Program 1 – Die Profetiese Woord

In hierdie eerste boodskappe oor die eindtye moet ons eers die vraag beantwoord waarom Bybelse profesieë belangrik is en waarom ons dit ter harte moet neem. Petrus sê:

“En ons het die profetiese woord wat baie vas is, waarop julle tog moet ag gee soos op ‘n lamp wat in ‘n donker plek skyn, totdat die dag aanbreek en die môrester opgaan in julle harte; terwyl julle veral dit moet weet, dat geen profesie van die Skrif ‘n saak van eie uitlegging is nie; want geen profesie is ooit deur die wil van ‘n mens voortgebring nie, maar, deur die Heilige Gees gedrywe, het die heilige mense van God gespreek” (2 Pet. 1:19-21).

Hieruit blyk vier baie belangrike beginsels:

1.   Eerstens het Bybelse profesieë ‘n vaste boodskap oor die toekoms. Petrus sê die profetiese woord is baie vas en ons móét daarop ag gee. Dit is nie menslike spekulasie nie, maar ‘n betroubare woord wat beslis in vervulling sal gaan omdat die hoogste gesagspersoon in die heelal, God self, hierdie woorde gespreek het.Heili

2.   Tweedens is Bybelse profesieë absoluut uniek en in ‘n kategorie van hulle eie. God het dit deur sy Heilige Gees aan mense bekend gemaak en in sy Woord laat opteken. Hierdie inligting moet van alle vorms van buite-Bybelse profesieë onderskei word. Buite-Bybelse profesieë dra nie ‘n goddelike stempel nie omdat hulle óf menslik óf selfs okkulties van oorsprong is. Profesieë van hierdie aard word nie van ‘n studie van die profetiese woord in die Bybel afgelei nie, maar het hulle oorsprong in drome, visioene, waarsêery, fortuinvertellery, vreemde stemme wat met mense praat, en ook buite-Bybelse profete soos Nostredamus en baie ander soos hy.  Dit lyk of elke volk maar sy eie profete het wat buite die Bybel om vir hulle profeteer oor wat hulle graag wil hoor. Soms word buite-Bybelse profesieë hier en daar aan die Bybel gekoppel om meer geloofwaardigheid daaraan te verleen – dan raak dit nog meer misleidend. Bybelse profesieë het net een oorsprong: “…deur die Heilige Gees gedrywe, het die heilige mense van God gespreek.” Die Bybelskrywers het onder die direkte inspirasie van die Heilige Gees hierdie profesieë uitgespreek en neergeskryf. Hierdie direkte openbarings het in die jaar 95, ná die skryf van die boek Openbaring, wat die laaste Bybelboek is, opgehou. Die volle raad wat God aan ons wil openbaar, is in die Bybel opgeteken – daarom moet ons net die Bybel vir inligting oor die toekoms raadpleeg.

3.   Derdens is Bybelse profesieë nie ‘n saak van eie uitlegging nie. Geen mens op aarde – al is hy ook hoe ver geleerd – kan self, volgens eie insig, die profesieë van die Bybel uitlê nie. Hierdie profesieë is deur die Heilige Gees gegee, daarom kan net Hý jou in die hele waarheid lei en aan jou verligte oë van die verstand gee om die betekenis van sy woorde te verstaan. Jy móét dus weergebore wees en onder die leiding van die Heilige Gees die Woord bestudeer voordat jy die ware betekenis daarvan sal begryp. Dit is opvallend dat mense wat nie die werklike betekenis van die profetiese woord begryp nie, daartoe oorgaan om vreemde uitleggings daarvan aan te bied. Omdat dit nie regtig vir hulle sin maak nie, besluit hulle om die profesieë nie ernstig en letterlik op te neem nie, maar om simboliese of allegoriese verklarings daarvoor te gee. In werklikheid is dit ‘n aanduiding van ongeloof in die profetiese woord, want hulle wil nie glo dat die wêreld al hoe slegter word in die eindtyd, dat Israel in tye van groot benoudheid en vyandigheid in hulle eie land herstel sal word, dat daar ‘n Antichris en ‘n groot verdrukking kom, dat die ware gelowiges die verdrukking sal ontvlug, en dat die Here Jesus ná sy wederkoms sy vrederyk op aarde sal vestig nie.

4.   Vierdens, sê Petrus, moet ons die profetiese woord bestudeer totdat die môrester in ons harte opgaan. Die môrester dui volgens Op. 22:16 op die Here Jesus, en meer spesifiek die feit dat Hy weer kom. Die môrester verskyn in die laaste nagwaak en verkondig die boodskap dat die nag byna verby is. Vir Christene is hierdie boodskap die toekomsverwagting dat Jesus Christus weer kom en hierdie keer as die son van geregtigheid die hele wêreld sal verlig en sy vrederyk hier sal vestig. Nou is dit, geestelik gesproke, nog donker, maar weldra sal die nag van ongeregtigheid en sonde verby wees en ewige geregtigheid heers. Het die môrester van hoop en die blye verwagting van Jesus se koms al in jou hart opgegaan? Indien nie, dan moet jy die Bybelse profesieë oor die eindtyd en die wederkoms intensief bestudeer. Sonder hierdie kennis kan jy nie daarop aanspraak maak dat jy ‘n ingeligte Christen is wat in alle opsigte in die lig wandel deurdat jy ook jou huidige tydsomstandighede reg verstaan nie. Met die môrester in jou hart, maak jy joulself los van die huidige, goddelose wêreld en bou aan ‘n koninkryk wat nou nog verborge is maar binnekort op aarde geopenbaar gaan word wanneer die Koning kom.

Daar is ‘n spesiale seën vir almal wat die profetiese woord lees en ter harte neem. Johannes sê:

“Salig is hy wat die woorde van die profesie lees, en die wat dit hoor en bewaar wat daarin geskrywe is, want die tyd is naby” (Op. 1:3).

Iemand wat die profesieë bestudeer, en in hierdie geval spesifiek die boek Openbaring, word geseën met ‘n Bybelse perspektief op die eindtyd. Hierby inbegrepe is ‘n sterk verwagting dat Jesus Christus in mag en majesteit sal terugkom aarde toe, sy vyande by die slag van Armagéddon sal verdelg, die Antichris en die valse profeet in die vuurpoel sal werp en die duiwel in ‘n put sal laat bind. Daarna sal hy sy vrederyk op aarde vestig, waarin sy heiliges ook sal deel. Christene met ‘n ingesteldheid van hierdie aard noem hulleself premillennialiste, of chiliaste. Millennium is van die Latynse woord vir ‘n duisend afgelei, en chiliasme van die Griekse woord vir ‘n duisend. As premillennialiste glo ons in ‘n toekomstige duisendjarige vrederyk wat ná die wederkoms van die Here Jesus sal aanbreek.

Ons maak dus hoegenaamd nie die bewering dat die duiwel nou gebind is en dat ons nou in die duisendjarige vrederyk lewe nie. Ons erken eerder die feit dat die huidige wêreld goddeloos is en in die mag van die duiwel lê omdat die meeste mense die duisternis liewer het as die lig. As Christene het ons ‘n belangrike rol om hier te speel as die lig van ‘n geestelik donker wêreld en die sout van ‘n moreel bedorwe aarde. Terwyl ons dit doen, waak ons daarteen om een te word met hierdie wêreld wat die pad van rebellie teen God, sy Seun, sy Heilige Gees en sy Woord gekies het. Ons burgerskap is in die hemel van waar ons ook as Verlosser verwag die Here Jesus Christus wat ons vernederde liggaam van gedaante sal verander om gelykvormig te word aan sy verheerlikte liggaam. Tans is ons vreemdelinge en bywoners op aarde, daarom lees ons graag profetiese boeke soos Openbaring oor hoe die Here ‘n einde aan hierdie goddelose wêreld en sy leiers gaan maak, en daarna sy regering van geregtigheid sal instel.

‘n Verdere baie belangrike uitspraak oor die profesieë in Openbaring is die volgende:

“Want die getuienis van Jesus is die gees van die profesie” (Op. 19:10).

Hierdie teks is ‘n baie belangrike sleutel tot die verstaan van die profesieë. Die seën of die vloek wat mense tot in alle ewigheid sal ervaar, word uitsluitlik op grond van hulle verhouding teenoor die Here Jesus bepaal. Diegene wat in Christus is, kom nie in die oordeel nie, maar het oorgegaan uit die dood in die lewe (Joh. 5:24; 1 Thess. 5:9). Hulle kan dus hoegenaamd nie in die groot verdrukking op aarde wees nie, omdat dit ‘n tyd van goddelike oordele oor ‘n onbekeerde wêreld is. Dit is met die oog hierop dat die Here Jesus aan sy dissipels gesê het: “Waak dan en bid altyddeur, sodat julle waardig geag mag word om al hierdie dinge wat kom, te ontvlug en voor die Seun van die mens te staan” (Luk. 21:36).

Wat die geestelik verharde wêreld betref, sal die toorn van die Lam oor hulle uitgestort word omdat hulle hulself nie wou bekeer nie. Wanneer die kragte van die hemel geskud word en mense weens die groot aardbewings en rampe na die berge toe vlug, sal hulle na die berge en rotse uitroep: “Val op ons en verberg ons vir die aangesig van Hom wat op die troon sit, en vir die toorn van die Lam; want die groot dag van sy toorn het gekom, en wie kan bestaan?” (Op. 6:16-17). Hierdie mense sal nie die oordele vryspring nie omdat hulle hul nie wou bekeer nie. Paulus sê: “God het dan die tye van onkunde oorgesien en verkondig nou aan al die mense oral dat hulle hul moet bekeer, omdat Hy ‘n dag bepaal het waarop Hy die wêreld in geregtigheid sal oordeel deur ‘n Man wat Hy aangestel het, en Hy het hiervan aan almal sekerheid gegee deur Hom uit die dode op te wek” (Hand. 17:30-31).

Hierdie Man wat die wêreld in geregtigheid sal oordeel, is Jesus Christus, die Seun van God. Almal wat nie sy genade-aanbod aanvaar het nie, sal deur Hom geoordeel word. Hy sal aan al die goddeloses sê: “Gaan weg van My, julle vervloektes, in die ewige vuur wat berei is vir die duiwel en sy engele” (Matt. 25:41). Dit is egter nie die wil van die Here om die goddeloses te verdelg nie, daarom reik Hy die hand van verlossing aan almal op aarde. Die Here Jesus sê Hy het sy apostels en dissipels na die heidene gestuur “om hulle oë te open, dat hulle hul van die duisternis tot die lig kan bekeer en van die mag van Satan tot God, sodat hulle deur die geloof in My vergifnis van sondes en ‘n erfdeel onder die geheiligdes kan ontvang” (Hand. 26:18).

Die getuienis van Jesus ís die gees van die profesie! As jy sy liefde en reddende genade deur die geloof deelagtig geword het, word jy ‘n mede-erfgehnaam van sy hemelse koninkryk, en sal jy ook saam met Hom regeer. As jy egter sy genade-aanbod versmaai het of, soos die Fariseërs, in ‘n dooie vormgodsdiens verval het, sal jy die voorwerp van sy toorn wees. Hy self het gesê dat daar in die eindtyd ‘n groot verdrukking sal wees soos wat daar van die begin van die wêreld af nie was en ook nooit sal wees nie; en as daardie dae nie verkort word nie, sal geen vlees gered word nie (Matt. 24:21). Nie net die groot verdrukking nie, maar ook die eindoordeel en die poel van vuur is die oordele van God oor die goddeloses. “Vreeslik is dit om te val in die hande van die lewende God” (Heb. 10:31).

Uit ‘n studie van Bybelse profesieë oor die tekens van die tye weet ons dat die tyd vir die ontvlugting van die gelowiges voor die komende oordele van die groot verdrukking baie naby is. Daarna sal die Antichris geopenbaar en die oordele van die dag van die Here se toorgloed oor die sondaars uitgestort word. Oor hierdie verskriklike lot van die sondaars sê Jesaja die volgende:

“Die aarde word heeltemal leeg gemaak en heeltemal geplunder, want die Here het hierdie woord gespreek… Want die aarde is ontheilig onder sy bewoners… Daarom verteer die vloek die aarde en moet sy bewoners boet; daarom word die bewoners van die aarde deur ‘n gloed verteer en bly daar min mense oor… Die aarde word geheel en al verbreek, die aarde is geheel en al aan wankel, die aarde word geheel en al geskud” (Jes. 24:3-6, 19).

As jy die Here Jesus nie ken nie, wag die ergste denkbare oordele op jou. Waarom maak jy nie liewer jou saak met Hom reg nie, en ontvlug sodoede die toorn van die Here? “Kom nou en laat ons die saak uitmaak, sê die Here; al was julle sondes soos skarlaken, dit sal wit word soos sneeu; al was dit rooi soos purper, dit sal word soos wol” (Jes. 1:18).

Wanneer die Here Jesus met sy wederkoms terugkom, kom Hy nie net om die sondaars te straf en te oordeel nie, maar ook om sy dissipels te beloon vir hulle arbeid in die Here. In Openbaring 11:8 staan daar: “U toorn het gekom en die tyd van die dode om geoordeel te word en om die loon te gee aan u diensknegte, die profete, en aan die heiliges, en aan die wat u Naam vrees, klein en groot, en om die verderwers van die aarde te verderf.” Al hierdie dinge staan in verband met die dag van die Here. Aan die begin van die dag van die Here sal die eerste opstanding plaasvind en heiliges beloon word, dan sal die oordele van die verdrukking uitgestort word, en aan die einde van hierdie dag van ‘n duisend jaar sal die tweede opstanding plaasvind en die eindoordeel aanbreek.

In Openbaring 22 staan daar:

“En kyk, Ek kom gou, en my loon is by My, om elkeen te vergeld soos sy werk sal wees. Ek is die Alfa en die Oméga, die begin en die einde, die eerste en die laaste” (Op. 22:12-13).

Ons verdien niks nie, want ons het niks wat ons nie van die Here ontvang het nie, daarom word hierdie loon genadeloon genoem. Die genadeloon wat Christene van die Here sal ontvang, sluit die volgende krone in:

·         Die onverwelklike kroon vir ‘n heilige en diensbare lewenswandel (1 Kor. 9:24-25);

·          die kroon van roem vir sielewenners (1 Thess. 2:19);

·          die kroon van heerlikheid vir getroue herders wat nie deur selfsug gemotiveer was nie (1 Pet. 5:2-4);

·          die kroon van die lewe vir Christenmartelare en almal wat swaar beproef is (Op. 2:10); en

·          die kroon van geregtigheid vir dié wat sy koms liefgehad en in die lig daarvan geleef het (2 Tim. 4:8).

In die lig van die groot betekenis van Bybelse profesieë sê Paulus:

“Verag die profesieë nie” (1 Thess. 5:20).

Moet dit nie verswyg, verdraai of ontken nie, want dan ontneem jy mense die lig van die profetiese woord op hulle lewenspad.