Program 12: Die Verenigde Nasies en die Nuwe Węreldorde

In voorbereiding op die VN se Millennium-beraad het sy sekretaris-generaal, Kofi Annan, gesę dat die begrip van nasionale soewereiniteit hergedefinieer en ter syde geskuif sal moet word omdat dit in die pad van groter eenheid in die węreld staan. Hy het ook gesę dat stappe in 2000 geneem sal word ter bevordering van ‘n węreldgodsdiens: “Die VN sal sy rol as vredemaker na die geestelike terrein uit­brei en sy eer­ste byeenkoms vir die węreld se gods­diensleiers reël.” Hierdie nuwe benadering het tot die ontstaan van die Verenigde Godsdienste Inisiatief aanleiding gegee, wat homself ten doel stel om 'n Verenigde Godsdienste Organisasie met 'n voltydse sekretariaat tot stand te bring.

Ons leef in 'n tyd van intensiewe ideologiese klimaatskepping vir globalisering op alle terreine van die menslike samelewing. Die Verenigde Nasies speel 'n aktiewe rol in die volgende aspekte van hierdie proses:

Globalisering as 'n ideologie. Die idee word sterk gepropageer dat alle węreldburgers as lede van een groot familie gesien moet word, met dieselfde basiese behoeftes en ideale van ekonomiese oorlewing en vreedsame naasbestaan. Die VN sien homself as ‘n unieke forum met ‘n goeie kans om dié ideale te laat realiseer. In terme van hierdie benadering moet gemeenskappe geleer word om nie hulle nasionalistiese, geografiese, kulturele, ekonomiese en religieuse groepsbelange te oorbeklemtoon nie, maar om eerder die belange van die verenigde węreldgemeenskap te bevorder. Die slagspreuk moet wees: “Ons is een,” en strukture moet geskep word om uitvoering aan dié ideologie te gee.

Węreldregering. Die VN sien homself as ‘n verteenwoordigende internasionale struktuur met die potensiaal om in ‘n volledige węreldregering met uitvoerende magte te kan ontwikkel. Wanneer daardie ideaal bereik word, sal al die burgers van die verenigde nuwe węreldorde van die toekoms aan dieselfde wette onderhewig wees en deur gelyke toegang tot alle bronne dieselfde voorregte geniet. Die mag van die toekomstige węreldregering sal gebruik word om sy beleid op alle volke af te dwing. Só ‘n regering kan egter ook in die hande van ‘n enkele węreldleier val en aan hom groot magte verleen om sy eenheidshervormings te implementeer.

Węreldekonomie. Strukture word ook in noue assosiasie met die VN geskep om die ekonomieë van lande te internasionaliseer en te beheer. Voorbeelde van sulke liggame is die Internasionale Monetęre Fonds en die Węreldbank. Groeiende węreldmarkte en ‘n internasionale stelsel van elektroniese fondsoorplasing vorm alles deel van ekonomiese globalisme. Die Bybel sę duidelik in Openbaring 13 dat hierdie proses na die węreldwye politieke, ekonomiese en godsdienstige diktatuur van die Antichris sal lei. Gedurende sy bewind sal niemand sonder sy nommer en naam op hulle regterhand of voorkop kan koop of verkoop nie (Op. 13:16-18).

‘n Węreldgodsdiens. Ontwikkelings op godsdienstige gebied dui ook op ‘n gevorderde proses waarin alle misleide geloofsgroepe met mekaar hande vat in afwagting op ‘n gemeenskaplike messias wat al die valse godsdienste finaal sal saambind. Sedert die jaar 2000 het die VN al verskeie byeenkomste vir godsdiensleiers gereël in ‘n poging om sy eenheidshervormings te bevorder. Waarheen sal dit lei? Openbaring 13:3-4 sę dat die hele węreld verwonderd agter die Antichris sal aangaan en hom ook sal aanbid, terwyl hulle sę: “Wie is aan die dier gelyk? Wie kan teen hom oorlog maak?”

Die Moderne toring van Babel

Hierdie skokkende verwikkelings het daartoe gelei dat baie mense die VN as ‘n moderne toring van Babel sien wat hulleself teen die opperheerskappy van die God van die hemel verhef, teen die openbaring van sy Verlosser-Koning, Jesus Christus aan die węreld, en ook teen sy geďnspireerde Woord waarin die enigste weg tot verlossing aan ‘n verlore mensdom verkondig word.

Die VN met sy programme en beleidsrigtings toon al hoe meer ooreenkoms met die toring van Babel, aangesien openlike afgodediens en heidense opvattings die organisasie binnegedring het. Die VN is geleidelik besig om die sentrum vir ‘n sinkretistiese nuwe węreldgodsdiens te word, wat ‘n diaboliese samevloeiing van Nuwe Era mistisisme, panteďsme, voorvaderaanbidding, ateďsme, sosialisme, okkultisme, die vervalle Christendom, Islam, Taoďsme, Boeddhisme en Hindoeďsme is.

Die Tara-sentrum van Bejamin Crčme, ‘n bekende Nuwe Era-organisasie, het die volgende stelling ter ondersteuning van die Verenigde Nasies gemaak:

“Die Verenigde Nasies is bestem om in die komende jare die węreld se belangrikste fokuspunt vir die praktiese toepassing van liefde, broederskap, geregtigheid en mededeelsaamheid te wees. Ons kan deur ons ondersteuning help om uitvoering aan hierdie ideaal te gee. Wanneer alle onmoontlike oplossings uitgeskakel is, sal dit duidelik wees dat die VN die enigste antwoord op al ons probleme is. In die lig hiervan word ‘n kosmiese gebed vir hierdie geëerde instelling gebid: ‘Mag die vrede en seëninge van die Heiliges oor die węreld vloei en op die Verenigde Nasies rus – op al sy werk en werkers, om hulle te beskerm, te reining, te versterk en te bekragtig…’”

‘n Verenigde węreldstaat

Dit lyk of die voorspellings wat 60 jaar gelede in die Rosicrucian Digest gemaak is, nou bewaarheid word. Die Junie 1941 uitgawe van hierdie okkultiese tydskrif het die volgende profesie bevat wat, tragies genoeg, voor ons oë vervul word:

"What then does the future hold for religion? We predict a mystical-pantheism as the religion of tomor­row. The central doctrine of this religion will be that a Universal In­tel­ligence... pervades everywhere and everything. One major effect of this religious conversion will be that the multi­plicity of social states, countries, or nations will cease to be. Nations will be replaced by the United World State."

Die okkultiste is reg met hulle opmerking dat 'n mistiese panteďsme (die idee dat daar 'n onpersoonlike element van godheid in die hele skepping is) uiteindelik na 'n kollektiewe węreldstaat sal lei indien dié siening algemeen aanvaar word. Daar is té min mense wat die verband tussen hierdie twee begrippe begryp. Indien God in alle mense teenwoordig is, dan is die kollektiewe bewussyn van die mensdom ook sy God. Deur middel van 'n węreldstaat kan die verenigde mensdom dan sy eie lotgevalle bepaal en sodoende self God wees.

Dit is dringend noodsaaklik dat daar algemene erkenning sal wees vir die feit dat die globalistiese en sosialistiese nuwe węreldorde wat deur die Verenigde Nasies gepropageer word, totalitęr, heidens, satanies en radikaal antichristelik is. Bewyse vir 'n stelling van dié aard word al hoe meer.

Die Genčve byeenkoms

In Oktober 2002 het honderde geestelike leiers by die VN se sentrum in Genčve vir 'n vredesberaad byeengekom. Hoewel al die belangrikste gelowe verteenwoordig was, insluitende sekeres wat daarop aanspraak gemaak het dat hulle Christene is, was dit baie duidelik dat Jesus Christus nie uitgenooi is nie. Die geleentheid was die heel eerste VN beraad vir vroulike godsdiensleiers. Meer as 500 vroue uit 70 lande het beraadslaag oor hoe węreldvrede bereik kan word. Die meeste van hulle het aan die Oosterse gelowe behoort, insluitende Boeddhiste, Taoďste en Hindoes. Die beraad het die volle ondersteuning van die VN se sekretaris-generaal, Kofi Annan, geniet, wat gesę het dat die toekoms van die węreld van vroue afhang. Daar is baie oor vrede gepraat, en hoedat vroulike energie gebruik kan word om die siek planeet aarde gesond te maak, maar geen melding is van die Prins van Vrede, Jesus Christus, gemaak nie. Daar was ook geen evangeliese Christene wat die beraad bygewoon of toegespreek het nie. Die Genčve-beraad was 'n uitvloeisel van die VN se Millennium Vredesberaad wat twee jaar vroeër vir godsdienstige en geestelike leiers in New York gehou is. By daardie byeenkoms het die stigter van CNN, Ted Turner, die spontane ondersteuning en toejuiging van die skare verkry toe hy die Nuwe Era begrip gepropageer het dat daar baie paaie na die hemel toe is.

Volgens Openbaring 13 en 17 is dit duidelik dat daar 'n tyd sal aanbreek wanneer die węreld onder die leiding van 'n valse godsdienstige en politieke stelsel sal verenig. Dit is duidelik dat die VN die weg na die węreldstaat van die toekoms baan.

'n Verenigde Europa

Europa met sy verskeidenheid kulture en tale word as 'n belangrike eksperiment in die VN se globalisasiebeleid beskou. Indien dit daar slaag, sal die sukses van hierdie beleid tot 'n groot mate bevestig wees. Die politieke, godsdienstige en ekonomiese vereniging van Europa sal sy inwoners in 'n sterk streeksliggaam saamvoeg. Dit sal 'n belangrike bousteen vir die nuwe węreldorde wees.

Die bloudruk vir 'n nuwe grondwet vir Europa is aan die einde van Oktober 2002 bekend gestel en baan die weg na groot veranderings in die Europese Unie. Voorstelle dat die EU na die Verenigde State van Europa of net die Verenigde Europa herdoop moet word het egter groot Britse teenkanting ontlok. Die verslag is deur Giscard d'Estang gepubliseer, die voormalige Franse president wat die voorsitter van die kommissie oor die toekoms van Europa is. Die dokument voorsien grootskaalse veranderings aan die EU deur onder meer die toevoeging van 10 nuwe ledelande in 2004. D'Estang het die konsep-grondwet van die EU vergelyk met die werk wat deur die stigters van die Verenigde State van Amerika gedoen is.

Giscard d'Estang is egter teen die insluiting van Turkye gekant omdat dit volgens hom nie 'n Europese land is nie en derhalwe geografies en kultureel nie tot die EU tuishoort nie.

Die beginsel van verdraagsaamheid

Die transformasieproses na 'n nuwe węreldorde van internasionale eenheid verloop nie sonder terugslae of teenkanting nie. Die grootste struikelblok is nasionalisme, wat 'n sterk verbintenis tot die handhawing van godsdienstige, politieke en kulturele groepsbelange in baie lande is. Op hierdie manier word 'n ingesteldheid van internasionalisme sterk teëgewerk. Ten einde hierdie probleem te oorkom, leer die VN sy ledestate om verdraagsaam teenoor ander gelowe, waardes en kulture te wees. Op dié manier probeer hulle om konflikte deur middel van 'n gees van onderlinge aanvaarding en verdraagsaamheid af te weer.

Afgevaardigdes van ledestate van die VN se opvoedkundige, wetenskaplike en kulturele organisasie, UNESCO, het in Oktober en November 1995 in Parys byeengekom en die beginsel van verdraagsaamheid só gedefinieer: "Die VN Handves sę dat mense in die VN se ledelande verdraagsaamheid moet beoefen en in vrede met mekaar saamleef. Indien vrede sal slaag, moet dit op die intellektuele en morele solidariteit van die mensdom gebaseer wees… Gedagtig aan die Universele Deklarasie van Menseregte wat bevestig dat elke mens die vryheid van denke, gewete, godsdiens en opinie het, en dat daar deur onderwys begrip, verdraagsaamheid en vriendskap tussen nasies, rasse- en godsdiensgroepe geskep moet word, verklaar ons soos volg:

"Artikel 1. Die Betekenis van Verdraagsaamheid. Verdraagsaamheid is respek, aanvaarding en waardering vir die ryk verskeidenheid van ons węreld se kulture en leefwyses. Dit word deur kennis, openheid en kommunikasie bevorder… Verdraagsaamheid dra by tot die vervanging van 'n kultuur van oorlog deur 'n kultuur van vrede…

"Artikel 4. Onderwys. Onderwys is die mees doeltreffend metode om onverdraagsaamheid te voorkom… Opvoedkundige beleidsrigtings en programme moet tot die ontwikkeling van begrip, eensgesindheid en verdraagsaamheid tussen individue lei, asook tussen etniese, sosiale, kulturele, godsdienstige en taalkundige groepe en nasies. Onderwys vir verdraagsaamheid moet daarop ingestel wees om die invloede wat tot vrees en die uitsluiting van ander lei, teë te werk.

"Ten einde openbare bewusmaking te bevorder… verklaar ons plegtig dat 16 November die jaarlikse Internasionale Dag vir Verdraagsaamheid sal wees."

Kommentaar: In die lig van bogenoemde stellings kan Christelike geloofsopvattings as onverdraagsaam en aanvallend teenoor ander mense se geloof beskou word, bv. die siening dat Jesus die enigste weg tot God is (Joh. 14:6). Die verwerping van godsdienstige kompromie deur evangeliese Christene is die rede waarom hulle nie met intergeloofsagendas kan assosieer en gevolglik ook nie na multigodsdienstige byeenkomste van die VN en ander liggame genooi word nie. Ons ken die waarheid oor God, sy Seun, sy Heilige Gees en sy Woord, en slegs hierdie waarheid kan mense van Satan se godsdienstige leuens vrymaak (Joh. 8:32, 16:13; 17:17).

Die einde van die pad

Alhoewel die ideologie van globalisme vinnig veld wen, word internasionalisme in baie lande nog deur 'n beduidende mate van nasionalisme teëgewerk. Ten spyte hiervan verkry die beweging na 'n verenigde nuwe węreldorde aansienlike momentum en is reeds 'n onomkeerbare proses in die węreld. Die eskalering van węreldprobleme soos etniese, politieke en godsdienstig-gemotiveerde oorloë, besoedeling, armoede, siekte en die internasionale bedreiging van terrorisme vereis sterk, gesentraliseerde optrede in die węreld. Die Verenigde Nasies baan die weg na die vestiging van 'n węreldregering, maar een element kom steeds kort – 'n charismatiese leier met węreldhervormende vermoëns en buitengewone diplomatieke vaardighede. Sy prestasies en leierskapseienskappe moet van só 'n buitengewone aard wees dat dit deur alle nasies geprys sal word en hom sodoende vinnig na 'n leidende posisie in die internasionale arena sal laat vorder.

Volgens die Bybel sal só 'n persoon inderdaad kort ná die wegraping op die toneel verskyn (2 Thess. 2:6-8). Die hele węreld sal hom in verwondering navolg terwyl hulle die lank verwagte Messias-Koning van alle kulture en gelowe openlik vereer en aanbid (Op. 13:3-4). Hy sal die Antichris wees wat groot sukses in die misleiding, manipulasie en onderdrukking van die massas sal bereik. Die Bybel sę dat sy koms sal wees "volgens die werking van die Satan met allerhande kragtige dade en tekens en wonders van die leuen en met allerhande verleiding van ongeregtigheid in die wat verlore gaan, omdat hulle die liefde tot die waarheid nie aangeneem het om gered te word nie. En daarom sal God hulle die krag van die dwaling stuur, om die leuen te glo” (2 Thess. 2:9-11).

Die feit sal erken moet word dat die huidige, multigodsdienstige hervormings wat deel van die Verenigde Nasies se transformasieprogram vir 'n nuwe węreldorde is, 'n lynregte ontwikkeling op pad na 'n sataniese skrikbewind is waarin die mensdom al sy persoonlike, poltieke, godsdienstige en ekonomiese vryhede sal verloor.