Program 23: Morele Verdorwenheid van die Laaste Dae

Die Bybel stel dit duidelik dat daar in die eindtyd n omvangryke en diepgaande proses van verval sal plaasvind. Die kennis sal toeneem, maar moreel en godsdienstig sal daar wreldwyd n vorm van moderne barbarisme ontstaan. Die Bybel noem verskeie simptome van die eindtydse vervalproses:

Maar weet dit, dat daar in die laaste dae swaar tye sal kom. Want die mense sal liefhebbers van hulleself wees, geldgieriges, grootpraters, trotsaards, lasteraars, ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar, onheilig, sonder natuurlike liefde, onversoenlik, kwaadsprekers, bandeloos, wreed, sonder liefde vir die goeie, verraaiers, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God; mense wat n gedaante van godsaligheid het, maar die krag daarvan verlon het. Keer jou ook van hierdie mense af (2 Tim. 3:1-5).

Toestande in die wreld sal gevaarlik en boos wees. Misdaad, anargie en wanorde sal hoogty vier, en niemand sal meer veilig en gelukkig voel nie. Die inherente boosheid van die mens se gevalle, sonde-geneigde natuur sal tot sy volle openbaring kom. Die dun lagie aangeplakte beskaafdheid en norme van ordentlikheid sal afval, en almal sal onbelemmerd uiting aan hulle hartstogte, sondige neigings en welluste gee. Boosheid sal gaandeweg heeltemal die oorhand kry soos in die dae van Noag en Lot. Dit sal baie moeilik wees om in s n samelewing te leef en die Here te dien. Die volgende is die simptome van verval:

Liefhebbers van hulleself

Selfliefde l aan die wortel van n mens se weerstand teen God. As jy jouself liefhet, dan het jy ook die wreld lief, jy begeer wreldse dinge en bevorder jou posisie in die wreld; gevolglik word jy net soos hierdie bose wreld. As jy die Here wil dien, moet jy jouself verlon en kruisig en Hom met jou hele hart liefh. Sy agape liefde sal dan deur die Heilige Gees in jou hart uitgestort word. Dit is n onselfsugtige liefde wat sag en vergewensgesind is, en na andere uitreik. Wanneer di liefde baie skaars in die wreld word, soos nou, het almal net n selfsugtige en begeerlike liefde. Mense word dan afgunstig en jaloers op mekaar, en hieruit vloei openlike haat voort.

Geldgierigheid

Die Bybel stel dit duidelik dat geldgierigheid die wortel van alle euwels is (1 Tim. 6:10). Die geldgod word Mammon genoem, en Jesus s dat ons nie vir Mammon n die Here gelyktydig kan dien nie (Luk. 16:13). Mammon bind jou aan hierdie wreld en sy begeerlikhede vas. Hy wil h dat geld en aardse besittings die belangrikste prioriteit in jou lewe moet word. Jy moenie vergenoegd met jou omstandighede wees nie, en altyd na meer streef. In jou koorsagtige gejaag na rykdom loop jy dan die ewige rykdomme van die Here mis: Want wat baat dit n mens as hy die hele wreld win, maar aan sy siel skade ly? Of wat sal n mens gee as losprys vir sy siel? (Matt. 16:26). Dit is selfliefde en liefde vir die wreld wat mens tot hierdie absurde uiterstes van materialisme en geestelike selfvernietiging dryf.

Grootpraters

In die sondige gewoonte van grootpraat speel selfliefde ook n groot rol. Dit spruit uit n totale ingesteldheid op jouself. Jy is die beste, die mooiste en die oulikste, en almal moet jou hiervoor bewonder. Jy oorheers altyd gesprekke met jou grootpratery waarin die aandag net op jouself gevestig word. Dit tas jou ego aan om die tweede plek in te neem. Lucifer het as gevolg van hoogmoed en grootpraat tot n val gekom toe hy homself in die hemel ten koste van God probeer verhoog het. Hy het nie meer die eer en belange van die Here gesoek nie, maar sy eie eer en die bevordering van sy eie posisie. Dit het tot bose karaktertrekke soos jaloesie, afguns, haat en wraaksugtigheid aanleiding gegee. In die eindtyd sal mense ook net in hulleself roem en die Here uit hulle lewens sluit Hy sal n sekondre rol vervul.

Trotsaards

Iemand wat homself liefhet en graag grootpraat, doen dit omdat hy trots op homself is. Dit is egter n aanstootlike vorm van trots, omdat hy dink dat hy beter as andere is. n Trotse persoon dink dat hy niemand nodig het om besluite vir hom te neem en beheer oor hom uit te oefen nie. Hy is tot alles in staat en kan na sy eie belange omsien. Hy het God ook nie in sy lewe nodig nie, omdat hy net op homself en sy eie vermons staat maak. Hierdie gesindheid, saam met die algemene verwerping van gesag, sal n oorheersende kenmerk in die eindtyd wees.

Lasteraars

n Persoon wat vol van homself is, tree arrogant en eiesinnig op. Hy minag en beledig doelbewustelik alle hor gesagspersone, om daardeur die aandag op sy eie belangrikheid te vestig. Hy vloek nie net maklik ander mense nie, maar belaster ook die heilige Naam van die Here deur dit op n roekelose wyse as n skelwoord te gebruik. Deur sy optrede en woorde onteer en verwerp die lasteraar die Here op verskillende maniere. Sodoende openbaar hy die boosheid van sy eie onheilige en liefdelose hart. Die wydverspreide, ydele gebruik van die Here se Naam in ons samelewing, en veral ook op TV, is 'n konkrete bewys van die inherente goddeloosheid van hierdie samelewing en sy leiers. Diegene wat die mag het om iets aan die saak te doen, doen net eenvoudig niks om dit te keer nie. Hulle is tevrede om met die stroom af te dryf.

Ongehoorsaam aan hulle ouers

Die gevalle mens neig altyd na anargisme en die verwerping van gesag. Wanneer God se gesag nie erken word nie, en kinders word nie geleer om die Here te vrees nie, dan verwerp hulle maklik die gesag van hulle ouers, onderwysers en ander gesagspersone in die kerk en die samelewing. Hulle word dan rebelle wat net doen wat hulle wil. Die Verenigde Nasies se handves vir kinderregte maak dit selfs vir kinders moontlik om hul ouers aan te kla indien die ouers hulle tugtig, dissiplineer en sekere vryhede aan hulle onts. Wat gaan sulke rebelle doen as hulle volwasse is en steeds nie gesag wil aanvaar nie? Hulle sal navolgers van die mens van sonde wees, die groot anargis, die Antichris, wat in n absolute sin God se gesag sal uitdaag en verwerp.

Ondankbaar

n Selfgesentreerde sondaar kyk altyd net na sy eie behoeftes en is diep onder die indruk van sy verontregting in die samelewing. Almal skuld hom iets, ook die Here, en wanneer hy dit ontvang, toon hy geen dankbaarheid daarvoor nie; hy eis eerder nog meer. Van die tien melaatses wat deur die Here Jesus genees is, het net een, n Samaritaan, omgedraai om God te dank en te prys vir die gawe van genesing wat hy ontvang het (Luk. 17:11-19). Die ander het gekry wat hulle wou h, en het geen dankbaarheid getoon nie. In die eindtyd sal die meeste mense net eise stel en inpalm, en glad nie dankbaar wees oor wat hulle ontvang nie. Wanneer aan hulle eise toegegee word, sal n nuwe reeks eise gestel word. Uit hierdie oogpunt sal selfs die Antichris dit moeilik vind om sy goddelose en ondankbare volgelinge gelukkig te hou.

Onheilig

Deur onheiligheid word n goddelose lewenswyse met sy kenmerkende vuil en onrein gewoontes aangedui. Om heilig aan die Here te wees, beteken om afgesonder vir sy diens te wees, asook vervul met sy Gees van heiligheid. n Onheilige persoon wend homself van die Here af, doen bewustelik verkeerde dinge en verval in n sondige lewenswyse. Die Bybel waarsku ons hierteen: Laat niemand n hoereerder wees nie, of n onheilige soos Esau (Heb. 12:16). Onreinheid, sedeloosheid, pornografie, dronkenskap, vuil gesprekke en baie ander vorms van onheiligheid is die gevolg van die verwerping van God en sy morele en sedelike norme. Dit is een van die kenmerke van die eindtydse wreldgemeenskap.

Sonder natuurlike liefde

God het aan die mens n unieke natuur gegee, met bepaalde ingesteldhede en neigings. Hieronder is die liefde van n man vir n vrou, die liefde wat ouers vir hulle kinders het, asook liefde vir jou volk. Sondaars het dit ook, omdat hulle met dieselfde natuurlike eienskappe gebore word. Die duiwel werp egter alles in die stryd om hierdie ingesteldhede te verdraai of totaal uit te wis. Hoe meer vervalle n individu of n gemeenskap raak, des te meer slaag die duiwel in sy doel om n verwronge, sataniese natuur by mense te skep sodat hulle ooreenkomstig sy karakter kan optree. In plaas van n duidelike geslagsidentiteit, vestig hy n homoseksuele ingesteldheid by mense. Dit werk volgens Romeine 1:26-32 verdere morele verdorwenheid in die hand. Die natuurlike liefde wat ouers vir hulle kinders moet h, is ook in baie gevalle besig om te verdwyn. Kinders word afgeskeep, verwaarloos, mishandel en ook seksueel gemolesteer. Selfs nie eers klein babatjies word meer ontsien nie, omdat toordokters ges het dat Vigs genees sal word as die lyer gemeenskap met 'n maagd het, insluitende babas. Volksliefde is as gevolg van die antichristelike tydsgees n verdere verdwynende verskynsel. Baie mense heg nie meer aan hulle volksverband waarde nie en help eerder mee om die Antichris se Babiloniese wreldstaat te bou waarin daar geen grense tussen die nasies en volke sal wees nie.

Onversoenlik

Mense wat aanmatigend en arrogant is, is onversetlik en regverdig altyd hulleself in alle sake. Hulle laat hulle nie met God versoen deur Jesus Christus nie, omdat hulle nie bereid is om hulleself as sondaars te bestempel en hulle sondes te bely nie. Hulle is ook nie tot n versoening met hul medemens gene nie, tensy dit op hulle eie voorwaardes geskied. Dit is nie versoening nie, maar afpersing. Die Antichris sal ook verwag dat almal met hom versoen word deur hom onvoorwaardelik te erken, by hom in te skakel en hom te aanbid. Hy sal nie van een van sy eie standpunte afsien nie. Hy sal homself regverdig en sy standpunt sal die absolute norm wees. Hy self sal onversoenlik en onversetlik ten opsigte van andersdenkendes wees, en hulle vervolg.

Kwaadsprekers

Dit is die sondige gewoonte om kwaadwillige gerugte gegrond op die waarheid f op leuens oor ander mense te versprei, met die oog daarop om hulle in n slegte lig te stel en hulle geloofwaardigheid en integriteit af te breek. Skinderstories het al verwoestende gevolge in mense se lewens gehad. Die liefde bedek n saak wat vergewe is, en haal dit nooit weer op nie. Ou koeie word dus nie uit die sloot gegrawe nie. Selfs wanneer iemand n misstap begaan het of in n leuen leef, moet daardie persoon self weerl, bestraf of vermaan word. Hierdie probleme van hom of haar moet baie versigtig hanteer word, en slegs as dit absoluut noodsaaklik is, met diegene bespreek word wat belang daarby het. In die eindtyd is daar n onkeerbare neiging by baie mense om mekaar deur kwaadsprekery te ondermyn, in onguns te bring en te probeer vernietig.

Bandeloos

Namate mense geestelik verval, raak hulle in hul houdings en optrede toenemend permissief. Alle bande, rels, wette en morele norme word verwerp of verbreek.Tradisie, beskaafde standaarde en die openbare mening oor ordentlikheid word ook geminag. Geen raad word aanvaar nie, en alle pogings tot oorreding is nutteloos. Hulle bose harte word l hoe boser. Soos in die dae van Noag, raak hulle anargisties, neem die wet in eie hande en vul die aarde met geweld. Hierdie bandelose leefwyse en wettelose gedrag l die grondslag vir n sonde-kultuur en baan die weg vir die verskyning van die Antichris as die groot geweldenaar en die mens van sonde. Die einddoel met n bandelose leefwyse is om God se wette en gesag te verwerp en te probeer verbreek.

Wreed

n Mens wat nie met die liefde, vergewensgesindheid, meegevoel en innige tederheid van die Here Jesus vervul is nie, word koud, hard, wreed, ongenaakbaar en wraaksugtig. Geen genade word betoon nie, en alle pleidooie vir versoening en sagter optrede val op dowe ore. Vir sulke mense word geweld die belangrikste metode om hulle doel in die lewe te bereik. Onbeskaamde uitbuiting en afpersing, gewelddadige aanrandings, gewapende rooftogte, die wreedste behandeling van onskuldige slagoffers, die gebruik van martelmetodes, wreedheid teenoor kinders en diere, sabotasie en die vernietiging van eiendom is alles vorms van wreedheid wat in die eindtyd sterk na vore kom. Dit sal die basis vorm van die groot verdrukking se gewelds- en sondekultuur.

Sonder liefde vir die goeie

Wreedaards en tiranne is hartelose mense wat nie deur die nood van andere geraak word nie. Hulle het geen meegevoel met noodlydendes nie, en doen nie goeie werke soos barmhartigheidsdiens nie. Die versorging van siekes, gestremdes, bejaardes en werkloses is nie vir hulle n ho prioriteit nie. Alles wat goed en eerbaar is, sal uiteindelik by die agterdeur uitgegooi word. Die evangeliese Christene n die Jode kom al klaar agter dat daar in die antichristelike nuwe wreldorde wat nou gestalte kry, weinig regte en erkenning vir hulle fundamentele vorm van godsdiensbeoefening is. Die goeie nuus van die evangelie gaan toenemend, en tot die nadeel en ondergang van die wreld, verwerp word. Een van die grootste euwels hiervan is dat miljoene onskuldige kindertjies wat nog nie n eie oordeel het nie, godsdienstig mislei en van die goeie Herder weerhou word. Staatskole sal ook hierdie benadering volg deur Jesus uit te sluit.

Verraaiers

In die eindtyd sal mense wat mekaar onderkruip, verraai en in die rug steek, aan die orde van die dag wees. n Persoon se huisgenote, vriende en bure sal sy vyande wees. Selfs kinders sal hul ouers by die owerhede verraai. Baie Christene sal as gevolg hiervan in die groot verdrukking aan vervolging en martelaarskap oorgelewer word. Om iemand te verraai, impliseer die grootste moontlike huigelary. Jy moet jou as n vriend van n persoon voordoen, en dan verraad teen hom pleeg soos wat Judas Iskariot ten opsigte van Jesus gedoen het. Dikwels is daar omkoopgeld by verraad betrokke. Politieke leiers kan ook verraad teen hul volksgenote pleeg deur n hele land aan sy vyande uit te lewer. Dit is presies wat staatshoofde gaan doen wanneer hulle die beheer oor hulle lande aan die Antichris oordra (Op. 17:13).

Roekeloos

Wanneer n mens nie op die gevaartekens let nie, en sonder inagneming van die gevolge van jou dade daarmee voortgaan, tree jy roekeloos op. Daar is mense wat roekeloos met geld werk, en ten spyte van alle aanduidings dat hulle op bankrotskap en ellende afstuur, aanhou om geld te verkwis. n Roekelose motorbestuurder ignoreer alle padtekens, regulasies wat spoed beheer of wette wat dronkbestuur verbied, totdat hy homself n andere in n ongeluk dompel. Baie mense leef roekeloos deurdat hulle hulself aan gevaarlike siektes en besmetting deur virusse en kieme blootstel. Uit die oogpunt van Vigs alleen is alle owerspelers, hoereerders en homoseksualiste roekelose mense. Die grootste vorm van roekeloosheid is egter n sondaar wat alle waarskuwings verwerp terwyl hy volspoed op pad hel toe is. Hy stuur op ewige verwoesting en eindelose smarte in die vlamme van die hel af. Sondes wat op n roekelose en openlike wyse gedoen word, terwyl daar oor die moontlike gevolge daarvan gelag word, neem in die eindtyd toe.

Verwaand

Hoogmoed, trots en n geweldige ho dunk van jouself lei tot verwaandheid. Jy is die beste en almal moet dit weet. Hoe jy op andere trap en hulle minag, maak glad nie saak nie. As dit jou pas, sal jy vir iemand anders iets doen. As dit jou nie pas nie en jy kan geen persoonlike voordeel daaruit trek nie, is jy totaal ongenaakbaar. Die ryk man wat in die hel beland het, was vol van homself en sy rykdom, en het hom aan verwaandheid skuldig gemaak (Luk. 16:19). Hy het geweet dat hy en sy broers nie bekeerd was nie (Luk. 16:30), maar sy verwaandheid het hom daarvan weerhou om die knie voor die Here te buig en te erken dat hy n verloregaande sondaar was.

Meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God

Partytjies, vermaaklikheid en sport neem toenemend die plek van godsdiens in mense se lewens in. n Dag van speisale toewyding aan die Here het nie meer n plek op mense se kalender nie. Die Here word uitgesluit omdat ander dinge vir mense lekkerder en belangriker is.

n Gedaante van godsaligheid

Met al hierdie verval wat aan die orde van die dag is, hou baie mense nog n gedaante van godsaligheid in stand. Hulle handhaaf hul kerklidmaatskap en matig hulleself op grond van hul doop, aanneming, kerkbywoning, die gee van bydraes en n selfverklaarde goeie lewe die reg aan om Christene genoem te word. Dit is egter duidelik dat hulle die krag van die Christendom verlon het, nl. die wederbarende krag van die Heilige Gees wat n verlore sondaar op grond van die Here Jesus se kruisdood tot n nuwe skepsel vernuwe. Te midde van die grofste sondes wat gedoen word, hou hulle aan n uiterlike gedaante van godsdienstigheid vas en leef onder die illusie dat hulle hemel toe gaan! Dit is egter vals en huigelagtig. Ware kinders van die Here word beveel om hulleself van n dooie vormgodsdiens te distansieer: Keer jou ook van hierdie mense af. Ons sal duideliker keuses tn die sonde en vr die geregtigheid van God moet maak, anders sal die Here Jesus ook vir ons s: Ek het julle nooit geken nie. Gaan weg My, julle wat die ongeregtigheid werk (Matt. 7:23).