Danil 7. Die Gesig van die Vier Diere

In die studie van Bybelse profesie is Danil 7 om die volgende drie redes van groot belang: 1. Die akkuraatheid en betroubaarheid van die profetiese woord word uitgebeeld deur die feit dat n groot aantal van di profesie reeds in detail deur vier opeenvolgende wreldryke vervul is dit is die Babiloniese, Medo-Persiese, Griekse en Romeinse ryke. 2. Inligting word hierin gegee wat onontbeerlik vir die verstaan van profesie oor die Antichris en sy eindtydse wreldryk in Openbaring 13 is. 3. Enige objektiewe Bybelstudent sal in Danil 7 genoegsame bewyse vind dat Jesus Christus by sy wederkoms n koninkryk sal instel wat nou nog nie bestaan nie, en wat beslis n aardse koninkryk sal wees.

Danil 7 loop in n groot mate parallel met Danil 2, waar daar ook van vier koninkryke gepraat word dit is die tye van die nasies wat by die wederkoms van Christus vernietig sal word om vir sy koninkryk plek te maak. Die groot verskil met Danil 2 is dat ons daar n beeld van die koninkryke kry soos van die mens se kant af gesien, want die goeie hoedanighede van die koninkryke word daar beskryf soos gesimboliseer deur die goud, silwer, brons en yster. In Danil 7 sien ons egter die afskuwelike, inhalige en moorddadige aard van die aardse koninkryke, wat as bloeddorstige roofdiere beskryf word wat mekaar verskeur en onder hulle pote vertrap. Hulle geaardheid word progressief slegter na die einde toe. S sien God hierdie koninkryke.

Inleiding tot die visioen

In die eerste jaar van Belsasar, die koning van Babel, het Danil n droomgesig gesien en gesigte van sy hoof op sy bed. Toe het hy die droom opgeskrywe, die hoofsaak vertel. Danil het gespreek en ges: Ek het in die nag in my gesig gesien, en kyk, die vier winde van die hemel het die groot see in beroering gebring; en vier groot diere het uit die see opgeklim, die een verskillend van die ander (Dan. 7:1-3).

Danil het die visioen in die eerste jaar van Belsasar, in 553 v.C. ontvang, toe hy ongeveer 69 jaar oud was. Hierdie visioen pas dus chronologies tussen hoofstukke 4 en 5 van sy boek in. Dit word egter eers n hoofstuk 6 aangebied, aangesien dit nie deel van die historiese vertelling van Danil se lewe is nie. Dit is slegs n visioen en lui dus die tweede helfte van die boek Danil in, wat uit profetiese visioene bestaan.

Die begin van Belsasar se bewind was n betekenisvolle tyd omdat Nebukadnsar minder as tien jaar tevore dood is, met baie politieke spanning en n nuwe oplewing in afgodediens wat daarop gevolg het. Vir die Jode was dit jare van onsekerheid en vrees oor wat die toekoms vir hulle in n vreemde land en onder n nuwe regering ingehou het. In hierdie visioen word sake weer vir hulle in perspektief gestel, en word die ondergang van die goddelose koninkryke en die oorwinning van die koninkryk van God in die vooruitsig gestel.

Danil sien in sy droom dat die vier winde die see in beroering bring. Die see is die rustelose volke van die wreld (Jes. 17:12), en die vier winde is die magte wat aan die werk is om die volke in beroering te bring. Volgens Sag. 6:5 en Op. 7:1 moet ons hier dink aan die mag van God wat die winde beheer en gebruik om die gang van die geskiedenis te bepaal, grense aan die mag van die konings te stel en uiteindelik ook die sondige, aardse stelsel te vernietig. Uit die konflik en stryd tussen die nasies kom daar onder die beherende hand van God in die geskiedenis vier koninkryke tot stand wat elkeen besondere eienskappe vertoon.

Die vier ongediertes

Die eerste [dier] was soos n leeu, en hy het vlerke van n arend gehad; ek het bly kyk totdat sy vlerke uitgeruk is en dit van die grond af opgehef en soos n mens op twee voete neergesit is en daaraan n mensehart gegee is. En kyk, n ander dier, n tweede, het gelyk soos n beer, en is aan die een kant opgerig; en drie ribbes was in sy bek tussen sy tande; en s het hulle vir hom ges: Staan op, eet baie vleis. Daarna het ek gesien, en kyk, daar was n ander een soos n luiperd, en dit het vier vlerke van n vol op sy rug gehad; ook het die dier vier koppe gehad, en aan hom is heerskappy gegee. Daarna het ek in die naggesigte gesien, en kyk, daar was n vierde dier, vreeslik en skrikwekkend en baie sterk, en dit het groot ystertande gehad; dit het verslind en vermorsel en die oorskot met sy pote vertrap; en dit was verskillend van al die diere wat voor hom gewees het, en dit het tien horings gehad. Terwyl ek op die horings ag gee, kom daar n ander horinkie tussen hulle op, en drie van die vorige horings is daarvoor ontwortel; en kyk, in hierdie horing was o soos mens-o, en n mond wat groot dinge spreek (Dan. 7:4-8).

Die eerste dier was soos n leeu en het die vlerke van n arend gehad. Die leeu en die arend word telkens in die Bybel as simbole vir Nebukadnsar se ryk gebruik (vgl. Jer. 49:19,22). Uit die runes van Babilon is daar ook beelde van gevleuelde leeus opgegrawe. Die res van die beskrywing in vers 4 kan slegs in verband gebring word met die ervaring wat Nebukadnsar tydens sy sewe jaar van kranksinnigheid gehad het. Sy vlerke is inderdaad geknip toe hy in die veld soos n dier geleef het. Daarna is hy weer opgetel en soos n mens op sy voete neergesit. Nebukadnsar het n mensehart gekry nadat hy weer herstel is.

Die tweede dier was soos n beer met drie ribbes in sy bek. Die een kant van die dier was opgerig. Dit dui daarop dat hierdie ryk tussen die Meders en die Perse verdeel was, en dat die Perse n sterker mag as die Meders was. Die drie ribbes in die beer se bek dui waarskynlik op drie groot magte, nl. Lidi, Babel en Egipte, wat deur die Perse verower is. Hoewel die beer baie moorddadig was, word hy aangepor om op te staan en baie vleis te eet. Die grense van hierdie ryk het ook baie verder as die vorige wreldmagte uitgekring. Die Jode het self ook met die Perse se moorddadigheid te doen gekry toe Ahasveros in Ester 3 aan Haman volmag gegee het om die Jode uit te roei.

Die derde dier was soos n luiperd met vier vlerke, en hy het ook vier koppe gehad. n Luiperd is n vinnige dier, en as dit nog vier vlerke het, word sy spoed verder beklemtoon. Hierdie simboliek pas die Griekse wreldryk uitstekend. Binne agt jaar het Alexander die Grote n gebied verower wat van Griekeland in die weste tot by Indi in die ooste gestrek het. N Alexander se dood in 323 v.C. op 32-jarige ouderdom, is sy ryk onder vier van sy generaals verdeel vandaar die vier koppe van die luiperd.

Die vierde dier het nie n naam nie, want hy is t skrikwekkend om met enige bekende dier vergelyk te word. Om di rede word daar ges dat hy anders as die ander was hy was baie meer wreedaardig en het n paar eienaardighede vertoon, soos die tien horings op sy kop en die klein horinkie wat uit die tien horings te voorskyn kom. Hierdie dier beeld die Romeinse ryk uit. Uit die geskiedenis weet ons dat Rome se mag op n uiters gewelddadige wyse uitgebrei is. Dit was die eerste koninkryk wat daarin kon slaag om die verowerde gebiede te konsolideer en by een groot magstruktuur in te skakel. Die Romeinse ryk het van al die wreldryke verreweg die langste in stand gebly.

Hierdie dier se tande van yster herinner ons ook aan die beeld in Danil 2 wat bene van yster gehad het, waardeur die Romeinse ryk uitgebeeld is. Die tien horings stem met die tien tone van die dier ooreen, en dui op tien provinsies van die Romeinse ryk. Uit die tien horings kom daar dan n klein horinkie op, en dit dui op die Antichris wat uit die herleefde Romeinse ryk van die eindtyd sal voortkom. Van hierdie horinkie word ges dat hy n mond en menso het. Hoewel hy dus dierlik in wese is omdat hy uit n dier groei, sal hy tg ook n mens wees. O dui op insig en intelligensie, en die mond op sy grootpratery en godslastering (Dan. 7:25; Op 13:5).

Die feit dat die Romeinse ryk nooit deur n ander wreldryk verower en onderwerp is nie, verklaar die feit waarom daar sedert Nebukadnsar net vier wreldryke beskryf word. Hoewel die Romeinse ryk as n politieke entiteit in die vyfde eeu n.C. opgehou bestaan het, het die invloed van Europa deur die eeue heen voortgeduur en is groot dele van die wreld deur Europese moondhede gekoloniseer. In die eindtyd sal die ou Romeinse ryk met sy sterk Europese basis herleef en weer n politieke magsblok word. Dit is reeds besig om te gebeur. Wanneer die Europese Parlement sterk gevestig is, sal die Antichris binne die grense van die ou Romeinse ryk na vore tree en drie van di ryk se provinsies onder sy eie mag konsolideer.

Dit is verder ook betekenisvol dat die Romeinse ryk beheer oor die gebiede van die vorige drie wreldryke verkry het, nl. Die Babiloniese, Medo-Persiese en Griekse ryke, dus sal die herlewing van die Romeinse ryk terselfdertyd ook n herlewing van al daardie ander wreldryke wees. Alles dui daarop dat die Antichris se toekomstige wreldregering uit die Midde-Ooste beheer sal word, uit n gebied wat deel van al vier die vorige wreldryke was.

Die koninkryk van Christus en sy heiliges

Danil s: Ek het bly kyk totdat trone reggesit is en n Oue van dae gaan sit het; sy kleed was wit soos sneeu en die hare van sy hoof soos skoon wol; sy troon was vuurvlamme, die wiele daarvan n brandende vuur; n stroom van vuur het gevloei en voor Hom uit gegaan; duisend maal duisende het Hom gedien, en tien duisend maal tien duisende het voor Hom gestaan; die gereg het gaan sit, en die boeke is geopen. Ek het toe bly kyk vanwe die stem van die groot woorde wat die horing gespreek het; ek het bly kyk totdat die dier gedood en sy liggaam vernietig en aan die verbranding deur vuur oorgegee is. Ook aan die ander diere is hulle heerskappy ontneem, en verlenging van die lewe is aan hulle gegee tot op tyd en uur. Ek het gesien in die naggesigte, en kyk, met die wolke van die hemel het Een gekom soos die Seun van n mens, en Hy het gekom tot by die Oue van dae, en hulle het Hom nader gebring voor Hom. En aan Hom is gegee heerskappy en eer en koningskap; en al die volke en nasies en tale het Hom vereer; sy heerskappy is n ewige heerskappy wat nie sal vergaan nie, en sy koninkryk een wat nie vernietig sal word nie (Dan. 7:9-14).

Die toneel wat hier beskryf word, is nie die eindoordeel nie, al is daar sommige elemente soos die trone en die boeke wat geopen word, wat daaraan herinner. Hier is geen sprake van individuele gelowiges wat die ewige doodstraf opgel word, soos wat die geval in Openbaring 20:11-15 is nie. Hier gaan dit om die oordeel oor die koninkryke soos deur die vier diere uitgebeeld, en veral die oordeel oor die Antichris en sy magte (7:11). As ons dit met Openbaring vergelyk, vind ons n parallelle gebeurtenis in Openbaring 19:19-20, waar die dier en sy volgelinge tydens Christus se wederkoms deur Hom veroordeel sal word.

Die Oue van dae wat op die troon gaan sit, is n beskrywing van God. Jesaja s Hy is die Ho en Verhewene wat in die ewigheid woon (Jes. 57:15). Sy troon was vuurvlamme en dit dui op sy oordeel en wraak oor sondaars. Deel van hierdie toneel van oordeel was die koms van die Seun van die mens, wat n verwysing na die Messias, Jesus Christus, is. Dit is die eerste profesie oor Hom waarin hierdie titel gebruik word. Die koningskap en oordeel is aan Hom oorgegee, soos in 1 Korinthirs 15:24-28 bevestig word. By Christus se tweede koms, wanneer God se oordele voltrek en Christus se koninkryk geopenbaar sal word, sal Hy as Koning en Regter kom. Tydens sy eerste koms het Hy as n nederige dienskneg gekom om aan die kruis vir die sondes van die hele wreld te sterf (Fil. 2:5-8).

Betekenis van die visioen

Die gees van my, Danil, is in sy omhulsel verontrus, en die gesigte van my hoof het my verskrik. Ek het nader gekom na een van die wat daar gestaan het, en van hom sekerheid gevra oor dit alles; en hy het dit vir my ges en die uitlegging van die dinge aan my bekend gemaak: Hierdie groot diere wat vier is vier konings sal uit die aarde opstaan; en die heiliges van die Allerhoogste sal die koningskap ontvang, en hulle sal die koninkryk in besit neem tot in ewigheid, ja, tot in alle ewigheid. Toe wou ek sekerheid verkry oor die vierde dier wat van al die ander verskillend was, buitengewoon vreeslik, met ystertande en met koperkloue, wat verslind, vermorsel en die oorskot met sy pote vertrap het, en oor die tien horings wat op sy kop was, en die ander een wat opgekom het en waarvoor drie geval het, naamlik hierdie horing wat o en n mond gehad het wat groot dinge gespreek het, terwyl sy gestalte groter was as van die ander. Ek het gesien dat hierdie horing oorlog voer met die heiliges en hulle oorwin, totdat die Oue van dae kom en aan die heiliges van die Allerhoogste reg verskaf is en die bepaalde tyd gekom het dat die heiliges die koninkryk in besit geneem het. S het hy ges: Die vierde dier die vierde koninkryk sal op die aarde wees, wat verskil van al die koninkryke en die hele aarde sal verslind en dit sal vertrap en dit verbrysel. En die tien horings uit daardie koninkryk sal tien konings opstaan, en n ander een sal n hulle opstaan, en hy sal verskillend wees van die voriges en drie konings neerwerp. En hy sal woorde spreek teen die Allerhoogste en die heiliges van die Allerhoogste mishandel; en hy sal probeer om tye en wet te verander, en hulle sal in sy hand oorgegee word gedurende n tyd en tye en die helfte van n tyd. Maar die gereg sal sit, en hulle sal hom die heerskappy ontneem om dit vir goed te verdelg en te vernietig. Dan word die koningskap en die heerskappy en die grootheid van die koninkryke onder die ganse hemel gegee aan die volk van die heiliges van die Allerhoogste; hulle koninkryk is n ewige koninkryk, en al die heerskappye sal hulle vereer en gehoorsaam wees. Hier is die einde van die saak. Wat my, Danil, betref, my gedagtes het my baie verskrik en my gelaatskleur het verander aan my, maar die saak het ek in my hart bewaar (Dan. 7:15-28).

Danil was baie ontsteld oor al hierdie dinge. Hy was veral begaan oor die vierde dier, waarvan die ekstra horing op sy kop oorlog teen die heiliges gevoer en hulle oorwin het (7:21). Hy was altyd n man van God wie se belang by die heil van sy volk en die kinders van God was. Die versekering word aan hom gegee dat nadat hierdie vier diere regeer en hulle verwoestingswerk gedoen het, die koninkryk deur die heiliges in besit geneem sal word. In Nuwe Testamentiese tye bestaan die heiliges uit twee groepe, naamlik Messiaanse Jode en gelowiges uit die nasies wat die Here Jesus as hulle Saligmaker aangeneem het.

Verskeie aspekte van die Antichris se optrede in die herstelde Romeinse ryk van die eindtyd word genoem. Volgens Danil 7:20 sal hy homself verhef en groot dinge spreek. Johannes s: n Mond is aan hom gegee wat groot woorde en godslasteringe uitspreek (Op. 13:5). Hy sal oorlog voer teen die heiliges en hulle oorwin (Dan. 7:21). Openbaring 13:7 s: Dit is ook aan hom gegee om oorlog te voer teen die heiliges en hulle te oorwin, en aan hom is mag gegee oor elke taal en stam en nasie. Die Antichris sal dit doen omdat hy God haat en alle mense wat God liefhet en aanbid, wil verdelg. Hy sal onbeteuelde woede-uitbarstings h en dan vir God en die heiliges vervloek. Volgens Danil 7:25 sal hy woorde spreek teen die Allerhoogste en die heiliges mishandel. Openbaring 13:6 s: Hy het sy mond oopgemaak om te laster teen God.

Daar sal egter n skielike einde aan die Antichris se regering kom: Die gereg sal sit, en hulle sal hom die heerskappy ontneem om dit vir goed te verdelg en te vernietig (Dan. 7:26). Hy sal aan sy einde kom, en daar sal vir hom geen helper wees nie (Dan. 11:45). Volgens Johannes sal hy en sy mede-regeerder lewendig in die poel van vuur gegooi word, en sy volgelinge sal gedood word deur woorde van oordeel wat Christus tydens sy wederkoms sal uitspreek (Op. 19:19-21). Dit is wat sal gebeur wanneer die klip wat in Danil beskryf word, deur die toedoen van God die beeld van menslike regerings sal tref en dit permanent vernietig.

Wanneer Christus saam met sy heiliges beheer oor die wreld oorneem, sal die tydperk waarin goddelose mense met Satan as aanvoerder in leierskapsposisies was, vir altyd verby sal wees. Ons word nou nog uit die teenwoordige bose wreld verlos (Gal. 1:4), maar daar kom n tyd wanneer die heiliges die koninkryk in besit sal neem en die aarde sal berf. Dan sal die aarde vol wees van die kennis van die Here soos die waters die seebodem oordek (Jes. 11:9). Die groot eindtydse wreldleier van die koninkryk van die duisternis, die Antichris, sal verdelg wees (Op. 19:19-20) en Satan in n bodemlose put gebind wees (Op. 20:1-3).

Die koninkryk van die heiliges wat in Danil 7 verse 14, 18, 22 en 27 genoem word, word in Openbaring 20:4-6 as die duisendjarige vrederyk van Christus beskryf. Danil 7 s dat hierdie koninkryk nie, soos die ander koninkryke, omver gewerp sal word nie, maar vir ewig sal voortbestaan. Waarom s Johannes dan in Openbaring dat dit net vir n duisend jaar sal bestaan? Aan die einde van die duisendjarige vrederyk sal Christus die koninkryk aan God die vader oorgee (1 Kor. 15:24). Dit beteken nie dat sy koninkryk beindig sal word nie, maar in n ander vorm vir altyd op die nuwe aarde voortgesit sal word. N die duisend jaar sal die huidige aarde verbrand word en sal daar dan n nuwe hemel en aarde geskep word waarin geregtigheid sal woon. Daarin sal nie inkom iets wat verontreinig en gruwelikheid en leuens doen nie; maar net die wat geskrywe is in die boek van die lewe van die Lam (Op. 21:27).

Danil was verskrik toe hy hierdie visioen gehad het, maar hy het die saak in sy hart bewaar. Ons behoort vandag soveel te meer verskrik te wees oor die omvang van gebeurtenisse wat vir die wreld voor die deur is. Soos vir Danil, moet dit nie vir ons net om ons eie heil en verlossing gaan nie. Die Here Jesus het beloof om sy getroue dissipels te kom haal sodat hulle die groot oordele van die eindtyd kan ontvlug. Ons harte moet egter uitgaan na ons ongeredde familielede, vriende, bure, kollegas, volksgenote en die lede van ander volke in ons land. Is hulle gewaarsku en ken hulle die weg van verlossing? Wat is hulle lot? Wat my, Danil, betref, my gedagtes het my baie verskrik en my gelaatskleur het verander. Ons moet werklik in benoudheid wees oor die aaklige lot van die sondaars. Almal wat in die Here Jesus glo en Hom as Verlosser aangeneem het, het die ewige lewe en kom nie in die oordeel nie, maar het oorgegaan uit die dood in die lewe (Joh. 5:24).