Rukouksen Tärkeys

Prof. Johan Malan

Rukous on yksi tärkeimmistä kristillisistä toimista. Rukouksen kautta ollaan läheisessä suhteessa Herraan ja se laskee perustuksen muiden hengellisien toimien menestykselle. Se varmistaa myös voiton Saatanasta, kun jätät itsesi uskossa Suuren Voittajan Jeesuksen Kristuksen suojelukseen ja huolenpitoon. Andrew Murray sanoi: ”Olen vakuuttunut, ettemme koskaan täysin ymmärrä, mikä rukouksen suuri merkitys on niin kauan, kuin pidämme sitä vain keinona pitää yllä omaa hengellistä elämäämme, mutta jos opimme näkemään sen tärkeimpänä meille uskottuna työnä, kaiken työmme perustuksena ja voimana, niin silloin tiedostamme, ettei ole mitään, mitä meidän pitäisi tutkia ja harjoitella niin, kuin oikein rukoilemisen taitoa.”

Opetuslasten pyyntö oli: “Herra, opeta meitä rukoilemaan” (Lk.11:1). Voimme oppia todellista rukouksen ja esirukouksen taitoa vain Suurelta esirukoilijalta Jeesukselta Kristukselta. Se on koulu, jossa meidän täytyy kasvaa armossa ja tuntemisessa (2 Pet. 3:18). Vaikka rukous alkumuodossaan on niin yksinkertaista, että jopa pieni lapsikin osaa rukoilla, niin se on samalla korkein antautumisen muoto, johon uskovat on kutsuttu.

Rukoukseen vaikuttavia tekijöitä

On kolme tärkeää todellisuutta, jotka meidän Kristuksen seuraajina täytyy ottaa huomioon tutkiessamme rukouksen roolia ja tärkeyttä elämässämme:

Vapaa tahto: Jumala kaikkivaltiaana sääsi, että ihmisellä täytyy olla vapaa tahto tehdä moraalisia valintoja. Sanansa ja sisäisesti asuvan Pyhän Hengen kautta Hän on antanut uskoville mielen valaistut silmät ymmärtääksemme hänen tahtonsa ja tehdäksemme oikeita ratkaisuja. Hän koettelee meitä nähdäkseen toimimmeko sen mukaisesti. Jos emme, niin toimimme lihan mukaan ja sen seurauksena vastustamme Hänen tahtoaan (vrt. Gal. 5.16-17). Mitä enemmän olemme täytetyt Hänen tahtonsa tuntemisella (Kol. 1:9), sitä enemmän me tahdomme tehdä sitä. Mutta ollaksemme tässä asemassa, meidän täytyy ristiinnaulita liha ja muuttua mielemme uudistumisen kautta, että voimme osoittaa, mikä on hyvä ja otollinen ja täydellinen Jumalan tahto (Room. 12:2). Se on asia, joka vaatii täyttä antautumistamme Kristukselle tullaksemme täydellisemmin Hänen kaltaisekseen. Tämän päämäärän saavuttaminen edellyttää vuorovaikutteista rukousta ja Raamatun tutkimista päivittäin.

Lihamme heikkous. Vaikka vanha luontomme (liha) voi olla ristiinnaulittu, niin kristittyinä silti olemme edelleen inhimillisen ruumiimme (johon myös viitataan lihana) heikkouksien ja vajavuuksien alaisia. Pyhyys on ratkaisu tähän ongelmaan. Paavali sanoo: ”Minä puhun ihmisten tavalla teidän lihanne heikkouden tähden … niin antakaa nyt jäsenenne vanhurskauden palvelijoiksi pyhitykseen” (Room. 6:19). Nämä heikkoudet liittyvät voimamme ja tietomme rajallisuuteen, tunneherkkyyteemme ja myös mahdollisuuteen, että aistimme kiusaavat meitä. Koska ihmisenä olemisen heikkoudet eivät itsessään ole syntiä, Kristus säälii meitä: ”Sillä ei meillä ole sellainen ylimmäinen pappi, joka ei voi sääliä meidän heikkouksiamme …Käykäämme sentähden uskalluksella armon istuimen eteen, että saisimme laupeuden ja löytäisimme armon, avuksemme oikeaan aikaan. (Heb. 4:15-16). Mikä syy tässä onkaan jatkuvaan rukoukseen!

Pahan mailman voittaminen. Elämme paholaisen hallitsemassa maailmassa (Joh. 14:30; 2 Kor. 4:4; 1.Joh. 5:19). Siksi meidän pitäisi rukoilla, että Herra päästäisi meidät pahasta. Koska paholainen todella hallitsee ”nykyistä pahaa maailmaa” (Gal. 1:4), meidän täytyy rukoilla, että Jumala aktiivisesti puuttuisi elämäämme ja että tulisimme vahvoiksi Herrassa voidaksemme kestää perkeleen kavalat juonet (Ef.. 6:10-12). Erikoisesti ”pahana päivänä” (Ef. 6:13), kun Saatana voi aloittaa ankaran hyökkäyksen meitä vastaan vahingoittaakseen, pettääkseen meidät hengellisesti, tai saadakseen meidät tekemään väärän ratkaisun, meidän pitäisi seisoa vahvana Herrassa eikä antaa periksi hänen kiusauksilleen ja hyökkäyksilleen. Meidän pitäisi jättää itsemme rukouksessa Herralle (Jk.. 4:7) ja kokea, kuinka Hänellä lopullisena auktoriteettina on päätösvalta Saatanan yli ja Hän estää hänen häijyjen juoniensa toteutumisen. Tämä on hengellistä sodankäyntiä, mutta ilman Jumalan asioihin puuttumista ja meidän puoleltamme Hänen Sanansa ahkeraa tottelemista ja Pyhän Henkensä ohjauksen noudattamista, asiat voivat mennä kauheasti pieleen.

Papillinen työ

Pyhänä papistona meidän täytyy oppia, mitä on rukoilla kestävästi Jumalan armon istuimen edessä sielujen pelastumista. Pappi elää ainoastaan Jumalan kunniaksi ja ihmisten pelastumiseksi. Hänen rukouksensa eivät kohdistu pääasiassa häneen omiin huoliinsa. Tässä suhteessa meidän pitäisi ottaa oppia uskollisesta Ylimmäisestä Papistamme. Koska Kristus uhrasi itsensä tähtemme, meidän myös täytyy uhrata itsemme rukouksessa toisten hengellisten tarpeiden vuoksi.

Charles Finney: selittää rukouksen suurta merkitystä seuraavasti: “Joskus ne, jotka ovat kaikkein ahkerimpia saarnaamaan totuutta, eivät ole kaikkein ahkerimpia rukouksessa. Se on valitettavaa – sillä ellei heillä, tai jollakin toisella, ole rukouksen henkeä, niin totuus itsessään ei tee muuta, kuin paaduttaa ihmiset katumattomuudessa. Minä uskon, että tuomiopäivänä me tulemme näkemään, että mitään ei koskaan saatu aikaan totuudella, vaikka sitä kuinka kiihkeästi ajettiin, ellei rukousta jossakin liitetty totuuden esille tuomiseen. Toivottujen tulosten saavuttamiseksi rukouksen ja saarnaamisen on kuljettava käsi kädessä.”

Pyhä henki ja rukous

Johdatus rukouksessa tulee Pyhältä Hengeltä: “Samoin myös Henki auttaa meidän heikkouttamme. Sillä me emme tiedä, mitä meidän pitää rukoileman, niinkuin rukoilla tulisi, mutta Henki itse rukoilee meidän puolestamme sanomattomilla huokauksilla” (Room. 8:26). Meidän täytyy jatkuvasti antautua Pyhän Hengen ohjaukseen valvoaksemme ajatuksiamme, rukouksiamme ja koko elämäämme. Ilman sitä me emme pysty rukoilemaan vanhurskaan harrasta rukousta, joka voi paljon. (Jk. 5:16).

Rukouspyyntöjen selkeys

Rukouspyyntöjen pitäisi olla hyvin tarkkoja ja selvästi määriteltyjä. Herra Jeesus kysyy: “Mitä tahdotte, että minä teille tekisin?" (Mk. 10:36). Rukouksemme eivät milloinkaan saa olla epäselviä ja vailla todellista tarkoitusta. Älä pyydä Herralta syntejäsi anteeksi vain yleisesti, vaan mainitse syntisi ja vääryytesi niiden nimillä.

Esirukoustehtävässämme toisten puolesta meidän pitäisi varoa yleistettyjä rukouksia ihmisten pelastumisen puolesta, kuten myös pyyntöjä, että Jumalan täytyy siunata kaikkia ihmisiä maan päällä. Sellaiset rukoukset eivät ole tähdätty mihinkään määrättyyn maahan, yhteiskuntaan, ryhmään, yksilöön tai ongelmaan, niin että voisi tietää mihin katsoa nähdäkseen rukousvastauksia.

Yksityiset rukoukset

Jokaisen kristityn tulisi ylläpitää henkilökohtaista rukoussuhdetta Herran Jeesuksen kanssa. Pidä huoli, että sinulla on paikka, jossa voit aina puhua Herralle yksin: “Vaan sinä, kun rukoilet, mene kammioosi ja sulje ovesi ja rukoile Isääsi, joka on salassa; ja sinun Isäsi, joka salassa näkee, maksaa sinulle” (Mt. 6:6). Henkilökohtainen rukous on salainen voiman lähde elämässäsi. Jos se on säännöllinen tapa elämässäsi, Herra Jeesus palkitsee sinut julkisesti. Kun olet ihmisten keskellä ja sinun on kilvoiteltava kiusauksissa ja hengellisissä hyökkäyksissä, Hän palkitsee sinut voittovoimalla. Ystäväsi ja läheisesi huomaavat, että sinulla on tietty määrä itsehillintää, tyyneyttä, luottamusta, kestävyyttä, päämäärän rehellisyyttä ja periaatteen lujuutta, joka voi tulla ainoastaan Herralta.

Ryhmärukoukset

Erikoinen siunaus lepää rukouskokousten yllä: “Jos kaksi teistä maan päällä keskenään sopii mistä asiasta tahansa, että he sitä anovat, niin he saavat sen minun Isältäni, joka on taivaissa. Sillä missä kaksi tahi kolme on kokoontunut minun nimeeni, siinä minä olen heidän keskellänsä." (Mt.18:19-20). Jumalan lapsi ei tunne tarvetta ainoastaan salaiseen henkilökohtaiseen rukoukseen, vaan myös yleisiin rukouksiin toisten kristittyjen kanssa. Sama henki yhdistää meidät saman ruumiin jäseniksi ja sen vuoksi meidän myös pitäisi toimia uskovien ryhminä tiettyjen päämäärien toteutumiseksi. Matteuksen 18. luvun kirjoituksen perusteella on ilmeistä, että meidän pitäisi yhtyä tiettyyn pyyntöön. Yhteisen rukouksen salaisuus täytyy löytää, mikä edellyttää kaikkien läsnäolevien sydänten yhtymistä, kun yksi jäsen rukoilee. Rukouskokous ei siis koostu yksilöllisistä rukouksista, vaan yhteisestä osallistumisesta yhteen rukoukseen.

Ryhmärukouksella pitäisi olla tietty päämäärä ja kohdealue, mikä edellyttää, että rukouspyyntöjen ja aiheiden pitäisi olla etukäteen sovittuja. Jäsenten pitäisi sitten rajoittua näihin aiheisiin ja välttää tarpeetonta toistamista. Jos yksi henkilö mainitsee tietyn asian ja toiset ovat yhtyneet pyyntöön hengessään, jonkun toisen ei tarvitse toistaa tuota pyyntöä samassa muodossa. Jos asia on hyvin vakava ja tarvitsee käsitellä uudelleen, niin seuraavan rukoilijan pitäisi täydentää edellistä korostamalla ongelman muita puolia. Lyhyet, tiivistetyt rukoukset ovat suotavia, jotta toisten ryhmäläisten mielenkiinto ja osallistuminen säilyisivät. Yhden henkilön ei tulisi dominoida rukouskokousta rukoilemalla kaikkien alussa esitettyjen asioiden puolesta. Rukoile mieluummin useammin kuin kerran, jotta rukouksesi voi liittyä yhteen muiden rukousten kanssa ketjuksi, joka sulauttaa yksityiset rukoukset yhdeksi ryhmärukoukseksi.

Rukousvastausten varmuus

Herra Jeesus itse on Hänen nimessään rukoiltujen rukousten takuu: “Ja mitä hyvänsä te anotte minun nimessäni, sen minä teen, että Isä kirkastettaisiin Pojassa” (Joh. 14:13, vrt. Joh.16:23). Raamatun lupaukset rukousvastauksista ovat kuitenkin ehdollisia ja meidän kaikkien etujen mukaista on tutkia seuraavia ehtoja ja pikkutarkasti noudattaa niitä:

·         Rukouspyyntöjen päämääränä täytyy aina olla Isän kirkastaminen (Joh.14:13; Mt. 6:9-10).

·         Niiden täytyy olla Hänen tahtonsa mukaisia (1.Joh. 5.14; Room. 8:27); tästä syystä meidän pitäisi päätellä Raamatusta, mikä Jumalan tahto on erilaisissa asioissa (Room. 12.2; Kol. 1:9).

·         Kaikki synnistä ja tottelemattomuudesta johtuvat esteet täytyy tunnustaa ja hylätä ennenkuin voi luottaa Herraan muissa asioissa. (1.Joh.3:22).

·         Meidän elämämme ja halajamisemme täytyy olla Kristuksessa ja Hänen sanansa sydämessämme varmistaaksemme, ettei meillä ole mitään itsekkäitä motiiveja (Joh.15:7; Jk. 4:3).

·         Rukoillessamme anteeksi omia syntejämme, olemme velvolliset antamaan anteeksi toisille, koska se on Jumalan ehto syntien anteeksi saamiselle (Matt. 6:12; Mark 11:25-26).

·         Rukousten päämäärä pitäisi olla edistää pyhää elämää, joka tuottaa paljon hedelmää (1.Tess. 4:3,7; Joh.15:16). Ei saisi olla mitään syntiä, joka erottaa meidät Jumalasta ja estää rukouksemme (1.Piet. 3:7).

·         Jumalalle otollinen pyhä elämä on rukousvastausten ehto (1.Joh. 3:22). Oma elämämme täytyy olla kunnossa ennenkuin rukoilemme toisten puolesta.

·         Meidän täytyy pyytää uskossa ilman epäilystä (Heb.11:6; Jk. 1:6-8). Pystyäksemme tähän meidän täytyy olla vahvistetut kaikkein pyhimmässä uskossamme rukoillen Pyhässä Hengessä (Juuda 1:20). Uskomme täytyy perustua Herran varmoille lupauksille Hänen Sanassaan, mikä tekee meidät kykeneviksi rukoilemaan luottamuksella.

Rukousaiheita

Seuraavassa raamatullisia ohjeita rukousaiheista:

Ylistys: Ylistä Herraa Hänen suuruudestaan, laupeudestaan ja hyvyydestään. Koroita Hänen nimeään, joka on ihmeellinen, yli kaiken. Käytä tähän tarkoitukseen kohtia Psalmeista, esim. Ps.103.

Kiitos: Kiitä Herraa siitä, mitä Hän tehnyt langenneen ihmiskunnan pelastukseksi ja myös sinulle henkilökohtaisesti. Kiitä Häntä Hänen Sanansa ihmeellisistä lupauksista. Hän on luvannut, ettei koskaan hylkää eikä jätä sinua, antaa kaiken tarvitsemasi rikkautensa mukaisesti kirkkaudessa ja on sinun kanssasi aina maailman loppun saakka.

Jatkuva puhdistus: Kristityn täytyy ottaa huomioon sääntö olla tekemättä syntiä. Synnin tekemisen mahdollisuus on kuitenkin aina olemassa ja tämän säännön rikkomisen jälkeen meidän täytyy välittömästi lähestyä Herran armon valtaistuinta rukoilemalla anteeksiantamusta: “Lapsukaiseni, tämän minä kirjoitan teille, ettette syntiä tekisi; mutta jos joku syntiä tekeekin, niin meillä on puolustaja Isän tykönä, Jeesus Kristus, joka on vanhurskas. Ja hän on meidän syntiemme sovitus (1.Joh. 2:1-2). Pelastumisen jälkeen tehdyt synnit eivät ole automaattisesti anteeksisaatuja – ne täytyy tunnustaa ja hyljätä rukouksessa. Jos me vaellamme valossa ja tunnustamme kaikki synnit, jotka tehtiin heikkoudessa ja tietämättömyydessä, niin nautimme jatkuvaa puhdistusta Karitsan veren kautta: “Mutta jos me valkeudessa vaellamme, niinkuin hän on valkeudessa, niin meillä on yhteys keskenämme, ja Jeesuksen Kristuksen, hänen Poikansa, veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä.” (1.Joh.1:7). Vaikka elämmekin veren alla, jatkuva rukous ja syntien tunnustaminen ovat välttämättömiä tämän suhteen säilyttämiseksi. Jos uskova tahallaan tekee syntiä ja laiminlyö tunnustaa se ja panna asia taas kuntoon hän taantuu hengellisesti (Hepr. 3:12-13). Tunnustamaton synti paaduttaa sydämen ja jättää sen tunteettomaksi Pyhän Hengen äänelle.

Pyhien tarpeet: Ef. 6:18 kehottaa meitä seuraavasti: “Ja tehkää tämä kaikella rukouksella ja anomisella, rukoillen joka aika Hengessä ja sitä varten valvoen kaikessa kestäväisyydessä ja anomisessa kaikkien pyhien puolesta.”Rukoile pyhien tarpeitten täyttymistä. Rukoile heille varjelusta Saatanan hyökkäyksiä vastaan. Rukoile, että Herra antaa heille avoimet ovet saarnata Hänen Sanaansa ja myös paljon rohkeutta julistaa evankeliumin salaisuuksia kadotetulle ihmiskunnalle.

Omat tarpeesi: “Älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukouksella ja anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi” (Fil. 4:6). Kiitä Herraa, koska Hän huolehtii sinusta, mutta muista, että rukoukset omien tarpeittesi puolesta eivät saisi koskaan korvata rukouksia, joiden päämäärä on Jumalan valtakunnan laajeneminen maan päällä (Mt. 6:33).

Syntisten pelastuminen: “Sillä Ihmisen Poika on tullut etsimään ja pelastamaan sitä, mikä kadonnut on” (Lk. 19:10). Tämä on tärkein syy, miksi Jeesus tuli maailmaan, joten täytyisi paljon rukoilla evankeliumin julistamisen ja syntisten pelastumisen puolesta. Rukoile myös, että Herra lähettäisi työmiehiä elonkorjuuseen. “Silloin hän sanoi opetuslapsillensa: "Eloa on paljon, mutta työmiehiä vähän. Rukoilkaa siis elon Herraa, että hän lähettäisi työmiehiä elonkorjuuseensa” (Mt. 9:37-38).

Pyhitys ja herätys: “Sillä tämä on Jumalan tahto, teidän pyhityksenne” (1.Tess. 4:3). “Niinkuin kuuliaisten lasten tulee, älkää mukautuko niiden himojen mukaan, joissa te ennen, tietämättömyytenne aikana, elitte, vaan sen Pyhän mukaan, joka on teidät kutsunut, tulkaa tekin kaikessa vaelluksessanne pyhiksi. Sillä kirjoitettu on: 'Olkaa pyhät, sillä minä olen pyhä'". (1.Piet. 1:14-16). Rukoile pyhää voittoisaa elämää. Rukoile myös herätystä taantuneille seurakunnille. Herra sanoo Efeson taantuneelle seurakunnalle: “Mutta se minulla on sinua vastaan, että olet hyljännyt ensimmäisen rakkautesi. Muista siis, mistä olet langennut, ja tee parannus, ja tee niitä ensimmäisiä tekoja; mutta jos et, niin minä tulen sinun tykösi ja työnnän sinun lampunjalkasi pois paikaltaan, ellet tee parannusta” (Ilm. 2:4-5).

Parantuminen: Herra Jeesus tahtoo myös parantaa ruumiilliset vaivamme (Mt. 8:16-17), joten meillä on velvollisuus rukoilla sairaiden puolesta. “Jos joku teistä sairastaa, kutsukoon tykönsä seurakunnan vanhimmat, ja he rukoilkoot hänen edestään” (Jk. 5:14). Joskus Herra parantaa ihmisiä ihmeen kautta hetkessä, mutta toisissa tapauksissa Hän käyttää lääketiedettä. Apostoli Luukas oli lääkäri ja tämän kaltaiselle ammatille selvästikin oli tarvetta. Sairaat ja heidän lääkärinsä pitäisi jättää Herralle rukouksessa.

Voitto hengellisessä taistelussa: “Valvokaa ja rukoilkaa, ettette joutuisi kiusaukseen; henki tosin on altis, mutta liha on heikko.” (Mt. 26:41). “Päästä meidät pahasta” (Mt. 6:13). “Olkaa siis Jumalalle alamaiset; mutta vastustakaa perkelettä, niin se teistä pakenee” (Jk. 4:7). Luota Herraan rukouksessa saadaksesi voimaa paholaisen voittamiseksi.

Hallitus: “Minä kehoitan siis ennen kaikkea anomaan, rukoilemaan, pitämään esirukouksia ja kiittämään kaikkien ihmisten puolesta, kuningasten ja kaiken esivallan puolesta, että saisimme viettää rauhallista ja hiljaista elämää kaikessa jumalisuudessa ja kunniallisuudessa. Sillä se on hyvää ja otollista Jumalalle, meidän vapahtajallemme, joka tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden” (1.Tim. 2:1-4). Tästä kirjoituksesta käy selväksi, ettei tarvitse rukoilla siunauksia pahoille hallitsijoille, vaan että Herra pelastaisi heidät ja estäisi heitä aiheuttamasta vaikeita oloja alaisilleen. Herra voi puuttua asioihin ja saada johtajat tekemään päätöksiä, jotka ovat Hänen lastensa rukousten mukaisia: “Kuninkaan sydän on Herran kädessä kuin vesiojat: hän taivuttaa sen, kunne tahtoo” (Snl. 21:1).

Israelin pelastus ja Jerusalemin rauha: “Sentähden sano Israelin heimolle: ... Minä otan teidät pois pakanakansoista ja kokoan teidät kaikista maista ja tuon teidät omaan maahanne. Ja minä vihmon teidän päällenne puhdasta vettä, niin että te puhdistutte” (Hes. 36:22-25). Israelin ennallistaminen on osa Jumalan neuvoa ja siksi meidän pitäisi rukoilla heidän paluutaan maahan ja myös heidän hengellistä heräämistään. Meidän pitäisi myös rukoilla rauhaa Jerusalemille, koska heidän vihollistensa hyökkäykset ovat erikoisesti tähdätty tähän kaupunkiin. “Toivottakaa rauhaa Jerusalemille, KJV-käännöksen mukaan: Pray for the peace of Jerusalem.” (Ps. 122:6; vrt. Jes. 62:6-7).

Sade ja aineellinen siunaus: Herra antaa sateen (Jer. 14:22), ja myös pidättää sen, kun Hänen kansansa kääntää Hänelle selkänsä (Jer. 3:2-3). Kun rukoilemme sadetta, meidän pitäisi nöyryyttää itsemme Herran edessä ja tunnustaa syntimme.

Kristuksen toinen tulemus: “Tulkoon sinun valtakuntasi” (Mt. 6:10). Jokaisen uskovan rukous ja ikävöinti pitäisi olla, että Jeesus Kristus tulisi pian perustamaan vanhurskauden valtakuntansa maan päälle (Ilm. 22:17; Apt.15:16-17; Jer. 3:17).