Program 31: Die Kennis van God

Een van die uitstaande kenmerke van die laaste dae is dat groot getalle mense in die tradisionele Christenwêreld van God vervreem begin raak. Daar is baie kerke en Christelike aktiwiteite, maar dikwels ontbreek die persoonlike kennis van God en sy Seun, Jesus Christus. Mense bely dat hulle God ken, maar kan nie altyd van ‘n geestelike ontmoeting met Hom getuig nie en het nie regtig insig in sy Woord nie. Daar is selfs gemeentes wat gereeld vir herlewing bid, en nogtans neem die kennis van God in hulle midde af omdat hulle nie ernstige Bybelstudie doen nie.

As gevolg van hierdie kwynende kennis word godsdiens op grond van ‘n gebrekkige kennis van God beoefen, en raak die prediking in baie gevalle totaal eensydig. Omdat predikers, evangeliste en Bybelstudieleiers nie al die attribute van God ken nie, word daar meesal net op sy liefde gekonsentreer, sonder inagneming van sy geregtigheid en toorn oor sonde. Die gevolg van ‘n eensydige benadering is dat mense later hulle eie “God” skep wat in belangrike opsigte van die God van die Skrifte verskil.

Die onbybelse gevolgtrekking word bv. dikwels gemaak dat God só liefdevol is dat Hy niemand sal straf nie en dus nie ‘n brandende poel van vuur vir die sondaars sal berei nie. Selfs al is daar só ‘n plek, sal Hy geen mens hel toe stuur nie – net die duiwel en sy engele sal daarheen gaan. Ander mense vertoon weer hulle onkunde deur te beweer dat die hel net ‘n plek van godverlatenheid is, sonder enige fisiese pyn wat mense daar sal ly. Sodoende verdwyn die vrees van die Here ook.

Dwalings van hierdie aard is die regstreekse gevolg van die feit dat mense nie meer vir God in al sy hoedanighede ken nie. Hulle besef nie die implikasies van besluite wat Hy binne die verband van sy soewereine wil geneem het nie. Een van hierdie besluite, wat duidelik in die Bybel bekend gemaak is, is dat God ‘n vrye wil aan mense gegee het. Hulle het dus die vermoë en eie keuse om God en sy geregtigheid te verwerp. Dit sal egter vir hulle geweldige gevolge inhou, omdat die soewereine God van hulle rekenskap sal opeis en hulle tot die poel van vuur sal verdoem omdat hulle teen Hom gerebelleer en sy genade en barmhartigheid verag het.

‘n Goeie kennis van God die Vader lei altyd tot kennis van sy regverdige oordele. Dieselfde beginsel geld ten opsigte van God die Seun. Openbaring 19:10 sê: “Die getuienis van Jesus is die gees van die profesie.” Bybelse profesieë oor die eindtydse oordele kan net verstaan word in terme van mense se onkunde oor en verwerping van Jesus as die Verlosser van die wêreld. As gevolg van hulle eie toedoen sal Hy dan hulle Regter wees wat hulle sal oordeel.

Gedurende Jesus se aardse bediening was dieselfde onkunde oor God en sy werke aan die orde van die dag – tot só ‘n mate dat die godsdienstige leiers van Israel totaal van God vervreemd geraak het. Hulle het hulle geregtigheid nie in God gesoek nie, maar in menslike pogings om God se wette te onderhou. In die proses het hulle van God af weggedryf, en het hulle begrip van sonde ook mettertyd afgestomp geraak. In die plek hiervan het hulle hul eie, wettiese standaarde en godsdienstige tradisies gestel, in terme waarvan hulle hulself as baie goed en heilig beoordeel het.

Hulle het God egter nie geken nie en dit het tot hulle eie ondergang gelei. Die kennis van God is deur ‘n mensgemaakte teologie en Joodse godsdienstige tradisies vervang. Dit is waarom Jesus aan hulle gesê het: “Tereg het Jesaja oor julle, geveinsdes, geprofeteer soos geskrywe is: Hierdie volk eer My met die lippe, maar hulle hart is ver van My af… Julle verstaan dit goed om die gebod van God opsy te sit en so julle oorlewering te onderhou… So maak julle dan die woord van God kragteloos deur julle oorlewering wat julle bewaar het” (Mark. 7:6, 9, 13).

Die godsdienstige verblinding wat deur onkunde en mensgemaakte gebooie oor die Jode gekom het, was só erg dat hulle die Messias wat van die Vader af uitgegaan het, verwerp en onskuldig ter dood veroordeel het. Hulle teologie was só ver van die waarheid af verwyder dat hulle glad nie vir Jesus binne daardie raamwerk as die beloofde Messias kon aanvaar nie. Hulle kon Hom nie eers uit die profetiese woord as die Messias erken nie, en daarom het hulle effektief die koninkryk van die hemel vir die volk toegesluit. Jesus het vir hulle gesê: “Wee julle, skrifgeleerdes en Fariseërs, geveinsdes, want julle sluit die koninkryk van die hemel toe voor die mense; want julle gaan self nie in nie, en die wat sou ingaan, laat julle nie toe om in te gaan nie” (Matt. 23:13).

Dit was omdat hulle God nie geken het nie, dat hulle ook nie vir Jesus as Messias kon aanvaar nie. Hy het vir hulle gesê: “Dit is my Vader wat My verheerlik, van wie julle sê dat Hy julle God is. En julle ken Hom nie… maar Ek ken Hom en bewaar sy woord” (Joh. 8:54-55). Die Joodse leiers het God se Woord nie bewaar nie. Jesus het vir hulle gesê: “Die wat uit God is, luister na die woorde van God. Daarom luister julle nie, omdat julle nie uit God is nie” (Joh. 8:47). Dit is vanselfsprekend dat hulle vir Jesus ook sou verwerp omdat Hy die vleesgeworde Woord is wat getuig van die Vader wat nie deur dié mense geken word nie.

Hierdie ongeredde, ortodokse Jode was só erg in hulle verwerping van Jesus dat hulle mense wat Hom as die Messias bely het, uit die sinagoges geban het (Joh. 9:22). Jesus het sy dissipels ook teen hierdie vervolging wat uit ‘n gebrek aan kennis van God voortspruit, gewaarsku: “Hulle sal julle uit die sinagoges ban. Ja, daar kom ‘n uur dat elkeen wat julle om die lewe bring, sal dink dat hy ‘n diens aan God bewys. En dit sal hulle aan julle doen, omdat hulle die Vader nie ken nie en My ook nie” (Joh. 16:2-3). Dit is die bittere, antichristelike gevolge wat intree as mense nie waarlik vir God die Vader ken nie.

Jesus se dissipels het Hom egter as die Messias erken en gedien. Hulle het ook geweet dat Hy nie net ‘n profeet is nie, maar God die Seun. Paulus het oor die groot omvang van die openbaring van God die Va­der deur God die Seun gesê: “In Hom woon al die vol­heid van die Godheid liggaamlik” (Kol. 2:9). Jesus is as Here en God aangespreek. In sy brief skryf Petrus van “onse God en Saligmaker, Jesus Christus” (2 Pet. 1:1). Johannes sê: “Ons is in die Waaragtige... Jesus Christus. Hy is die waaragtige God en die ewige lewe” (1 Joh. 5:20). Elke knie sal buig en elke tong bely dat Jesus Christuis die Here is tot heerlikheid van God die Vader (Fil. 2:10-11).

Die kennis van God die Vader gaan dus saam met kennis van God die Seun, omdat die Seun die Vader aan ons openbaar. Jesus het aan sy volgelinge gesê: “Ek is die lig van die wêreld; wie My volg, sal sekerlik nie in die duisternis wandel nie, maar sal die lig van die lewe hê… As julle in my woord bly, is julle waarlik my dissipels. En julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vrymaak… As die Seun julle dan vrygemaak het, sal julle waarlik vry wees… Ek en die Vader is een” (Joh. 8:12, 31-32, 36; 10:30).

Die ongelowige Jode wou Jesus stenig omdat Hy gesê het dat Hy en die Vader een is. Hulle het ook vir Hom gesê dat die groot beswaar teen Hom die feit is dat Hy wat ‘n mens was, Homself God gemaak het (Joh. 10:31-33). Jesus het hulle dwalings regstreeks aan hulle onkunde toegeskryf: “Julle dwaal omdat julle die Skrifte nie ken nie en ook nie die krag van God nie” (Matt. 22:29). ‘n Gebrekkige kennis van die Vader en van sy Woord, lei noodwendig ook tot ‘n gebrekkige kennis van sy Seun.

Hierdie gebrek aan kennis was ‘n eeue-oue probleem in Israel. Neem die volgende uitsprake van twee profete in ag: “Israel het geen kennis nie, my volk verstaan nie… Wee die sondige nasie… wat verderflik handel! Hulle het die Here verlaat, die Heilige van Israel verag, hulle het agtertoe weggedraai: (Jes. 1:3-4). “Daar is geen trou en geen liefde en geen kennis van God in die land nie… My volk gaan te gronde weens gebrek aan kennis; omdat jý die kennis verwerp het, sal Ek jou verwerp” (Hos. 4:1, 6).

Die Kerk van Christus moet ag slaan op hierdie ernstige aantygings wat teen Israel gemaak is, sodat ons nie ook die slagoffers van onkunde word nie. As ons die Here en sy Woord nie goed ken nie, dan wandel ons in geestelike duisternis en begin om te sondig. In 1 Korinthiërs 15:34 maan Paulus ons tot nugtere optrede in die lig van God se Woord: “Wees nugter op die regte manier en sondig nie, want sommige het geen kennis van God nie. Ek sê dit tot julle beskaming.” Gaan ons nie dalk ook geestelik ten gronde weens ‘n gebrek aan kennis nie? Sonder genoegsame kennis van God se geregtigheid werk mense hulle eie geregtigheid uit.

Paulus bid die Efésiërs toe “dat die God van onse Here Jesus Christus, die Vader van die heerlikheid, aan julle die Gees van wysheid en openbaring in kennis van Hom mag gee, verligte oë van julle verstand” (Ef. 1:17-18). As ons God en sy Woord ken, dan funksioneer ons verstand ook reg om dinge in die lig van God se Woord te kan verstaan en te beoordeel. Toenemende kennis sal ook tot toenemende godsvrug in ons lewe lei. Die Kolossense word toegebid: “dat julle vervul mag word met die kennis van sy wil in alle wysheid en geestelike insig, sodat julle waardig voor die Here mag wandel om Hom in alles te behaag en julle in elke goeie wek vrug mag dra en in die kennis van God mag groei” (Kol. 1:9-10). Groei jy in die kennis van God, in wie alle skatte van wysheid en kennis verborge is? (Kol. 2:3).

Petrus bid die gelowiges ook die ervaring van vermeerderde kennis toe: “Mag genade en vrede vir julle vermeerder word deur die kennis van God en Jesus, onse Here!” (2 Pet. 1:2). Hy sluit sy brief met hierdie selfde gedagte af: “Maar julle moet toeneem in die genade en kennis van onse Here en Saligmaker, Jesus Christus” (2 Pet. 3:18). Dit is ‘n opdrag waaraan ons uitvoering moet gee. Dit gaan iets van ons verg, want ‘n toename in kennis gaan met gedissiplineerde en volgehoue Bybelstudie gepaard, asook met ‘n toename in heiligheid en toewyding aan die Here.

Akademiese kennis alleen is nie genoeg nie, want ons moet in genade én kennis toeneem. Daar moet nie net ‘n verbreding van ons verstandelike kennis van die Here en sy Woord wees nie, maar ook ‘n verdieping van ons geestelike ervaring deur die werk van die Heilige Gees. Hy is die Gees van die waarheid wat ons in die hele waarheid sal lei (Joh. 16:13) en ook sal herinner aan alles wat die Here Jesus gesê het (Joh. 14:26). Ons moet deur hertoewyding en ‘n dieper persoonlike aanvaarding van die Here en sy Woord seker maak dat ons ook geestelik deur ‘n toename in kennis verryk word, want kennis alleen maak opgeblase (1 Kor. 8:1).

Dit was die hoofdoel van Paulus om ‘n beter kennis van die Here Jesus op te doen, want daardeur kon hy tot ‘n groter mate ‘n deelgenoot aan die dood en opstandingslewe van Jesus word. Paulus het besef dat ‘n mens ‘n prys moet betaal om hierdie kennis en dieper geestelike ervaring te kon verkry. Jy moet sterf vir die begeerlikhede van die wêreld. “Ja waarlik, ek ag ook alles skade om die uitnemendheid van die kennis van Christus Jesus, my Here, ter wille van wie ek alles prysgegee het… om Christus as wins te verkry… sodat ek Hom kan ken en die krag van sy opstanding en die gemeenskap aan sy lyde terwyl ek aan sy dood gelykvormig word” (Fil. 3:8-10).

Dit moet die groot dryfkrag in ‘n Christen se lewe wees: “…totdat ons almal kom tot die eenheid van die geloof en van die kennis van die Seun van God, tot ‘n volwasse man, tot die mate van die volle grootte van Christus; sodat ons nie meer kinders sou wees nie wat soos golwe geslinger en heen en weer gedryf word deur elke wind van lering” (Ef. 4:13-14).

As ons die opstandingslewe en oorwinningskrag van Jesus deelagtig geword het, en waarlik vervul is met die kennis van sy wil, dan sal ons sy lof oral verkondig. “Maar God sy dank wat ons altyd laat triomfeer in Christus en wat die reuk van sy kennis deur ons oral versprei” (2 Kor. 2:14).

Wat is die teendeel van hierdie situasie? Wanneer die kennis van God ontbreek, dan lei dit tot sonde, ongeregtigheid en die verwerping van die Vader en die Seun. Sodoende word die pad vir die aanvaarding van ‘n valse God en ‘n valse Christus geopen, wat op godsdienstige leuens en misleiding gebaseer is: “Wie is die leuenaar, behalwe hy wat ontken dat Jesus die Christus is? Dit is die Antichris wat die Vader en die Seun loën. Elkeen wat die Seun loën, het ook nie die Vader nie” (1 Joh. 2:22-23).

Die Here Jesus het gewaarsku dat misleiding van hierdie aard in die eindtyd geweldig sal toeneem: “Pas op dat niemand julle mislei nie. Want baie sal onder my Naam kom en sê: Ek is die Christus! en hulle sal baie mense mislei” (Matt. 24:4-5). Dit is baie duidelik die doel van Satan om in die eindtyd die kennis van God, sy Woord en van Christus só te laat afneem en selfs heeltemal uit samelewings te laat verdwyn, dat die misleiding van ‘n valse God en ‘n valse Christus in die plek daarvan gevestig kan word. Die universele god van allle gelowe moet aanbid word, saam met die kosmiese christus van alle gelowe. Hierdie twee valse gode is die god van hierdie wêreld, Satan (2 Kor. 4:4), wat soos ‘n engel van die lig kom, asook die Antichris, deur wie hy sal regeer.

Voordat Satan en sy trawante wêreldwyd aanvaar kan word, moet die kennis van die Drie-enige God en sy Woord in die grootste kringe van menslike samelewings verdwyn. Regerings moet nie Christelike grondwette hê nie, maar sekulêre of multigodsdienstige grondwette. Skriflesing en Christelike gebede moet nie in staatsinstellings beoefen word nie. Christelike onderwys moet heeltemal uitgefaseer word sodat die jong geslag sonder die kennis van God kan opgroei en dus maklike slagoffers vir die wonderwerkende, kosmiese christus van alle gelowe sal wees. In die mediawêreld moet daar ook nie suiwer Christelike leerstellings en inligting aangebied word nie, maar in die plek daarvan ‘n openheid vir alle godsdienstige sienings gehandhaaf word.

Die gevolg hiervan is noodwendig ‘n groot en wêreldwye verskynsel van geestelike afvalligheid, sodat die leuens van Satan in die plek van die waarheid van God se Woord verkodnig kan word. “Maar die Gees sê uitdruklik dat in die laaste tye sommige van die geloof afvallig sal word en verleidende geeste en leringe van duiwels sal aanhang” (1 Tim. 4:1). Ons leef nou in hierdie tyd en sal as ‘n saak van groot erns moet seker maak dat die kennis van God nie in ons eie lewens en dié van ons ‘n kinders ‘n verdwynende verskynsel is nie.

Volgens die Bybel is dit ‘n voldonge feit dat grootskaalse geestelike afvalligheid en die gevolglike wêreldwye aanvaarding en navolging van die Antichris inderdaad sal gebeur. In die boek Openbaring sê Johannes: “En die hele wêreld het verwonderd agter die dier aan gegaan. En hulle het die draak aanbid wat die dier mag gegee het, en die dier aanbid en gesê: Wie is aan die dier gelyk?” (Op. 13:3-4). Gelukkig sal daar ook ‘n klein minderheid wees wat die dier sal oorwin deur die bloed van die Lam en die woord van hulle getuienis (Op. 12:11).

Wat gaan jy doen om deur die Here Jesus voor sy regterstoel getrou bevind te word? Alhoewel die ware dissipels van Christus ‘n relatief klein groepie met min invloed en bedingingsmag in die samelewing is, sal die Here hulle deurdra as hulle end-uit weier om enige kompromie met die wêreld te maak. Hy sal vir hulle sê: “Kyk, Ek het voor jou ‘n geopende deur gegee, en niemand kan dit sluit nie, want jy het min krag en jy het my woord bewaar en my Naam nie verloën nie” (Op. 3:8).

In Suid-Afrika word die Woord van die Here van staatsweë af nie meer erken, aangemoedig en bestudeer nie. Ouers sal self hierdie plig ten opsigte van hulle kinders moet aanvaar. Die geestelike verval van die eindtyd gaan egter nog veel verder. Daar is selfs baie teoloë in Suid-Afrika (soos ook in die res van die wêreld) wat afgesien van die verwerping van die Bybel as die geïnspireerde Woord van God, ook die Here Jesus se maagdelike geboorte en Godheid loën. Al hierdie dinge gaan uiteindelik veroorsaak dat Suid-Afrika ook navolgers van die valse Christus sal word. Dit sal ‘n wêreldwye verskynsel wees, want Openbaring 13:7 sê die volgende oor die wêreldregering van die Antichris: “…en aan hom is mag gegee oor elke stam en taal en nasie.”

In ‘n tyd soos hierdie is dit die plig van elke wedergebore kind van die Here om toe te sien dat die kennis van God en sy Woord ten minste in sy eie lewe en in sy gesin se lewe op ‘n hoë vlak gehandhaaf word. Hiervandaan moet ons die reuk van sy kennis oral versprei. Gebruik elke moontlike geleentheid vir hierdie doel.

Met die oog op die uitvoering van hierdie groot en belangrike taak gaan ons in dié program tien boodskappe oor die attribute, eienskappe en werke van God aanbied. Hierdie boodskap oor die kennis van God was die eerste een in die reeks. Hierna volg boodskappe oor God se Seun, God se beeld, God se gedagtes, God se wil, God se liefde, God se Woord, God se toorn, God se regering en God se raadsplan. Mag die kennis van die Here, en ook die toewyding aan Hom en sy Woord, hierdeur in ons lewens bevorder word.