Lopulliset valmistelut Uuden Ajan Kristuksen vastaanottamiseksi

Final Preparations to Receive the New Age Christ

Prof. Johan Malan, Middelburg, South Africa (March 12, 2008http://www.bibleguidance.co.za

Kristinusko kokee ennennäkemättömiä hyökkäyksiä perustotuuksiaan vastaan. Pahat voimat motivoivat ja koordinoivat näitä hyökkäyksiä, joiden päämäärä on pettää kaikki ihmiset alkusoittona Antikristuksen ilmestymiselle ja konkreettisesti perustaa Saatanan valtakunta maan päälle. Niiden tärkein este on raamatullinen käsitys jumaluudesta, sovituskuolemasta, ylösnousemuksesta ja Jeesuksen Kristuksen toisesta tulemuksesta. Siitä seuraa, että hyökkäykset evankelista kristinuskoa vastaan ovat lisääntymässä ja ne on tähdätty Raamatun kanonisten kirjojen luotettavuutta vastaan ja siten myös Raamatun Jumalaa ja Vapahtajaa vastaan.

 Kun Herralta Jeesukselta kysyttiin merkeistä, jotka osoittaisivat Hänen toisen tulemuksensa läheisyyttä Hän mainitsi ensimmäiseksi ja ennen kaikkea muuta laajan hengellisen petoksen: "Katsokaa, ettei kukaan teitä eksytä. Sillä monta tulee minun nimessäni sanoen: 'Minä olen Kristus', ja he eksyttävät monta." (Mt. 24:4-5). Tämä viittaus moniin, jotka joutuvat monien väärien opettajien eksyttämiksi viittaa yleiseen muuttuneen asenteen esiin tulemiseen, eli uuteen paradigmaan, jonka puitteissa ihmiset ymmärtävät Kristuksen ja lopun ajan. Se selittää sen ahdistavan ilmiön, miksi koko maailma ihmetellen seuraa Saatanan väärää kristusta (Ilm. 13:3).  Amplified Bible sanoo: “…ja koko maa meni [Antikristuksen] perässä ihmetellen ja ihaillen." Se tulee olemaan yhdistetty  moniuskonnollinen palvonnan muoto.

Äärimmäinen petoksen muoto saavutetaan, kun Kristus (Raamatun Antikristus), joka teeskentelee olevansa kaikkien uskontojen universaalinen Kristus, ilmestyy. Hän saa voimansa Saatanalta tehdä suuria ihmeitä ja merkkejä (2.Tess. 2:7-10) ja tuo myös väärän rauhan ja yhteyden maailmaan (1.Tess. 5:3; Ilm. 13:3). Puolivälissä seitsenvuotista hallinta-aikaansa hän astuu jälleenrakennettuun temppeliin Jerusalemissa ja äärimmäisen röyhkeysti julistaa olevansa Jumala (2.Tess. 2:4).

On selvästikin erilaisia petoksen muotoja ja asteita, joilla Saatana yrittää vetää ihmisiä pois uskomasta, palvomasta ja seuraamasta Raamatun tosi Jumalaa. Hyljättyään totuuden, he tulevat hengellisesti niin sokeiksi, että kyky erottaa hyvä pahasta nopeasti laskee vaarallisen matalalle tasolle. Sellaisilla ihmisillä on vääristynyt ja täysin epäraamatullinen käsitys Jeesuksesta, Pyhästä Hengestä ja evankeliumista. Heidän joukossaan on myös entisiä Kristukseen uskoneita. Paavali sanoo:

"Sillä minä kiivailen teidän puolestanne Jumalan kiivaudella; minähän olen kihlannut teidät miehelle, yhdelle ainoalle, asettaakseni Kristuksen eteen puhtaan neitsyen. Mutta minä pelkään, että niinkuin käärme kavaluudellaan petti Eevan, niin teidän mielenne ehkä turmeltuu pois vilpittömyydestä ja puhtaudesta, joka teissä on Kristusta kohtaan. Sillä jos joku tulee ja saarnaa jotakin toista Jeesusta kuin sitä, jota me olemme saarnanneet, tai jos te saatte toisen hengen, kuin minkä olette saaneet, tai toisen evankeliumin, kuin minkä olette vastaanottaneet, niin sen te hyvin kärsitte" (2.Kor. 11:2-4).

Toinen Jeesus

 Raamatullisen kuvan vääristämiseksi Jeesuksesta on olemassa erilaisia aloitteita, joita ajaa sama harhan henki. Seuraavat aloitteet selvästikin pystyttävät näyttämön:

Liberaali Raamatun tulkinta.  Liberaalit, humanistisesti suuntautuneet teologit eivät kunnioita Jumalan Sanan juurimerkitystä -- varsinkaan niitä kohtia, jotka kuvailevat Jumalan yliluonnollista puuttumista ihmiskunnan asioihin -- ja päättävät itse, minkä merkityksen liittävät näihin kohtiin. Monet ottavat kirjaimellisia käsitteitä, kuten taivas, helvetti, paholainen, Antikristus, Israel, Kristuksen tuhatvuotinen hallinta, kuten myös Jumalan lopun ajan tuomiot ja tarjoavat selityksiä, jotka eroavat radikaalisti Raamatun itsensä antamista. Heidän agnostinen asenteensa johtaa heidät epäilemään ja hyökkäämään pelastusopin perustuksia vastaan kieltämällä selvästi ilmoitetut raamatulliset käsitteet Kristuksen neitseellisestä syntymästä, Hänen sovituskuolemansa hengellisestä merkityksestäm kuten myös Hänen ruumiillisesta ylösnousemuksestaan. Lähtökohta tälle vakavalle harhalle on Kristuksen neitseellisen syntymän kieltäminen. Jos Hän ei siinnyt ihmeen kautta Pyhästä Hengestä, niin Hän ei voinut olla Jumalan ainosyntyinen Poika, jonka päämäärä oli olla ihmiskunnan Vapahtaja ja Kuningas, joka on hallitseva maailmaa vanhurskaudessa Daavidin valtaistuimelta (vrt. Mt. 1:20-21; Lk. 1:26-35; Apt. 15:16-17). Tämän seurauksena nämä teologit ja heidän kannattajansa päätyvät toiseen Jeesukseen, joka on saatanallisesti innoitettu ja inhimillisesti siitetty. Tämä väärennetty Kristus varustetaan erilaisilla epäraamatullisilla ominaisuuksilla ja esitetään yhtenä monista jumalallisista hahmoista maailmanuskontojen petetyssä perheessä. Hän ei ole heille ainutlaatuinen Jumalan Poika, joka uhkaisi inhimillisen olemassolon syntisiä malleja ja tuomitsisi ei-kristilliset uskonnot väärinä instituutioina, joiden tarkoitus on kumartaa Valheen Isää (vrt. 1.Kor. 10:20; 2.Kor. 6:14-18). Nämä harhaanjohdetut ihmiset pohjustavat tietä tulevalle Antikristukselle (1.Joh. 2:22; 1.Joh. 4:3).

Jeesus-seminaari.  Tämän nopeasti kasvavan liikkeen, jonka päämäärä on hyljätä Raamatun Jeesus täydellisesti turmelemalla Hänen jumalallinen kuvansa, ääripäässä on USA:lainen Jeesus-seminaari, joka perustettiin vuonna 1985. He hylkäävät yli 80% neljän evankeliumin todistuksista Jeesuksesta historiallisesti epätarkkoina. Tämä käy selväksi heidän julkaisustaan, Viisi evankeliumia, johon lisättiin Tuomaksen evankeliumi. He eivät epäröi esittää karkean rienaavia lausuntoja Jeesuksesta. Vierailullaan kahden yliopiston teologisiin tiedekuntiin Etelä-Afrikan Pretoria'an Jeesus-seminaarin John Dominic Crossan nimitti Jeesuksen ristiinnaulitsemisesta taivaalliseksi lapsiväkivallaksi (transcendental child abuse) ja sanoi, että meidän pitäisi vihata Jumalaa, joka luovutti Poikansa niin julmaan kuolemaan. Hän väitti myös, ettei Jeesusta milloinkaan haudattu, eikä Hän noussut kuolleista. Eräs toinen Jeesus-seminaarin jäsen, prof. Marcus Borg, sanoi vierailullaan Etelä-Afrikkaan, ettei ollut mitään täyttä hautaa tyhjästä puhumattakaan ja lisäsi: "Luulen olevan täysin mahdollista, että koirat söivät hänen ruumiinsa."

 Merkittävät eteläafrikkalaiset teologit, jotka ovat Uuden Uskonpuhdistuksen (New Reformation) jäseniä, hyväksyivät innokkaasti nämä ajatukset. Yksi heistä, professori Andries van Aarde, kirjoitti kirjan nimeltä Fatherless in Galilee (Isätön Galileassa), jossa hän kuvailee Mariaa huorana ja Jeesusta aviottomana lapsena, jonka eräs roomalainen sotilas siitti. 'Isättömänä' Galileassa oleminen sai Hänet muka haaveilemaan taivaallisesta Isästä. Harhaoppisesta perusolettamuksestaan huolimatta tämä kirja sai hyvän vastaanoton toisilta teologeilta. Ne Jeesus-seminaarin ja Uuden Uskonpuhdistuksen jäsenet, jotka jotenkin myöntävät, että Jeesus oli lihaksi tullut Jumala, ovat kärkkäitä osoittamaan, ettei Hän suinkaan ollut ainoa lajissaan. Sellaisia uskonnollisia johtajia, kuin esim.Buddha, kuvaillaan myös lihaksi tulleina jumalina. Väärän Kristuksen ilmestymisen aika täytyy varmasti olla lähellä.

Gnostilaisten evankeliumien uusi tuleminen

Yhtä aikaa nykyisen trendin kanssa alentaa Jeesus kuolevaisen ihmisen tasolle ja inhimilliseksi profeetaksi esiintyy uutta mielenkiintoa Gnostilaisiin Evankeliumeihin. Aina alkuseurakunna ajoista filosofia on vaikuttanut voimakkaasti teologiseen kehitykseen. Aluksi Platonin pakanallinen kreikkalainen filosofia oli se, jolla oli suurin vaikutus uskonnolliseen ajatteluun. Ensimmäisen vuosisadan jälkeen gnostilaisuus kehittyi rinnakkain evankelisten käsitysten kanssa jumaluudesta ja Herran Jeesuksen inkarnaatiosta. Tämä filosofia johdettiin käsitteestä "gnosis" (tieto hengellisistä salaisuuksista) ja se opettaa, että tieto, ennemmin kuin usko, on avain pelastukseen. Tämä filosofia nautti suurta kannatusta aina kuudennelle vuosisadalle ja tuona aikana turmeli monien teologisten käsitteiden totuuden. Se kehitettiin päämääränä tehdä kristillinen uskonto hyväksyttävämmäksi kreikkaa puhuvalle älymystölle, mutta siinä prosessissa  raamatullinen käsitys Jumalasta muutettiin perusteiltaan. Gnostilaisen rakkauden  tietoon muotoilivat Platonin mystiset käsitykset, kuten myös hänen käsityksensä Jumalasta "absoluuttina", joka ei ole yhteensopiva raamatullisen käsityksen kanssa Pyhästä Kolminaisuudesta. Kun nämä näkemykset oli sekoitettu kristillisin käsitteisiin, väitettiin, että oli yksi Luoja-Jumala, Isä ja että Hän loi Jeesuksen alemman asteen Jumalaksi tai jopa enkeliksi. Se oli häijy hyökkäys Herran Jeesuksen Jumaluutta ja inkarnaatiota vastaan. Professorit Walvoord & Zuck (The Bible Knowledge Commentary, 1983:677) sanovat: "Sekä Kristuksen jumaluus, että ihmisyys, kyseenalaistettiin tällä varhaisella gnostilaisuuden kaltaisella heresialla. Nuo hereetikot alensivat Kristuksen enkeliksi, jonka 'ruumis' vain näytti olevan, mutta ei ollutkaan todellinen." Paavali kuitenkin puolusti Herran Jeesuksen jumaluutta, kuten myös Hänen täydellistä inkarnaatiotaan: "Sillä hänessä asuu jumaluuden koko täyteys ruumiillisesti" (Kol. 2:9). Hän oli täydellisesti Jumala ja täydellisesti ihminen.

 Se laaja julkinen ja innokas hyväksyminen, jota väärät apokryfiset evankeliumit, kuten Juudaksen evankeliumi ym.petolliset selostukset Jeesuksen elämästä, nauttivat, ovat osoitus tästä suuren petoksen ajasta ennen Antikristuksen maanpäällisen hallinnan dispensaation koittamista. Pääsiäisen 2006 edellä National Geographic Society ilmoitti, että he olivat löytäneet kadonneen Juudaksen evankeliumin, joka on ristiriidassa kanonisten evankeliumien kanssa koskien Juudasta ja hänen kavaltamistaan. Lehdistössä jopa esitettiin väitteitä, että se olisi ollut vuosisadan suurin löytö ja että se johtaisi kristillisten uskomusten uudelleen arvioimiseen sellaisina kuin tunnemme ne. Etusivun otsikko USA Today -lehdessä kuului: "Kauan kadoksissa ollut Juudaksen evankeliumi esittää 'kavaltajan' uudessa valossa." Juudaksen evankeliumi esittää Juudaksen myönteisessä valossa ainoana opetuslapsena, joka todella ymmärsi Jeesusta ja joka kavalsi Hänet vain, koska häntä pyydettiin tekemään se. Jeesus halusi muka vapautua pakotteista, jotka Hänen inhimillinen ruumiinsa asetti Hänelle. Juudaksen Evankeliumin kuvailema gnostilainen Jeesus ei ole kaikkivaltias Jumala eikä maailman Luoja; Hän ei kuollut ihmisten syntien tähden, eikä noussut ruumiillisesti kuolleista. Se ei ole Evankeliumi ollenkaan.

Davinci -koodi.  Eräs moderni foorumi edistää tietoisuuden edistämiseksi Gnostilaisista Evankeliumeista on Dan Brown'in romaani, The Da Vinci Code ja samanniminen filmi. Tämä filmi perustuu Gnostilaisista Evankeliumeista johdettuun aineistoon, joka esitetään aitona selontekona Jeesuksesta ja Hänen teoistaan. Monia kysymyksiä nostetaan esiin koskien Kristuksen jumaluutta ja kanonisten evankeliumien luotettavuutta. Jeesusta kuvaillaan kuolevaisena ihmisenä, joka oli naimisissa Maria Magdaleenan kanssa ja nämä väitteet kyseenalaistavat UT:n autenttisuuden. Maailma etsii vakuuttavia todisteita, että Raamattu ei ole Jumalan Sana. Tiedemiehet ja tutkijat ovat etsineet uskottavia syitä Raamatun väitteiden torjumiseksi. Yleisöllä on sellaisen informaation nälkä.  Jos Raamattu ei ole Jumalan Sana, ihmiset voivat vapaasti valita elämäntapansa ja käyttäytymismallinsa ilman rangaistuksen pelkoa tässä  tai tulevassa elämässä. 

The Da Vinci Code  on ollut maanlaajuisilla bestseller-listoilla pitkiä aikoja siitä saakka, kun se ensi kerran julkistettiin vuonna 2003 mukaan lukien 87 viikkoa New York Times'in bestseller-listan kärjessä. Kun lukee tätä romaania, huomaa, että Brown hämärtää rajat historian ja tarun välillä vihjaten siten, että kristinusko perustuu valheeseen. Mikä sen todistaa? Gnostilainen Evankeliumi ja Leonardo Da Vinci'n maalaus viimeisestä ehtoollisesta, josta hän väittää, että Jeesuksen vieressä istuva henkilö on nainen, nimittäin Maria Magdaleena. Keskeinen väite, jonka Brown'in romaani esittää kristinuskosta, on, että melkein kaikki Jeesuksesta oppimamme on väärää ja siten vahvistaa hereetikoiden ja luopioiden väitteet. Toukokuussa 2006 julkaistiin samanniminen filmi. Ensimmäisen neljän esityspäivän aikana se tuotti pääsylipputuloja maailmanlaajuisesti yhteensä $224 miljoonaa.

 Romaani lähtee liikkeelle Louvre'n, pariisilaisen maailmankuulun museon, iäkkään kuraattorin murhasta. Kuraattori varjeli salaisuutta, joka paljastuessaan tuhoaisi kristinuskon perustukset. Kuolinhetkillään kuraattori jätti numeerisia ja kryptografisia vihjeitä, jotka purkaisivat kohtalokkaan salaisuuden selkokielelle. Tutkimukset tuottivat vihjeitä, jotka johtavat ns. Graalin maljaan (Holy Grail). Kuten käy ilmi, Graal ei ole malja, josta Kristus joi Viimeisellä Ehtoollisella, vaan Maria Magdaleena, tosi Graal, joka säilytti Jeesuksen verta kohdussaan kantaessaan Hänen lastansa. Lisäksi väitetään, että Marian maine prostituoituna oli kirkon johtajien sepittämä hänen, ja naisten yleensä, vaikutuksen  leikkaamiseksi alkuseurakunnassa. Salaseura, nimeltä The Priory of Sion, johon monet maineikkaat eurooppalaiset, kuten Leonardo Da Vinci, kuuluivat, piti hallussaan todellista kertomusta.

The Da Vinci Code  on yksi sarjassa rienaavia Hollywood'in filmejä, joiden päämäärä on tuhota raamatullinen kuva Jeesuksesta. Pallo pantiin pyörimään filmeillä, joissa Jeesusta kuvaillaan syntisenä, esim. Jesus Christ Superstar (Jeesus Kristus supertähti), Jesus of Montreal (Montreal'in Jeesus) ja The Last Temptation of Christ (Kristuksen viimeinen kiusaus). Näillä filmeillä näyttämö on pystytetty "laittomuuden ihmiselle" (2.Tess. 2:3), joka pian tulee ilmestymään oikean Jeesuksen nimissä.

Uuden Ajan Kristus.  Korkeimmat jumaluudet Uuden Ajan liikkeessä ovat: (1) kaikkien uskontojen universaalinen (yleinen) jumala, (2) kosminen Kristus ja (3) Lusifer. David Spangler sisällytti kirjaansa Reflections on the Christ (Pohdiskeluja Kristuksesta) luvun otsikolla: Lucifer, Kristus ja Jumala. Siinä annetaan Lusiferille tärkeä rooli Kristustietoisuuden kehittymisessä: "Kun ihminen otti omistukseensa minän polun, hän astui suureen luovaan seikkailuun... Siinä hän voi sanoa: 'Minä olen täydellisesti ja ehdottomasti hyväksynyt vastuun siitä, kuka ja mitä minä olen. Niin tekemällä minä olen vapaa... ' Olento, joka auttaa ihmistä saavuttamaan tämän pisteen on Lusifer. Se on hänen roolinsa. Hän on ihmisen evoluution enkeli. Hän on ihmisen sisäisen valon enkeli. Lusifer on valon henki mikrokosmisessa maailmassa. Jumala on valon henki makrokosmoksessa ja Kristus on silta näiden kahden välillä, joka  tuo vapauden ilmestymisessä (spells freedom in manifestation)… Lusifer toimii meidän kaikkien sisällä tuodakseen meidät eheyteen ja kun siirrymme uuteen aikaan, joka on ihmisen eheyden aikaa, jokainen meistä viedään lusiferistisen vihkimyksen vaiheeseen, porttiin, jonka kautta yksilön täytyy kulkea, jos aikoo tulla täydellisesti hänen valonsa ja eheytensä läsnäoloon." Pimeyden valtakunnan kosmisen Kristuksen (=Antikristuksen) hengen kautta ihmiset tutustutetaan Lusiferin, valheen isän, väärään valoon ja rauhaan. Täydelliset lusiferistiset ilmestykset rajoittuvat nykyisin vielä Uuden Ajan liikkeen sisäpiireihin, koska jäsenten täytyy läpäistä eri hengellisen valaistuksen vaiheita, ennenkuin liikkeen johtajan todellinen identiteetti heille paljastetaan. Tavalliset liikkeen jäsenet eivät ole tietoisia, että he todellisuudessa avaavat itsensä Lusiferille pyrkiessään saavuttamaan hengellistä valaistusta kristustietoisuuden kautta.

Tuleva uskontojenvälinen Kristus on oleva tämän maailman jumalan korkein inkarnaatio ja petetyt massat hyväksyvät hänet innokkaasti kaikkien uskontojen yleisenä Messiaana. Nimikristityillä ja ortodoksijuutalaisilla ei tule olemaan mitään ongelmaa, kun hän ilmestyttyään kosmisena Kristuksena, kääntyy myös muiden uskontojen puoleen kootakseen ne lippunsa alle. Muslimit odottavat profeetta Jeesuksen, joka ei ole Jumala, ilmestyvän pian ja toimivan yhdessä imaami Mahdin kanssa, joka on Muhammedin jälkeläinen. Hindut odottavat Jeesusta, joka heidän mukaansa on Vishnun ja Krishnan lopunajan inkarnaatio.Buddhistit rinnastavat Kristuksen tulemuksen viidenteen Buddhaan. Uuden Ajan liikkeen mukaan Lusifer toimii ihmisten sydämissä saadakseen heidät hyväksymään universaalisen Kristuksen samalla motivoiden heitä tulemaan itse kristuksiksi (pieniksi jumaliksi).

Toinen henki

Saatanasta oleva eksytyksen henki (vrt. 1.Joh. 4:6) vaikuttaa maailmassa sokaisten ihmisten mielet evankeliumin totuuksille samalla ohjaten heitä saamaan mystisiä kokemuksia ja antaen heille voimaa tehdä ihmeitä ja merkkejä okkulttisilla voimilla. Ne monet demonit, jotka Saatanalla on vallassaan, ovat pahoja henkiä, jotka on lähetetty pettämään ihmisiä ja siten edistämään pimeyden valtakunnan etuja. Seuraavat näiden henkien toiminnat ovat hyvin ilmeisiä ajassamme: 

Outoja ilmiöitä. Uuden Ajan (New Age) liike siihen liittyneine väärine uskontoineen keskittää huomionsa tätä nykyä ihmeitä tekevien parantamisen sielunvoimien (psychic powers) löytämiseen ja käyttämiseen, sekä erilaisten yliluonnollisten manifestaatioiden mainostamiseen. Oudot ilmiöt ovat nykyisin yleisiä jopa monissa kristillisissä kokouksissa esim. kaatuminen (eli slaying = lahtaaminen) hengessä. Muita ilmiöitä, kuten nauraminen hengessä, profetoiminen hengessä ja tanssiminen hengessä, jotka tulevat tästä kokemuksesta, yhdistetään myös Pyhään Henkeen. Monet uskovat hyväksyvät sokeasti nämä ilmiöt koettelematta henkiä huolimatta vaarasta, että sellaiset manifestaatiot ovat todennäköisesti saatanallista matkimista. Useimmat Uskonsanan saarnaajat luovat vahvoja Pyhän Hengen väkevien manifestaatioiden odotuksia. Merkeillä, joita muka esiintyy heidän kokouksissaan, ei kuitenkaan ole mitään raamatullista pohjaa. On myös ilmiö, jossa kultapölyä laskeutuu läsnäolijoiden käsiin, käsivarsille tai hiuksille, samalla kun jotkut väittävät, että paikat heidän hampaissaan muuttuivat kullaksi! Toinen moderni villitys tässä liikkeessä ovat ns. "Uuden Viinin" kokoukset, jossa ihmiset kokevat juopumukselle tyypillisiä oireita. Tätä seuraavat kaatuminen, tanssiminen ja nauraminen hengessä sekä pogo-sauvahyppely (pogo stick jumping) ja laaja-alainen eläinääntely, kuten haukkuminen, kiekuminen ja karjuminen! Eivätkö väitteet, että sellaiset hyvin epäilyttävät ilmiöt ja epätavallinen käytös pitäisi yhdistää Pyhän Hengen toimintaan, olekin täysin rienaavia, karkean herjaavia Häntä kohtaan ja vahingollisia kristilliselle todistukselle maailmassa? Ei ole vaikeaa nähdä kuinka ihanteellisesti tämä kaikki sopii Saatanan päämäärään halventaa kristillinen usko ja pettää niin monet kuin suinkin. Petoshenkien varsinainen päämäärä on tuhota uskovien usko ja eksyttää, hämmentää, turmella, varjostaa (overshadow) ja kontrolloida heitä petoksen voimalla.

Uusi hengellisyys. Saatanan petoshenget matkivat Pyhää Henkeä ja tiputtavat (instil) ihmisiin uuden hengellisyyden. Se on itsekorotuksen, ylpeyden ja röyhkeyden henki, joka tekee sinut hyvin tärkeäksi ja mahtavaksi omissa silmissäsi saamiesi lahjojen, nauttimasi tunnustuksen, voimakkaan vaikutuksesi ihmisiin ja myös aineellisen vaurautesi vuoksi. Tämän hengen läsnäolo, voima ja lahjat tulevat vallitsevaksi todellisuudeksi sinun elämässäsi, samalla kun Jeesus huomaamatta siirtyy taka-alalle. Tämä henki tiputtaa sinuun miellyttäviä ja rentoja tunteita, niin että unohdat kaikki ongelmasi ja syntisi. Se ei tuomitse synnistä, vaan aina puolustelee sitä eikä se vastusta elämää valheissa, petoksessa, väärennetyssä totuudessa eikä löysässä moraalissa. Se antaa ihmisille väärän toivon, että he ovat pelastettuja ja menossa taivaaseen. Se käyttää ns. 'profeettoja' inhimillisinä välittäjinä tuomaan sinulle sanomia, mitä Jumala tahtoo sinun tekevän. Sen pääaineena ovat myös Raamatun ylittävät ilmoitukset unien ja näkyjen kautta. Se poistaa syyllisyyskompleksit omalla auktoriteetillaan ilman erityistä viittausta ristiin ja ympäröi sinut valolla ja ilolla. Sinä olet alati riippuvainen siitä. Se ohjaa sinut sisäisen parantumisen prosessin kautta elämäsi hengelliseen uudelleen ohjelmoimiseen, jossa menneisyyden arvet, jopa ajalta ennen syntymääsi, pannaan kuntoon itseparantamisella, positiivisella tunnustamisella, hypnoottisella regressiolla (palauttamisella ajassa taaksepäin) ja sukupolvikirousten murtamisella.

Tämä uusi hengellisyys on kontemplatiivista (mietiskelevää). Ihmisiä opetetaan vaihtamaan 'oikean puolen aivolohkollensa (to their ‘right-brain)’ meditoimalla, kävelemällä labyrintteja ja harjoittamalla mystisiä menetelmiä, kuten joogaa. He tyhjentävät mielensä käyttämällä mantroja (yksittäisen sanan tai lyhyen lauseen toistamista), mikä auttaa heitä laskeutumaan alitajuisen mielensä syvemmille tasoille, jossa he kokevat tietoisuuden muutostilan. Tässä hengellisessä tilassa jotkut kohtaavat henkioppaita, jotka opettavat tai informoivat heitä, kun taas toiset jopa kuulevat heille puhuvia ääniä. On myös niitä, jotka saavat yliluonnollisia lahjoja, kuten profetoiminen, parantaminen, kielilläpuhuminen, astraalimatkoja, selvänäköisyyttä ja kyvyn tehdä ihmeitä.

Tämä henki kertoo myös sinulle, että sinä olet jo kuningas, jolla on maaplaneetan hallinta ja voit vaatia, mitä haluat. Sinun ei tarvitse kärsiä köyhyyttä, sairautta eikä mitään muitakaan ahdistuksia ja sinä voit muuttaa kaiken positiivisen tunnustamisen kautta. Sinä hallitset elämääsi. Se saa ihmiset organisoimaan transformaatiokokouksia (transformation rallies) keinona tuoda Jumalan valtakunta maan päälle. Se saa myös uhrinsa uskomaan, että he voivat kaataa demoniset linnoitukset missä tahansa yhteisössä käyttämällä strategista hengellistä sodankäyntiä. Kaikki havaittava menestys pakenee heitä, koska Saatana sidotaan vasta, kun Kristus tulee (Ilm. 20:1-3). Nykyisessä dispensaatiossa vain yksilöitä voidaan vapauttaa Saatanan vallasta - ei kokonaisia kaupunkeja eikä valtioita!

Berit Kjos julkaisi hyvin hyödyllisen taulukon, jossa hän osoittaa siirtymisen evankelisista käsityksistä uuteen hengellisyyteen: http://www.crossroad.to/charts/new-spirituality.htm  Tästä taulukosta selviää, että hengellisesti sokea ihmiskunta tutkii mystisiä voimia pyrkimyksessään tulla jumalalliseksi, yhdistetyksi ja täyteen oman päämääränsä hallintaan. Lopulta he löytävät omasta sydämestään (jumala sinussa) mystisen kristuksen, joka ohjaa heitä saavuttamaan hallitsevan aseman maaplaneetalla.

The Secret (Salaisuus). Nykyajalle on luonteenomaista muinaisten mysteerisalaisuuksien voimakas uusi tuleminen. Rhonda Byrne sanoo kirjassaan, The Secret, että kristinuskon alkaessa levitä kielletyt voimat maagisten taitojen takana menivät maan alle. Ne olivat kätkettyinä salaseuroissa ja okkulttisissa järjestöissä aina 20. vuosisadalle, jolloin mielenkiinto mystisiin voimiin elpyi raamatullisesti lukutaidottoman postmodernin yhteiskunnan jäsenten kautta. Tämä uusi ajattelu (new thought) tekee ihmisille mahdolliseksi tehdä ihmeitä. Kirjoittaja sanoo, että jos sinä alat ymmärtää katkettyjä, käyttämättömiä voimia, jotka ovat sinussa, niin tämä ilmoitus voi tuoda iloa elämäsi kaikille alueille, mukaan lukien sinun taloudelliset kiinnostuksesi, ihmissuhteesi ja terveytesi. Berit Kjos sanoo artikkelissaan  A New Mask for an Ancient Secret (Uusi maski muinaiselle salaisuudelle) helmikuussa 2007: "Nyt kun nuo pimeät lusiferistiset opetukset ovat tulleet loistaviksi valoiksi jälkikristillisille kulttuureille, joita innoittavat 'väärät apostolit ja petolliset työntekijät' - Saatanan, sen pahan, joka pukeutuu valkeuden enkeliksi, palvelijat. The Secret tarjoaa tarjoaa sinisilmäisille etsijöille kaikkea mahdollista auringon alla: Ei ole ainuttakaan asiaa, jota et voisi tehdä tällä tiedolla. Sillä ei ole väliä, kuka olet tai missä olet, The Secret voi antaa sinulle mitä ikinä haluat. Vetovoiman laki on luomisen laki... Voit luoda oman elämäsi ajatustesi kautta. Tällä voimakkaalla tiedolla sinä voit täydellisesti muuttaa jokaisen olosuhteen ja tapahtuman koko elämässäsi..."

Dave Hunt sanoo artikkelissaan The Secret Seduction (Salainen viettelys) kesäkuussa 2007: "Viimeinen okkulttinen petkutus Lännen mielikuvituksen vangitsemiseksi on nimeltään The Secret. Tuonnimistä kirjaa New York Times'in bestseller-listan kärjessä on lyhyessä ajassa myyty yli 6 miljoonaa kappaletta ja samannimistä DVD:tä yli 2 miljoonaa... Lukuisat väärät esitykset [kirjassa] alkavat jo nimestä. The Secret ei ole ollenkaan salaisuus, vaan uudelleen kierrätettyä Hinduismin, shamanismin ja New Age'n hullutusta. Yksi monista emävaleista on sen väite: 'Voit luoda oman todellisuutesi mielessäsi' Tämä oli käärmeen väärä lupaus Eevalle - lupaus jumaluudesta (1.Moos. 3:5). Tuon petoksen uskominen maksoi Eevalle ja hänen jälkeläisilleen Eedenin paratiisin - ja olisi sulkenut ihmiskunnan taivaan ulkopuolelle, ellei Kristus olisi kuollut maailman syntien tähden. Eedenistä on kulunut 6000 vuotta eikä käärmeen lupaus ole toteutunut yhdenkään ihmisen elämässä."

Tämän kirjan hengellinen sanoma edellyttää selvästi, että Jumala on tullut vanhaksi ja että todellista hengellistä voimaa ei tule etsiä Raamatusta vaan kirjasta The Secret. Tämän kirjan suosio kaikkialla maailmassa on tyrmistyttävä. Tämä todistaa laajasta mielenkiinnosta okkulttisiin ideologioihin ja harjoituksiin, jotka korottavat langenneen ihmisen asemaan, jossa hänestä tulee oman kohtalonsa mestari. Kun hän on oma jumalansa, niin kaikki on sallittua, mukaan lukien mikä tahansa kuviteltavissa oleva synti. Tässä mielentilassaan ihmiset tulevat olemaan "laittomuuden ihmisen" alttiita seuraajia ... "tuon, jonka tulemus tapahtuu saatanan vaikutuksesta valheen kaikella voimalla ja tunnusteoilla ja ihmeillä ja kaikilla vääryyden viettelyksillä niille, jotka joutuvat kadotukseen sentähden, etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen, voidaksensa pelastua. Ja sentähden Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen, niin että he uskovat valheen, että kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät ole uskoneet totuutta, vaan mielistyneet vääryyteen." (2.Tess. 2:3-12)

Ihmeiden kurssi (A Course in Miracles) 

Sopusoinnussa lisääntyvän kiinnostuksen kanssa maagisiin, okkulttisiin voimiin, joita usein markkinoidaan 'kristillisessä' paketissa useampien ihmisten pettämiseksi länsimaissa, tarjotaan ihmeiden kurssia internetin verkkosivuilla, kirjoissa ja sellaisten julkkisten kautta kuin Oprah Winfrey. Päivittäisessä radio-ohjelmassaan Oprah tulee tarjoamaan New Age'n Kristusta käsittelevän vuoden kestävän kurssin kirjasta Course in Miracles Workbook (Ihmeiden kurssin työkirja). Niillä, jotka suorittavat kurssin, on oleva kokonaan uudelleen määritelty hengellinen asenne – New Age -maailmankatsomus, johon kuuluvat käsitykset, ettei ole mitään syntiä, ei pahuutta, ei paholaista. Kurssi painottaa, että Jeesuksessa me emme ole lain alla, joten kaikki on laillista. Korruptoitunutta anteeksiantamusta propagoidaan, mikä on maailman tapa edistää yhteyttä ja parantumista erossa rististä. Oprah kertoi TV-yleisölleen, että Williamson'in kirja, A Course in Miracles (Ihmeiden kurssi), on yksi hänen suosikeistaan ja että hän on jo ostanut sitä tuhansia kappaleita ja aikoo antaa niitä kaikille studioyleisössään. Oprah'n suositus nosti 'in kirjan  New York Times'in bestseller-listan kärkeen. Kirjan A Course in Miracles saneli alunperin kanavoitsija  Helen Schucman'ille vuonna 1977 hänen henkioppaansa, joka väitti olevansa Jeesus.

The Miracle Times, http://www.themiracletimes.com sanoo verkkosivuillaan: ”Ihmeiden kurssi on sanoma sinulle ... Nasaretin Jeesuksen Kristuksen koko ylösnousseelta mieleltä. Se on kokemuksellinen opas, joka auttaa sinua saamaan aikaan mielesi ja ruumiisi valaistuminen rakkauden, parantumisen ja anteeksiantamuksen käytännöllisen soveltamisen kautta kautta.”

He määrittelevät innoituksen seuraavasti: ”Innoitus tarkoittaa: henkilöön kohdistuvaa jumalallista vaikutusta tai toimintaa, jonka uskotaan tekevän hänet päteväksi saamaan ja välittämään pyhää ilmoitusta. Mikä on sinun pätevyytesi? Sinä olet Jumalan itsensä Pyhä Poika! Sinun täytyy vain muistaa, kuka olet. Sinun päämääräsi on innoittaa.” Kirjan A Course in Miracles todellista kirjoittajaa kuvaillaan ”Mestari Jeesuksena, joka on Pyhän Hengen manifestaatio... Hän samaistui täydellisesti Kristukseen, Jumalan Poikaan.” Ihmisiin vaikutetaan niin, että he näkevät itsensä synnittöminä: ”Näe sitten se valo, joka ympäröi sinua... Sinä olet niin täydellinen, kuin Jumala loi sinut.” Positiivisen ajattelun, anteeksiantamuksen, rakkauden ja positiivisen tunnustamisen kautta ihmisten tulee luovasti muuttaa elämänsä ihmeiden kautta.

Mooses-koodi

 Saatanallisen eksytyksen hengen ajama petoksen globaali kampanja, jota media popularisoi ja julkkikset mainostavat, on viety askelta pitemmälle James Twyman’in kirjan, The Moses Code (Mooses-koodi), julkaisemisella. Tämä kirja, kuten siihen perustuva filmikin, korottaa langenneen ihmiskunnan siihen asemaan, jossa Lusifer oli ennenkuin avoimesti teki itsensä jumalaksi taivaassa. Hän sanoi: “Minä nousen pilvien kukkuloille, teen itseni Korkeimman vertaiseksi” (Jes. 14:14). Kirjoittaja tarjoaa ihmisille salaisen koodin, joka dramaattisesti muuttaa heidän elämänsä köyhyydestä ja keskinkertaisuudesta rikkauteen, kuninkaallisuuteen ja yltäkylläisyyteen. Se tapahtuu, kun he voivat sanoa itselleen: “MINÄ OLEN.” Tämä koodi paljastettiin Moosekselle palavassa pensaassa erämaassa ja se teki hänelle mahdolliseksi tehdä ennennäkemättömiä ihmeitä.

Kustantajat mainostivat kirjaa seuraavasti: “Twyman kuvailee voimakkainta henki-ilmestysmenetelmää (manifestation technique), mitä ihmiskunta koskaan on tuntenut, joka on ollut kätkettynä ja unohdettuna melkein 3500 vuotta. Ja kuitenkin tämä voimakas työkalu oli vastuussa joistakin maailmanhistorian hämmästyttävimmistä ja kuuluisimmista ihmeistä. Miksi sitten tätä koodia on pidetty niin salaisena, vaikka se muutti maailman silloin, kun sitä muutaman kerran käytettiin? Olisiko mahdollista, että tämä menetelmä on niin voimakas, että muinaiset esi-isämme päättivät, että ihmiskunta ei ollut valmis käyttämään niin voimallista miekkaa? Oikein sovellettuna Mooses-koodi antaa sinulle kaiken, mitä tarvitset helposti vetääksesi puoleesi oman Sydämesi Halun. Kun isot ryhmät käyttävät koodia, sillä on myös voima aloittaa maailma, joka perustuu säälin ja rauhan lakeihin. Ensimmäinen luku opettaa sinulle, mikä Mooses-koodi on ja miksi se on niin tärkeä tänä päivänä. Luvut kaksi ja kolme opettavat aloitusmenetelmät koodin soveltamiseksi omassa elämässäsi ja maailmassa. Luvut kaksi ja kolme antavat sinulle lyhyesti välttämättömät työkalut oman elämäsi ja ympärilläsi olevien elämän muuttamiseksi.”

 Seuraavassa katkelma luvusta 1: ”Olet todennäköisesti kuullut tarinan ennenkin, kaiken Mooseksesta, joka johti heprealaiset ulos Egyptistä, hämmästyttävästä suorituksesta, joka alkoi, kun hän seisoi palavan pensaan edessä kuunnellen Jumalan ääntä. Olemmeko kuitenkaan koskaan todella kuulleet syvempää sanomaa, jota välitetään, ei ainoastaan Moosekselle, vaan jokaiselle meistä? Onko mahdollista, että jossakin tässä tarinassa olisi kätketty koodi, salaisuus, joka antaisi meille voiman vetää puoleemme kaikkea, mitä haluamme elämäämme? Voisiko tämä salaisuus olla mahtavin lahja, mitä Jumala milloinkaan on antanut maailmalle? Mitä ovat ne muutamat asiat, joita eniten haluaisit saada? Rikkautta, läheinen ystävä, täydellinen talo, tai unelma-auto? Saiko Mooses Jumalalta salaisuuden, kuinka sinä voit saavuttaa kaikki unelmasi helposti ja automaattisesti, vetämällä elämääsi kaikkea, mitä ikinä olet halunnut? Ja jos, niin olisiko mahdollista, että sinä voisit käyttää tätä samaa salaisuutta nyt ja koko loppuelämäsi ja saavuttaa jotakin, mitä muu maailma kutsuu ihmeeksi

Edelleen selitetään, että Jumala kutsui Moosesta pensaasta ja hän vastasi sanoen: “Tässä olen.” Hän seisoi pyhällä maalla sanoessaan “Tässä OLEN.” Sitten kirjoittaja jatkaa: “On melkein kuin Jumala hymyilisi ja sanoisi: 'Oi Mooses, hyvin sanottu. Todellakin, tässä MINÄ OLEN. Tämä maa on pyhä, koska se on paikka, jossa sinä olet tuntenut olevasi se, joka sinä olet.' Sinä ehkä ajattelet: 'Odota hetki! Tarkoitatko, että Jumala oli tyytyväinen, koska Mooses näytti tunnistavan itsensä yhdeksi Luojansa kanssa?' Vastaus on KYLLÄ!!! Tuhansien vuosien ajan meille on kaupattu valhetta ja tämä valhe on johtanut Mooses-koodin tukahduttamiseen ja hylkäämiseen kaikkialla maailmassa. Meille on kerrottu, että olemme heikkoja ja haavoittuvia, kykenemättömiä tekemään muuta kuin juuri ja juuri elämään kädestä suuhun maan päällä. Jos meillä on onnea, niin pystymme kokoamaan suhteellisen mukavuuden tason, kenties muutamia taloja ja suuren pankkitilin, mutta mikään siitä ei koskaan todella tyydytä meitä. Olemme täällä vain elääksemme ja sitten kuollaksemme toivoen, että välissä olisi muutamia ilon hetkiä. Olemme kuvitelleet olevamme  vankilassa, josta emme koskaan voi paeta ja olemme vakuuttaneet itsellemme, että vankilan piha on todellinen kotimme. Entäpä jos ovea tuohon vankiselliin ei koskaan lukittukaan? Entä jos maailma, jossa elämme, ei olekaan muuta kuin heijastus niistä ajatuksista, joita ajattelemme itsestämme ja jospa Jumala ei ole koskaan jakanut tuota näkyä kanssamme. Jos Jumala on kaikkivaltias, kaikkitietävä ja täydellisesti läsnä jokaisessa hetkessä ja muodossa, niin onko mahdollista, että Jumala iloitsisi, jos me tiedostamme TOTUUDEN? ... Mieti, ennenkuin vastaat. Sinun vastauksesi ja se kuinka valmis olet hyväksymään kaiken, mitä Jumalalla on sinulle, ratkaisee sinun koko kokemuksesi elämästä. Sinun vastauksesi ratkaisee kuinka avoin sinä olet vastaanottamaan ihmeitä ja lopullisesti murtamaan Mooses-koodin.” Kirjoittaja kertoo edelleen, että Jumala sanoi Moosekselle, että hän tulisi johtamaan heprealaiset ulos Egyptin orjuudesta Luvattuun Maahan, jossa he eläisivät yltäkylläisyydessä. Hän sanoo, että sama lupaus koskee meitä – myös aineellisessa mielessä.

 Lighthouse Trails sanoo sähköpostiuutiskirjeessään 4.3. 2008: “The Moses Code - taking the next step toward a world-wide awakening (Mooses-koodi ottamassa seuraavan askelen kohti maailmanlaajuista heräämistä): Huhtikuun 5. päivänä julkaistaan filmi, The Moses Code, ainutlaatuisessa maailmanlaajuisessa synkronisoidussa avauksessa, vain joitakin viikkoja samannimisen kirjan julkaisemisen jälkeen tällä viikolla. Sekä kirja että filmi tulevat mitä todennäköisimmin olemaan bestsellereitä ja odotetaan, että Oprah Winfrey ja muut, joilla on vaikutusvaltaa, tulevat mainostamaan niitä. Kirja ja filmi seuraavat viimevuotista The Secret'in julkaisemista, joka on pysynyt New York Times'in bestseller-listalla yli 59 viikkoa. Oprah suositteli voimakkaasti The Secret'iä, joka on myös sekä kirja että filmi ja sisältää samanlaisen sanoman. Olennaisesti kumpikin projekti keskittyy ihmiskunnan jumaluuteen ja siihen, että se omistaa kyvyn muuttaa oma elämämme ja lopulta muuttaa koko maailma, salaisten mysteerien kautta, jotka nämä projektit muka paljastavat.”

The Moses Code  edustaa itsensä ja menestyksen jumalallistamista äärimmäisessä muodossaan, mutta se menee vielä sen yli ja tarjoaa tämän salaisen koodin ratkaisuna kaikkiin maailman jakautumisesta, vihamielisyydestä ja kärsimyksestä johtuviin ongelmiin. Vakuutetaan, että jos tuhannet ihmiset kokoontuvat yhteen yhtä aikaa, omaksuvat asemansa jumalina ja kanssaluojina ja keskittävät positiiviset ajatuksensa ongelma-alueille, kuten esim. Lähi-Itään, niin kaikki tulee muuttumaan paremmaksi.

Toinen evankeliumi

Röyhkeästä ja hillitsemättömästä toisen Jeesuksen julistamisesta toisen hengen kiihotuksesta on tullut maailmanlaajuinen ilmiö. Saarnaajat, poliitikot ja julkkikset hyvin laajoine kannattajakuntineen ovat liittymässä yhteen juhliakseen ihmiskunnan jumalallista luontoa, nostaakseen ihmisten tietoisuuden tason, edistääkseen globaalia yhteyttä ja rauhaa ja turvatakseen vaurauden ja hyvän terveyden kaikille. Seuraavassa suosittuja saarna-aiheita.

Ekumenia. Uskotaan yleisesti, että uskonnollinen globalismi on avain Jumalan valtakunnan ilmestymiselle maan päällä ja yhteyden, vaurauden ja rauhan tulevaisuus jakautuneelle ihmiskunnalle. Tämän käsityksen puitteissa kristikunnan pirstoutuneisuutta moniksi kirkkokunniksi (joihin viitataan valiokristillisyytenä) pitäisi vastustaa perustamalla megakirkkoja ilman tiukkoja ja kovinkaan tarkkoja uskon tunnustuksia ja ilman, että korostettaisiin Raaamatun erehtymättömyyttä. Megaseurakunnat pitäisi sulauttaa jälkikirkkokunnallisiin (post-denominational) city-seurakuntiin, jotka toimivat profeettojen ja apostolien ohjauksessa. Alueelliset, kansalliset ja kansainväliset siteet pitäisi sitten vahvistaa seurakunnan eri paikallisten haarojen keskuudessa. Kollektiivisten toimien, kuten muutoskonferenssien (transformation rallies) eli mietiskelykokouksien, uskotaan käyttävän hengellistä voimaa, joka tarvitaan pahuuden voittamiseksi ja yhteiskuntien kohtaloiden muuttamiseksi. Tämä on New Age'n filosofiaa. He uskovat, että kun kriittinen massa tulee yhteen mietiskelemään, niin vaaka heilahtaa pahuudesta ja jakautuneisuudesta, vetää ihmiskunnan tähän ykseyteen ja parantaa maailman.

Kristillisten kirkkojen yhdistäminen on vasta väliaikainen päämäärä, joka petaa tien kohti moniuskonnollisia ekumeenisia yhteyksiä – maailman uskontojen allianssia, jossa kaikkien uskontojen jäsenet liittyvät yhteen sillä perusteella, että palvovat samaa Jumalaa. Järkeillään, että jos he uskovat, niin he palvovat samaa Jumalaa ja he myös odottavat samaa universaalista Kristusta yhdistämään heidät lopullisesti. Kun hän on tullut, mitään alistumattomuutta ei tulla sallimaan ja kaikki ihmiset velvoitetaan palvomaan häntä (vrt. Ilm. 13:3-4,8,15).

Petettyjen megaseurakuntien ekumeniamieliset saarnaajat valmistavat tietä tulevalle universaaliselle Uuden Ajan liikkeen Kristukselle. Heidän tunnustustensa epämääräisyys, jäsentensä tietämättömyys ja postmodernin ajattelun vahva vaikutus sallii heidän esittää toisen Jeesuksen, joka monessa suhteessa eroaa Raamatun Jeesuksesta. Ilman sanottavaa vastustusta he tietämättään mukauttavat Jeesuksen New Age'n Jeesukseen kieltämällä Hänen ainulaatuisuutensa, Hänen ristinsä merkityksen lunastuksessa ja Hänen vaatimuksensa parannuksesta. He korostavat vain Hänen tehtäväänsä siunata ja yhdistää kaikki ihmiset innoittaakseen heitä tiedostamaan kaikki mahdollisuutensa ja siten menestyä kaikessa mitä tekevät ja valtuuttaa heidät perustamaan ja ulottamaan Jumalan valtakunta maan päälle.

Missä kuitenkin vielä on merkittäviä määriä evankelisia kristittyjä, kuten USA:ssa ja Etelä-Afrikassa, siellä ekumeniamieliset teologit ryhtyvät ensin hellittämättömään syytös- ja halventamiskampanjaan Raamatun Jeesusta vastaan alentamalla Hänet historialliseksi Jeesukseksi, joka oli vain yksi monista inhimillisistä profeetoista. Sen jälkeen heidän hengellisesti juuriltaan revityt ja pettyneet seuraajansa esitellään Uuden Maailman Järjestyksen kosmiselle Jeesukselle ja siten vedetään ekumeenisen liikkeen moniuskonnollisiin rakenteisiin.

Dominionismi. Esiintulevan kirkon julistama sanoma on, että heidät on kutsuttu ottamaan maailma valvontaansa ja siten perustamaan fyysisesti Jumalan valtakunta kaikkien ihmisten hyväksi. Discernment Research Group http://herescope.blogspot.com  on tuottanut suuren määrän lyhyitä ja hyvin kirjoitettuja artikkeleita tästä aiheesta. Lue myös Sarah Leslie'n artikkeli Dominionism and the rise of Christian imperialism:  http://www.discernment-ministries.org

Hereskooppi (Herescope) tarjoaa mielenkiintoisia katkelmia C. Peter Wagner'in artikkelista, jossa hän sanoo: “Meidän täytyy tarkastella uudelleen erästä eniten lainaamaamme Raamatun jaetta: 'Ihmisen Poika on tullut etsimään ja pelastamaan sitä, mikä kadonnut on' (Lk. 19:10). Menneisyydessä useimmat meistä ajattelivat, että Jeesus sanoi 'etsivänsä ja pelastavansa niitä, jotka olivat kadotettuja.' Sen seurauksena me sovelsimme sitä sielujen pelastamiseen, mutta nyt me huomaamme, että meidän olisi pitänyt ottaa Jeesuksen lausunto todesta (at face value), nimittäin sitä koskevana, 'mikä oli kadotettu.' Mikä se sitten on, joka oli kadotettu ja jota Jeesus tuli etsimään ja pelastamaan? Vastaus on Genesiksen ensimmäisessä luvussa. Jumalan alkuperäinen suunnitelma oli, että Aadamilla ja Eevalla piti olla hallinta yli koko Jumalan luomakunnan (ks. 1.Moos. 1;28). He olivat kuitenkin tottelemattomia Jumalalle, he kadottivat valtansa, Saatana anasti sen ja hänestä tuli tämän ajan jumala. Saatanan valtakunta sulki sisäänsä kaikki maailman inhimilliset valtakunnat (ks. Lk. 4:5-6). Miksi Jeesus sitten tuli? Hän tuli valtakuntansa kanssa, nimittäin Jumalan valtakunnan kanssa, valloittaakseen Saatanan valtakunnan tarkoituksella ottaa takaisin Jumalan luomakunnan hallinta, joka menetettiin Eedenin puutarhassa. Pyhä Henki puhuu nyt seurakunnille ja sanoo, että Jumalan kansan täytyy tehdä, mitä tarvitaan yhteiskunnan muuttamiseksi pala palalta, kunnes Jumalan valtakunta nähdään maan päällä niinkuin taivaassa” (C. Peter Wagner, Transform Society! Global Prayer News, Vol. 6, No. 3, Jul-Sep 2005).

Hereskooppi  arvostelee myös Rick Joynerfin artikkelia, The true soldiers of the cross are mobilizing (Ristin tosi sotilaat lähtemässä liikkeelle), jossa hän sanoo, että pakkokeinoja tullaan käyttämään Jumalan valtakunnan sisäänajamiseksi ennenkuin lisääntynyt vapaus sallitaan: hAluksi se voi muistuttaa totalitarismia, kun Herra tuhoaa antikristuksen hengen, joka nyt hallitsee maailmaac ja murskaa monet kansat kuin saviastiat.h Tämän näyn tueksi useat dominionistit ovat keksineet strategian epäuskon, köyhyyden, sairauden, lukutaidottomuuden ja itsekeskeisen johdon ns. jättiläisten voittamiseksi. Liikemaailman muuttamisen (marketplace transformation) voimat ovat tärkein menetelmä, jota dominionistit aikovat käyttää voittaakseen negatiiviset tekijät, jotka riistävät yhteiskunnilta valtakunnan vaurauden ja yltäkylläisyyden.

Petetty seurakunta yrittää tehdä nyt, mitä vain Kristus voi tehdä toisessa tulemuksessaan. Heidän vahva luottamuksensa inhimillisiin resursseihin ja menetelmiin jättää heidän ponnistuksensa epäraamatullisiksi ja dispensationaalisesti väärin ajoitetuiksi. Sen sijaan, että saarnaisivat pelastusta kadotetuille syntisille, he pyrkivät ennallistamaan paratiisin olosuhteet maan päälle tämän dispensaation aikana siten aikaistaen Kristuksen tulemusta Kuninkaana ilmoittamaan valtakuntansa maan päällä. Dominionistien väärennetty valtakunta eroaa olennaisesti Kristuksen valtakunnasta ja tosiasiassa petaa tietä väärälle kuninkaalle, Antikristukselle, joka tulee nousemaan langennen ihmiskunnan riveistä, ennen kuin Kristus tulee.

Positiivinen ajattelu.  Tämä ideologia, jota myös liberaaliteologit kannattavat, edustaa ovelaa humanitääristen ja raamatullisten päämäärien sekoitusta. Se vetoaa hallituksiin, liikemiehiin, seurakuntiin ja yhteisöihin yleensä, joko sekulaareihin tai uskonnollisesti suuntautuneisiin, yhteiskunnan kohottamiseksi, köyhyyden poistamiseksi, sairaiden hoitamiseksi, lukutaidottomien kouluttamiseksi ja ajaa rauhaa ja sovintoa yhteiskunnan kaikkien ryhmien kesken. Norman Vincent Peale (The Power of Positive Thinking), Robert Schuller (Self-Esteem: The New Reformation) ja Rick Warren (The Purpose Driven Life) kehittivät tämän ajattelutavan ja käyttivät sitä hyvin menestyksellisesti. Perusluonteensa mukaisesti positiivisen ajattelun ideologia sulkee pois kaikki negatiiviset ajatukset, esim. synnin, tuomion, petoksen, väärät profeetat, väärät uskonnot, Antikristuksen, Väärän Profeetan, Saatanan, kärsimyksen, ahdistuksen jne. Se ei halua loukata ketään – ei edes syntistä hänen luonnollisessa (syntisessä) tilassaan. Kaikki  ihmiset täytyy saada tuntemaan olevansa tervetulleita ja hyväksymään kristinusko niiden siunausten ja etujen vuoksi, joita heille on varastossa. Mitään varoituksia ei anneta kenellekään Jumalan lähestyvistä tuomioista pahoille.

Positiivinen ajattelu on vastoin evankeliumin sanomaa ja johtaa evankeliumin turmeltumiseen seurakunnissa, joissa sitä opetetaan. Siinä syy, miksi Rick Warren ei puhu Jumalan tuomioista synnille, joihin kuuluu Kristuksen ristiinnaulitseminen. Hänen heikko opillinen pohjansa tekee hänet ekumeeniseksi suhteissaan eri kirkkokuntien pastoreihin edes mormoneja pois sulkematta. Jeesus ilman ristiä ei ole oikea Jeesus, mutta silti monet luulevat, että hän saarnaa Raamatun Jeesusta. Lisäksi Warrenfilaisuus johtaa hänet kannattamaan transformaatio-aloitteita muuttaa maailma yhteisillä ponnistuksilla Jumalan valtakunnan perustamiseksi. Mitään varoituksia ei anneta tulevasta Antikristuksesta ja suuresta ahdistuksesta. Mitä hänen kannattajansa tekevät, kun kosminen Kristus ilmestyy maisemaan rauhantekijänä? Ajattelevatko he, että hän on oikea Kristus?

Uskonnon ja politiikan avioliitto. Maailmassa on käynnissä hyvin silmäänpistävä liike uskonnon ja politiikan liittämiseksi toisiinsa. Tämä oli yleistä muinaisissa maailmanvalloissa, joissa hallitsijat jumalallistivat itsensä, eivätkä tyytyneet vain poliittiseen uskollisuuteen, vaan vaativat myös uskonnollista palvontaa. Antikristus on tekevä samoin. (Ilm. 13:5,7,15). Modernit poliittiset johtajat yhä lisääntyvässä määrin mobilisoivat kannattajansa uskonnollisen ideologian keinoin muuttamaan ja parantamaan sanaa. He joko toimivat yhteistyössä uskonnollisten johtajien kanssa ekumeenisessa liikkeessä, tai itse esiintyvät uskonnollisina johtajina. Tämä kaikki on osa valtakuntateologiaa, jossa politiikan, liike-elämän ja uskonnon johtajat työskentelevät läheisesti yhdessä. 

Rick Warren sanoo, että jokainen valtio on riippuvainen vahvasta ja terveestä hallinnosta, vahvasta ja terveestä liike-elämästä ja vahvoista ja terveistä seurakunnista. Hän vertaa sitä kolmijalkaiseen tuoliin. Koska hänellä on näky mainostaa tätä näkyä, hän matkustaa eri maihin puhumaan hallitusten johtajille, liikejohtajille ja seurakuntajohtajille saadakseen heidät tietoisiksi vastuustaan työskennellä yhdessä ja toteuttaa päämäärää vakaista, vauraista ja päämäärätietoisista valtioista. Dominionistien mukaan se on tapa, jolla Jumalan valtakunta ajetaan sisään. Vähänpä he tiedostavat, että seuraava maailmanvalta on oleva kosmisen Kristuksen. Hänellä tulee olemaan kolmijalkainen tuoli – poliittisena johtajana, universaalisena messiaana ja globaalin talouden johtajana.

Tässä toisessa evankeliumissa, jota esiin tulevan kirkon johtajat saarnaavat, poliittiset johtajat mainostavat, globaali liike-elämä kannattaa ja julkkikset popularisoivat, ei myöskään ole mitään viittausta oikean Jeesuksen tulemukseen Hänen morsiusseurakunnalleen, sen jälkeiseen Antikristuksen ilmestymiseen eikä Jumalan tuomioihin itsekeskeiselle, syntiselle ja äärimmäisen pahalle maailmalle. Kun he sanovat: "Nyt on rauha, ei hätää mitään", silloin yllättää heidät yhtäkkiä turmio” (1.Tess. 5:3).

Okkulttisten voimien vapauttaminen

Paradigman (mallin) muutos kohti esiintulevaa kosmisen Kristuksen uutta maailman järjestystä on ollut käynnissä jo kohtalaisen monta vuotta. Vaikka sitä on toteutettu niin huomaamatta kuin mahdollista, muutokset ovat kauaskantoisia ja edustavat radikaalia murtautumista Jumalan Sanan totuudesta ’valkeuden enkelin’ vaihtoehtoiseen hengellisyyteen. Vain muutoksen edistyneemmällä tasolla ihmisille paljastetaan vallan salaiset lähteet, joita heille tarjotaan. Erikoisia kaavoja, koodeja tai toimia tarvitaan näiden voimien vapauttamiseksi ja käyttämiseksi mihin tahansa tarkoitukseen niitä tarjotaan. Berit Kjos sanoo artikkelissaan Mysticism and Global Mind Change (Mystiikka ja globaali mielenmuutos) syyskuussa 2007: ”Ihmetteletkö miksi jooga, labyrintit ja muut mietiskelyharjoitukset ovat äkkiä tulleet esiin kirkoissa kaikkialla Amerikassa? Tai miksi ’kristityt’ nykyisin käyttävät vanhoja noitien, alkemistien ja ’valaistuneiden’ jogien käyttämiä okkulttisia kaavoja (keskittymisen, mietiskelyn, visualisoimisen ja mielimatkailun (mental projection) yhdistelmiä) kutsuakseen ’Jumalan’ läsnäolon? Tämä idän ja lännen synteesi ei tapahtunut vahingossa. Useiden vuosikymmenien ajan vaikutusvaltaiset seurakuntien johtajat ovat mainostaneet uutta ajattelutapaa, loppua ’separatismille’ ja inklusiivista ykseyttä, joka toteuttaisi heidän näkynsä maanpäällisestä Jumalan valtakunnasta.”

Erikoinen koodi, avainsana, mantra, rituaalivihkimys, mielenasenne, symboli, uskomusjärjestelmä tai toimi tarvitaan kutsumaan okkulttisia voimia eli henkiä, joita Lusifer tarjoilee naamioidussa asussa sinisilmäisille uhreilleen. Kirjassa, The Da Vinci Code, annetaan sarja numeerisia ja kryptografisia vihjeitä salaisuuden purkamiseksi. Tutkimus johtaa Graalin maljaan, joka ei ollut se malja, josta Kristus joi viimeisellä ehtoollisella, vaan Maria Magdaleena, todellinen Graalin malja, joka säilytti Jeesuksen verta kohdussaan kantaessaan Hänen lapsiaan. Tämän koodin murtaminen Da Vincifn maalauksessa, Viimeinen ehtoollinen, edustaa suurta poikkeamaa Jumalan Sanan totuudesta. Se esittelee väärää opetusta, että Jeesus ei ollut jumalallinen, vaan tavallinen, kuolevainen mies, jolla oli vaimo ja lapsia. Näistä olettamuksista seuraa, että Jeesus ei ole Jumala, Raamattu ei ole totta, hylätyt gnostilaiset evankeliumit heijastavat uskottavamman selostuksen Jeesuksen elämästä ja jossakin hänen tuntemattomien jälkeläistensä keskuudessa voi lopunaikana tulla esiin henkilö vaatimaan Kristuksen virkaa.

The Secret perustuu myös ideaan, että salaisia voimia voidaan vapauttaa toteuttamaan kaikki sinun unelmasi ja tarpeesi. Uusi ajatusmalli tekee ihmisille mahdolliseksi tehdä ihmeitä, kun he luovat oman todellisuutensa ajatuksillaan. Visualisoimisesta tulee menetelmä mielen keskittämiseksi okkulttiseen energialähteeseen sen vetämiseksi ja aktivoimiseksi.

The Moses Code esitetään voimakkaana menetelmänä julistaa itsellensä olevansa Jumala ja siten liittyä maailmankaikkeuden luoviin voimiin unelmien toteuttamiseksi ja olosuhteiden muuttamiseksi hyviksi. Kun sanot ”MINÄ OLEN” ja lisäät siihen minkä tahansa jumalallisen ominaisuuden, jota toivot, esim. ”MINÄ OLEN tie ja totuus,” sinä osallistut Lusiferin kapinalliseen itsekoroitukseen ja jumalallistamiseen. Itsesi ylentäminen kanssaluojan asemaan on halveksuntaa ja tottelemattomuutta Jumalan selvää käskyä kohtaan, koska olet tehnyt itsestäsi oman jumalasi. Jos olet valmis tekemään sen, Lusifer antaa välittömästi sinulle voiman tulla hänen yhteistyökumppanikseen ja sallii myös sinun nauttia tiettyjä lyhytaikaisia etuja valtakunnassaan. Käärme saavutti suuren menestyksen tällä valheella, jota ensi kerran käytettiin pettämään ensimmäiset vanhempamme Eedenin puutarhassa. Se sanoi Eevalle, että jos hän ei välittäisi Jumalan käskyistä, hän ei kuolisi, kuten Jumala sanoi, vaan sen sijaan ”olisi niin kuin Jumala” (1.Moos. 3:5). Hänestä ei milloinkaan tullut jumala, vain petetty kapinallinen, joka kääntyi tosi Jumalaa vastaan omaksi vahingokseen. Ellei olisi Jumalan armoa katuville syntisille, hän olisi kuollut synneissään.

Antikristuksen nousu valtaan

Tuleva Antikristus seuraa täsmälleen samaa kurssia noustessaan ehdottomaan valtaan itsejulistautuneena Jumalana. Hän vastustaa ja ”korottaa itsensä yli kaiken, mitä jumalaksi tai jumaloitavaksi kutsutaan, niin että hän asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala.” (2.Tess. 2:4). Kun hän avoimesti julistaa olevansa suuri MINÄ OLEN, niin Saatana voimakkaasti valtuuttaa hänet tekemään yhä enemmän merkkejä ja ihmeitä. Hän on se laiton, joka rikkoo ja halveksii kaikkia Jumalan lakeja, samalla kun toimii ”saatanan vaikutuksesta valheen kaikella voimalla ja tunnusteoilla ja ihmeillä” (2.Tess. 2:9). Paholainen antaa hänelle ”voimansa ja valtaistuimensa ja suuren vallan” (Ilm. 13:2). Hänen kanssahallitsijansa, väärä profeetta, käyttää samoja voimia: ”Ja se tekee suuria ihmeitä, niin että saa tulenkin taivaasta lankeamaan maahan ihmisten nähden” (Ilm. 13:13). 

Antikristus, joka kutsuu itseään Kristukseksi eli Jumalaksi, pettää koko maailman kumartamaan itseään päästäkseen osalliseksi hänen suuresta vallastaan. Hän käyttää myös koodia, joka sallii ihmisille pääsyn hänen pimeisiin voimiinsa. Kukaan muu ei voi ostaa eikä myydä, kuin se, jossa on merkki: pedon nimi tai sen nimen luku. Tässä on viisaus. Jolla ymmärrys on, se laskekoon pedon luvun; sillä se on ihmisen luku. Ja sen luku on 666” (Ilm. 13:17-18). Pedon numeerista symbolia ja hänen nimensä merkkiä tullaan käyttämään hänen seuraajiensa fyysiseen merkitsemiseen. Heidän on allekirjoitettava uskollisuuden vala, jolla he sitoutuvat kumartamaan häntä ja hänen kuvaansa hyljäten lopullisesti taivaan Jumalan ja myös tuomiten oikean Kristuksen, jota edelleen tuohon aikaan ihmisten vähemmistö palvoo. 

Tiedä se, että jos käytät salaisia koodeja päästäksesi käsiksi yliluonnollisiin voimiin, se tekee sinusta Jumalan vihollisen, koska silloin sinä röyhkeästi kutsut itseäsi Jumalaksi tai Jumalan Pojaksi ja siten ylennät itsesi Hänen asemaansa ja osallistut Lusiferin kapinaan. Ikuinen tuomio odottaa ihmisiä, jotka niin tekevät: ”Jos joku kumartaa petoa ja sen kuvaa ja ottaa sen merkin otsaansa tai käteensä, niin hänkin on juova Jumalan vihan viiniä, joka sekoittamattomana on kaadettu hänen vihansa maljaan, ja häntä pitää tulella ja tulikivellä vaivattaman pyhien enkelien edessä ja Karitsan edessä. Ja heidän vaivansa savu on nouseva aina ja iankaikkisesti, eikä heillä ole lepoa päivällä eikä yöllä, heillä, jotka petoa ja sen kuvaa kumartavat, eikä kenelläkään, joka ottaa sen nimen merkin” (Ilm. 14: 9-11).

Viitaten tulevaan vihaan Herra Jeesus sanoi: “Valvokaa siis joka aika ja rukoilkaa, että saisitte voimaa paetaksenne tätä kaikkea, mikä tuleva on, ja seisoaksenne Ihmisen Pojan edessä” (Lk. 21:36).