Program 10: Redes vir die Wegraping

Die wegraping is n baie gegnoreerde onderwerp in moderne prediking, en sal opnuut in die Bybel ontdek en aan Christene verkondig moet word. Dit is n belangrike belofte hierdie, wat om goeie redes by profesie oor die eindtyd ingesluit is. Om hiervan kennis te neem, gee aan Christene n vaste toekomsverwagting en iets konkreets om na uit te sien in n andersins donker toneel van komende oordele oor n goddelose wreld. Uit die Bybel blyk daar ten minste 12 redes waarom die belofte van die wegraping aan ons gemaak is:

1. Dit is n ontmoeting met Christus

Want die Here self sal van die hemel neerdaal met n geroep, met die stem van n aartsengel en met geklank van die basuin van God; en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weggevoer word die Here tegemoet in die lug; en so sal ons altyd by die Here wees. Bemoedig mekaar dan met hierdie woorde (1 Thess. 4:16-18).

Die verlangende bruid wil met die hemelse Bruidegom verenig word, daarom is die belofte van Christus se koms n boodskap van bemoediging. Mense wat nie in die wegraping glo nie, moet vir hulleself uitmaak hoe anders as net deur die wegraping alleen hulle van die aarde af weggevoer kan word om die Here Jesus in die lug te ontmoet. Die hemelse Bruidegom kom by hierdie geleentheid nie in die openbaar sodat elke ook Hom sal sien nie, maar soos n dief in die nag net om sy bruid te kom haal.

2. Dit is n ingryping deur God

Die Here self sal van die hemel neerdaal en ons sal in wolke weggevoer word die Here tegemoet in die lug (1 Thess. 4:16-17). Die bonatuurlikheid van die wegraping, nl. die wegvoering van miljoene Christene, sal s duidelik n goddelike ingryping wees dat daar geen wetenskaplike verklarings voor sal wees nie, slegs absurde teorie deur agnostici en bygelowiges. Dit is net die Here self wat deur sy almag al sy kinders in n enkele oomblik kan verander en van die aarde af wegvoer.

Die skok-effek van die wegraping kan nouliks oorbeklemtoon word. In die dinge wat hierna gebeur, sal die Here se hand ook duidelik gesien kan word, veral in die oordele oor n afvallige mensdom. Deur die dramatiese effek van die wegraping sal die Here n ernstige boodskap aan n multigodsdienstige en afvallige mensdom rig, naamlik dat hulle enigste hoop daarin gele is om weer na sy Woord terug te keer en dit ernstig op te neem. Die wegraping sal die mat heeltemal onder die moderne vergeestelikingsteologie uittrek, waarin Bybelse uitsprake nie letterlik opgeneem word nie maar as vae beeldspraak of simboliek afgemaak word.

3. Dit is die verkryging van n opstandingsliggaam

Die wegraping staan duidelik in verband met die eerste opstanding wanneer al die ware gelowiges verheerlikte liggame sal verkry. Miljoene van di wat weggeraap gaan word, is reeds dood, daarom moet hulle eers onverganklike nuwe liggame kry. Op daardie selfde oomblik sal die lewende gelowiges ook verheerlikte liggame kry en sonder die dood van verganklikheid na onverganklikheid verander word. Paulus verduidelik hierdie belofte s aan die Korinthirs: Ons sal wel nie almal ontslaap nie, maar ons sal almal verander word, in n oomblik in n oogwink by die laaste basuin; want die basuin sal weerklink, en die dode sal onverganklik opgewek word; en ons sal verander word (1 Kor. 15:51-52).

Na hierdie eerste opstanding word as die opstanding van die regverdiges verwys (Luk. 14:14), asook na die opstanding van die lewe (Joh. 5:29). Johannes s: Salig en heilig is hy wat deel het aan die eerste opstanding; oor hulle het die tweede dood geen mag nie, maar hulle sal priesters van God en van Christus wees en saam met Hom as konings regeer duisend jaar lank (Op. 20:6). Dit verwys na die duisendjarige vrederyk wanneer die opgestane en verheerlikte Christene saam met Jesus Christus sal regeer. Die goddeloses sal nie deel aan die eerste opstanding en die wegraping h nie, daarom s Johannes ook: En die ander dode het nie herlewe totdat die duisend jaar voleindig was nie (Op. 20:5). Hulle sal deel h aan die tweede opstanding, wat ook genoem word die opstanding van die veroordeling (Joh. 5:29).

4. Dit is n skeiding tussen nominale en ware Christene

Behalwe die skeiding wat die wegraping tussen geredde en ongeredde mense in die wreld teweeg sal bring, sal dit ook binne die verband van die Christelike kerk self n skeiding tussen wedergebore en vormgodsdienstige lidmate tot gevolg h. Die dwase maagde gaan agtergelaat word wanneer die Bruidegom kom, al het hulle ook hulself onder die groep gereken wat aan die Bruidegom behoort, en selfs op sy koms gewag. Die afwesigheid van die olie van die Heilige Gees in hulle lewe dui op die feit dat hulle nie weergebore en geesvervuld was nie. Hoeveel miljoene kerklidmate bevind hulleself nie in die bootjie van n selfmisleidende, dooie vormgodsdiens nie! Maak seker dat jy tydens die wegraping nie geweeg en t lig bevind word nie, want dan sal jy beslis agterbly wanneer die Here Jesus sy bruid kom haal (Heb. 4:1).

5. Dit is die einde van n dispensasie

Die wegraping beindig die bedeling van die kerk op aarde, omdat die ware kerk dan van die aarde af na die hemel toe weggevoer sal word. Net die valse kerk en die valse godsdienste wat deur die gees van die Antichris mislei is (1 Joh. 4:1-6), sal op aarde agterbly. Ons is tans baie naby aan die einde van die bedeling van die kerk op aarde. Die Bybel identifiseer hierdie tydperk as n tyd van groot afvalligheid en demoniese aktiwiteite (1 Tim. 4:1). Satan werp alles in die stryd om die kerk te vervals en die maagde wat op die koms van die Bruidegom moet wag, te mislei en aan die slaap te sus. Dit is dus belangrik om die wegraping in sy dispensasionele verband te sien, naamlik aan die einde van die bedeling van die kerk, en net voor die begin van die Antichris se regering. Ons moet met die oog hierop die tydsgees van verval in die Christelike kerk testaan, asook die opmars van die komende Antichris.

6. Dit skep die geleentheid vir die Antichris om geopenbaar te word

Die wegraping word direk met die openbaring van die Antichris in verband gebring: julle weet wat hom tehou sodat hy op sy tyd geopenbaar kan word. Want die verborgenheid van die ongeregtigheid is al aan die werk, net totdat hy wat nou tehou, uit die weg geruim is; en dan sal die ongeregtige geopenbaar word, hy wat die Here met die asem van sy mond sal verdelg en deur die verskyning van sy wederkoms tot niet sal maak, hy wie se koms is volgens die werking van die Satan met allerhande kragtige dade en tekens en wonders van die leuen en met allerhande verleiding van ongeregtigheid in die wat verlore gaan (2 Thess. 2:6-10).

Die Christene staan die openbaring van die Antichris te, en dit is eers n hulle wegname dat hy geopenbaar kan word. Die Heilige Gees in die kerk is sterker as die gees van misleiding wat in die wreld werk. Wanneer die ware kerk egter skielik weggeneem word, dan verdwyn die lig van die wreld en breek die uur van die duisternis aan. Dan kan die mens van sonde sonder testand geopenbaar word. Die wegraping mt plaasvind voordat die Antichris sy verskyning kan maak!

7. Dit is n motivering vir standvastigheid in n tyd van afvalligheid

Die koms van die Bruidegom vind plaas in n tyd waarin dit geestelik gesproke donker is. Dit is n tyd van groot afvalligheid en goddeloosheid. Die relatief klein groepie Christene sal skyn soos ligte te midde van n krom en verdraaide geslag. Soos in die dae van Noag en Lot sal die aarde vol gewelddadigheid, materialisme en seksuele perversie wees. Ongelukkig sal hierdie gees van sondigheid en immoraliteit ook sy tol onder Christene eis. Hulle waaksaamheid sal verslap en hul geestelike standaarde afwaarts aangepas word: En omdat die ongeregtigheid vermeerder word, sal die liefde van die meeste verkoel (Matt. 24:12). Baie sal s n lae profiel hou dat hulle in totale passiwiteit verval. Hierteen het die Here Jesus gewaarsku, en aan gelowiges die verwagting van sy skielike koms as n motivering vir standvastigheid voorgehou: Waak dan, want julle weet nie wanneer die eienaar van die huis kom nie: in die aand of middernag of met die haangekraai of vroeg in die mre nie; dat hy nie miskien skielik kom en julle aan die slaap vind nie. En wat Ek vir julle s, s Ek vir almal: Waak! (Mark. 13:35-37).

8. Dit is n ontvlugting uit die rampgebied van goddelike oordele

Die teks in Lukas 21:36 stel dit onomwonde dat die wegraping n ontvlugting uit oordele is. Die Here s: Waak dan, en bid altyddeur, sodat julle waardig geag mag word om al hierdie dinge wat kom, te ontvlug en voor die Seun van die mens te staan. Die woord ontvlug beteken om buite die rampgebied te bly nie om behoue dr dit te gaan soos die Nuwe Vertaling s nie.

Die komende oordele van die groot verdrukking is n vaste Bybelse feit wat letterlik in vervulling sal gaan. Net so letterlik sal daar n ontvlugting vir die kinders van God wees. Ons moet di belofte aanvaar en hiervoor gereed wees. Die groot verdrukking van sewe jaar moet nie verwar word met die verdrukking wat Christene in n sondige wreld as gevolg van hulle geloof ervaar nie. Die groot verdrukking is God se oordele oor n Christus-verwerpende wreld. Die ware gelowiges is glad nie hiervoor bestem nie (Joh. 5:24; 1 Thess. 5:9).

9. Dit is n oproep om voor die regterstoel van Christus te verskyn

Om vir die wegraping gereed te wees met betrekking tot dit wat aan die eindpunt van die reis op ons wag, behels verskeie sake. Een daarvan is om voor die regterstoel van Christus te verskyn. Die vooruitsig op die wegraping konfronteer jou baie duidelik met die verantwoordelikheid om rekenskap van jou lewe n bekering voor Jesus Christus te gee. Paulus s: Ons moet almal voor die regterstoel van Christus verskyn, sodat elkeen kan ontvang wat hy deur die liggaam verrig het, volgens wat hy gedoen het, of dit goed is of kwaad (2 Kor. 5:10). So sal elkeen van ons dan vir homself aan God rekenskap gee (Rom. 14:12).

Omdat net Christene deel aan die wegraping sal h, is dit ook net Christene wat voor die regterstoel sal verskyn. In 1 Korinthirs 3:11-15 lees ons dat die Here ons lewe n bekering gaan beoordeel en genadeloon volgens ons werke toeken. Sommige Christene sal op daardie dag met le hande voor die Here staan, gered asof deur vuur heen, terwyl ander genadeloon vir toegewyde diens in die koninkryk van die Here sal ontvang.

10. Dit is n reis na die hemesle bruilof

N die verskyning voor die regterstoel van Chrtistus word die bruid met haar hemelse Bruidegom verenig om nooit weer van Hom geskei te word nie. Die brandende begeerte na die wegraping is dus terselfdertyd n begeerte om by die bruilof van die Lam te wees en met veelkleurige gewade wat met gouddraad geborduur is, na Hom gelei te word in ivoorpaleise (Ps. 45:10, 14-16).

11. Dit is n reis na ons ewige tuiste

Die Here Jesus het beloof dat Hy sal terugkom om sy bruid te kom haal en na haar hemelse tuiste te neem. Voor sy hemelvaart het Hy ges: Ek gaan om vir julle plek te berei. En as Ek gegaan en vir julle plek berei het, kom Ek weer en sal julle na My toe neem, sodat julle ook kan wees waar Ek is (Joh. 14:2-3). Hierdie woning in die hemel is s wonderskoon dat dit nie in menslike woorde beskryf kan word nie. Die Bybel s: Wat die oog nie gesien en die oor nie gehoor en in die hart van die mens nie opgekom het nie, wat God berei het vir die wat Hom liefhet (1 Kor. 2:9). Die nuwe Jerusalem het prelpoorte, strate van deurskynende goud, en n muur rondom wat van die kosbaarste edelgesteentes gebou is. Om na s n plek weggevoer te word, is n blye vooruitsig!

12. Dit lei na die aanvaarding van ons regterlike en koninklike posisie

Die verheerlikte Christene sal n die wegraping saam met Christus die wreld oordeel in geregtigheid en daarna as konings saam met Hom hier op aarde regeer. In Openbaring 4 en 5 word die verheerlikte kerk as 24 bekroonde ouderlinge voorgestel: Toe sing hulle n nuwe lied en s: U is geslag en het ons vir God met u bloed gekoop uit elke stam en taal en volk en nasie, en het ons konings en priesters vir onse God gemaak, en ons sal as konings op die aarde heers (Op. 5:9-10).

Gevolgtrekking

Sien u hoe aktueel die wegraping vir elke Christen is, hoe dramaties die gebeure is wat daarmee saamhang, en hoe oor en oor die moeite werd dit is om hiervoor gereed te wees? Die Christendom sal geestelik verarm word as hierdie belofte, en al die verantwoordelikhede wat dit meebring, nie duidelik verkondig word nie. Sonder die Bybel se profetiese perspektief op die eindtyd sal ons in die duisternis van onkunde rondtas en nie ons prioriteite reg bepaal nie. Terwyl ons die naderende voetstappe van die Here Jesus kan hoor, moet ons baie seker maak dat ons inderdaad aan Hom behoort, anders sal Hy by ons verbygaan wanneer Hy sy kinders kom haal. As ons harte egter deur die wedergeboorte verander en deur die vervulling met die Heilige Gees brandend vir die Here is, sal ons waardig wees om die hemelse Bruidegom te ontmoet wanneer Hy in die middernaguur van die kerkbedeling kom om ons te kom haal.