Sagaria 5. God Reinig sy Volk en Hulle Land

Die eerste vyf naggesigte hou beloftes van seŽn vir Israel in – die oorwinning oor hulle vyande, die uitbreiding van Jerusalem, die vestiging daarvan as die stad van die Messias, die geestelike herlewing van Israel en die vervulling van hulle goddelike roeping om die leidende nasie in die wÍreld te wees. Voordat hierdie tyd van seŽn egter kan aanbreek, moet God sy heiligheid beskerm deur sonde in Israel uit te roei, hulle te heilig en waardig te maak om die belofte van sy koms en goddelike teenwoordigheid in Jerusalem te kan beŽrf. In die laaste drie gesigte gaan seŽn en oordele hand aan hand, soos wat dikwels die geval in Bybelse profesieŽ is. Die Messias se geseŽnde koninkryk van vrede en geregtigheid word aangekondig, maar dit kan slegs ‘n werklikheid word nadat die oorblyfsel in Israel deeglik gereinig is.

Die vlieŽnde boekrol (5:1-4)

Sagaria sÍ: “Ek sien ‘n vlieŽnde boekrol, sy lengte is twintig el en sy breedte tien el. Daarop sÍ [die engel] vir my: Dit is die vloek wat uitgaan oor die ganse land; want ooreenkomstig daarmee sal al die diewe hiervandaan weggeruim word, en ooreenkomstig daarmee sal al die meinediges hiervandaan weggeruim word. En laat dit uitgaan, spreek die HERE van die leŽrskare, en dit sal kom in die huis van die dief en in die huis van hom wat vals sweer by my Naam; en dit sal binne-in sy huis vernag en dit verteer” (5:3-4).

Die boekrol was oopgerol en in die lug sodat die oordele wat aan beide kante daarvan opgeteken was, vir almal sigbaar sou wees. Dit was die presiese grootte van die tabernakel (vgl. Ex. 26:15-25), wat ‘n aanduiding is van die feit dat die oordele van God op die boekrol in harmonie met sy heilige teenwoordigheid in Israel is. In Israel se vroeŽre teokratiese regering het God deur middel van die diens in die tabernakel oor sy volk regeer, en sal dus ook in die toekoms sy ongehoorsame volk straf en reinig. Die boekrol het deur die lug gevlieg om aan te toon hoe vinnig en skielik die oordele van God in die huise van die diewe en lasteraars sal toeslaan.

Die feit dat die boekrol aan beide kante beskryf was, herinner aan die twee tafels van die wet (Ex. 32:15). Die vloek van die boekrol is op die oortreders van die middelste gebod op elk van die twee tafels gerig – die agtste gebod teen diefstal (Ex. 20:15) en die derde gebod teen diegene wat die Here se Naam ydelik gebruik (Ex. 20:7). Hierdie twee groepe oortreders is dus verteenwoordigend van almal wat die wet van die Here verbreek. Die oordeel sal onder die volk van God in Israel begin (Dan. 9:11). Die Here sÍ: “Die land is vol owerspelers; want die land treur weens die vloek... Profeet sowel as priester is goddeloos; selfs in my huis het Ek hulle boosheid gevind, spreek die HERE” (Jer. 23:10-11).

Die oordele en vloek van die Here oor sonde sal nie net in Israel uitgaan nie, maar oor die hele wÍreld, om sondaars en boosdoeners te straf. Jesaja sÍ: “Kyk, die HERE maak die aarde leeg en verwoes dit, en Hy keer sy oppervlakte om en verstrooi sy bewoners... Want die aarde is ontheilig onder sy bewoners; want hulle het die wette oortree, die insettinge geskend, die ewige verbond verbreek. Daarom verteer die vloek die aarde en moet sy bewoners boet; daarom word die bewoners van die aarde deur ‘n gloed verteer en bly daar min mense oor” (Jes. 24:1,5-6).

Uiters moeilike dae van oordeel, toetsing en reiniging lÍ in die besonder vir Israel voor: “Wee, want die dag is groot, sonder weerga! En dit is ‘n tyd van benoudheid vir Jakob; maar hy sal daaruit verlos word” (Jer. 30:7). Sagaria sÍ dat as gevolg van die uiterste boosheid van Israel, slegs ‘n derde van hulle die komende oordele van God sal oorleef, en dat die oorblyfsel dan gelouter en gered sal word (13:8-9). Hulle sal die herstelde koninkryk van Israel beŽrf en die Messias sal uit Jerusalem regeer: “Die HERE van die leŽrskare sal regeer op die berg Sion en in Jerusalem, en voor sy oudstes sal daar heerlikheid wees” (Jes. 24:23). Johannes sÍ: “Die koninkryke van die wÍreld het die eiendom van onse Here geword en van sy Christus, en Hy sal as Koning heers tot in alle ewigheid” (Op. 11:15).

Israel en die nasies is huidiglik in die dispensasie van genade, waartydens die reddende genade van die Messias aan alle mense verkondig word – ook aan Israel: “God het dan die tye van onkunde oorgesien en verkondig nou aan al die mense oral dat hulle hul moet bekeer, omdat Hy ‘n dag bepaal het waarop Hy die wÍreld in geregtigheid sal oordeel” (Hand. 17:30-31). Aan die einde van die genade-bedeling sal die ongelowiges onder alle nasies geoordeel word. Die Here het spesifiek vir Israel hierteen gewaarsku: “Dit sal ‘n tyd van benoudheid wees soos daar nie gewees het vandat ‘n volk bestaan het tot op diť tyd nie; maar in diť tyd sal jou volk gered word, elkeen wat in die boek opgeskrywe staan” (Dan. 12:1). Die Messias het in sy profetiese rede gesÍ: “Want dan sal daar groot verdrukking wees soos daar van die begin van die wÍreld af tot nou toe nie gewees het en ook nooit sal wees nie. En as daardie dae nie verkort was nie, sou geen vlees gered word nie” (Matt. 24:21-22).

Die vrou in die efa (5:5-11)

Die vorige gesig is op die verwydering van sondaars uit die gemeenskap ingestel, maar hierdie gesig verduidelik die verwydering van ‘n bose godsdiensstelsel na sy plek van oorsprong. Sagaria het ‘n vrou wat “goddeloosheid” genoem word, in ‘n efa sien sit met ‘n looddeksel bo-op. ‘n Efa was die grootste droŽ houer in die Joodse huishoudings, en die volume daarvan was tussen 25 en 50 liter. Aangesien dit veels te klein vir ‘n vrou is om daarin te sit, is die efa in die naggesig waarskynlik vergroot, soos in die geval van die boekrol in die vorige gesig.

Die vrou simboliseer die korporatiewe boosheid, of ongeregtigheid, in die land Israel ťn in die wÍreld. Sy is die moederorganisasie, of ekumeniese liggaam, van al die valse godsdienste in die wÍreld, wat hulle gemeenskaplike oorsprong in Babilon in die land Sinear (in die huidige Irak) het. Die Messiaanse Joodse profeet, Johannes, het hierdie vrou in ‘n visioen beskryf wat hy oor die komende dag van die Here gehad het. ‘n Engel het aan hom gesÍ:

“Kom hierheen, ek sal jou toon die oordeel van die groot hoer wat op die baie waters sit, met wie die konings van die aarde gehoereer het, en die bewoners van die aarde het dronk geword van die wyn van haar hoerery. En hy het my in die gees weggevoer na ‘n woestyn, en ek het ‘n vrou sien sit op ‘n skarlakenrooi dier, vol godslasterlike name, met sewe koppe en tien horings. En die vrou was bekleed met purper en skarlaken en versierd met goud en kosbare stene en pÍrels, en sy het in haar hand ‘n goue beker gehad, vol van gruwels en die onreinheid van haar hoerery; en op haar voorhoof was ‘n naam geskrywe: Verborgenheid, die groot Babilon, die moeder van die hoere en van die gruwels van die aarde. En ek het die vrou gesien, dronk van die bloed van die heiliges en van die bloed van die getuies van Jesus... En die vrou wat jy gesien het, is die groot stad wat heerskappy voer oor die konings van die aarde” (Op. 17:1-6,18).

Hierdie vrou, verborge Babilon, sal in die eindtyd weer ‘n duidelike identiteit aanneem. Sy sal as ‘n multigodsdienstige organisasie na vore tree wat ‘n wye verskeidenheid antichristelike leerstellings en booshede sal bevorder, omdat sy absoluut vyandig teenoor die ware, Drie-enige God van die Bybel sal wees, naamlik die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Wanneer sy al die valse gelowe verteenwoordig, sal die volle maat van Boosheid in haar gesetel wees en sal haar beheerstruktuur na die plek van haar oorsprong in Babilon verskuif word.

Sagaria sÍ: “Toe slaan ek my oŽ op en kyk – daar kom twee vroue te voorskyn met die wind in hulle vlerke; en hulle het vlerke gehad soos die vlerke van ‘n groot sprinkaanvoŽl, en hulle het die efa weggevoer tussen die aarde en die hemel. Daarop sÍ ek aan die engel wat met my gespreek het: Waarheen bring hulle die efa? En hy antwoord my: Om vir haar ‘n huis te bou in die land Sinear; en is dit klaar, dan word sy op haar plek neergesit” (5:9-11).

Die twee vroue met vlerke soos diť van ‘n sprinkaanvoŽl is duidelik ‘n deel van hierdie bose godsdiens-organisasie omdat die sprinkaanvoŽl waarmee hulle vergelyk word, ‘n onrein voŽl is. Hulle stel demoniese magte voor, en die wind in hulle vlerke dui aan dat hulle baie haastig sal wees om verborge Babilon terug te neem na die plek waar sy tuishoort – dit is Sinear, wat ook as BabiloniŽ bekend staan. Dit is die land waarheen Israel in die Ou Testament as ballinge weggevoer is, en is ook die gebied van antieke ťn eindtydse afgodediens en rebellie teen God (Gen. 11:2; Op. 17:3-5). Walvoord & Zuck (The Bible Knowledge Commentary) sÍ: “Hierdie profesie ondersteun die verwagting dat die stad Babilon langs die Eufraatrivier herbou sal word.”

Die Bybel maak dit duidelik dat Jerusalem en Babilon albei ‘n belangrike rol in die eindtyd sal speel. Jerusalem sal ten volle as die politieke en godsdienstige hoofsentrum van die geredde volk van Israel herstel word. Die Messias, as die Priester-Koning, sal die wÍreld van die troon van Dawid af regeer. Sagaria sÍ dat die inwoners van Jerusalem van al hulle sonde en ongeregtigheid gereinig sal word, en dat alle afgode uit die land verwyder sal word (13:1-2). Die onrein geeste wat in die groot aantal valse gelowe se voorwerpe van aanbidding gesetel is, sal ook die land verlaat. Hulle sal haastig na Babilon terugkeer, waar hulle ten nouste met die Antichris sal saamwerk in sy pogings om die hele wÍreld te oorheers, Israel te vernietig en alle mense wat in die Messias, Jesus, glo, te mislei of dood te maak.

In die komende verdrukking, wat ook as die tyd van benoudheid vir Jakob beskryf word (Jer. 30:7), sal die Babiloniese alliansie van valse godsdienste (die vrou wat Goddeloosheid genoem word) die bruid van die Antichris wees en groot voorregte in sy ryk geniet. Hierdie huwelik sal egter van korte duur wees omdat die Antichris en sy mede-regeerders die vrou sal laat teregstel wanneer haar rol uitgedien is: “En die tien horings wat jy op die dier gesien het, hulle sal die hoer haat en haar verlate maak en naak, en haar vlees eet en haar met vuur verbrand” (Op. 17:16).

Walvoord & Zuck (The Bible Knowledge Commentary) sÍ die volgende oor diť goddelose vrou se skielike einde: “Openbaring 17 eindig met die dramatiese vernietiging van hierdie vrou. Dit sal waarskynlik in die middel van die sewe jaar lange verdrukking gebeur wanneer die Antichris die rol van wÍrelddiktator sal aanneem. Wanneer hierdie leier in die Midde-Ooste alleenheerskappy oor die wÍreld verkry, sal hy ook die plek van God probeer inneem en eis dat alle mense hom as God aanbid (Dan. 11:36-38; 2 Thess. 2:4; Op. 13:8). Die valse wÍreldgodsdiens wat die eerste helfte van die verdrukking gekenmerk het, sal dus tot ‘n skielike einde kom. Dit sal tot die laaste vorm van wÍreldgodsdiens lei, wat die verpligte aanbidding van die Antichris as God sal behels.” Paulus het ook daarop gewys dat hy in die tempel van God sal ingaan en voorgee dat hy God is (2 Thess. 2:4). Diegene wat sal weier om hom as God te aanbid, sal tereggestel word (Op. 13:15; 20:4).

‘n Oorblyfsel van Israel sal ook onder diegene wees wat sal weier om die valse messias te aanbid wanneer hy die tempel ontheilig, homself tot God verklaar en ‘n gruwelike afgodsbeeld van homself in die tempel laat oprig. Jesus het vir hulle gesÍ: “Wanneer julle dan die gruwel van die verwoesting, waarvan gespreek is deur die profeet DaniŽl, sien staan in die heiligdom... dan moet die wat in Judea is na die berge vlug... want dan sal daar groot verdrukking wees” (Matt. 24:15-21).

Aan die einde van die groot verdrukking, wanneer die ware Messias na Jerusalem terugkom, sal die valse messias en sy magte wÍreldwyd verdelg word. Die oordele van die Here sal van Jerusalem af oor die hele aarde uitgaan. Babilon, die vesting van die valse messias en sy valse wÍreldgodsdiens, sal totaal in die oordele van die Here verwoes word. Die vrou wat na die land Sinear weggevoer gaan word, sal deur die beskikking van die Here na haar plek van oordeel geneem word. Wanneer die Messias uit Jerusalem regeer, sal alle spore van haar reeds verwyder wees.