8. Rekenskap Voor die Regterstoel

Gebed: Ons aanbid U, Here Jesus, as ons Verlosser n ons Regter. U stel dit aan u dissipels duidelik dat ons n die wegraping voor u regterstoel sal verskyn sodat ons werke en lewenswandel aan n vuurproef onderwerp kan word. Ons is duur gekoop met die kosbare bloed van die Lam, daarom behoort ons aan U en verbind onsself daaraan om U te dien en te eer. U beveel ons om vrugte dra wat by die bekering pas, en onsself daarvan weerhou om met hout, hooi en stoppels op die fondament, Jesus Christus, te bou. Skerp tog by ons die oortuiging in dat ons aan n baie belangrike saak verbonde is wanneer ons n besluit neem om volgelinge van Jesus te word. Ons is diensknegte aan wie die groot taak opgedra is om getuies vir U in die wreld te wees. Maak ons getrou in die uitvoering van hierdie groot opdrag, sodat ons met vrymoedigheid voor die regterstoel van Christus rekenskap van ons lewens sal kan gee. Ons is diep van u Heilige Gees afhanklik om n lewe te lei wat vir U welbehaaglik is, omdat die werke wat ons as gelowiges moet doen, as die vrug van die Heilige Gees beskryf word. Mag ons lewens tot die eer van u Naam veel vrug dra, amen.

Die Heilige Gees is op pinksterdag uitgestort om die kerk van Christus te bekragtig om die evangelie oral op aarde te verkondig sodat siele gered kan word. Hierdie werk word eerstens gedoen sodat verlore sondaars die oordeel van die hel kan ontvlug deur uit die duisternis oor te kom na die Here se wonderbare lig. Hiervoor het Jesus Christus ons in die wreld uitgestuur. In die tweede plek word dit met die oog op die toekomstige openbaring van Christus se koninkryk gedoen. Ons moet onsself daarvoor beywer dat soveel as moontlik mense deelgenote van hierdie wonderlike koninkryk sal wees, want dit sal eer aan die Here se Naam bring. In die derde plek doen ons dit omdat ons nie slegte diensknegte wil wees wat eendag met le hande voor Christus se regterstoel sal verskyn nie. Tot die eer van sy naam wil ons krone ontvang wat weer uit erkentlikheid aan sy voete neergel kan word.

Dit is nie maklik om in n bose, ongelowige en vyandige wreld getuies vir Christus te wees nie. Daar is n prys om hiervoor te betaal, want ons moet bereid wees om soldate vir die kruis te wees wat dikwels verwerp sal word omdat Jesus Christus ook deur die meerderheid mense verwerp word. Ons is nie konings wat nou reeds saam met Hom regeer nie. Ons moet deur die vooruitsig van loon in Christus se koninkryk gemotiveer word om aan te hou werk en ons teen sonde en goddeloosheid uit te spreek. Dit sal ons beslis nie populr maak nie! Moses het verkies om liewer sleg behandel te word saam met die volk van God as om n tyd lank die genot van die sonde te h, en die smaad van Christus groter rykdom geag as al die skatte van Egipte, want hy het uitgesien na die beloning (Heb. 11:25-26).

Ons moet voorbereidings tref om voor die regterstoel van Christus te verskyn. Petrus s die tyd is daar dat die oordeel in die huis van die Here moet begin (1 Pet. 4:17). Dit verwys na die oordeel oor die werke van gelowiges. Dit is waarom die Here Jesus s: Kyk, Ek kom gou, en my loon is by My, om elkeen te vergeld soos sy werk sal wees (Op. 22:12). Wanneer die Here kom, kom Hy om sy diensknegte te beloon en die sondaars te straf: U toorn het gekom en die tyd van die dode om geoordeel te word en om die loon te gee aan u diensknegte, die profete, en aan die heiliges en aan die wat u Naam vrees, klein en groot, en om die verderwers van die aarde te verderf (Op. 11:18). Die Here gaan sy diensknegte vir hulle arbeid beloon en die sondaars in die tyd van verdrukking straf.

Alle Christene het n afspraak voor die regterstoel van Christus, of hulle goeie diensknegte was of nie. Sommige sal loon ontvang, terwyl ander met le hande daar sal staan. Die feit is dat die Here se diensknegte rekenskap van hulleself sal moet gee. Paulus s aan die gemeente in Korinthe:

Want ons moet almal voor die regterstoel van Christus verskyn, sodat elkeen kan ontvang wat hy deur die liggaam verrig het, volgens wat hy gedoen het, of dit goed is of kwaad (2 Kor. 5:10).

Die woord kwaad kan ook met nutteloos vertaal word. Daar gaan baie werke van mense wees wat op di dag nutteloos gaan blyk te wees omdat dit geen ewigheidswaarde het nie. Die Here Jesus s aan elke gemeente: Ek ken jou werke Hy gaan elkeen volgens sy werke vergeld, of dit goed is of nutteloos. Aan die Christene in Rome rig Paulus dieselfde boodskap: ons sal almal voor die regterstoel van Christus gestel word so sal elkeen van ons dan vir homself aan God rekenskap gee (Rom. 14:10,12).

Paulus verduidelik aan die Korinthirs in veel meer detail hoe die werke van gelowiges aan God se vuurproef onderwerp sal word. Hieruit blyk dit duidelik dat dit geloofswerke is wat n bekering gedoen word omdat dit op die Rots, Jesus Christus, gebou word. Die werke van sommige Christene sal egter verwerplik wees omdat dit vleeslik is. In die lig hiervan toon Paulus aan dat ons as medewerkers van God n besliste taak het om in sy koninkryk te verrig. Ons moet egter oppas hoe ons dit doen nie in die krag van die vlees nie, maar in die krag van die Heilige Gees:

...elkeen sal sy eie loon volgens sy eie arbeid ontvang. Want ons is medewerkers van God; die akker van God, die gebou van God is julle. Volgens die genade van God wat aan my gegee is, het ek soos n bekwame boumeester die fondament gel, en n ander bou daarop; maar elkeen moet oppas hoe hy daarop bou. Want niemand kan n ander fondament l as wat daar gel is nie, dit is Jesus Christus. En as iemand op di fondament bou goud, silwer, kosbare stene, hout, hooi, stoppels elkeen se werk sal aan die lig kom, want die dag sal dit aanwys, omdat dit deur vuur openbaar gemaak word; en die vuur sal elkeen se werk op die proef stel, hoedanig dit is. As iemand se werk bly staan wat hy daarop gebou het, sal hy loon ontvang; as iemand se werk verbrand word, sal hy skade ly; alhoewel hy self gered sal word, maar soos deur vuur heen. Weet julle nie dat julle n tempel van God is en die Gees van God in julle woon nie? (1 Kor. 3:8-16).

n Paar sake is uit hierdie gedeelte baie duidelik:

       Die fondament van bekering, wat die begin van n nuwe lewe in Christus is, moet rs in ons lewe gel word voor ons vir die Here kan begin werk.

       N ons bekering het ons n opdrag om vir die Here te werk deur ons lig in die wreld te laat skyn en sy getuies te wees. Ons moet medewerkers van God in die uitbreiding van sy koninkryk op aarde wees.

       Dit is nie vanselfsprekend dat ons altyd net aanvaarbare werke onder die leiding van die Heilige Gees sal doen nie, omdat n Christen ook nuttelose dinge in die krag van die vlees kan doen (1 Kor. 3:1-3). Hierdie werke is die hout, hooi en stoppels wat nie ewigheidswaarde het nie, daarom is dit vir God verwerplik. Geen loon sal daarvoor ontvang word nie.

       Aan diegene wat onaanvaarbare werke in die vlees doen, word die vraag gevra: Weet julle nie dat die Gees van God in julle woon nie? Hulle moet hulle lewens aan die beheer van die Heilige Gees oorgee en in sy krag die Here begin dien. Dit is standaard Christenskap.

Die Here Jesus het in n gelykenis in Lukas 19:11-27 ook na die dag verwys wanneer sy diensknegte rekenskap van hulle lewens aan Hom sal moet gee. Hy s dat Hy aan elkeen van hulle n pond gegee het wat op die instaatstellende krag van die Heilige Gees dui, m.a.w. n godgegewe werksvermo in sy koninkryk. Hulle het dus geen verskoning om niks te doen nie.

Wanneer Hy as Koning terugkom, sal Hy heel eerste sy diensknegte ontbied om loon toe te ken ooreenkomstig die arbeid wat hulle verrig het. Aan di een wat met sy pond tien ponde wins verdien het, sal Hy s: Mooi so, goeie dienskneg; omdat jy in die minste getrou gewees het, moet jy gesag h oor tien stede (Luk. 19:17). n Ander een kry gesag oor vyf stede, en di een wat sy pond in n doekie toegedraai het en met le hande voor sy Heer verskyn, word sterk verwyt. Hy kry geen loon nie omdat hy niks gedoen het nie, alhoewel hy een van sy Heer se diensknegte was.

Die volgende vyf krone word aan die oorwinnaars beloof:

1. Die onverwelklike kroon vir n heilige en diensbare lewe

Daar is bepaalde rels wat ons in die wedloop van die lewe moet eerbiedig indien ons oorwinnaars wil wees wat iets konkreets vir die saak van die Here bereik. Paulus het die volgende na analogie van atlete se toewyding ges:

Weet julle nie dat die wat op die baan hardloop, wel almal hardloop, maar dat een die prys ontvang nie? Hardloop dan s dat julle dit sekerlik kan behaal. En elkeen wat aan n wedstryd deelneem, onthou hom in alles hulle nogal om n verwelklike krans te ontvang, maar ons n onverwelklike (1 Kor. 9:24-25).

Die atlete sorg dat hulle gesond bly, hulle rook of drink nie en eet reg. In die wedloop van die lewe moet jy jouself ook van alle skadelike [sondige] gewoontes weerhou wat jou vordering kan vertraag: laat ons ook elke las afl en die sonde wat ons so maklik omring, en met volharding die wedloop loop wat voor ons l, die oog gevestig op Jesus (Heb. 12:1-2).

Toewyding van hierdie aard gaan met hartsreiniging en die vervulling met die Heilige Gees gepaard: Terwyl ons dan hierdie beloftes het, geliefdes, laat ons ons van alle besoedeling van die vlees en die gees reinig, en laat ons die heiligmaking in die vrees van God volbring (2 Kor. 7:1). Dit vereis selfdissipline, daarom oefen ek myself in die godsaligheid (1 Tim. 4:7) en kasty my liggaam om dit diensbaar te maak. Hiervoor sal ek n onverwelklike kroon ontvang nie, soos die atlete, net n verwelklike lourierkrans en n kort oomblik van roem nie.

2. Die kroon van roem vir sielewenners

Die groot taak wat Christus aan sy dissipels opgedra het, is di van wreldevangelisasie. Toe Hy n sy opstanding in die bovertrek aan die dissipels verskyn het, het Jesus ges: Vrede vir julle! Soos die Vader My gestuur het, stuur Ek julle ook (Joh. 20:21). Later het Hy die opdrag aan hulle herhaal: Gaan die hele wreld in en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom (Mark. 16:15; vgl. ook Matt. 28:19-20).

Die kroon van roem word aan diegene beloof wat ander mense na Christus toe lei. Paulus s in sy brief aan die gemeente van Thessalonika: Wie anders as julle is ons hoop of blydskap of kroon van roem in die teenwoordigheid van onse Here Jesus Christus by sy wederkoms? (1 Thess. 2:19). So sal alle ander mense wat verlore siele na Jesus toe lei, ook die kroon van roem voor die regterstoel ontvang.

3. Die kroon van heerlikheid vir getroue herders

Petrus s dat n predikant of geestelike leier n herder is wat die kudde moet lei. Hy moet dit nie met murmurering doen nie, en ook nie met die oog op selfverryking nie. Hy moet nie n harde en ongenaakbare meester wees nie, maar n navolgenswaardige voorbeeld stel en waak oor hulle belange. As hy dit nougeset doen, sal die Here aan hom die kroon van heerlikheid gee:

Hou as herders toesig oor die kudde van God wat onder julle is, nie uit dwang nie, maar gewilliglik; nie om vuil gewin nie, maar met bereidwilligheid; ook nie as heersers oor die erfdeel nie, maar as voorbeelde vir die kudde. En wanneer die Opperherder verskyn, sal julle die onverwelklike kroon van heerlikheid ontvang (1 Pet. 5:2-4).

Dit is duidelik dat predikers n swaarder oordeel as ander mense sal ontvang as hulle nie hul werk doen soos wat die Here dit van sy geroepenes en gesante verwag nie. Dit behels onder meer dat hulle die volle raad van God moet verkondig, veral die boodskappe van wedergeboorte, heiligmaking en die wederkoms. Die Here sal die ongeredde mense se bloed van hulle hande eis. Aan die ander kant sal hulle ryklik beloon word as hulle getroue herders was wat die werk van die Here met ywer en nougesetheid gedoen het.

Weens die groot verval van die laaste dae het getroue en bekwame herders wat die woord van die waarheid reg sny, baie skaars geword. Die meerderheid sal ter wille van populariteit, en ook onder die benvloeding van hulle kollegas wat valse profete is, die weg van kompromie volg en n valse evangelie verkondig. Maak seker dat u in u gemeente met die onvervalste melk van die Woord bedien word, en saam met u leraar met vrymoedigheid voor die regterstoel van Christus sal kan verskyn. As dit nie die geval is nie, moet u dadelik onder die vormgodsdienstiges uitgaan (2 Tim. 3:5).

4. Die kroon van die lewe vir Christen-martelare

Die kroon van die lewe word aan elkeen beloof wat sy lewe ter wille van sy geloof afl. Die Here s vir die martelare: Wees getrou tot die dood toe, en Ek sal jou die kroon van die lewe gee (Op. 2:10).

Deur die eeue heen was daar getroue diensknegte van die Here Jesus wat bereid was om ten koste van hulle veiligheid, hulle werk, hulle gesinne, en selfs hulle eie lewe, die vlam van geloof in n vyandige wreld omhoog te hou. Hulle het die volle implikasies van Christus se woorde besef toe Hy ges het: Kyk, Ek stuur julle soos lammers onder die wolwe (Luk. 10:3). Ook het Hy ges: In die wreld sal julle verdrukking h (Joh. 16:33). Christene is die afgelope byna 2000 jaar op verskillende maniere vervolg, verdryf, bespot, gentimideer en in strafkampe gesit, terwyl miljoene die hoogste prys vir hulle geloof betaal het. Die Here sal hulle spesiaal hiervoor beloon.

By die kategorie van martelare is ook ingesluit diegene wat n swaar kruis van beproewing in hulle lewe moes dra. Volgens Jakobus 1:12 sal hulle beloon word as hulle getrou bly. Daar is baie mense wat gestrem is, of gestremde kinders het, wat siek of verlam is, wat onderdruk, misken of verwerp word, of wat dalk werkloos, arm, honger of sonder huisvesting is. Hulle word almal bemoedig om die geloof te behou en op hulle moeilike weg te volhard. Sommige van hulle kry uitkoms in hierdie lewe en ander nie. Die hoofsaak is dat hulle tot die einde toe getrou moet bly en wag op die volmaaktheid wat ons eendag in die hiernamaalse lewe sal h (2 Kor. 4:16-18; Heb. 11:35).

5. Die kroon van geregtigheid vir di wat sy koms liefhet

Om die Here se koms lief te h, vereis n ingesteldheid op dinge met ewigheidswaarde. Jy moet skatte in die hemel bymekaarmaak waar mot of roes nie verniel en waar diewe nie inbreek en steel nie. As jy s dat jy die Here Jesus se koms liefhet, dan s jy dat Hy jou Koning is, dat jy by die vestiging en uitbreiding van sy koninkryk betrokke is, en dat jy uitsien na die dag wanneer Hy as Koning geopenbaar sal word.

Intussen is jy n vreemdeling en n bywoner op aarde omdat jou ewige tuiste nie hier is nie. Paulus het die goeie stryd van die geloof gestry terwyl hy die koninkryk van Christus in n heidenwreld gevestig het. Kort voordat hy weens sy geloof tereggestel is, het hy opnuut sy sterk verwagting op die koms van Jesus en sy koninkryk van geregtigheid uitgespreek:

Ek het die goeie stryd van die geloof gestry; ek het die wedloop voleindig; ek het die geloof behou. Verder is vir my weggel die kroon van die geregtigheid wat die Here, die regverdige Regter, my in di dag sal gee; en nie aan my alleen nie, maar ook aan almal wat sy verskyning liefgehad het (2 Tim. 4:7-8).

Nadat die kinders van Here hulle verheerlikte liggame en krone voor die regterstoel van Christus gekry het, sal hulle rondom die troon van die Lam hulle plekke inneem om saam met Hom die aarde in geregtigheid te oordeel. Dan sal die sewe sels van die boekrol van God se oordele in die hemel gebreek word, en sal die Antichris skielik as n valse vredevors op die toneel verskyn. Omdat sy tehouer dan weg is, sal hy homself met groot misleiding kan openbaar en in verwondering deur die hele misleide wreld gevolg word.

Ons is baie naby aan die tyd waarin die oordeel van die Here in sy huis gaan begin. Is jy werklik gereed om voor die regterstoel van Christus te verskyn en van jou lewe rekenskap te gee? Hy het o soos vuurvlamme, waarvoor daar niks bedek is nie. Hy ken selfs elke gedagte wat jy ooit bedink het. As jy nie deur sy kosbare bloed van alle sonde en ongeregtigheid gereinig is nie, sal jy nie eers saam met die gelowiges voor die regterstoel verskyn nie. n Mens word nie dr van jou sonde gereinig nie dit moet hier op aarde voor die koms van Christus gebeur. Dan alleen sal jy vrymoedigheid h om voor Hom te kan verskyn en as n goeie dienskneg beskou te word.

Gebed: Here Jesus, U wat ons uit die duisternis tot u wonderbare lig geroep het, het ons ook deur die Heilige Gees toegerus en bekwaam gemaak om vir U te kan werk. Ons dank U opnuut vir die uitstorting van die Heilige Gees as die vervulling van daardie wonderlike belofte: Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees... Help ons om s te leef en te werk vir U dat ons uit u mond die woorde sal hoor: Mooi, so, goeie en getroue dienskneg; oor weinig was jy getrou, oor veel sal Ek jou aanstel. Gaan in in die vreugde van jou Heer. Watter onuitspreeklike vreugde sal dit nie wees wanneer ons krone as genadeloon by U sal ontvang nie: die onverwelklike kroon vir n heilige lewe, die kroon van roem vir sielewenners, die kroon van heerlikheid vir getroue herders, die kroon van die lewe vir Christenmartelare en die kroon van geregtigheid vir di wat u koms liefhet. Bewaar ons tog van n passiewe en doellose lewe wat daartoe sal lei dat baie gelowiges as slegte diensknegte met le hande voor U sal verskyn. Vervul ons met u Heilige Gees sodat ons as mense van God volkome sal wees, vir elke goeie werk volkome toegerus. Ons wil aan U getrou bly al die dae van ons lewe, en vra dit net tot die eer van die u grote Naam, amen.