? Oswald Chambers het in sy dagboek, “My Utmost for His Highest” (bl. 3) geskryf:

“Jesus het gesê: ‘Die woorde wat Ek tot julle spreek [nie ‘die woorde wat Ek gespreek het nie’], is gees en is lewe’ (Joh. 6:63). Skielik word sy woorde lewend en werklik soos wat Hy dit in ’n besondere situasie opnuut deur sy Gees tot ons harte laat spreek. Dit is die manier waarop God met ons praat – nie deur drome en visioene nie, maar deur woorde. Wanneer ons tot God nader om met Hom te kommunikeer, vind dit deur die eenvoudige manier van woorde plaas.”

Ons kan onsself van baie dwalings vrywaar as ons die beginsel van Sola Scriptura (net die Woord) eerbiedig. Selfs al is ons onder die versoeking om waarde aan drome en visioene te heg, mag ons dit steeds nie as ’n openbaring van God se wil oorvertel nie. Ons het net een duidelike opdrag wat God se wil betref: “Verkondig die Woord; hou aan tydig en ontydig” (2 Tim. 4:2).