Program 11: ‘N Nuwe Węreldorde vir ‘n Węreldryk

Sedert die laat tagtigerjare van die 20ste eeu toe die Sowjet-Unie in 15 onafhanklike republieke verbrokkel en die bedreiging van kommunistiese revolusies grootliks afgeneem het, het die koue oorlog tussen die kapitalistiese Weste en die kommunistiese Ooste vir ‘n nuwe, gemeenskaplike ideologie plek gemaak, naamlik ‘n nuwe węreldorde. Hierdeur is nie net die eerste en tweede węrelde ideologies nader aan mekaar gebring nie, maar die sukkelende derde węreld is ook sterk besig om vir groter hulppakette en insluiting by die verenigde nuwe węreldorde aan te klop.

Daar is ‘n sterk strewe by leiers dat die węreld tot só 'n mate verenig sal word en in 'n węreldstaat saamgroei, dat konflikte en verskille heeltemal in die agtergrond sal verdwyn. Hoewel die proses langsaam plaasvind, is die beweging onwrikbaar weg van die Bybelse beginsel van onafhanklike en selfbeskikkende volke af na 'n nuwe orde waarin 'n węreldregering uiteindelik beheer oor al die volke sal kry.

Dit sal nie die eerste keer wees dat ‘n węrelddiktator deur globalisme magtige strukture skep om al die volke onder sy beheer te kry, ekonomies uit te buit en aan die gesag van 'n valse godsdiensstelsel uit te lewer nie. Dit het reeds in etlike węreldregerings in antieke tye gebeur, waarvan die Babiloniese, Griekse en Romeinse ryke die bekendstes was. Al hierdie ryke het egter groot ellende vir die volke onder hulle beheer gebring, en uiteindelik almal tot 'n val gekom. So sal dit ook met die eindtydse ryk van die Antichris wees wat nou as die nuwe węreldorde gestalte begin aanneem.

Om uit ‘n Bybelse oogpunt te verstaan wat die einddoel met die nuwe węreldorde is, hoef ‘n mens net oor die Antichris se sewe jaar lange regering in Openbaring en Daniël te lees. Hieruit is dit duidelik dat globalisme op drie verskillende terreine sal manifesteer. Dit is op die politieke, godsdienstige en ekonomiese terreine (Op. 13:1-18). Die transformasieproses wat tot die volle ontplooiing van die nuwe węreldorde lei, gaan deur die volgende drie fases onderweg na sy einddoel van volle globalisme:

Fase 1

Die eerste fase, waarin ons nou is, vind voor die verdrukking plaas. Dit is ‘n onbybelse, globalistiese hervormingsproses wat as die enigste oplossing vir verskeie knellende węreldvraagstukke gesien word. Probleme van 'n węreldwye omvang is buite die vermoë van individuele lande om op hulle eie op te los, daarom word dit as noodsaaklik beskou dat die internasionale gemeenskap kragte saamsnoer en universele strukture skep om beheer op 'n węreldvlak uit te oefen en sodoende 'n vreedsame en leefbare toekoms vir alle mense te skep. Omdat die einddoel met die nuwe węreldorde 'n sataniese diktatuur is (iets waarvan baie min mense bewus is), is die hele proses van meet af aan antichristelik georiënteerd. Evangeliese Christene kan beslis nie aan hierdie moderne toring van Babel help bou nie omdat dit daarop gerig is om die grense uit te wis wat die Here tussen die nasies gestel het, asook tussen die Christendom en die nie-Christelike gelowe.

Fase 2

Die tweede fase van die nuwe węreldorde sal aanbreek wanneer die Antichris verskyn en saam met ander leiers beheer oor 'n węreldregering, 'n alliansie van węreldgodsdienste en 'n węreldekonomie oorneem. Dan sal die internasionale strukture van die nuwe węreldorde onder die leiding van die Antichris beman word en ten volle funksioneer. Hy sal as 'n vredevors, eenheidskepper en diplomaat sonder gelyke aangehang word – selfs as 'n węreldmessias wat net betyds gekom het om die mensdom van verdeeldheid, konflik en selfvernietiging te red. Hy sal die valse profeet as tweede in bevel hę en ook saam met verskeie ander politieke leiers sy eenheidshervormings in die węreld vinnig implementeer.

Fase 3

Ná slegs 3˝ jaar van vennootskapsbestuur oor die węreld, sal rebellie teen die Antichris se węreldsosialisme uitbreek. Deur die groot militęre en sataniese magte tot sy beskikking, sal hy dan alleenbeheer oor die hele węreld oorneem. Hy sal deur militęre dekrete regeer, en die valse profeet sal as sy adjudant toesien dat uitvoering daaraan gegee word. Geen politieke en godsdienstige vryhede sal dan meer aan mense gegun word nie, en hulle ekonomiese selfbeskikkingsreg en vryheid van beweging sal ook ingetrek word.

Kom ons kyk nou in die lig van bogenoemde stappe van transformasie na die politieke, godsdienstige en ekonomiese aspekte van internasionalisering wat in Openbaring en Daniël genoem word:

Politieke globalisme

Dieselfde drie fases word in politieke globalisme onderskei.

Fase 1. Aan die einde van die tye van die nasies, wat volgens Lukas 21:24 met die beëindiging van Jerusalem se internasionale vertrapping saamval, vind daar weer ‘n groot, internasionale rebellie teen die koninkryk van God plaas. Volgens die Bybel sal dit duidelike ooreenkomste met die eerste internasionale rebellie toon wat 4500 jaar gelede op die vlakte van Sinear (dit is in die huidige Irak) teen God en sy koninkryk georganiseer is. Nimrod het toe die stad Babel langs die Eufraatrivier gebou en sy ryk is deur politieke, kulturele, godsdienstige én ekonomiese eenheid gekenmerk. Sodoende is groot mag opgebou waardeur die mens homself ten koste van God se oppergesag verhef en vergoddelik het. Die eindtydse internasionale sameswering teen God se ordening van soewereine, selfbeskikkende volke word in Openbaring 17 en 18 ook Babilonies genoem. Ons leef nou in die tyd wanneer tipies Babiloniese hervormings in die węreld plaasvind, wat wegbeweeg van God se bedeling waarin daar grense tussen die nasies is (Hand. 17:26).

Fase 2. Hierdie fase sal aanbreek wanneer die verwagte węreldleier sy opwagting maak, diplomatieke onderhandelings voer en vinnig na die posisie van internasionale leierskap uitstyg. Volgens Daniël 9:27 sal hy vir een week van sewe jaar lank met baie nasies ‘n sterk verbond sluit. Openbaring 6:2 sę dat hy as die ruiter op ‘n wit perd as ‘n oorwinnaar, leier en vredevors op die węreldtoneel sal verskyn. Hy sal die leier van die nuwe węreldorde wees. Sy primęre magsbasis sal die herstelde Romeinse ryk wees, waar hy aan die hoof van ‘n groep van tien konings sal staan (Op. 17:12). Die węreld sal polities verenig wees en almal dink dat die beloofde utopia van vrede, eenheid en harmonie op aarde aangebreek het.

Fase 3. Ná 3˝ jaar van die Antichris se regering, sal politieke globalisme as ideologie sy finale stadium onder die alleenheerskappy van die Antichris bereik. Die hele węreld sal só in vervoering met sy eenheidshervormings en groot persoonlike mag wees dat almal van hulle verwonderd agter die dier aan sal gaan (Op. 13:3). Die hele węreldgemeenskap sal dus dieselfde leier navolg en daarop roem dat hulle nou almal een is. Openbaring 13:7 bevestig ook dat hy mag sal kry oor elke stam en taal en nasie. Sy mede-regeerders sal in ‘n stadium gewilliglik van hulle mag en gesag afsien en sodoende die Antichris toelaat om alleenheerser te word (Op. 17:13). Dit sal die wrede gevolg van ‘n sataniese komplot teen die politieke vryheid van volke wees, want volgens Openbaring 13:2 sal die duiwel self aan die dier sy krag gee, en sy troon en groot mag. Dit is dus baie belangrik om te begryp dat die huidige transformasieproses wat deur węreldleiers en organisasies soos die VN geďnisieer word, tot die politieke oorheersing van die nasies deur Satan se kosmiese Christus, die Antichris, sal lei. Die noodwendige gevolg hiervan is dat die Antichris alle nasies sal mobiliseer om teen Christus te veg wanneer Hy aan die einde van die sewe jaar na die aarde sal terugkom en sy voet op die Olyfberg in Jerusalem neersit. Die uiteinde hiervan sal wees dat die Antichris en valse profeet lewend in die hel gewerp en Satan vir ‘n duisend jaar gebind sal word. Die rebelse nasies sal ook in die komende dag van die Here die verwoestende gevolge van die Lam se oordele ervaar en vreesbevange van Hom af probeer wegvlug (Op. 6:15-17). Dit is die tragiese eindresultaat van die proses van politieke globalisme wat wesenlik antichristelik is en op die vernietiging van God se koninkryk ingestel is.

Godsdienstige globalisme

Fase 1. ‘n Wydverspreide godsdienstige vervalproses vind in die eindtyd op aarde plaas. Die Heilige Gees self waarsku hierteen, en dui ook aan dat dit onder sataniese aanstigting plaasvind: “Maar die Gees sę uitdruklik dat in die laaste tye sommige van die geloof afvallig sal word en veleidende geeste en leringe van duiwels sal aanhang” (1 Tim. 4:1). Hier word na geloof in die ware God verwys, wat ter wille van duiwelse leerstellings verwerp sal word. Die tradisioneel Christelike węreld sal in die eindtyd grootliks verheidens raak. Uit die oogpunt van Openbaring sal die belangrikse vorm van desepsie węreldekumene wees – m.a.w. ‘n gemeenskaplike geloof in ‘n universele god wat deur alle gelowe aanbid word. Die Here Jesus het gesę dat ons nie in dieselfde juk met ander gelowe kan trek nie (2 Kor. 6:14-18), maar mense sal dit tot hulle eie ondergang nogtans doen. Wanneer onvaste mense hulleself aan duiwelse dwalings soos ekumeniese denke blootstel, verloor hulle gou hul onderskeidingsvermoë. Paulus het vir Christene in Korinthe gesę: “Ek vrees dat, net soos die slang Eva deur sy listigheid bedrieg het, julle sinne so miskien bedorwe kan raak, vervreemd van die opregtheid teenoor Christus. Want as iemand kom en ‘n ander Jesus verkondig… of as julle ‘n ander gees ontvang… of ‘n ander evangelie… laat julle jul dit goed geval” (2 kor. 11:3-4). Hierdie ander Jesus wat verkondig word, is ‘n vervalsing wat die weg open vir die aanvaarding van die Antichris, terwyl die ander gees ‘n verleidende gees van Satan is, en die ander evangelie die dwaling dat daar bv. ook saligheid in ander gelowe is. Al hierdie dwalings is reeds sterk gevestig in multigodsdienstige bewegings soos die Verenigde Godsdienste Inisiatief en die Parlement vir Węreldgodsdienste.

Fase 2. Wanneer die Antichris verskyn, sal multigodsdienstige denke reeds só sterk gevestig wees dat hy as die kosmiese Christus van alle gelowe aanvaar sal word. Hy sal dan die hoof van al die intergeloofsbewegings wees en hulle almal onder sy naam verenig. In nabootsing van Christus en sy bruidsgemeente, sal die Antichris se bruid die organisasie van valse gelowe wees wat hom almal sal aanvaar en aanbid. Openbaring 17:5 beskryf hierdie geestelik ontugtige vrou as: “Verborgenheid, die groot Babilon, die moeder van die hoere.” Saam met haar, en deur middel van haar, sal hy die węreld geestelik mislei en aan homself dienstig maak. Hulle sal teen die enigste ware godsdiens veg om dit te probeer uitroei, daarom sal hierdie vrou die bloed van die getuies van Jesus aan haar hande hę (Op. 17:6).

Fase 3. Godsdienstige globalisme sal sy kruin bereik wanneer die Antichris ná 3˝ jaar homself van die posisie van węreldmessias af tot dié van God verhef. Dan sal die rol van alle gelowe uitgedien wees, en sal alle mense gedwing word om hom as God te aanbid. Dit geld ook vir Israel, wat die węreldmessias in die eerste 3˝ jaar van die komende jaarweek as hulle messias sal aanvaar (Joh. 5:43). Daniël 9:27 sę dat die Antichris in die middel van die week slagoffer en spysoffer sal laat ophou. Dit sal ook die lot wees van alle ander gelowe in die multigodsdienstige alliansie, verborge Babilon, wie se rol dan uitgedien sal wees. Openbaring 17:16 sę dat die hoer vernietig en met vuur verbrand sal word. Paulus beskryf hierdie daad van selfvergoddeliking wanneer hy na die Antichris verwys as “die teëstander wat homself verhef bo al wat God genoem word of voorwerp van aanbidding is, sodat hy in die tempel van God as God sal sit en voorgee dat hy God is” (2 Thess. 2:4). Dan sal hy volgens Openbaring 13:15 ‘n beeld van homself in die tempel plaas en almal laat teregstel wat sou weier om die beeld te aanbid. Dit is waarheen die huidige nuwe węreldorde met sy intergeloofsingesteldheid uiteindelik sal lei – na die kloue van dié een wat in die Bybel as ‘n mensemoordenaar van die begin af beskryf word (Joh. 8:44).

Ekonomiese globalisme

Fase 1. Ekonomiese hervormings is ook 'n duidelike terrein van globalisme. Dit is etlike jare lank reeds duidelik dat węreldmarkte geskep word, dat die węreldekonomie toenemend deur liggame soos die Internasionale Monetęre Fonds, die Węreldbank en die G7 lande oorheers word, en dat 'n internasionale stelsel vir kontantlose fondsoorplasing vinnig vorder.

Fase 2. Die Antichris sal in die eerste 3˝ jaar van sy regering vrywillige ekonomiese gelykberegtiging in die węreld instel. Dit sal die einde van ekonomiese selfbeskikking deur die nasies wees, omdat hulle ooreenkomstig hul rykdom belas sal word om arm gemeenskappe te help en tot die węreldregering se astronomiese uitgawes by te dra.

Fase 3. Volgens Openbaring 13:16-18 sal die Antichris se ekonomiese globalisme uitloop op 'n sentraal beheerde węreldekonomie waarin niemand kan koop of verkoop nie behalwe hy wat die merk en nommer van die Antichris het. ‘n Eed van getrouheid sal dus aan die leier en regering van die nuwe węreldorde afgelę moet word indien 'n persoon in die toekomstige węreldstaat ekonomies aktief wil wees. Lojaliteit aan die Antichris as die hoof van die węreldregering en węreldekonomie sal nie van sy godsdienstige posisie as god van hierdie węreld losgemaak kan word nie. Die aanvaarding van sy nommer om te kan koop en verkoop sal ‘n persoon noodwendig ook aan die godsdienstige verering van Satan se valse Christus koppel. Weiering om die nommer te aanvaar en die dier as God te aanbid, sal ‘n daad van hoogverraad wees wat met die dood strafbaar sal wees. Diegene wat aan die Here Jesus getrou bly en as gevolg daarvan as martelare in die ryk van die dier sterf, sal daarna opgewek word en saam met Christus in sy duisendjarige vrederyk regeer. Johannes sę: "En ek het trone gesien, en hulle het daarop gaan sit, en aan hulle is die oordeel gegee; en ek het die siele gesien van die wat onthoof is oor die getuienis van Jesus en oor die Woord van God, en die wat die dier en sy beeld nie aanbid het nie, en die merk op hulle voorhoof en op hulle hand nie ontvang het nie; en hulle het geleef en as konings geregeer saam met Christus die duisend jaar lank" (Op. 20:4).

Dit is ontstellend om te dink dat die huidige tegnologiese ontwikkelings op die terrein van 'n kontantlose ekonomie wat deur middel van 'n gerekenariseerde nommerstelsel en data wat vir elke individu op 'n mikroskyfie onder sy vel gestoor kan word, tot die verpligte aanvaarding en aanbidding van die Antichris gaan lei. Die stelsel van kontantlose fondsoorplasing is egter nie inherent boos nie en sal eers vir Christene buite perke wees nadat die Antichris en sy węreldregering beheer daaroor verkry het.

Met die oog op bogenoemde feite moet die ideologie en transformasiebeweging na 'n globalistiese węreldbestel as 'n berekende en goed beplande komplot deur die koninkryk van die duisternis beskou word om algehele beheer oor die mensdom te verkry. In die finale fase van die nuwe węreldorde sal daar geen politieke, godsdienstige of ekonomiese vryhede buite die Antichris se totalitęre strukture aan enige mense toegelaat word nie. Alle bewegings buite dit sal onwettig wees en oortreders summier tereggestel word. Wat dus tans ter wille van die mensdom se oorlewing as 'n demokratiese vredes- en eenheidsbeweging gesien word, is die groot komplot van die sielevyand om alle mense aan oorheersing deur sy valse christus dienstig te maak en sodoende op hulle siele aanspraak te maak. Weerstaan dit geheel en al!

Ontvlugting

Weergebore Christene sal net fase 1 van bogenoemde transformasieproses na ‘n nuwe węreldorde beleef, wat ‘n voorbereidende fase is. Dit vind in die laaste paar jaar nét voor die aanbreek van die sewe jaar lange verdrukking onder die Antichris plaas – m.a.w. in die doodsnikke van die kerkbedeling. Volgens 2 Thessalonicense 2:6-10 moet die teëhouer teen die koms van die Antichris uit die weg geruim word voordat hy sy verskyning op aarde kan maak. Die enigste geestelike mag op aarde wat die Antichris kan teëhou, is die ware kerk van Jesus Christus as die tempel van die Heilige Gees. Hy wat in ons is (die Gees van die waarheid) is groter as hy wat in die węreld is (die Antichris se gees van die dwaling) (1 Joh. 4:3-6). Deur die krag van die Heilige Gees moet ons die lig van ‘n donker węreld en die sout van ‘n bedorwe aarde wees. Wanneer die Here egter deur middel van die wegraping in ‘n oomblik sy kerk wegneem (Luk. 21:36; 1 Thess. 4:16-17; 1 Kor. 15:51-52), sal groot geestelike duisternis skielik op die aarde toesak. Die Antichris, as die koning van die ryk van die duisternis, sal in dié situasie sonder teëstand geopenbaar kan word. Dan sal die nuwe węreldorde ingestel word en tot sy volle sataniese ontplooiing kom – eers as ongekende misleiding en valse węreldeenheid, en daarna as ‘n militęre diktatuur sonder gelyke.

Wanneer die Here Jesus met sy wederkoms aan die einde van die sewe jaar lange verdrukking saam met sy heiliges terugkom (Sag. 14:4-5), sal die Antichris en sy węreldstaat op een dag verwoes en deur die vrederyk van Christus se nuwe węreldorde vervang word. Om in die toekomstige heerlikheid van die Here en sy geopenbaarde koninkryk te deel, moet ons nóú bereid wees om vir Hom te ly in ‘n węreld wat in die mag van die Bose lę (Fil. 1:29; 1 Joh. 5:19). Dit beteken dat ons nie met die stroom van węrelddenke moet afdryf nie, maar teëhouers teen die opmars van die Antichris moet wees en dus standpunt teen die ideologiese en geestelike transformasieproses van die eindtyd inneem. Om hierdie rede moet ons goed ingelig oor die Antichris se nuwe węreldorde wees en nie deur die misleide “koninkryksteologie” van die eindtyd meehelp om wegbereiders vir die valse christus se koninkryk van tekens, wonders en ‘n valse eenheid en vrede te word nie.