Program 32: God se Seun

Ons is besig met ‘n reeks programme oor die kennis van God, en gaan nou kyk hoedat God die Vader Homself deur sy Seun, Jesus, aan ons openbaar.

Te midde van al die valse godsdienste wat uit die koninkryk van die duisternis voortkom, die ander Jesusse wat die vyand se subtiele pogings tot die nabootsing van die Here Jesus is, die dooie tradisies en lewelose vormgodsdiens waardeur die waarheid van God se Woord bedek en verduister word, en te midde van ‘n wêreldwye aanslag op die Persoon en Godheid van Christus, staan die Here Jesus en sy verlossingsboodskap onmiskenbaar uit soos ‘n helder skynende lig in ‘n donker wêreld. Hy is die enigste oplossing vir ‘n mensdom wat in die mag van die Bose is:

·       Hy is die weg, die waarheid en die lewe vir almal wat hulleself op die dwaalweë van Satan bevind, en weens die verduistering van hulle gemoed steeds op die pad van die ewige dood voortstrompel.

·       Hy is die Lam van God wat die sondes van die wêreld wegneem. Dit is glad nie nodig om jou laste van sonde en ongeregtigheid te dra en tevergeefse pogings aan te wend om self daarvan ontslae te raak nie.

·       Hy is die ewige en onwankelbare Rots van die Eeue waarop ook nasies in hierdie onseker en vervallende wêreld hulle regering, maatskaplike orde, onderwysstelsel en morele beginsels kan bou. Sonder Hom word individue én nasies se lewens op sand gebou.

Dit is belangrik dat ons die Here Jesus persoonlik sal ken – nie net as ons Verlosser nie, maar ook as ons Heiligmaking, ons Herder, ons Bruidegom en in al die ander wonderlike hoedanighede waarin Hy Homself aan ons openbaar. Ná die blye dag waarop ons Hom ontmoet en in ons harte en lewens ingenooi het, moet ons voortdurend toeneem in die genade en kennis van ons Here en Saligmaker, Jesus Christus (2 Pet. 3:18).

Die Here Jesus openbaar Homself op ‘n besondere wyse deur al die persoonlike en beskrywende name van Hom wat in die Bybel opgeteken is. Indien ons Hom reeds as Verlosser ontmoet het, sal ons deur ‘n studie van die betekenisse van sy wonderlike name vir ‘n nuwe ontmoeting met Hom voorberei word. Nie alleen sal dit ons geestelike lewe meer vervullend en dinamies maak nie, maar nuwe inspirasie sal in ons harte ontspring om Hom meer lief te hê en met ‘n volkome hart te dien. Die name van die Here Jesus kan in die volgende vier kategorieë verdeel word:

1.    Sy eienaam as vleesgeworde Verlosser.

2.    Die name wat op sy Godheid dui.

3.    Sy ampsnaam asook die agt ampte wat Hy beklee.

4.    Sy beskrywende name.

1. Sy Eienaam

Die naam “Jesus” beteken “Die Here Verlos,” en is deur God self aan sy Seun gegee. ‘n Engel het in ‘n droom aan Josef verskyn en gesê: “Josef, seun van Dawid, wees nie bevrees om Maria, jou vrou, by jou te neem nie, want wat in haar verwek is, is uit die Heilige Gees; en sy sal ‘n seun baar, en jy moet Hom Jesus noem, want dit is Hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos” (Matt. 1:20-21).

2. Sy Naam as God

In sy hoedanigheid as God is Jesus gelyk aan en een met die Vader; daarom kon Hy sê: “Ek en die Vader is een” (Joh. 10:30). Aan die dissipels het Hy gesê: “Hy wat My gesien het, het die Vader gesien” (Joh. 14:9). Jesus is dus ‘n openbaring van God die Vader. Paulus sê: “In Hom woon al die volheid van die Godheid liggaamlik” (Kol. 2:9). Hierby voeg hy: “Hy is die Beeld van die onsienlike God” (Kol. 1:15). Jesus is Here en God genoem. In sy brief skryf Petrus van “onse God en Saligmaker, Jesus Christus” (2 Pet. 1:1). Johannes sê: “Ons is in die Waaragtige... Jesus Christus. Hy is die waaragtige God en die ewige lewe” (1 Joh. 5:20). Elke knie sal voor Hom buig en elke tong bely dat Jesus die Here is (Fil. 2:10-11).

3. Sy Ampsnaam

Die Here Jesus is ook die Gesalfde – dit is die Messias, of Christus. Messias is van die Hebreeuse term vir Gesalfde afgelei, en Christus van die Griekse term in die Nuwe Testament. In ‘n Messiaanse profesie stel Jesaja dit só: “Die Gees van die Here HERE [Adonai Yahweh] is op My, omdat die HERE [Yahweh] My gesalf het om die blye boodskap te bring...” (Jes. 61:1). Christus is ‘n oorkoepelende ampsnaam van die Here Jesus omdat Hy vir agt ampte of take afgesonder is wat net deur Homself vervul kan word. Die ampte waarvoor Christus gesalf is, asook die besondere titels wat daaraan verbonde is, is die volgende:

3.1  Lam van God

Die heel belangrikste rede waarom die Here Jesus gesalf en afgesonder is om na die aarde te kom, was om ‘n gevalle mensdom uit die mag van die sonde los te koop. Om dit te kon doen, moes Hy die gestalte van ‘n mens aanneem sodat hy Homself as ‘n offer vir ons sondes kon aanbied deur sy bloed te stort en fisies aan die kruis te sterf. Hy moes God se Offerlam word.

Die Godgegewe wet dat daar “sonder bloedvergieting geen vergifnis plaasvind nie” (Heb. 9:22; Lev. 17:11), is vir 1 500 jaar voor die koms van die Messias by die volk Israel ingeskerp. Duisende offerdiere moes volgens die Ou Testamentiese wette geslag word sodat die Levitiese priesters versoening vir die volk se sonde kon doen. Dit alles was egter maar net heenwysings na die eenmalige slag van die Lam van God in die volheid van die tyd. Dit was met hierdie belangrike saak in gedagte dat Johannes die Doper vir Jesus só aan die volk voorgestel het: “Dáár is die Lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem!” (Joh. 1:29; Heb. 7:27).

Ons word telkens aan die belangrike hoedanigheid van Jesus as die Lam van God herinner: “Julle weet dat julle nie deur verganklike dinge, silwer of goud, losgekoop is uit julle ydele lewenswandel wat deur die vaders oorgelewer is nie, maar deur die kosbare bloed van Christus, soos van ‘n lam sonder gebrek en vlekkeloos” (1 Pet. 1:18-19). “In Hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van die misdade na die rykdom van sy genade (Ef. 1:7).

3.2  Profeet

‘n Profeet is ‘n bekendmaker of aankondiger van die wil en plan van God met die mens, m.a.w. ‘n prediker. Dit was Jesus Christus by uitnemendheid. Van sy bekendste preke is die bergpredikasie, die gelykenisse en die profetiese rede. Baie van die waarhede oor God se heilsplan is tydens genesings verkondig, by ete-afsprake, in onderrig aan sy dissipels, en ook in antwoord op vrae wat mense aan Hom gestel het. Jesus het groot waarhede oor God se raadsplan bekend gemaak, wat nog nooit tevore deur profete gedoen is nie. Hy het gesê: “Ek sal my mond open deur gelykenisse; Ek sal uitspreek dinge wat verborge was van die grondlegging van die wêreld af” (Matt. 13:35).

Jesus het in sy hoedanigheid as profeet nét woorde uitgespreek wat van die Vader kom: “Ek het nie uit Myself gespreek nie; maar die Vader wat My gestuur het, Hy het My ‘n gebod gegee wat Ek moet sê en wat Ek moet spreek. En Ek weet dat sy gebod die ewige lewe is. Wat Ek dan spreek – net soos die Vader vir My gesê het, so spreek Ek” (Joh. 12:49-50; kyk ook Joh. 17:8).

3.3  Hoëpriester en Middelaar

Jesus Christus is die Hoëpriester en Middelaar van die Nuwe Testament (Heb. 8:1-6, 9:15). Om hierdie amp te kon beklee, moes Hy eers mens word en ook versoek word soos mense, sodat Hy met ons medelye kan hê en voortdurend by die Vader vir ons intree: Paulus sê: “Hy [moes] in alle opsigte aan sy broeders gelyk word, sodat Hy ‘n barmhartige en getroue hoëpriester kon wees... om die sondes van die volk te versoen. Want deurdat Hy self onder versoeking gely het, kan Hy dié help wat versoek word.. Want ons het nie ‘n hoëpriester wat nie met ons swakhede medelye kan hê nie, maar een wat in alle opsigte versoek is net soos ons, maar sonder sonde. Laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te word” (Heb. 2:17-18; 4:15-16).

Ken jy hierdie Middelaar, Voorspraak en Hoëpriester wat medelye met jou swakhede het en net leef om by God vir jou in te tree? Besef jy jou verantwoordelikheid om in sy voetspore te volg, heilig en afgesonderd te leef en ook vir ander by die genadetroon in te tree?

3.4  Kneg

Jesus is die Kneg van die Here wat na die aarde gekom het om ‘n groot verlossingswerk te doen. Messiaanse profesieë in die Ou Testament kondig dit só aan: “En nou sê die Here wat My van die moederskoot af geformeer het om sy Kneg te wees... Dit is te gering dat U my Kneg sou wees om op te rig die stamme van Jakob en terug te bring die gespaardes in Israel: Ek het U gemaak tot ‘n lig van die nasies, om my heil te wees tot aan die einde van die aarde” (Jes. 49:5-6). In die lig hiervan vra Jesaja: “Wie is daar onder julle wat die Here vrees, wat na die stem van sy Kneg luister?” (Jes. 50:10).

Die eienskappe van ‘n kneg is nederigheid en diensbaarheid. Die Here Jesus het sy dissipels ernstig teen hoogmoed en selfverheffing gewaarsku: “Elkeen wat onder julle die eerste wil word, moet almal se dienskneg wees. Want die Seun van die mens het ook nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as ‘n losprys vir baie” (Mark. 10:42-45). “Want hierdie gesindheid moet in julle wees wat ook in Christus Jesus was. Hy, wat in die gestalte van God was, het... Homself ontledig deur die gestalte van ‘n dienskneg aan te neem” (Fil. 2:5-7).

3.5  Herder

Christus het as die Herder van sy kudde ‘n absolute verbintenis tot hulle welsyn omdat Hy hulle duur gekoop het met sy kosbare bloed. “Ek is die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe af vir die skape” (Joh. 10:11). Hy het die vaste versekering gegee: “Ek is die deur van die skape... as iemand deur My ingaan sal hy gered word...” (Joh. 10:7, 9). Dit is te begrype dat as Hy sy lewe vir die skape afgelê het, Hy ook voortdurend na hulle belange sal omsien, daarom het Hy bygevoeg: “Ek het gekom dat hulle lewe en oorvloed kan hê” (Joh. 10:10). Hy sê ook elders: “Ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie” (Heb. 13:5).

3.6  Hoof van die kerk

Jesus Christus se amp as Hoof van die gemeente is ‘n verborgenheid wat eers ná die stigting van die kerk geopenbaar is. Dié eenheidsband word in die Bybel met ‘n huweliksverhouding vergelyk: “Want die man is die hoof van die vrou, soos Christus ook Hoof is van die gemeente... Hierdie verborgenheid is groot maar ek sê dit met die oog op Christus en die gemeente” (Ef. 5:23, 32). God het alle dinge onder Christus se voete onderwerp en Hom as Hoof bo alle dinge aan die gemeente gegee, wat sy liggaam is, die volheid van Hom wat alles in almal vervul” (Ef. 1:17-23).

3.7  Koning

Omdat die Here Jesus alle mag in die hemel en op aarde het, beklee Hy ook die amp van Koning. Hy het egter aan alle mense die vryheid gegee om self te besluit waar hulle lojaliteit lê, en die praktyk het al oor en oor bewys dat die meeste van hulle die duisternis liewer het as die lig omdat hulle werke boos is (Joh. 3:19). Die god van hierdie wêreld [die duiwel] het hulle sinne verblind (2 Kor. 4:4), daarom is die groot meerderheid van die aarde se bevolking in die mag van die Bose en leef in geestelike duisternis (1 Joh. 5:19).

Hierdie toestand gaan spoedig drasties verander wanneer Jesus Christus se verborge koninkryk by sy wederkoms aan die einde van die groot verdrukking fisies en sigbaar op aarde geopenbaar sal word. Hy sal as Koning van die konings en Here van die here kom: “En die sewende engel het geblaas, en daar was groot stemme in die hemel wat sê: Die koninkryke van die wêreld het die eiendom van onse Here geword en van sy Christus, en Hy sal as Koning heers tot in alle ewigheid” (Op. 11:15).

3.8  Regter

Die Here Jesus beklee ook die amp van Regter. Eers sal Hy by sy regterstoel die werke van sy diensknegte beoordeel en genadeloon toeken. Paulus sê aan die gemeente: “Want ons sal almal voor die regterstoel van Christus gestel word… So sal elkeen van ons dan vir homself aan God rekenskap gee” (Rom. 14:10, 12). Daarna sal Christus in die groot verdrukking die toorn van God oor die onbekeerlike nasies uitstort. Hulle sal dit terdeë besef en uitroep: “Berge… val op ons en verberg ons vir die aangesig van Hom wat op die troon sit, en vir die toorn van die Lam; want die groot dag van sy toorn het gekom, en wie kan bestaan?” (Op. 6:16-17). Ná sy wederkoms sal Jesus ook die nasies oordeel, en aan die einde van die vrederyk alle ongelowiges van alle eeue.

4. Beskrywende name

Daar is verder ook ‘n groot aantal beskrywende name van die Here Jesus in die Bybel. Hierdeur word die klem op bepaalde aspekte van sy Persoon en werk geplaas, sodat ons Hom nóg beter kan ken, verstaan en liefhê. Die volgende is nie ‘n volledige lys beskrywende name nie, maar slegs ‘n aantal van die bekendstes:

Die lig van die wêreld. Jesus het gesê: “Ek is die lig van die wêreld; wie My volg, sal sekerlik nie in die duisternis wandel nie, maar sal die lig van die lewe hê” (Joh. 8:12).

Die brood en water van die lewe. Jesus het gesê: “Die brood van God is Hy wat uit die hemel neerdaal en aan die wêreld die lewe gee. Toe sê hulle vir Hom: Here, gee ons altyd hierdie brood. En Jesus sê vir hulle: Ek is die brood van die lewe; wie na My toe kom, sal nooit honger kry nie; en wie in My glo, sal nooit dors kry nie” (Joh. 6:33-35).

Die Rots en fondament. Paulus sê: “Niemand kan ‘n ander fondament lê as wat daar gelê is nie, dit is Jesus Christus” (1 Kor. 3:11). Is Hy ook die rots waarop jou lewe gebou is?

Die weg, die waarheid en die lewe. Jesus is die enigste weg na die hemel, omdat niemand na die Vader kan kom behalwe deur Hom nie (Joh. 14: 6). Hy is die waarheid, sy woord is die waarheid, en die Gees van die waarheid getuig van Hom. Hy is ook die opstanding en die lewe (Joh. 11:25-26).

Die ware wynstok. “Ek is die ware wynstok en my Vader die landbouer. Elke loot wat in My nie vrug dra nie, neem Hy weg; en elke loot wat vrug dra, dié maak Hy skoon, sodat dit meer vrug kan dra... Wie in My bly en Ek in hom, hy dra veel vrug; want sonder My kan julle niks doen nie” (Joh. 15:1-2, 5). Ons moet in Hom bly en elke dag ons lewenskrag van Hom verkry.

Die blink môrester. Jesus sê: “Ek is die… blink môrester” (Op. 22:16). Petrus voeg hierby: “En ons het die profetiese woord wat baie vas is, waarop julle tog moet ag gee soos op ‘n lamp wat in ‘n donker plek skyn, totdat die dag aanbreek en die môrester opgaan in julle harte” (2 Pet. 1:19). Die môrester is by uitstek die simbool van hoop – die verwagting van ‘n nuwe dag wat weldra sal aanbreek. In Jesus Christus het ons ‘n hoopvolle toekoms. Ons kan verby die spanning van die huidige lewe kyk na die strale van ‘n helder nuwe dag wat met sy wederkoms oor hierdie donker wêreld sal aanbreek. Deur die tekens van sy koms kan ons ook in die ontwrigtende omstandighede van die huidige tyd sy naderende voetstappe verneem. Diegene sonder ‘n Christelike toekomsverwagting is nie in staat om wêreldgebeure geestelik te vertolk nie, en word deur al die slegte nuus en donker vooruitsigte tot wanhoop gedryf.

Die Bruidegom. Die koms van die hemelse Bruidegom is voor die deur! Is jy hiervoor gereed? Indien wel, dan moet jy ook kan getuig dat Christus jou heiligmaking is. “Christus het ook die gemeente liefgehad en Homself daarvoor oorgegee om dit te heilig, nadat Hy dit gereinig het… sodat Hy die gemeente voor Hom kon stel, verheerlik, sonder vlek of rimpel of iets dergliks; maar dat dit heilig en sonder gebrek sou wees” (Ef. 5:25-27). Elkeen wat die hoop op sy wederkoms het, reinig homself soos Hy rein is (1 Joh. 3:3).

Jesus is die beeld van die onsienlike God. Ons word geroep om in Hom te bly en in sy voetstappe te volg sodat Hy ook meer volkome in ons gestalte kan aanneem. Indien ons hiervan kan getuig, dan sal die aaklige lot van die vormgodsdienstige kerklidmate ons nooit tref nie. Onder hulle sal selfs ongeredde predikers wees wat sal sê: “Here, Here het ons nie in u Naam geprofeteer (of gepreek) nie?” Dan sal Jesus aan hulle sê: “Ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van My…” (Matt. 7:22-23). Dit is die donker toekoms van almal wat God die Vader en sy Seun, Jesus Christus, nie waarlik deur God die Heilige Gees ken nie. Maak seker dat jy die Here Jesus nie net met jou lippe bely nie, maar dat jy kan sê: “Ek weet my Verlosser leef, want Hy leef in my!”