9. peatükk

See on lõpetatud!

Koguduse ajastu on lõppemas. Varsti kõlavad pasunad ja pikk ooteaeg on möödas. Siis oleme korraga oma taevase Peigmehe juures.

Varsti pärast seda ilmub antikristus ja peab ajaga võidujooksu, sest tema päevad on ära loetud: 1260 päeva vaevaaja keskpunktini ja veel 1260 tema äkilise hukkumiseni. Piibel ütleb: “Kui ta tuleb, peab ta jääma natukeseks ajaks” (Ilm 17:10).

Käesoleva ajastu lõppemine on otseselt seotud kriitilise hetkega peaaegu 2000 aastat tagasi, mil Jeesus kisendas ristil: “See on lõpetatud!” Kõik, mis patuste päästmiseks oli vaja teha, teostati ristil. Iga inimese ees on nüüd valik see vastu võtta või tagasi lükata. Maailma evangeliseerimise aeg läheneb lõpule. Varsti tuleb päev, mil Jeesuse ustavad sulased saavad kätte oma autasud ja Tema vaenlaste üle eesotsas antikristusega mõistetakse kohut.

Selleks et olla kas Kristuse poolt või Tema vastu ning vastavalt sellele määrata ära oma igavene saatus, on vaja Jeesuse asendussurmast ristil ja selle tähendusest iga inimese elus selgelt aru saada. Mida tähendavad tegelikult need sureva mehe poolt ristil kõva häälega hüütud sõnad: “See on lõpetatud?”

Jeesus naelutati risti kandma karistust langenud inimkonna pattude eest (Js 53:5-6). Kuna patu palk on surm (Rm 6:23), ei pidanud Ta mitte üksnes füüsiliselt kannatama, vaid ka meie eest surema. Alles oma surmaga täitis Jeesus Jumala päästeplaani kõik nõuded. Oma elu viimastel minutitel ütles Jeesus: “Isa, sinu kätte ma annan oma vaimu” (Lk 23:46). Seejärel hüüdis Ta valjusti “Tetelestai!” (“See on lõpetatud!”) (Jh 19:30).

Et täielikult mõista sõna tetelestai tähendust, vaatame, kuidas seda esimesel sajandil kasutati. Neile inimestele tähendas see sõna midagi rohkemat kui meile tänapäeval ja seepärast on kasulik vaadata selle originaaltähendusi.

Täielikult makstud

 Tetelestai oli tavaliselt kviitungil esimeseks sõnaks ja tähendas “täielikult makstud”. Kas oled kunagi mõelnud sellele, et Jeesus tegelikult ostis sinu, kui Ta valas oma vere ja andis oma elu Sinu eest? Paulus tuletab meile seda meelde: “Sest te olete kalli hinnaga ostetud. Austage siis Jumalat oma ihus” (1Ko 6:20). Peetrus ütles: “... teid ei ole kaduvaga, hõbeda või kullaga lunastatud teie tühiseist esivanemailt päritud eluviisidest, vaid Kristuse kui veatu ja laitmatu talle kalli verega” (1Pe 1:18-19).

Vanemate tunnistus taevas kinnitab nende täit arusaamist faktist, et nad olid ostetud Talle vere eest. Nad laulsid: “...sina oled olnud tapetud ja oled oma verega Jumalale ostnud inimesi kõigist suguharudest ja keeltest ja rahvaist ja paganahõimudest” (Ilm 5:9).

Armas lugeja, kas oled kindlalt veendunud, et sinu pattude hind on täielikult makstud? Kas oled nõus oma patte tunnistama ja meelt parandama, et võiksid saada andestuse? Jumala Sõna ütleb: “Kes oma üleastumisi varjab, ei jõua sihile, aga kes neid tunnistab ja need hülgab, leiab armu” (Õp 28:13; 1Jh 1:8-9).

Pärast pöördumist peaksime käima koos Issandaga ja hoidma oma vahekorra Temaga puhtana, tunnistades kõik patud, mille kohta Püha Vaim meile märku annab (1Jh 2:1-2). Kas sinu kviitungil on värske kuupäev?

Korintlased olid väga lihalikud tänu oma lodevusele. See hoiak takistas tõsiselt nende vaimulikku kasvu: “Ka mina, vennad, ei võinud rääkida teile kui vaimulikele, vaid kui lihalikele, kui väetitele lastele Kristuses. Ma jootsin teile piima ega andnud tahket rooga; sest seda te ei talunud sellal ega talu veel praegugi. Te olete ju alles lihalikud. Sest kui teie seas on kadedust ja riidu, eks te siis ole lihalikud ja eks te käitu inimeste taoliselt? ... Eks te tea, et te olete Jumala tempel ja et Jumala Vaim elab teie sees?” (1Ko 3:1-3, 16).

Ära sisene uude ellu vana lihameelsuse hoiakuga ja tunnistamata pattudega. See teeb sinust lõpuks vaimuliku invaliidi. Jeesus on maksnud täie hinna, et teostada sinu elus täiuslik töö. Ta tahab sind päästa ja pühitseda. Ära lahku armutrooni eest salapattudega, mida sa ei ole üles tunnistanud ja maha jätnud.

Karistus kantud

Esimesel sajandil oli tavaks naelutada vangi süü tema kongi ukse külge. Sinna kirjutati tema kuriteod ja ka karistus nende eest. Kui ta oli karistuse ära kandnud, võeti leht süüdistustega ukse küljest maha ja kirjutati suurelt üle selle: tetelestai (täielikult ära kantud e. välja teenitud). See leht anti siis vangi kätte ja keegi ei tohtinud teda samade kuritegude eest enam süüdistada. Ta oli oma pahategude hinna karistuse kandmisega täielikult ära maksnud.

Vaimulikus mõttes on kõik inimesed saatana orjad, sest kõik on pattu teinud (Rm 3:23). Nad viibivad surmamõistetute kongides, oodates oma kohtuprotsessi suure valge aujärje ees, kus nad mõistetakse igavesse surma. Kurat on vangivalvur ja ükski vang ei saa ennast ise tema orjusest ega teenitud karistusest vabastada.

Et päästa kadunud patuseid, kandis Jeesus Kristus vabatahtlikult ära surmanuhtluse, mis oli kõigile patustele juba määratud (Rm 6:23). Pärast Tema ülestõusmist hauast on Tal õigus tühistada iga hukkumisele määratud patuse süüdistusteleht, kirjutades oma verest punaste tähtedega üle selle: tetelestai - karistus ära kantud.

“Ka teid, kes olite surnud üleastumistes ja oma ümberlõikamata lihas, on ta ühes temaga teinud elavaks, andes meile andeks kõik üleastumised, kui ta kustutas meie kohta käiva võlakirja ühes selle sätetega; see oli meie vastu ja selle ta kõrvaldas, seda risti külge naelutades” (Kl 2:13-14).

Päästja oli tõepoolest saadetud maa peale “vabastama vange vangistusest, pimeduses istujaid vangikojast” (Js 42:7).

Tema vaimulike vangide vabastusmissiooni kirjeldatakse ka Js 61:1: “Issanda Jehoova Vaim on minu peal, sest Jehoova on mind võidnud, ta on mind läkitanud viima rõõmusõnumit alandlikele, parandama neid, kel murtud süda, kuulutama vabastust vangidele ja avama pimedate silmi.”

Kas kõik patud, milles saatan sind Jumala trooni ees süüdistab, on Talle verega ära kustutatud? Kui see on nii, ei saa keegi sind enam neis pattudes süüdistada, ükskõik kui tõsised need oleksid olnud, sest karistus nende eest on juba kantud ja igavene lunastus sooritatud.

Võit saavutatud

Kolmas valdkond, kus sõna tetelestai kasutati, on seotud edukate sõjakäikudega. Kui sõjapealik tuli lahinguväljalt võiduga tagasi ja talutas enda ees Rooma tänavatel sõjavangide hulka, hüüdis ta: tetelestai ... tetelestai ... Selle võiduhüüuga kuulutati, et vaenlane on vallutatud ja tema jõud murtud, s.o. missioon on lõpetatud!

Kuigi Jeesus ütles selle sõna ristil oma surmaheitluses, kuulutas Ta sellega siiski ka võitu vaenlase üle. Jeesusele oli surm suureks võiduks, sest surma läbi hävitas ta selle, “kelle võimu all oli surm, see on kuradi” (He 2:14).

“Ta riisus ülemustelt ja võimudelt relvad ning tegi nad avaliku pilke alusteks, võidutsedes nende üle Kristuses”(Kl 2:15).

Jeesus võitis vaenlase ära, kuid ei ole teda veel hävitanud. Kurat on ikka veel väga aktiivne maa peal. Seepärast oleme kutsutud võtma vastu täie võidu Kristuse läbi, kes meid on armastanud (Rm 8:37). Meil tuleb võidelda ja saavutada võit.

Lõpuaja strateegia

Kasutagem järelejäänud aega maksimaalselt, et teenida Issandat ja laiendada Tema kuningriiki maa peal. Õhtuvarjud on juba langemas ja aeg saab varsti otsa. Peame koos Jeesusega ütlema: “Meie peame tegema selle tegusid, kes mind on läkitanud, niikaua kui päeva on; öö tuleb, mil ükski ei või midagi teha!” (Jh 9:4).

Suure vaevaaja Jumala kohtute öö läheneb kiiresti, kuid enne pasunate hüüdu tuleb veel lõpetada töö Issanda põllul. Patused peavad saama päästetud ja kristlased vaimulikult ette valmistatud, et kohtuda oma taevase Peigmehega. Lase Issandal lõpetada oma imeline töö sinu elus: “...Kristus on armastanud kogudust ja on andnud iseenese tema eest, et ... seada enese ette kogudus austatuna, nii et tal ei oleks laiku ega kortsu ega muud sellesarnast, vaid et ta oleks püha ja laitmatu” (Ef 5:25-27).

Maranata! - Issand tuleb!