6. Oorwinning in die Stryd

Gebed: Dankie, Here, dat U aan ons geestelike wapens gegee het wat kragtig in U is, sodat Satan se vestings in ons lewe neergewerp kan word, sy planne verbreek en elke gedagte gevange geneem kan word tot gehoorsaamheid aan Christus. Sonder hierdie wapens sal ons nooit staande kan bly in die felle stryd teen die koninkryk van die duisternis nie. Dit is vir ons ‘n groot bemoediging om in die Bybel te lees hoedat U telkens wanneer die dissipels hewig aangeval is en groot teëstand ervaar het, hulle opnuut met die Heilige vervul, bekragtig en bemoedig het om met hulle werk voort te gaan. Ons leef ook in ‘n tyd van groot aanvegtinge teen die evangeliese Christendom en sy Bybelse leerstellings, daarom bid ons dat U ons ook deur u Gees vir die stryd sal versterk. Ons weet volgens die profetiese woord dat die stryd na die einde toe nog hewiger sal raak, daarom bid ons vir nog meer oorwinningskrag. Maak van u kinders kragtige helde wat u Woord volbring, in getrouheid aan die stem van u Woord. Ons vra dit in die Naam van u Seun, wat Homself vir ons redding en heiligmaking opgeoffer het, amen.

Die feit dat alle Christene in ‘n geestelike stryd gewikkel is, kan nie betwis word nie, want dit word deur elkeen van ons ervaar. Hiervoor het ons verskeie geestelike wapens nodig wat die Here alleen aan ons kan voorsien. Paulus sê: “Want hoewel ons in die vlees wandel, voer ons die stryd nie volgens die vlees nie; want die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig deur God om vestings neer te werp...” (2 Kor. 10:3-4).

Daar is ‘n arsenaal van ten minste vyf van hierdie wapens van die lig wat vir geestelike oorlogvoering tot ons beskikking is. Ons moet nie net daarvan kennis neem nie, maar ook vaardig in die gebruik daarvan word. Wanneer ons dit bespreek, sal dit onmiddellik duidelik word dat hierdie wapens deel van ons gewone geestelike mondering as Christene is. Dit is bepalend vir ons verhouding met die Here, maar beslis ook ter sake in ons stryd teen versoekings en bose magte. Hierdie wapens is die volgende:

Geloof

My geloofsverhouding met die Here moet baie sterk en onwankelbaar wees, sodat ek my vertroue onder alle omstandighede volkome in Hom sal stel om van my meer as ‘n oorwinnaar in Christus te maak. Ek moet weet en glo dat Hy wat in my is, groter en sterker is as hy wat in die wêreld is (1 Joh. 4:4). Sonder geloof in die Oorwinnaar is ek weerloos in die stryd teen sonde en ongeregtigheid. Die volgende tekste onderstreep die feit dat ons in ‘n geestelike stryd is waarin ons geloof in die Here ‘n kragtige oorwinningswapen teen die Bose en al sy planne is:

·       “Want alles wat uit God gebore is, oorwin die wêreld; en dit is die oorwinning wat die wêreld oorwin het, naamlik ons geloof. Wie anders is dit wat die wêreld oorwin as hy wat glo dat Jesus die Seun van God is?” (1 Joh. 5:4-5).

·       “...neem die skild van die geloof op waarmee julle al die vurige pyle van die Bose sal kan uitblus” (Ef. 6:16).

·       “Stry die goeie stryd van die geloof, gryp na die ewige lewe waartoe jy ook geroep is en die goeie belydenis voor baie getuies afgelê het” (1 Tim. 6:12).

·       “Wees nugter en waaksaam, want julle teëstander, die duiwel, loop rond soos ‘n brullende leeu en soek wie hy kan verslind. Hom moet julle teëstaan, standvastig in die geloof” (1 Pet. 5:8-9).

Stry jy die goeie stryd van die geloof? Blus jy die vurige pyle van die Bose met die skild van jou geloof in die Here Jesus uit, of is jy oop en bloot vir al die verwarrende, verleidende en onrein gedagtes wat die Bose op jou afvuur? Verskans jou in Christus teen die aanvalle van die sielevyand: “Die Naam van die Here is ‘n sterk toring; die regverdige hardloop daarin en word beskut” (Spr. 18:10). Onthou dat jy net in die Here Jesus alleen die oorwinning kan behaal – nooit in jou eie krag nie.

Die bloed van die Lam

Dit is belangrik om te begryp dat ons oorwinning op die kruisdood van die Here Jesus gebaseer is. Hy het ‘n menslike liggaam aangeneem, “sodat Hy deur die dood hom tot niet kon maak wat mag oor die dood het – dit is die duiwel” (Heb. 2:14). Die bloed wat Jesus aan die kruis gestort het toe Hy sy lewe afgelê het, het krag oor al die versoekings en planne van Satan. Op grond hiervan kan alle sondes vergewe en die bande daarvan verbreek word: “In Hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van die misdade na die rykdom van sy genade” (Ef. 1:7).

Gedurende die komende groot verdrukking, wanneer Satan met dubbele woede onder die mense op aarde werksaam sal wees (Op. 12:12), sal die Christene van daardie tyd wél almal fisies as martelare sterf, maar geestelik sal hulle die Antichris “oorwin deur die bloed van die Lam” (Op. 12:11). Soek jy geestelik beskerming onder die bloed van Christus wanneer die duiwel jou aanval, en bid jy hierdie beskutting ook oor jou geliefdes en andere af vir wie jy intree? Hulle het almal dringend geestelike beskerming nodig.

Die bloed van Christus is geestelik lewegewend (Joh. 6:53-56), dit reinig ons voortdurend van sonde (1 Joh. 1:7) en verleen ook krag in die stryd teen die Bose (Op. 12:11).

Christelike getuienis

Om jou op die Here Jesus en sy oorwinningswerk aan die kruis te beroep, gaan hand-aan-hand met die vrymoedigheid om in die openbaar daarvan te getuig, asook die bereidwilligheid om vir sy Naam te ly:

“En hulle het hom oorwin deur die bloed van die Lam en deur die woord van hulle getuienis, en hulle het tot die dood toe hulle lewe nie liefgehad nie” (Op. 12:11; kyk ook Heb. 10:35; 13:13; Matt. 5:14-16).

Getuienis speel ‘n uiters belangrike rol in ‘n Christen se lewe. Daardeur bevestig jy jou geloof en doen ‘n basiese geestelike werk waarsonder jou geloof as dood beskou sou kon word (Jak. 2:14-26). Paulus verduidelik die noue verband tussen geloof en getuienis só: “As jy met jou mond die Here Jesus bely en met jou hart glo dat God Hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word; want met die hart glo ons tot geregtigheid en met die mond bely ons tot redding” (Rom. 10:9-10). Ons eerste belydenis is wanneer ons ons sonde en verlore toestand voor die Here bely en Hom vir vergifnis en verlossing vertrou. Daarna moet ons van ons redding voor ander mense getuig.

Ons het ‘n staande opdrag om die Here Jesus se getuies in ‘n donker en goddelose wêreld te wees (Joh. 20:21; Hand. 1:8). Hierdeur is daar al baie oorwinnings vir die kruis behaal en is die koninkryk van die hemele op ‘n kragtige wyse in baie wêrelddele uitgebrei. Sonder Christelike getuienis en prediking sou miljoene mense in geestelike duisternis voortgeleef het, met hulle sinne wat deur die god van hierdie wêreld [die duiwel] verblind word (2 Kor. 4:4). Ons moet vir vrymoedigheid bid om te kan getuig.

Gebed

Nog ‘n magtige geestelike wapen wat die Here aan ons gegee het, is gebed: “Die vurige gebed van ‘n regverdige het groot krag” (Jak. 5:16). Gebed werk saam met geloof: “...hy moet in die geloof bid, sonder om te twyfel; want hy wat twyfel, is soos ‘n golf van die see wat deur die wind gedrywe en voortgesweep word. Want dié mens moenie dink dat hy iets van die Here sal ontvang nie – so ‘n dubbelhartige man, onbestendig in al sy weë” (Jak. 1:6-8). Om oorwinnende gebede te kan bid, moet ons “toetree met ‘n waaragtige hart in volle geloofsversekerdheid, die harte deur besprenkeling gereinig van ‘n slegte gewete” (Heb. 10:22). Ons moet dus rein en heilig leef. Ons moet ook in die Bybel vasstel wat die wil van die Here is, en in ooreenstemming daarmee bid: “Dit is die vrymoedigheid wat ons teenoor Hom het, dat Hy ons verhoor as ons iets vra volgens sy wil” (1 Joh. 5:14).

Op daardie oomblik wanneer ons tot die genadetroon nader en onsself in gebed aan die genade en almag van God onderwerp, dan vlug die duiwel van ons af weg: “Onderwerp julle dan aan God; weerstaan die duiwel, en hy sal van julle wegvlug” (Jak. 4:7).

Wanneer ons sy aanslae ignoreer, as ‘n illusie wegredeneer, dit deur eie krag of slegs met mediese en sielkundige hulp probeer uitskakel, verdiep die probleem en word dit later monsteragtig groot. As ons egter ‘n gebedsaak daarvan maak, en ook andere se voorbidding verkry, neem ons ons toevlug tot die Here en dan verswak die vyand se greep op ons dadelik. Deur volhardende gebed sal ons volkome bevryding verkry, en die sielevyand sal op die vlug slaan. Hy sal later weer terugkom, maar dan behoort ons te weet waar ons hulp en sterkte is: in gebed neem ons ons toevlug tot die Here wat ons altyd sal uitred. As hulp in benoudheid is Hy in ‘n hoë mate beproef.

Die Woord

Die Bybel is ‘n belangrike deel van die Christen se geestelike wapenrusting, daarom sê Paulus: “Neem die swaard van die Gees op – dit is die woord van God” (Ef. 6:17). Dit is ‘n lewende en kragtige woord wat tot diep in ons lewe indring en sy oortuigingswerk daar doen:

“Want die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard, en dring deur tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg, en is ‘n beoordelaar van die oorlegginge en gedagtes van die hart” (Heb. 4:12; kyk ook Joh. 6:63 en Jer. 23:29).

Die Bybel is die finale maatstaf vir die waarheid, en in die lig daarvan beoordeel ek gedagtes as goed of kwaad. Omdat die Woord soos ‘n skerp swaard is wat tot in die dieptes van my siel indring, kan dit die aard van my gedagtes en motiewe ten volle openbaar. Dit werk saam met my gewete om aan my te toon wat reg en verkeerd is.

Die evangelie van Jesus Christus is ‘n dinamiese krag tot redding vir elkeen wat glo (Rom. 1:16). Dit het die vermoë om elke ongeredde persoon uit satansmag te verlos as hy daaraan glo. Die Woord het ‘n outoriteit en krag wat deur die Here self onderskryf en gewaarborg word: “Want hoeveel beloftes van God daar ook mag wees, in Hom is hulle ja en in Hom amen” (2 Kor. 1:20). Maak seker dat jy elke dag die vrymakende krag van die Woord in jou lewe ervaar en in die lig daarvan wandel: “En julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vrymaak” (Joh. 8:32). Moet nooit van hierdie beproefde riglyne afwyk nie: “Maak my voetstappe vas in u Woord, en laat geen ongeregtigheid oor my heers nie” (Ps. 119:133).

Die pad van versoekings

Hoe moet ons hierdie geestelike wapens aanwend wanneer ons versoek word om sonde te doen? Dit is belangrik om te weet dat alle sondes wat ons doen, by gedagtes begin. Bose gedagtes moet gevange geneem en onderwerp word. Paulus sê: “Die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig deur God om vestings neer te werp, terwyl ons planne verbreek en elke skans wat opgewerp word teen die kennis van God, en elke gedagte gevange neem tot die gehoorsaamheid aan Christus” (2 Kor. 10:3-5).

Die vier stadiums waardeur ‘n persoon gaan wanneer hy sondig, word almal in hierdie gedeelte genoem. In ‘n omgekeerde orde, van die beginpunt van sonde af, is dit eers sondige gedagtes wat bedink word, dan die opbou van skanse vir die regverdiging daarvan, dan planne vir die uitvoering van sonde, en uiteindelik die vorming van vestings van sonde in sy lewe. Kom ons kyk kortliks wat hierdie vier stadiums behels.

Sondige gedagtes. Verkeerde idees en voornemens is die vertrekpunt vir sondige dade. Hierdie gedagtes en slegte begeertes kan uit die mens se eie onderbewussyn en vleeslike natuur na vore kom (Jak. 1:14-15), dit kan die gevolg wees van dinge wat hy sien of lees (Matt. 5:28; 1 Joh. 2:15-16), of dit kan uit verkeerde gesprekke voortspruit (1 Kor. 15:33). ‘n Ander bron van sondige gedagtes is regstreekse beïnvloeding deur die duiwel. Hy kan vurige pyle op jou afvuur (Ef. 6:16), waardeur hy verkeerde gedagtes by jou plant. Soms kan hierdie gedagtes goed voorkom, maar dan is dit nogtans ‘n bedekte aanval op jou Christelike waardes. Om hierdie rede moet alle gedagtes gevange geneem word tot die gehoorsaamheid aan Christus (2 Kor. 10:5). Indien dit nie gedoen word nie, raak hierdie bose gedagtes gevestig en word ‘n oorsaak tot sonde.

Skanse vir die regverdiging van sondige voornemens. Indien daar nie teen sondige gedagtes weerstand gebied word nie, dan beteken dit dat hulle stilswyend aanvaar en mettertyd in jou hart en verstand gevestig raak. Hierna soek jy morele regverdiging om uitvoering daaraan te gee. Jy beredeneer die saak dan na alle kante toe en begin om jou sondige voorneme goed te praat. In die proses bou jy ‘n skans vir die leuen in jou lewe. Jy gebruik en verdraai selfs die Bybel om morele en godsdienstige regverdiging vir jou beplande dade te kry. Die duiwel het ‘n Bybelteks aangehaal toe hy die Here Jesus versoek het (Luk. 4:9-11), en hy gebruik nog steeds hierdie metode om die Bybel te verdraai om ‘n skans teen die ware kennis van God op te bou. Só beweeg hy jou om in ‘n leuen te lewe en jou deur misleiding teen die  basiese waarhede in God se Woord te verset.

‘n Plan van aksie. Noudat die sondige gedagte gevestig én geregverdig is, moet ‘n strategie, of plan van aksie, vir die uitvoering daarvan uitgewerk word. Daar is geen einde aan die vindingrykheid, bose planne, skelmstreke, geheime ontmoetings en knoeiery waarmee mense vorendag kom om uitvoering aan sondige idees te gee nie. As hierdie planne nie verbreek word nie, word hulle uitgevoer en kom die sonde tot volle verwerkliking.

‘n Sondige vesting. Wanneer die sondige daad gepleeg word, word ‘n oorwinning vir die magte van die duisternis in die persoon se lewe behaal. ‘n Vesting word dan vir die betrokke sonde opgerig waarin dit homself ingrawe en verskans. Die persoon word dan ‘n slaaf van daardie sonde en doen dit oor en oor, “...want waar ‘n mens deur oorwin is, daarvan het hy ook ‘n slaaf geword” (2 Pet. 2:19; vgl. Joh. 8:34). Met verloop van tyd word die verslawing erger, die vesting van Satan word versterk en nuwe vestings kom by.

Die ontwikkelingspad van sonde is dus duidelik. Dit begin by die gedagtes wat ongehoorsaam aan Christus is, dan word dit geregverdig, daarna word planne beraam om dit uit te voer, en uiteindelik word die sondige dade gedoen en raak in jou lewe gevestig. Ons moet egter nie wag tot die sonde gepleeg is voordat ons weerstand bied nie, want dan is die skade klaar gedoen. Wanneer die verkeerde gedagte homself voordoen, moet dit in die lig van God se Woord beoordeel, as sonde beskou en verwerp word. Dan word die proses in die kiem gesmoor nog voordat die sonde gedoen is.

Gebruik die Woord as ‘n vaste en onveranderlike maatstaf van reg en verkeerd, en erken die gesag daarvan. Gebruik die wapen van gebed en behaal die oorwinning op jou knieë: “Onderwerp julle dan aan God, weerstaan die duiwel en hy sal van julle wegvlug.”

Indien jy egter in jou gedagtes die sondige voorstel aanvaar, geregverdig en daarna uitgevoer het, moet jy dit dadelik voor die Here bely, sodat die sondige vesting verbreek en jy daarvan gereinig kan word. Dawid het gebid:

“Verberg u aangesig vir my sondes en delg uit al my ongeregtighede. Skep vir my ‘n rein hart, o God, en gee opnuut in die binneste van my ‘n vaste gees. Verwerp my nie van u aangesig nie en neem u Heilige Gees nie van my weg nie. Gee my weer die vreugde van u heil en ondersteun my deur ‘n gewillige gees” (Ps. 51:11-14).

Dawid kon homself baie verdriet en ellende gespaar het as hy in ‘n vroeë stadium teen sondige gedagtes en begeerlikhede weerstand gebied het. Dit is die eerbare weg wat ons almal moet volg as ons meer as oorwinnaars in Christus Jesus wil wees. Indien jy egter gestruikel het, moenie in die sonde bly lê nie. Staan onmiddellik op, kom terug na die kruis en maak die saak weer reg. Vertrou die Here om jou te reinig en opnuut met die volheid van sy Gees toe te rus. Word kragtig in die Here en trek die volle wapenrusting van God aan sodat jy staande kan bly teen die liste van die duiwel.

Gebed: Begenadig ons, Here Jesus, om in hierdie Pinkstertyd kragtig te word in U en in die krag van u sterkte. Ons wil graag die volle wapenrusting van God aantrek, sodat ons staande kan bly teen die liste van die duiwel. Stel ons genadiglik in staat om vaardig in die gebruik van die wapens van die lig te word, sodat ons oorwinnaars in die stryd teen boosheid en sonde kan wees. Ons verbind onsself opnuut tot Bybelstudie sodat ons meer intensief van die beloftes in u Woord gebruik kan maak wanneer ons aangeval of aan misleiding blootgestel word. Ons verbind onsself ook tot meer gebed omdat ons uit ondervinding weet dat ‘n biddelose Christen ‘n kragtelose Christen is. Versterk ons geloof en getuienis sodat ons onder moeilike omstandighede vas sal staan in die Here, nooit in u genade sal veragter of in u verlossing sal twyfel nie. As hulp in benoudheid is U in ‘n hoë mate beproef. Gee dat ons onsself altyd op die oorwinning van Jesus Christus aan die kruis sal beroep, omdat Satan en sy magte weerloos hierteen is. Mag U ons as waaksame, biddende en oorwinnende Christene aantref wanneer U kom om ons te kom haal. Ons vra dit om Christus ontwil, amen.