10. peatükk

Piibli strateegia vaimulikuks ellujäämiseks

Käesolevas peatükis antakse eelpool öeldu põhjal lisainformatsiooni ja Piiblil põhinevaid nõuandeid neile, kes ei ole valmis kohtuma oma taevase Peigmehega ja järelikult jäävad ülesvõtmisel maha. Taolise strateegia peaeesmärgiks on näidata inimestele, kuidas nad võivad vaimulikult üle elada kõige rängema kannatuste ja pettuste aja antikristuse terrori all ning siiski taevasse pääseda.

Tõotus vaevaajast pääseda on ainult nende jaoks, kes on vaimulikult valmis ja seda väärt (Mk 13:33-37; Lk 21:34-36). Selle tõotuse täitumine on kohutavaks vapustuseks 20. sajandi ärataganenud, maailma meelsusega, kompromisse tegevale kirikule. Segaduses ja paanikas olles peavad nad seisma silmitsi oma vaimuliku pankrotiga. Kõiki vaevab küsimus: “Mis saab edasi ja mida nüüd teha?”

Piibel annab taolistele küsimustele selged vastused ning aitab mahajäänutel õiget tegevusplaani välja töötada. Kui Piibli juhtnööre hoolega täita, on võimalik siiski saada päästetud ka vaevaajal ja jõuda välja taevariiki.

Vaevaajal ei ole aga lihtne kitsast väravast sisse minna ja igavest elu leida. Lisaks vajadusele uskuda Issandasse Jeesusesse kui Päästjasse tuleb veel maksta väga kallist enesesalgamise, majandusliku vaesuse ja avaliku pilke all olemise hinda. Kristlaseks saamise hinna hulka tuleb arvata ka valmisolek minna oma usu eest märtrisurma.

Kuigi paljud inimesed vastavad kutsele võtta vastu igavene elu, valib enamus oma igaveseks hukatuseks kitsikusest kergema väljapääsutee. Võlts-kiriku massilise pettuse süsteem on nii tugev, et see neelab ära miljonid inimesed.

Järgnevalt on esitatud vaevaaja kummagi poole põhilised sündmused. Edasises arutluses on kummagi poole, s.o kolm ja pool aastat kestva võlts-rahu perioodi ning sama pika suure viletsusaja iseloomulikud jooned selgesti eristatavad.

 

SEITSE  AASTAT  VAEVAAEGA

(TAANIELI 70-S AASTANÄDAL)

Ülesvõtmine                                                                                                          Teine tulemine

(1Te 4:16-17)                                                                                                          (Mt 24:29-30)

Kristuse pruuti ei ole seitse aastat maa peal.

Oma maapealse teenimistöö jooksul säras ta

nagu valgus keset kurja ja rikutud sugupõlve.

Peale tema lahkumist saab võimuse vaimulik pimedus.

 

ANTIKRISTUSE  VALITSUS

VÕLTS-RAHU

3 1/2 aastat

SUUR VILETSUS

3 1/2 aastat

Antikristus ilmub rahuvürstina. Ta rajab oma maailmavalitsuse poliitilistele, religioossetele ja majanduslikele struktuuridele.

Antikristus rüvetab templi, kaotab ohvriteenistuse ja kuulutab enese jumalaks. Iisrael tühistab temaga lepingu.

Kehtestatakse uus maailmakorraldus koos universaalse valitsusega ja organisatsioonidega rahu tagamiseks. Maailma religioonid liituvad.

Maailma religioonide liit (võlts-maailmakirik) hävitatakse ja asendatakse antikristuse kummardamisega.

Antikristus sõlmib lepingu Iisraeliga nende messiana. Messiana tunnustavad ja kummardavad teda ka kõik teised religioonid.

Võimas tagakius tabab juute ja kristlasi, kes keelduvad antikristust jumalana kummardamast. Nad mõistetakse süüdi ja hukatakse.

Jeruusalemmas püstitatakse islami mošee kõrvale kolmas tempel. Kuulutatakse valet, et kõik religioonid kummardavad ühte jumalat.

Antikristus saab ainuvalitsejaks ja sõjaliseks diktaatoriks. Ta kontrollib sularahata maailmamajandust arvutivõrkude ja numbrite süsteemi 666 abil.

Iraagis ehitatakse üles Baabülon New Age-liikumise pealinnana ja maailma ühtsuse sümbolina. Maailmas valitseb ajutine majanduslik tõus ja võlts-rahu.

Sõjad, epideemiad ja looduskatastroofid nõuavad enneolematul hulgal inimohvreid. Leiab aset sõjaline mobilisatsioon Harmagedooni lahinguks.

Pimeduse tund

Hetkel, mil toimub ülesvõtmine, kaob maailma valgus. Pärast seda, kui need, kes tunnistasid tõelisest valgusest - Jeesusest Krsitusest - on maa pealt lahkunud, haarab meie planeeti suur vaimulik pimedus. Vallandub paanika ja seda eriti traditsioonilistes kristlikes ringkondades.

Ärataganejad, nimekristlased, agnostikud ja kõik, kes järgivad mittekristlikke religioone, on sellest dramaatilisest sündmusest suures segaduses. Peagi pakutakse ülesvõtmise seletamiseks välja kõige absurdsemaid ja kummalisemaid seletusi, et rahustada oma tundeid ja vaigistada hirmu. Peagi järgnevad sellele veel reetlikumad valed, et meelitada inimesi uskuma saatana pettusi.

Sõda Lähis-Idas

Umbes sel ajal kui toimub ülesvõtmine, leiab aset Venemaa ja araabia riikide ühine kallaletung Iisraelile (Hs 38-39). Suure tõenäosusega kasutatakse Iisraeli vastu tuumarelvi ja seega luuakse potentsiaalne oht maailmasõja puhkemiseks. Tekib üldine kriis, mis tõsiselt ähvardab maailma poliitilist ja majanduslikku stabiilsust. Börsidel valitseb segadus, kuulutatakse välja mobilisatsioon Euroopas, Lähis-Idas, Aasias ja USA-s. Siis võtavad sündmused ootamatu pöörde...

Iisraeli vastu sõdima tulnud väed hävitatakse väga üllataval ja dramaatilisel viisil Jumala enda poolt (Hs 39:1-5). Sissepiiratud Iisrael tunneb ära, et Jumal on sekkunud asjade kulgu ja annab Talle au. Siis aga teevad nad saatusliku vea ja võtavad vastu valemessia.

Esile kerkib hämmastavat üleloomulikku väge omav mees (2Te 2:9; Ilm 13:11-13). Ta väidab, et võit tuli tänu temale ning kinnitab, et Jumal saatis ta kolmandat maailmasõda ära hoidma ja säästma inimkonda kohutavast katastroofist. Ta sõlmib lepingud kõigi rahvaste ja religioossete gruppidega ning tõuseb varsti maailma liidriks. Inimesed imetlevad teda. Neile avaldavad sügavat muljet tema rahualgatused ja võime lepitada kõige vaenulikumaid gruppe. Inimesed ei taha näha midagi halba ega petlikku tema tegevuses ja kummardavad ning jumaldavad teda avalikult kui rahuvürsti. Nad on isegi valmis ära tõukama ja taga kiusama evangeelseid kristlasi, kes nimetavad nende juhti antikristuseks.

Poliitika ja religiooni abielu

Üks antikristuse valitsuse iseloomulikke jooni on tihe seos religiooni ja poliitika vahel. Kohe algusest peale ühendab ta need kaks valdkonda ning on samal ajal maailma valitsuse pea ja universaalne messias. Tema kaasvalitsejaks on valeprohvet, kes juhib maailma religioonide liitu. Ta ahvatleb kõiki austama metsalist ja kummardama teda oma messiana (Ilm 13:12).

Massiline pettus

Antikristuse religioosne mask teeb temast niisuguse mastaabiga petise, keda maailm pole varem näinud. Ta muudab enese valguse ingliks. Ta näitleb Jumala saadikut, kes on tulnud tooma inimkonnale rahu, ühtsust ja lepitust. Jeesus hoiatas tõsiselt niisuguse pettuse eest, mida esitatakse Tema nimel: “Katsuge, et keegi teid ei eksita! Sest paljud tulevad minu nime all ja ütlevad: “Mina olen Kristus!” ja eksitavad paljusid” (Mt 24:4-5, vt. ka salm 11).

Koguduse ajastu lõpp

Ülesvõtmine lõpetab koguduse ajastu maa peal. Kuni selle hetkeni kehtis Jeesuse tõotus, et Ta varjab oma kogudust kurjuse rünnakute ja pettuste vastu: “...ma ehitan oma koguduse ja surmavalla väravad ei võida seda” (Mt 13:18). Suurel vaevaajal antikristus sõdib pühadega ja võidab nad ära (Ilm 13:7). Ta alistab nad füüsiliselt, kuid mitte vaimulikult, kui nad oma Issandale Jeesusele Kristusele ja oma päästmise tunnistusele ustavaks jäävad (Ilm 12:11).

Juba palju aastaid enne ülesvõtmist on enamus kirikuid langenud elutu välise jumalateenistuse, dogmaatiliste eksituste ja religioosse kompromissi ohvriks tänu liitumisele oikumeenilise liikumisega. Kõigil neil juhtudel ei rõhutata liikmetele selgelt uussünni vajadust, selleks et kristlaseks saada (Jh 3:3).

Kõik ülesvõtmisest mahajäänud kristlased (Mt 24:12) ja need, kes saavad päästetud suurel vaevaajal, peavad end kirikutest lahutama. Kuna antikristus haarab kogu poliitilise ja religioosse kontrolli enda kätte, võivad  tema valitsemise ajal tegutseda ainult need kirikud, kus teda tunnustatakse kui vaimulikku liidrit.

Avalikku tunnustust ja edasitöötamise võimalust taotlevates kirikutes ning religioossetes rühmitustes leiavad aset vapustavad vaimulikud kompromissid ja ärataganemine. Väikestel evangeelsetel kogudustel, mis ülesvõtmisega peaaegu tühjaks tehti, ei lubata sel ajal edasi tegutseda, kui nad keelduvad antikristust universaalse messiana tunnustamast. Kui nemad ka edasitegutsemise nimel kompromissile lähevad, muutuvad nemadki saatanliku valeusundi osaks.

Lunastatud Talle veres

Rohkem kui antikristusele ja tema ideoloogiale vastu seista, on vaevaajal vaja vaimulikult ellu jääda. Jumala Talle veri, mis valati langenud maailma pattude lepitamiseks, jääb ainsaks päästmise aluseks (Ef 1:7;1Jh 1:8-9;1Pe 1:18-19). Sa pead oma patud Issandale tunnistama ja neist loobuma (Õp 28:13). Võta usus vastu Tema andestus, saa vaimulikult uueks (Rm 12:2; 2Ko 5:17) ja koge patu väest vabanemist (Jh 8:36). Tunnista teistele inimestele oma päästmisest (Rm 10:9-10) ja oma tingimusteta andumisest Issandale Jeesusele. Ole osaduses teiste kristlastega. Julgustage üksteist vastu pidama.

144 000 päästetud juuti

Juutide keskel leiab aset suur Püha Vaimu väljavalamine: “Ja ma valan Taaveti soo peale ja Jeruusalemma elanike peale kaastunde ja anumise vaimu; siis nad vaatavad sellele, kelle nad läbi pistsid” (Sk 12:10).

Suure vaevaaja alguses saab 144 000 juuti päästetud. Varustatud Püha Vaimu väega, kuulutavad nad julgelt, et Jeesus Kristus (Ješua ha Mašijah) on Iisraeli ja kogu maailma ainuke tõeline Messias. Nende tunnistus viib neid kohe konflikti valemessia järgijatega, kelle pettusi messiaanlikud juudid paljastavad. Tõelise Messia järgijate vastu alustatakse vihast tagakiusu, kuid Issand varjab ja hoiab neid (Ilm 7:1-8).

Äsja päästetud saanud kristlased peavad ühinema messianistlike juutidega ja neid toetama vaatamata tagakiusu ohule. Seda tuleb vaadata kui kõige viimast võimalust teha midagi Jumala riigi laiendamiseks maa peal. Ära lase end tõmmata valemessia kiriku struktuuridesse, kelle on saatnud valgusingliks moondunud saatan (2Ko 11:13-15).

Kristlaste tagakius

Vaevaaja kummalgi poolel toimub kristlaste vaenamine erinevas vormis. Esimest kolme ja poolt aastat iseloomustab võlts-rahu ja ühtsus. Teist poolt võib kirjeldada kui suurt viletsust. Esimesel poolel valitseb antikristus liidus teiste juhtidega ja konsulteerib ka religioosseid küsimusi maailma religioonide liidu juhtidega. Survet küll avaldatakse, kuid mitte ülemääraselt ja ainult kooskõlas kaasvalitsejatega. Seejuures kasutatakse pehmemaid meetodeid nagu hirmutamine, altkäemaks, petmine ja ajuloputus, et saavutada suuremat toetust. Kui on vaja siiski jõudu kasutada, antakse rahvusvahelisele ”rahuüksusele” käsk uue maailmakorralduse vastaseid distsiplineerida. Neid käsitletakse mässajatena, kelle uskumused on maailma rahule ja ühtsusele ohtlikud.

Usklike vastu, kes kummardavad ainult tõelist Messiat, Jeesust Kristust ja eristavad end selgelt maailma religioonide liidust, suunatakse ulatuslik propagandakampaania ja psühholoogiline sõda. Neid vihatakse ja mõistetakse hukka kõigi rahvaste ja valemessia võimsa religioosse süsteemi poolt.

Vaevaajal areneb kristlaste tagakiusamine järgmise stsenaariumi järgi: alguses saavad nad tunda vihkamist, hülgamist ja hirmutamist. Aja jooksul surve nende vastu kasvab ning kulmineerub kampaaniaga nende hävitamiseks:

“Siis antakse teid viletsusse ja teid tapetakse ja te olete kõigi rahvaste viha all minu nime pärast. Ja siis taganevad paljud ja annavad üksteist ära ja vihkavad üksteist ... Aga kes otsani vastu peab, see pääseb! Ja seda kuningriigi evangeeliumi peab kuulutatama kogu maailmas tunnistuseks kõigile rahvaile ja siis tuleb ots” (Mt 24:9-14). “... tuleb aeg, mil igaüks, kes teid tapab, arvab au andvat Jumalale. Ja seda nad teevad sellepärast, et nad ei tunne Isa ega mind” (Jh 16:2-3).

Vaevaaja kristlased peavad loobuma mistahes kompromissidest. Ole nende hulgas, kes tõukavad ära metsalise kuningriigi ja kuulutavad selle asemel Jeesuse Kristuse kuningriiki. Ole valmis surema märtrina oma usu eest ja ära iial tagane oma otsusest: “Ja ärge kartke neid, kes ihu tapavad, aga hinge ei või tappa, vaid kartke ennemini teda, kes hinge ja ihu võib hukutada põrgus” (Mt 10:28).

Strateegia

Selleks, et saavutada maksimaalset kasu Jumala riigile, on oluline tegutseda õigesti vaevaaja algusest peale. Hoidu elamast enesekeskset elu, kus sinu eesmärgiks on ainult oma perekonna ja iseenese majanduslik ellujäämine. Mitte ükski kristlane ei ela füüsiliselt vaevaaega üle ega tohiks seega füüsilist ja majanduslikku ellujäämist või peitupugemist endale peamiseks eesmärgiks seada. Järgnevalt on esitatud mõned juhtnöörid, kuidas teostada tarka strateegiat:

·       Sul tuleb antikristusele vastu seista ja Taanieli sõprade kombel mitte kummarduda moodsa Babüloonia kuninga ette. Hoiata nii paljusid kui võimalik pettuse ja valemessia kummardamise vaimuliku ohu eest. Tee koostööd teiste kristlastega, et teadvustada inimestele kompromissi ja pettuse ohtu.

·       Ära tee katseid antikristust troonilt tõugata või oma rahvuslike huvide eest seista. Vaevaaeg on pimeduse tund ja selle juhile antakse meelevald iga suguharu, rahva ja keele üle (Ilm 13:7). Hoiata inimesi selle petise ja diktaatori leeri üle minemast ning veena neid olema valmis maksma kõrgeimat hinda usu eest tõelisse Messiasse.

·       Ära tee rumalusi, mis võiksid viia sind enneaegselt vangistamisele või hukkamisele. Püüa jääda antikristuse ja tema jõudude haardeulatusest välja nii kauaks kui võimalik. Ole valvel nende reetlike meetodite suhtes kristlaste kohta informatsiooni hankida. Nad saadavad päris kindlasti oma nuhke ka tõeliste kristlaste keskele. Taaniel ütleb, et “paljud liituvad nendega libekeelsuses” (Tn 11:34). Veendu kindlalt, et inimene on tõeliselt päästetud ja ära avalda mittevajalikku informatsiooni uustulnukatele.

·       Kristlased peaksid üksteist majanduslikult toetama, et ära elada, nii nagu seda tehti algkoguduse ajal. Müü oma kinnisvara, juhul kui seda ei saa kasutada mingiks kristliku keskuse või baasina. Pea meeles, et vaevaaja teisel poolel, kui antikristuse numbrile baseeruv sularahata finantssüsteem kehtima hakkab, ei saa sa enam oma varandust müüa. Müü ka teised asjad, mida sa lähemal ajal eriti ei vaja. Kasuta seda raha evangeliseerimiseks ja kristlastele pelgupaikade rajamiseks. Tuleks varuda ka toitu, keedutarbeid, riideid, tekke ja medikamente ning paigutada need kindlasse paika. Ära vaevaaja esimesel poolel ütle end töölt lahti muul põhjusel, kui väljakannatamatu surve tõttu.

·       Vaevaaja esimese kolme ja poole aasta jooksul tuleks rajada evangeliseerimiskeskusi, kuhu võib koguda ja kus võib trükkida Piibleid ja kristlikku kirjandust. Peida mõned Piiblid niisugustesse kohtadesse, kust antikristuse võimud neid kergesti ei leiaks. Pea meeles, et Jumala Sõna muutub kättesaamatuks: “Siis nad vaaruvad merest mereni ja põhjast itta, nad uitavad otsides Jehoova sõna, aga nad ei leia!” (Am 8:12).

Suur viletsus

Vaevaaja keskel toimub vapustav sündmus. Antikristus, keda Ilmutusraamatus kujutatakse seitsme peaga metsalisena, tapetakse, kuid mõne päeva pärast virgub ta uuesti ellu (Ilm 13:3). Inimeste hämmastuseks muutub ta surnust elavaks. Teda kardetakse kui taevalikku valitsejat, kelle käsutuses on üleloomulikud jõud. Inimesed kummardavad teda ja Lutsiferi, kelle väe läbi ta ellu tõusis: “Ja kogu ilmamaa imetles jälgides metsalist ja nad kummardasid lohet, et ta metsalisele oli andnud selle võimu ja kummardasid metsalist ning ütlesid: “Kes on metsalise sarnane ja kes suudab sõdida tema vastu?” (Ilm 13:3-4).

Saatanlik triumviraat - kurat, antikristus ja valeprohvet - anastab kiiresti kogu võimu maa peal. Satanism muutub ainukeseks ametlikult tunnustatud religiooniks. Kõik, kes keelduvad sellele allumast, hukatakse avalikult (Ilm 13:15). Kõik saatanliku kolmikliidu vastased tapetakse halastamatult.

Jeesus on rääkinud neist kohutavatest sündmustest: “Sest siis tuleb suur viletsus, mille sarnast ei ole olnud maailma algusest kuni praeguse ajani ega tulegi. Ja kui neid päevi ei lühendataks, ei pääseks mitte ükski liha...” (Mt 24:21-22).

Majanduslik diktaator

Et saavutada absoluutset kontrolli kõigi inimeste üle, kehtestab antikristus tsentraliseeritud sularahata majandussüsteemi üle kogu maailma. Kõigile inimestele omistatakse 666-süsteemi baasil isikukoodid, ilma milleta ei ole võimalik lülituda sularahata arveldamisse. 666 on metsalise number. Järelikult seob see numbri omaniku uue maailmakorralduse saatanlike valitsejatega.

Enne numbri väljastamist tuleb vanduda truudust antikristusele ja tema maailmavalitsusele. See vanne tähendab ka ustavust metsalisele kui selle maailma jumalale. Sel põhjusel tähendab vande andmine lepingut surmaga (Ilm 14:9-11). Absoluutne kontroll ulatub ostmisest ja müümisest palju kaugemale, sest inimesed annavad oma ihu, hinge ja vaimu üle sellele saatanlikule diktaatorile. Ära järgi Eesavi eeskuju, müües oma hinge kuradile majandusliku kasu eest (He 12:16-17).

Antikristuse numbrist keeldumine omab nii tõsiseid tagajärgi, et ainult sügavalt andunud kristlased suudavad seda teha. Tagajärjed on järgmised:

·       Keeldujad kaotavad oma kodanikuõigused. Neid ei loeta enam maailmariigi kodanikeks ja nende tegu loetakse karistatavaks.

·       Keeldumist vaadeldakse uue maailmakorralduse ja selle juhi reetmisena, kelle märk moodustab osa uuest isikukoodist. Reeturid hukatakse lõpuks avalikult.

·       Keeldumist loetakse ka uue maailmakorralduse kohustusliku religiooni hülgamiseks. Kes metsalist jumalana ei kummarda, arvatakse surmanuhtluse väärilisteks.

·       Ilma numbrita ei ole võimalik pääseda ligi elektroonsele arveldussüsteemile. Niisugune inimene ei saa osta, müüa ega pangaarvet omada. Tal on näiteks võimatu oma autole bensiini osta. Arved ja maksud jäävad tasumata, samuti järelmaksud kinnisvara ja muude ostude eest. Varandus, mille eest ei ole makse tasutud, konfiskeeritakse või nõutakse tagasi. Sõnum on selge: sularahata süsteemis ei suuda ilma numbrita isik majanduslikult püsima jääda.

·       Inimesed ilma numbrita vallandatakse ja nad ei leia kusagilt tööd, kuna numbrite põhjal toimub ka töötasu maksmine pangaarvetele.

·       Peale sularahata majandussüsteemi kehtestamist, kantakse kogu inimese raha pangaarvele, kust seda saab maksmiseks üle kanda teistele arvetele, kasutades isikukoodi.

On ilmne, et majanduslik kontroll on võimsaks relvaks antikristuse käes, et sundida inimesi vastu võtma tema uue maailmakorralduse süsteem ja kummardama teda kui jumalat. Sel teel orjastab ta kogu maailma rahvastiku jättes nad ilma endistest poliitilistest, religioossetest ja majanduslikest vabadustest.

Antikristuse numbrist keeldujad muutuvad ilma tööta vaesteks ja paljaks röövitud põgenikeks. Kuna neid peetakse antikristuse süsteemi reetjateks, ajavad spetsiaalsed erikomandod neid taga. Nad vahistatakse ja mõistetakse surma. Mõned tapetakse põgenemisel, teised surevad nälga või haigustesse. Osa hukkub karmide ilmastikutingimuste tõttu.

Juutide ja kristlaste tapmine

Kui antikristus enese jumalaks kuulutab, tõukab Iisraeli rahvas ta ära ja tühistab temaga sõlmitud lepingu. Siis muutub antikristus nende suurimaks vaenlaseks ja püüab neid kõiki hävitada. Et Iisraeli jääk võiks pääseda, peavad nad põgenema ühte paika kõrbes (ilmselt Petrasse, mis jääb Surnumerest lõunasse), kus Issand ise nende eest kolm ja pool aastat hoolt kannab. Sellele kiirele põgenemisele viitab Mt 24:15-21.

Ka kristlasi jälitatakse ja hukatakse selle eest, et nad antikristust jumalana ei kummarda (Ilm 6:9-11; 13:15). Vaatamata nende enda kannatustele ja raskustele, peaksid nad aitama juudi põgenikke ning rääkima neile tõelisest Messiast ja Tema tulekust Õlimäele pärast valemessia kolm ja pool aastat kestnud hirmuvalitsust (Tn 12:11-12; Sk 14:4-5). Juutidesse suhtumise kohta on Issand öelnud: “Siis ma õnnistan neid, kes sind õnnistavad, panen vande alla need, kes sind neavad” (1Mo 12:3).

Võit lahingus

Kuigi antikristus koondab oma valitsemise ajal enda kätte tohutusuure poliitilise, sõjalise, majandusliku ja religioosse jõu, ei suuda ta tõelisi kristlasi iialgi alistada. Tal õnnestub neid tappa, kuid ta ei suuda panna neid ennast kummardama, kui nad eelistavad Jeesusele ustavaks jääda. Neil pimedatel tundidel annab Issand oma tunnistajatele väe antikristusele vastu seista ja surmani ustavaks jääda: “Ja nemad on tema võitnud Talle vere tõttu ja oma tunnistuse sõna tõttu ega ole oma elu armastanud surmani” (Ilm 12:11).

Tsiteeritud salmis on räägitud kolmest võimsast relvast, mida kristlased peavad võitluses kasutama:

·       Esimene relv on Talle veri. See on meie päästmise alus, kui inimene oma patud Issandale tunnistab (1Pe 1:18-19; 1Jh 1:8-9). Kristuse veri kaitseb sind ka vaenlase rünnakute vastu. Vaimulikus ohus olles otsi kaitset Jeesuse vere all!

·       Teine relv on tunnistuse sõna. Lunastaja päästvast armust ja väest tunnistamine ei lase hingevaenlasel sind mõjutada. Niisugune tunnistamine annab patustele julguse end sirgu ajada ja oma elu võitja Jeesuse Kristuse hooleks usaldada. Ära iialgi lakka tunnistamast!

·       Olla vaba surmahirmust isegi märtrisurmaga silmitsi seistes, on võimas vaimulik relv. See, et oled valmis oma tunnistuse eest surema, teeb selle vaieldamatult usaldusväärseks. Kui sa aga kardad surra ja oled sellest pääsemiseks valmis Jeesuse isegi ära salgama, on sinu kristlik tunnistus jõuetu ega veena kedagi.

Kristlaste saatus

Vaatamata sellele, et kristlased suurel vaevaajal kogu oma varanduse ja kõik õigused kaotavad, on nende lõplik saatus auline (vt. Ilm 7:9-17; 21:4-5). Kas sina oled kõigist rahvahõimudest, suguharudest ja keeltest koosnevas lunastatute hulgas? Seal on ka sinu jaoks ruumi!

Selle lõpliku võidu imelised tõotused annavad märtritele julgust oma vaevalisel teekonnal vastu pidada. Kui nad surmani ustavaks jäävad, pärivad nad Jumala riigi ja võivad peagi koos Jeesuse Kristusega maa peal valitseda:

“Ja ma nägin aujärgi ja neid, kes nendel istusid; ja kohus anti nende kätte; ja ma nägin nende hingi, kellede pead olid ära raiutud Jeesuse tunnistuse ja Jumala sõna pärast ja kes ei olnud kummardanud metsalist ega tema kuju ega olnud võtnud tema märki oma otsaesisele ja oma käe peale. Ja nad virgusid ellu usus ja valitsesid kuninglikult ühes Kristusega tuhat aastat” (Ilm 20:4).

Antikristuse saatus

Antikristus ja tema järgijad lahutatakse Jumalast ja Tema aust ning nad lähevad tulejärve – igavesse karistusse: “Ja metsaline võeti kinni ja temaga ühes valeprohvet, kes tema ees oli teinud oma imeteod, milledega ta oli eksitanud neid, kes metsalise märgi olid vastu võtnud ja kes kummardasid tema kuju. Nad mõlemad visati elusalt tulejärve, mis põleb väävliga” (Ilm 19:20-21, vt. ka Ilm 14:9-11).