Program 30: Sonde

Een van die uitstaande kenmerke van die eindtyd is dat daar wreldwyd n sondekultuur ontstaan as voorbereiding vir die koms van die Antichris, wat die mens van sonde is. Paulus s in 2 Thessalonicense 2:3: Want eers moet die afval kom en die mens van sonde geopenbaar word.

As gevolg van die toenemende geestelike en morele verval in die wreld, is Christene ook besig om hulle standaarde afwaarts aan te pas. Sommige leef totaal permissief en wrelds, maar noem hulleself nogtans Christene. Daar is van hulle wat selfs buite-egtelike verhoudings het, drink, dobbel, lieg en bedrieg, en nogtans Sondag op die kerkbanke sit en dink hulle gaan hemel toe. Hulle het net n gedaante van godsaligheid omdat sonde die hoofkenmerk van hulle lewe is. Hoewel die samelewing sulke sondige kerkgangers as gelowiges kondoneer, s die Bybel dat hulle die koninkryk van God nie sal sien nie: Moenie dwaal nie! Geen hoereerders of afgodedienaars of egbrekers of wellustelinge of sodomiete of diewe of gierigaards of dronkaards of kwaadsprekers of rowers sal die koninkryk van God berwe nie. En dit was sommige van julle; maar julle het jul laat afwas, maar julle is geheilig, maar julle is geregverdig in die Naam van die Here Jesus en deur die Gees van onse God (1 Kor. 6:10-11).

In sy boek Sin, and where to go with evil habits, s eerw. W.F. Burton onder meer die volgende:

Die sondeprobleem is die ernstigste probleem in die wreld. Wat is die oorsaak daarvan dat ons ganse samelewing deur haat, grootskaalse moorde en die verval van die jong geslag na misdadigheid gekenmerk word? Dit is sonde. Waarom gaan misleide en radelose mense met hulle probleme van die een sielkundige berader na die ander en bestee al hulle geld sonder om n oplossing te kry? Dit is sonde.

Sonde vernietig mense se lewens. Dit hits een mens teen die ander aan, en ook nasies teen mekaar, sodat hulle mekaar aan die keel gryp en probeer uitwis. Steeds word daar meer vernietigende wapens vervaardig. Dit is sonde wat al die menslike pyn en lyding veroorsaak en van die lewe een groot stryd op aarde maak. Wat is sonde?

       Sonde is n oortreding van n bekende wet van God dit sluit morele n geestelike wette in (1 Joh. 3:4).

       Sonde is om te weet wat reg is en dit nie te doen nie, of om te weet wat verkeerd is en dit nie te vermy nie (Jak. 4:17).

       n Selfgerigte, vleeslike lewe en die veragting van ander mense is sonde (Gal. 5:16-21; Spr. 14:21).

       Ydele gesprekke is sonde (Spr. 10:19, 1 Kor. 15:33).

       Ongeloof in God se Woord is die uitstaande sonde van hierdie eeu (Rom. 14:23).

Die tien gebooie is die kernagtigste uiteensetting van wat God van ons verwag, asook van ons pligte teenoor God n ons medemens. Hoewel ons verstandelik tot die regverdigheid van hierdie wette instem, vind ons dit onmoontlik om dit sonder die hulp van n krag buite onsself te kan onderhou. Trouens, in 2 Korinthirs 3:9 word die wet n bediening van veroordeling genoem, omdat dit ons leer wat reg is sonder om ons die krag te gee om dit te kan onderhou.

Elkeen van ons is met sonde besmet. Dit is ingebore in ons. Sonde is die mees knaende en afskuwelikste van alle probleme. Dit is n ketting wat ons nie kan breek nie, en n vloek waaruit ons in ons eie krag nie kan ontsnap nie. Dit is waarom God sy Seun gestuur het om vir ons sondes te sterf, sodat ons deur Hom van die heerskappy van die sonde verlos kan word.

Ons sielkundige en antropologiese vriende kan sonde agter allerlei vae, pseudo-wetenskaplike terme en goed klinkende drogredes verberg. Hulle kan s dat dit anti-sosiale gedrag is, oorgelewerde volkstradisies of die manifestasie van n oergedrag wat in die mens se psige vasgel is. Hulle kan verskonings daarvoor maak, dit weg verduidelik en maak of dit nie bestaan nie. Die gewete wat die mens aankla, kan toegesmeer of doodgeskroei word, maar die feit van sonde bly steeds bestaan. Sonde kan net so min deur sielkunde uitgeskakel word as wat n vliegtuig met n ertjieblaser (pea-shooter) afgeskiet kan word.

Is daar geen sonde nie? As dt so is, kan mens net sowel redeneer dat daar geen nag n die dag is, geen winter n die somer, geen pyn, geen sorge en geen verkeerde dinge nie. Sonde is die mees klaarblyklike en voor-die-hand-liggende verskynsel op aarde. In verskeie van die statte in die Kongo was ek die eerste blanke man wat ooit daar besoek afgel het. In plaas daarvan om vir die mense te begin preek, het ek eers hulle vertroue gewen deur met hulle te gesels. Selfs in berugte kannibaalgemeenskappe het ek gevind dat hulle die duidelikste begrip het van wat reg en verkeerd is. Hulle het nie slegs growwe sondes soos diefstal, leuens, dronkenskap, owerspel en moord veroordeel nie, maar ook sulke dinge soos hoogmoed, wraaksug, humeurigheid, misleiding, luiheid en gierigheid. Hoewel hulle nog nooit tevore n sendeling gesien het nie, het hulle n gewete gehad wat vir hulle ges het wat reg en verkeerd is.

God het net een manier bepaal waarop daar met sonde gewerk kan word, en dit is deur die Here Jesus Christus. Daar is geen ander manier nie: "...en jy moet Hom Jesus noem, want dit is Hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos" (Matt. 1:21). "En die saligheid is in niemand anders nie, want daar is ook geen ander naam onder die hemel wat onder die mense gegee is, waardeur ons gered moet word nie" (Hand. 4:12).

Ek het gesien hoedat duisende mense van immoraliteit, verborge onsedelikheid, begeerlikheid, dronkenskap, n slegte humeur en dwelmverslawing [insluitende tabak] verlos word. Ek het gesien hoedat hulle nuwe skepsele in Christus word (2 Kor. 5:17). Ek het gesien hoedat hele gesinne in die Kongo gered word.

Die evangelie van Jesus Christus kan die laagste, mees gevalle en vuilste slaaf van die sonde bereik, sy bande breek en hom vry maak. Dit verleen aan hom ook die krag om die sonde te oorkom waardeur hy al die jare gebind is, en maak van hom of haar n skoon, gelukkige en ordentlike lid van die gemeenskap n krag ten goede vir God n die samelewing.

As mense maar net wil besef dat hulle nie die meesters van hulle eie lotgevalle is nie! Hulle word deur sonde oorheers en het behoefte om verlos te word en onder die heerskappy van God te leef!

n Russiese ates het eenkeer vir my ges: Burton, ek het dikwels ges dat ek nooit sal erken dat daar n mag bokant my is wat sterker as ek is nie. Nou s die dokter vir my dat as ek nie ophou rook nie, dit verby met my is. Ek is n gedoemde man, en ek moet erken dat daardie klein sigaretjie my baas is. Ek kan nie ophou nie. Ek sal maar moet aanhou rook, ten spyte daarvan dat dit besig is om my dood te maak. As daardie man maar net sy probleem aan die gekruisigde en verrese Christus oorgegee het, sou hy daar en dan verlossing gekry het. (Tot sover die gedagtes van eerw. Burton).

Omdat baie Christene die slagoffers van hulle eie sondige gewoontes word, en dikwels erg daardeur getraumatiseer word, soek sommige van hulle naarstiglik na oplossings daarvoor. Daar is gewoonlik ook genoeg misleiers beskikbaar om verkeerde metodes toe te pas, deur bv. vloeke te verbreek of demone uit Christene te dryf! Daar is verskeie Christelike bedienings wat hulleself hiermee besig hou, maar dit bied nie blywende oplossings vir mense wat in sondeprobleme vasgevang is nie.

Die groot probleem wat die meeste Christene het, is beslis nie demone of onverbreekte vloeke nie, maar n gebrek aan heiligmaking. Die ou, sondige natuur is nog nie gekruisig nie, en dit is die oorsaak van sonde en wreldsgesindheid in hulle lewe. Ons het nodig om duidelik oor hierdie probleem onderrig te word indien ons oorwinnende Christelike lewens in die krag van die Heilige Gees wil lei. Die res van hierdie boodskap bestaan uit n hoofstuk, gelykvormigheid aan die dood van Christus, wat in Andrew Murray se boek Soos Christus verskyn het:

Want as ons met Hom saamgegroei het deur die gelykvormigheid aan sy dood, sal ons dit tog ook wees deur di aan sy opstanding Want die dood wat Hy gesterf het, het Hy vir die sonde eens en vir altyd gesterwe So moet julle ook reken dat julle wel vir die sonde dood is, maar lewend is vir God in Christus Jesus, onse Here (Rom. 6: 5, 10, 11).

Ons het ons redding aan die dood van Christus te danke. Hoe beter ons die betekenis van sy dood verstaan, hoe ryker sal ons ondervinding van die krag daarvan wees. In Romeine 6 word ons geleer wat dit is om een met Christus in die gelykvormigheid aan sy dood te wees. Laat elkeen wat werklik begeer om in sy lewe soos Christus te wees, daarna streef om te weet wat die gelykvormigheid aan sy dood beteken.

Christus het n dubbele werk gehad om op aarde te volbring. Die een was om ons geregtigheid uit te werk. Die ander was om vir ons lewe te verkry. Wanneer die Bybel van die eerste deel van hierdie werk praat, gebruik dit die uitdrukking: Christus het vir ons sonde gesterf (1 Kor. 15:3; Christ died for our sins.). Hy het ons sonde op Homself geneem en die straf daarvoor betaal. Hierdeur het Hy versoening gedoen en vir ons n geregtigheid bewerk waardeur ons voor God kan staan.

Wanneer die Bybel van die tweede deel van sy werk praat, gebruik dit die uitdrukking: Hy het vir die sonde gesterf (Rom. 6:10; Christ died to sin). Daar is n duidelike onderskeid tussen die twee stellings. Om vir (as gevolg van) ons sonde te sterf, dui op n regterlike verhouding tussen Christus en sonde. God het ons sonde op Hom gel, en deur sy dood is versoening vir ons sonde voor God gedoen. Om vir (met betrekking tot) die sonde te sterf, verwys na n persoonlike verhouding wat deur sy dood verbreek is; die verband waarin Hy teenoor sonde gestaan het, het totaal verdwyn. Gedurende sy lewe het sonde groot mag gehad om stryd en lyding vir Hom mee te bring. Sy dood het dit alles beindig. Sonde het daarna geen mag gehad om Hom te versoek of leed aan te doen nie. Hy was buite die bereik daarvan. Sy dood het totale skeiding tussen Hom en sonde gebring. Christus het vir die sonde gesterf.

Soos Christus, het die gelowige ook vir die sonde gesterf hy is een met Hom in die gelykvormigheid aan sy dood. Die kennis dat Christus vir ons sonde gesterf het om versoening te bewerk, is noodsaaklik vir ons regverdigmaking. So ook is die kennis dat Christus en ons saam met Hom in die gelykvormigheid aan sy dood vir (met betrekking tot) die sonde gesterf het, noodsaaklik vir ons heiligmaking. Laat ons probeer om dit te verstaan.

Dit was as die tweede Adam dat Christus gesterf het. Ons het met die eerste Adam saamgegroei deur die gelykvormigheid aan sy dood. Hy het geestelik gesterf, en ons saam met hom, en die krag van sy dood werk in ons. Ons het in die ware sin van die woord in hom gesterf, so seker as wat hy self gesterf het. Ons verstaan dit. Op n soortgelyke wyse het ons ook met Christus saamgegroei in die gelykvormigheid aan sy dood: Hy het vir die sonde gesterf, en ons saam met Hom. Nou werk die krag van sy dood in ons. Ons is inderdaad dood vir die sonde, so seker as wat Hy self is.

Deur ons eerste geboorte het ons deelgenote aan Adam se dood geword. Deur ons tweede geboorte het ons deelgenote aan die tweede Adam se dood geword. Elke gelowige wat vir Christus aanneem, word n deelgenoot in die krag van sy dood, en is dood vir sonde. n Gelowige kan egter onkundig wees oor baie van wat hy verkry het. Tydens hulle bekering is baie gelowiges s bewus van Christus se dood vir hulle sonde as n daad van regverdigmaking, dat hulle nalaat om die betekenis daarvan te probeer verstaan dat hulle in Hom dood vir sonde is. Dit is eers wanneer hulle die behoefte aan Christus vir hulle heiligmaking ervaar, dat die begeerte opgewek word om die gelykvormigheid aan sy dood te verstaan. Hulle vind dan die geheim van heiligmaking in die feit dat hulle, soos Christus, ook vir die sonde moet sterf.

Die Christen wat dit nie verstaan nie, dink altyd dat die sonde t sterk vir hom is, dat dit steeds mag oor hom het en dat hy dit soms moet gehoorsaam. Hy dink egter net so omdat hy nie weet dat hy, soos Christus, dood vir die sonde is nie. As hy maar net geglo en verstaan het wat dit beteken, sou sy gevolgtrekking gewees het: Christus het vir die sonde gesterf. Sonde het niks meer met Hom te doen nie. Tydens sy lewe en dood het sonde wl mag oor Hom gehad. Dit was sonde wat die lyding van die kruis en die vernedering van die graf oor Hom gebring het. Hy is egter dood vir die sonde. Dit het alle aanspraak op Hom verloor, en Hy is volkome en vir ewig van die mag daarvan bevry. Dit geld ook vir my as n gelowige. Die nuwe lewe wat in my is, is die lewe van Christus uit sy dood, n lewe wat uit die dood voortgekom het, n lewe wat geheel en al dood vir die sonde is. Die gelowige, as n nuwe skepsel in Christus Jesus, kan roem en s: Soos Christus, is ek dood vir die sonde. Sonde het hoegenaamd geen reg of mag oor my nie. Ek is daarvan bevry, daarom hoef ek nie te sondig nie.

Indien die gelowige ng sondig, is dit omdat hy nie sy voorreg gebruik om te leef soos iemand wat dood vir die sonde is nie. As gevolg van onkunde, n gebrek aan waaksaamheid, of ongeloof vergeet hy die betekenis en krag van sy gelykvormigheid aan Christus se dood, en sondig dan weer. Indien hy egter n vaste geloof het in wat sy deelname aan Christus se dood beteken, het hy die krag om sonde te oorkom. Hy verstaan duidelik dat daar nie ges word: sonde is dood nie. Nee, sonde is nie dood nie. Die sonde leef nog en werk deur die vlees; maar hy is self vir die sonde dood en lewend vir God. Sonde kan dus nie vir n enkele oomblik sonder die gelowige se toestemming mag oor hom h nie. Indien hy sondig, is dit omdat hy homself daaraan onderwerp en dit toelaat om oor hom te heers.

Geliefde Christen wat daarna streef om soos Christus te wees, neem die gelykvormigheid aan sy dood as een van die heerlikste dele van die lewe wat jy lei. Neem dit ten eerste in die geloof aan. Glo dat jy waarlik dood vir die sonde is. Laat dit n afgehandelde saak wees. Die Here s dit aan elkeen van sy kinders, selfs die swakste onder hulle. Bely dit ook voor Hom: Soos Christus is ek dood vir die sonde. Moenie bang wees om dit te s nie; dit is die waarheid. Vra die Heilige Gees om jou geloof te versterk oor hierdie deel van jou eenheid met Christus, sodat dit nie alleen n leerstelling sal bly nie, maar goddelike krag en waarheid wat in jou werksaam is.

Probeer om n dieper begrip te verkry van wat dit beteken om te leef soos iemand wat dood vir die sonde is; as een wat, deur te sterwe, van die heerskappy daarvan bevry is en nou in die nuwe lewe deur Jesus Christus daaroor kan heers. Dan sal die gelykvormigheid aan sy dood toenemend in jou werksaam wees terwyl Christus se dood sy volle krag in jou hele lewenswandel sal openbaar (kyk Fil. 3).

Daar is twee dinge wat baie belangrik is om die volle voordeel van die gelykvormigheid aan Christus se dood te kan geniet. Die een is die verpligting waaronder dit jou plaas: Ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog daarin lewe? (Rom. 6:2). Poog om die dieper waarheid van die dood van Christus waarin jy gedoop is, te begryp en te handhaaf. Beskou jouself as dood, en gevolglik bevry van die mag van sonde. Of weet julle nie dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie? (Rom. 6:3). Laat die Heilige Gees jou voortdurend dieper in sy dood doop, totdat die krag van God se Woord dood vir sonde tot by die volle gelykvormigheid aan Christus se dood in jou hele lewenswandel sigbaar is.

Die ander les is dit: Die gelykvormigheid aan Christus se dood is nie net n plig nie, maar n krag. O Christen wat begeer om soos Christus te wees, as daar een ding is wat jy bo alles nodig het, is dit om die uitnemende grootheid van die krag van God te ken wat in jou werk. Dit was in hierdie goddelike krag dat Christus in sy dood met die magte van die hel geworstel en hulle oorwin het. Jy is n deelgenoot van Christus in sy dood, en deel ook die krag waardeur Hy oorwin het. Gee jouself met blydskap en geloof oor om dieper in die gelykvormigheid aan Christus se dood ingelei te word. Dan sal jy nie anders kan as om soos Hy te word nie.

Gebed: O my Here, hoe min het ek u genade verstaan. Ek het dikwels die woorde gelees: saamgegroei deur die gelykvormigheid aan sy dood, en gesien dat soos wat U vir die sonde gesterf het, dit van u gelowige volgelinge verwag word: so moet julle ook doen. Maar ek het nie die krag daarvan verstaan nie. Omdat ek nie die gelykvormigheid aan u dood geken het nie, het ek nie geweet dat ek van die mag van die sonde bevry was en as n oorwinnaar daaroor kon heers nie. Here, U bied n wonderlike moontlikheid aan my. Die persoon wat in die geloof die gelykvormigheid aan u dood aanvaar, en homself ooreenkomstig u Woord as dood vir die sonde beskou, sal nie deur die sonde oorheers word nie. Hy het die krag om vir God te lewe. Mag die Heilige Gees hierdie waarheid meer volkome aan my openbaar. Ek wil u Woord in eenvoudige geloof aanneem, asook die posisie wat U aan my toeken as een wat in U dood vir die sonde is. Here, in U is ek dood vir die sonde. Leer my om in die geloof aan U vas te hou totdat my hele lewe n bewys daarvan is. O Here, vat my en bewaar my in eenheid met Uself sodat ek, terwyl ek in U bly, die dood vir sonde en die lewe vir God in U kan vind. Amen.