Program 103. Godsdiensbeleid van die Nuwe Węreldorde

Daar is ‘n sterk strewe by węreldleiers dat alle lande onder die gesag van ‘n enkele węreldregering verenig moet word sodat konformisme verseker en demokratiese hervormings binne die raamwerk van ‘n internasionale handves vir menseregte ingestel kan word. Hoewel die proses van internasionalisering geleidelik plaasvind, volg dit ‘n koers wat radikaal van die Bybelse beginsel van onafhanklike en selfbeskikkende volke af wegbeweeg na 'n nuwe orde waarin 'n węreldregering beheer oor alle volke sal verkry.

Die huidige internasionaliseringsbeweging is nie die eerste poging deur die gevalle mens om ‘n węreldregering te vorm waardeur hy sy eie mag op alle mense kan afdwing nie. Daar was volgens die Bybel reeds ses sulke regerings. In al ses hierdie węreldryke het die leiers hulle politieke, godsdienstige én ekonomiese mag op al hulle onderdane afgedwing en daardeur hulle vryheid van keuse heeltemal weggeneem. Dit sal ook die geval in die sewende węreldryk wees.

1.    Die eerste węreldryk was die Babiloniese ryk van Nimrod met sy hoofstad, Babilon, teenaan die Eufraatrivier in die huidige Irak. Hierdie ryk het ander volke aan sy gesag onderwerp, hulle ekonomieë beheer en eenheidshervormings soos die verpligte gebruik van dieselfde taal ingestel. Babilon was ook die tuiste van valse godsdienste waar die songod, die hemelgodin en sowat 70 mindere gode vereer is.

2.    Die tweede węreldryk was die Assiriese ryk wat ook in die gebied van die huidige Irak en Sirië gevestig was. Die onderwerping en onderdrukking van volke is ook hier beoefen, en afgodediens oral verpligtend gemaak. Hulle vyandskap teen die koninkryk van God blyk verder uit die feit dat hulle die tienstammeryk van Israel in die agtste eeu v.C. verower en baie lede van dié volk as ballinge na Assirië weggevoer het.

3.    Die derde węreldryk was die herstelde Babiloniese ryk van Nebukadnésar. Hulle het die Assiriërs onderwerp en ook teen God se volk te velde getrek deur Jerusalem in te val, te verwoes, en duisende Jode as ballinge na Babel weg te voer. Die verpligte aanbidding van Nebukadnésar se afgodsbeeld is goed bekend, asook die feit dat persone wat sou weier om dit te doen, summiere teregstelling deur verbranding in die gesig gestaar het.

4.    Die vierde węreldryk was die Medo-Persiese ryk wat die Babiloniërs oorwin en onderwerp het. In dié ryk is ‘n onbuigbare, diktatoriale regeringstelsel gevolg en deur middel van die onherroeplike wette van die Meders en Perse regeer. Vyandskap teen God se volk het na ‘n gepoogde Joodse volksmoord gelei.

5.    Die vyfde węreldryk was die Griekse ryk wat diep by die aanbidding van afgode betrokke was en ook die Jode by hulle politeďsme probeer indwing het. Hulle krygsvernuf was gevrees omdat hulle vinnig en doeltreffend met hulle snelontplooiingstaakmagte toegeslaan het.

6.    Die sesde węreldryk was die Romeinse ryk waarin verskeie keisers hulleself openlik vergoddelik en die aanbidding van mense geëis het. Keiser Nero het besluit om die volk Israel uit te wis en het vir dié doel ‘n groot taakmag na Israel gestuur. Hierdie taak is eers ná Nero se dood uitgevoer toe Jerusalem in die jaar 70 n.C. verwoes, meer as ‘n miljoen Jode om die lewe gebring en duisende as krygsgevangenes weggevoer is.

7.    Die sewende węreldryk sal die eindtydse ryk van die Antichris wees, wat sewe jaar lank oor die węreld sal regeer. Hy sal al die slegste eienskappe van die vorige węreldryke in sy ryk laat herleef; hy sal ‘n militęre diktatuur instel, homself vergoddelik, mense laat teregstel wat sou weier om hom of sy beeld te aanbid, en ook ‘n Joodse volksmoord gelas wanneer Israel hulle verbond met hom verbreek.

Volgens Openbaring sal die Antichris drie magsbasisse hę waarop hy sy onderdrukkende węreldregering sal baseer: dit is ‘n politieke, ‘n godsdienstige én ‘n ekonomiese magsbasis. Politieke en militęre mag sal saam gebruik word om sy węreldregering se beleid oral op aarde toe te pas. Ekonomiese mag sal gebruik word om ‘n kontantlose ekonomie in te stel en aan alle ekonomies aktiewe mense nommers toe te ken waarsonder hulle nie sal kan koop of verkoop nie. Godsdienstige mag sal gebruik word om homself eers as węreldmessias te vestig en mense later te dwing om hom as God te aanbid.

Net so werklik as wat die vorige ses węreldryke bestaan het, sal die sewende ryk van die Antichris ook wees. Die afgelope aantal jare is daar reeds ‘n aktiewe internasionaliseringsproses op die politieke, godsdienstige én ekonomiese terreine aan die gang. Dit is vir alle Christene van die grootste belang om hiervan kennis te neem, omdat dit deel van ‘n sataniese komplot teen die koninkryk van God én die vryheid van die mensdom is. Hoewel weergebore Christene nie hier sal wees wanneer die Antichris geopenbaar word nie, moet ons nogtans aktief by die teëstaan en verwerping van sy ideologie van politieke, godsdienstige en ekonomiese globalisme betrokke wees. Net diegene wat as gevolg van hulle geloofsoortuigings ‘n openbare standpunt vir die Here Jesus inneem, en ook die opmars van die Antichris teëstaan deur bv. multigodsdienstige onderrig te verwerp, sal volgens 2 Thessalonicense 2:6-8 vir die wegraping waardig wees.

Ons leef nou in die groot afval van die laaste dae, wanneer die Christelike geloof toenemend verwerp en duiwelse leerstellings oor ‘n antichristelike nuwe węreldorde toenemend aanvaar word. “Maar die Gees sę uitdruklik dat in die laaste tye sommige van die geloof afvallig sal word en verleidende geeste en leringe van duiwels sal aanhang” (1 Tim. 4:1). Dit is hoofsaaklik geestelike verval waarna hier verwys word, sodat ‘n ander christus in die plek van die ware Christus aanbid kan word.

Voordat dit egter kan gebeur, moet daar radikaal ander sienings oor godsdiens ontwikkel word. In die tradisioneel Christelike węreld moet die Christelike geloof eers sy verhewe en eksklusiewe posisie verloor deur met die nie-Christelike gelowe gelykgestel te word. Die ontluikende nuwe węreldorde is duidelik op die beginsel van godsdiensgelykheid ingestel. Dit is iets heeltemal anders as godsdiensvryheid, want onder die vroeëre reg van godsdiensvryheid kan elkeen sy eie geloof beoefen en as verhewe bo ander gelowe beskou. Die staat het in dié geval ook die vryheid van godsdienstige affiliasie en dus die reg om ‘n Christelike grondwet in te stel, die land volgens Christelike norme te regeer en ook Christelike onderwys aan te bied.

Die beginsel van godsdiensgelykheid behels egter die gelykberegtiging van alle gelowe deur die staat, asook ‘n neutrale houding waarin nie een godsdiens bo die ander verkies of beoefen word nie. Wanneer die staat homself wél oor godsdiens uitspreek, moet sy uitsprake en beleidsrigting multigodsdienstig van aard wees. Dit is baie duidelik dat die ideologie van godsdiensgelykheid, wat tans in omtrent al die tradisioneel Christelike lande gepropageer word, die fondamente van die Christelike samelewing omver werp en die weg na sekulęre of intergeloofsamelewings baan.

Daar is egter nie regtig iets soos ‘n volkome sekulęre, of nie-godsdienstige, samelewing nie. Die mens is ‘n geestelike wese wat innerlik van ‘n geestelike milieu bewus is waarby hy graag wil aanpas – óf deur die Christelike geloof óf deur enige ander geloof of mistiese praktyk soos toorkuns of meditasie. Dit is waarom mense lerings van duiwels aanhang wanneer hulle die Christelike geloof verwerp en daarvan afvallig word. Hulle is dan ‘n maklike teiken vir misleiding deur die duiwel.

Ons is nou in die fase waarin die idee van godsdiensgelykheid oral in die węreld aanvaar word. Een van die Europese leiers het gesę: "Ons moderne waardestelsel respekteer alle idees en gelowe.” Dit is die rede waarom die opstellers van die nuwe Europese grondwet geweier het om in dié dokument na die Bybel of die Christelike tradisie van Europa te verwys. Hulle wil nie vir mense van ander gelowe, veral die Moslems, aanstoot gee nie.

Dit is ook die gesindheid in die VSA en Kanada, waar godsdiensgelykheid en onderlinge respek tussen verskille gelowe aktief beoefen word. Hierdie ideologie lei egter noodwendig tot godsdienseenheid, want die verskillende, sogenaamde gelyke godsdienste, soek dan na raakpunte tussen hulle. Een van die eerste aannames wat hulle maak, is dat alle gelowe dieselfde Skeppergod aanbid, en dus mekaar komplementeer en ondersteun. In die lig hiervan aanvaar hulle dan mekaar as sustergodsdienste en begin om ekumeniese bande te bou. As ‘n voorbeeld van hierdie gevaarlike soort kompromie haal ek aan uit ‘n verklaring wat onlangs deur die United Church of Canada uitgereik is:

·       In die lig van die lang geskiedenis van vyandskap en misverstand tussen die Christendom en Islam verbind hierdie kerk homself tot ‘n proses van versoening met sy Moslem-bure

·       Die kerk erken die feit dat God deur Mohammed met die Moslems praat en dat sy woord ook in die Koran opgeteken is.

·       Die kerk glo dat God nie net deur Jesus Christus met die Christene praat nie, maar ook deur ander gelowe met lede van die nie-Christelike węreld. ‘n Ereplek word in die Koran aan Jesus toegeken.

·       Die kerk erken die getuienis van Islam as ‘n godsdiens van vrede, genade, geregtigheid en barmhartigheid, en dat Islam ook ‘n visie van ‘n verenigde mensdom het wat in vrede en geregtigheid saamwoon.

Dit is dieselfde siening wat oral in liberale ekumeniese kringe aangetref word. Hans Kung, direkteur van die Instituut vir Eku­meniese Navorsing aan die Universiteit van Tubingen, beklemtoon hierdie punt só in sy boek Global Responsibility: In Search of a New World Ethic: "Alle godsdienste in die węreld moet hulle plig en verantwoordelikheid vir die skepping van węreldvrede aanvaar. Daar is oral in die węreld toenemende erkenning vir die stelling dat daar geen vrede tussen die nasies kan wees sonder vrede tussen die godsdienste nie.”

Die klimaat van misleiding is dus reeds vir die nuwe ideologie van samewerking tussen verskillende godsdienste, en die uiteindelike skepping van godsdienseenheid gevestig. As almal van hulle dieselfde god aanbid, dan is dit vanselfsprekend dat almal dieselfde kosmiese messias sal aanvaar, wat in die Bybel as die Antichris beskryf word. Die Bybel sę: “En die hele węreld het verwonderd agter die dier aan gegaan… en die dier aanbid en gesę: Wie is aan die dier gelyk?” (Op. 13:3-4).

Waarheen gaan hierdie vorm van godsdienseenheid lei? Na die verpligte aanbidding van die Antichris as God. Dit sal die eindproduk wees van die tyd van groot geestelike verval en kompromie waarin ons nou is. Paulus sę: “Laat niemand julle op enige manier mislei nie, want eers moet die afval kom en die mens van sonde geopenbaar word, die seun van die verderf, die teëstander wat hom verhef bo al wat God genoem word of voorwerp van aanbidding is, sodat hy in die tempel van God as God sal sit en voorgee dat hy God is” (2 Thess. 2:3-4). Hierna sal alle mense verplig word om hom as God te aanbid, en dit net ten koste van hulle eie lewe kan weier. Openbaring 13:5 sę dat almal wat weier om die dier se beeld te aanbid, gedood sal word.

Diegene wat wél die Antichris en sy beeld aanbid, sal deur die Here tot die ewige poel van vuur veroordeel word: Hulle sal “gepynig word met vuur en swawel... hulle wat die dier en sy beeld aanbid, en elkeen wat die merk van sy naam ontvang” (Op. 14:10-11). Dit is die afskrikwekkende eindpunt van die huidige ideologie van godsdiensgelykheid wat die fondament van die antichristelike nuwe węreldorde is.

‘n Gepaste strategie

Die verskyning en węreldwye aanbidding van die Antichris gaan volgens die Bybel beslis gebeur. Is daar dan enige sin in om dit te weerstaan of te probeer keer? Beslis! Ons is by ‘n toenemende stryd tussen die koninkryk van die lig en die koninkryk van die duisternis betrokke:

·       Dit is ‘n godsdienstige stryd waarin die duiwel ons probeer vervreem van die aanbidding van die ware Christus en van die suiwer verkondiging van sy Woord. In die plek hiervan moet ons alle godsdienste gelykwaardig erken en uiteindelik daartoe oorgaan om die god van alle gelowe te aanbid. Paulus noem hom die god van hierdie węreld wat die sinne van mense verblind sodat die verligting van die evangelie van Christus, wat die beeld van God is, op hulle nie sou skyn nie (2 Kor. 4:4). Sy christus vir alle gelowe sal die Antichris wees.

·       Ons is ook by ‘n ideologiese stryd betrokke waarin Bybelse moraliteit en ‘n Christelike lewens- en węreldbeskouing teen ‘n humanistiese, antichristelike lewens- en węreldbeskouing verdedig moet word. In hierdie stryd gaan dit om die behoud van Christelike waardes in die gesin en die samelewing, asook Christelike onderwys vir ons kinders. Dit gaan ook oor die propagering van ‘n Christelike regeringstelsel, asook ‘n Christelike regstelsel waarin gepaste strawwe aan misdadigers opgelę word, insluitende die doodstraf vir moordenaars, gewapende rowers en verkragters.

Die evangeliese Christendom is egter ‘n klein minderheid – nóg kleiner as wat ons in ‘n stadium gedink het dat ons is. Ons het nie die vermoë om landsbeleid te bepaal en die afdraande-koers na die duiwel se multigodsdienstige nuwe węreldorde te stuit nie. Ons moet egter sorg dat ons in ons eie lewe onbeweeglik op die Rots, Jesus Christus, geanker bly. Ons moenie met die meerderheid kompromie maak en saam met hulle die stroom afdryf nie. Ons moet by ons geloofsoortuigings en die Woord van die Here bly, al raak dit ook hoe onpopulęr en onaanvaarbaar in die vervallende, eindtydse samelewing wat besig is om die knie voor Baäl te buig. Die Here Jesus sę vir sy getroue dissipels: “Hou maar net vas wat julle het, totdat Ek kom. En aan hom wat oorwin en my werke tot die einde toe bewaar, sal Ek mag oor die nasies gee” (Op. 2:25-26).

Die stryd sal nóg hewiger raak en die ideologiese en geestelike aanslag op die evangeliese Christendom nóg groter. Indien ons egter tot die einde toe teëhouers teen die opmars van die Antichris bly, en waak en bid sodat ons onder uiters moeilike omstandighede getrou aan die Here Jesus bly, sal ons waardig wees om die komende verdrukking te ontvlug en voor die Seun van die mens te staan (Luk. 21:36).

Ná die sewe jaar lange verdrukking sal ons saam met Christus terugkom aarde en in sy groot oorwinning deel wanneer die duiwelse driemanskap geoordeel en van al hulle mag gestroop sal word: “En die dier is gevange geneem, en saam met hom die valse profeet wat die tekens in sy teenwoordigheid gedoen het, waarmee hy húlle verlei het wat die merk van die dier ontvang en sy beeld aanbid het. Lewend is die twee gewerp in die vuurpoel wat met swawel brand... En... ‘n engel uit die hemel... het die draak gegryp – die ou slang wat die duiwel en Satan is – en hy het hom gebind duisend jaar lank, en hom in die afgrond gewerp en hom toegesluit en dit bo hom verseël, sodat hy die nasies nie meer sou verlei totdat die duisend jaar voleindig is nie” (Op. 19:20; 20:1-3).

Hierna sal ons saam met Jesus Christus vir ‘n duisend jaar oor die aarde regeer, met Jerusalem as die hoofstad van ‘n Christelike nuwe węreldorde. Omdat die duiwel gebind sal wees sodat hy die nasies nie kan verlei nie, sal daar vrede op aarde heers. Jeremia sę: “In dié tyd sal hulle Jerusalem noem die troon van die Here; en al die nasies sal daarheen saamkom vanweë die Naam van die Here in Jerusalem; en hulle sal nie meer wandel na die verharding van hul bose hart nie” (Jer. 3:17).

Is dit nie oor en oor die moeite werd om in hierdie moeilike tye getrou aan die Here Jesus te bly, sodat ons mede-erfgename van sy ewige koninkryk kan wees en eendag saam met Hom daarin regeer nie? As ons saam met Hom ly, sal ons ook saam met Hom verheerlik word en saam met Hom regeer (Rom. 8:17; 2 Tim. 2:12). Is jy bereid om vir Christus te ly? Paulus sę dat dit ter wille van Christus genadiglik aan ons gegee is om nie alleen in Hom te glo nie, maar ook vir Hom te ly (Fil. 1:29).

Baie mense begryp nie dat die beloftes oor die openbaring van Christus se koninkryk eers ná sy wederkoms vervul sal word nie. Hulle eis daardie seëninge nou op en verwag groot herlewings waarin die koninkryk nog voor Christus se wederkoms deur middel van groot profete en apostels geopenbaar gaan word. Al die Christene moet volgens hulle ryk en voorspoedig wees, glad nie siek wees of ly nie, maar hulle moet invloedryke mense wees wat oor die aarde regeer en ook na willekeur groot wonderwerke kan doen. Hulle meen dat hulle selfs die mag het om Satan van die planeet aarde af te verdryf. In die proses raak hulle só behep met tekens en wonders dat hulle in werklikheid ‘n ander Jesus begin verkondig – die een wat jou bemagtig om wonderwerke te kan doen. Hierdeur mislei hulle mense, want die Here Jesus het self gesę: “Daar sal valse christusse en valse profete opstaan, en hulle sal groot tekens en wonders doen om, as dit moontlik was, ook die uitverkorenes te mislei” (Matt. 24:24).

Ons is nou in die tyd van die groot afval, waarin ons net moet hou wat ons het totdat Christus kom. Omdat ons in ‘n verskerpende stryd teen bose magte is, moet ons die volle wapenrusting van God aantrek sodat ons staande kan bly teen die liste van die duiwel. Een van die listige strategieë wat hy in hierdie tyd gebruik, is om alle mense ten gunste van intergeloofsdenke te beďnvloed sodat hulle van die ware Christus afvallig kan word en wegbereiders vir die kosmiese christus van alle gelowe kan word.

Vir diegene wat getrou bly tot die einde, sal die Here Jesus sę: “Omdat jy my Woord bewaar en my Naam nie verloën het nie, sal Ek jou ook bewaar uit die uur van beproewing wat oor die hele węreld kom” (Op. 3:8-11). Laat ons volhard want die oorwinning sal heerlik wees!