9. Die Antichris

Die gebeure wat in Openbaring 6 tot 19 beskryf is, speel almal binne die tydsbestek van slegs sewe jaar af. Uit Israel se oogpunt staan hierdie tyd as die “sewentigste jaarweek” bekend, soos in Daniël 9:24-27 beskryf is. In die Nuwe Testament word dit die “verdrukking” en die “groot verdrukking” genoem (Matt. 24:21,29; Op. 7:14). Dié sewe jaar word in twee helftes van 3˝ jaar (42 maande of 1 260 dae) elk verdeel, soos onder meer uit Daniël 9:27, Openbaring 11:2-3, 12:6 en 13:5 blyk.

Die eerste helfte van die verdrukking sal deur 'n valse vrede, asook deur politieke, maatskaplike, ekonomiese en godsdienstige inisiatiewe vir die vereniging van die mensdom onder die leierskap van die Antichris gekenmerk word. Wanneer sy vredes- en eenheidspogings egter misluk, sal hy hom in die oorblywende 3˝ jaar tot die ongeëwenaarde gebruik van geweld wend en sodoende die bloedigste diktatuur instel wat die węreld nóg geken het. Die honderde miljoene slagoffers wat sy bewind van terreur sal eis, sal daarvan die grootste menseslagting van alle tye maak.

Die twee helftes van die verdrukking kan van mekaar onderskei word deur daarna as die tyd van “valse vrede” en die “groot verdrukking” te verwys. Dit is verkieslik om van die hele sewe jaar slegs as die “verdrukking” te praat, omdat in werklikheid net die laaste 3˝ jaar daarvan die “groot verdrukking” is. In die eerste 3˝ jaar sal die mense op aarde deur die Antichris en die valse profeet geestelik en polities verslaaf en geďntimideer word, maar in die laaste 3˝ jaar fisies verdruk en verdelg word.

Vier ruiters

Volgens Openbaring 6:1-8 gaan die Antichris op 'n heel besondere wyse, as die ruiter op vier verskillende perde, geopenbaar word in sy poging om die mensdom eers deur misleiding en dan deur 'n genadelose diktatuur onder sy beheer te kry:

Die wit perd: In die eerste helfte van sy bewind sal hy as 'n vredevors en die gemeenskaplike messias van alle gelowe op die węreldtoneel verskyn. Wanneer dit gebeur, sal die Here Jesus op sy troon in die hemel sit en die seëls van God se oordele oor die węreld oopmaak, waarna sekere dramatiese dinge op die aarde sal gebeur. Johannes sę: "En ek het gesien toe die Lam een van die seëls oopmaak... en kyk, daar was 'n wit perd. En hy wat daarop sit, het 'n boog; en aan hom is 'n kroon gegee, en hy het uitgegaan as 'n oorwinnaar en om te oorwin" (Op. 6:1-2).  Hy het slegs 'n boog in sy hand en versteek doelbewustelik die pyle omdat sy aanvanklike optrede in die teken van vrede en versoening sal staan. In hierdie stadium sal sy internasionale weermag as ‘n “vredesmag” bekend staan. Die Antichris se verskyning en magsoorname word deur die teenwoordigheid van Christus se gemeente op aarde verhinder. Nadat die Here Jesus hulle kom haal het, sal die uur van totale duisternis in die węreld aanbreek. Dit sal aan die Antichris die geleentheid bied om na vore te tree en sy septer oor 'n sataniese nuwe węreldorde te swaai, totdat hy sewe jaar later by die wederkoms van Christus verdelg sal word.

Die rooi perd: Wanneer dit 3˝ jaar later sal blyk dat die Antichris se eenheidshervormings en sosialistiese węreldregering misluk en rebellie teen sy bewind gestig word, sal hy homself tot geweld wend om sy posisie te handhaaf en daardeur 'n militęre diktator te word: "En 'n ander perd, 'n vuurrooie, het uitgekom, en aan hom wat daarop sit, is dit gegee om die vrede van die aarde af weg te neem en dat hulle mekaar sou doodmaak; en 'n groot swaard is aan hom gegee" (Op. 6:4). Leiers wat begin wankel en hulle populęre steun verloor, wend hulle dikwels tot geweld en outokratiese optrede om hulle magsposisie te probeer handhaaf. Die Antichris sal geen uitsondering wees nie. In die middel van die verdrukking sal daar 'n suksesvolle sluipmoordaanslag op hom uitgevoer word. Op 'n wonderbaarlike wyse, deur die bemiddeling van die valse profeet met sy duiwelse magte, sal hy uit die dood opstaan en die węreld dan as alleenheerser en militęre diktator beheer (Op. 13:3,14). Van hierdie oomblik af sal hy met 'n ystervuis regeer.

Die swart perd: Streng ekonomiese beheer en rantsoenering sal tydens die oorlogstoestande en hongersnode ingestel word: "En ek het gesien, en kyk, daar was 'n swart perd; en hy wat daarop sit, het 'n skaal in sy hand..." (Op. 6:5). Die noodwendige gevolg van oorloë en die mobilisasie van ekonomies aktiewe mans is die vinnige uitputting van 'n land se geldvoorraad weens militęre uitgawes, die verwoesting van infrastruktuurdienste, ernstige produksieverlies en hongersnood. In 'n poging om hierdie probleme op te los, sal die Antichris streng ekonomiese maatreëls instel en deur middel van 'n gerekenariseerde kontrolestelsel alle finansiële transaksies op aarde beheer. Rantsoenering en beheerde verspreiding sal onafwendbaar wees omdat lewensmiddele weens die oorlogstoestande, omgewingsbesoedeling, natuurrampe en die oorbenutting van hulpbronne baie skaars sal wees. Die Antichris sal hierdie geleentheid gebruik om sy posisie van absolute heerskappy te versterk, want slegs sy lojale volgelinge sal ekonomiese voorregte in sy ryk geniet.

Die vaal perd: Hierna bly daar nog net een hoedanigheid vir die Antichris oor, en dit is om as die doodsengel soveel as moontlik mense af te maai en saam met hom na die verderf te sleep: "En ek het gesien, en kyk, daar was 'n vaal perd. En hy wat daarop sit, sy naam is die dood, en die doderyk het hom gevolg" (Op. 6:8). Omdat die Antichris van die duiwel af uitgegaan het sal hy, soos sy vader, ook 'n mensemoordenaar wees. Hy sal homself in die dood van miljoene mense verlustig en ook niks daarvan dink om God se skeppingswerk op aarde te verwoes nie. Daniël sę van die Antichris: "Op die vleuel van gruwels sal daar 'n verwoester wees" (Dan. 9:27). Dit beteken letterlik: "Onder die vaandel van verderflike afgodediens sal daar een wees wat puinhope maak." Dit is presies wat hierdie gevoellose diktator sal doen. Hy sal deur sy voortgesette oorlogvoering menselewens verwoes en gaandeweg die hele aarde in 'n verlate en onbewoonbare puinhoop omskep. Oor hierdie toneel van absolute verwoesting sal die makabere profiel van die ruiter op die vaal perd opdoem. Openbaring 6:8 sę dat hy en sy medewerkers alleen vir die dood van 'n kwart van die aarde se inwoners verantwoordelik sal wees. In die huidige węreldbevolking van net meer as 6 miljard mense beteken dit dat dié tiran vir die dood van 1,5 miljard mense sal sorg. Dit is byna 30 keer meer as Węreldoorlog II se dodetal van 52 miljoen! Inderdaad ‘n tyd van verdelging sonder gelyke.

Identiteit van die Antichris

In Openbaring 13:1-2 word meer besonderhede oor die identiteit en rol van die Antichris gegee. Hy word as 'n dier met sewe koppe en tien horings voorgestel. Die sewe koppe stel sewe węreldryke voor wat almal in opposisie teen God en sy ewige koninkryk is. Hulle is dus magsbasisse vir Satan in die uitbreiding van sy koninkryk. Daar was volgens die Bybel reeds ses sulke węreldregerings. In almal van hulle het die leiers hulle politieke, godsdienstige én ekonomiese mag op al hulle onderdane afgedwing en daardeur hulle vryheid van keuse heeltemal weggeneem. Dit sal ook die geval in die sewende węreldryk van die Antichris wees.

1.      Die eerste węreldryk was die Babiloniese ryk van Nimrod met sy hoofstad, Babilon, teenaan die Eufraatrivier in die huidige Irak. Hierdie ryk het ander volke aan sy gesag onderwerp, hulle ekonomies beheer en eenheidshervormings soos die verpligte gebruik van dieselfde taal ingestel. Babilon was ook die tuiste van valse godsdienste waar die songod, die hemelgodin en ‘n groot aantal mindere gode vereer is.

2.      Die tweede węreldryk was die Assiriese ryk wat ook in die gebied van die huidige Irak en Sirië gevestig was. Die onderwerping en onderdrukking van volke is ook hier beoefen en afgodediens oral verpligtend gemaak. Hulle vyandskap teen die koninkryk van God blyk verder uit die feit dat hulle die tienstammeryk van Israel in die agtste eeu v.C. verower en baie lede van dié volk as ballinge na Assirië weggevoer het.

3.      Die derde węreldryk was die herstelde Babiloniese ryk van Nebukadnésar. Hulle het die Assiriërs onderwerp en ook teen God se volk geveg deur Jerusalem in te val, te verwoes en duisende Jode as ballinge na Babel weg te voer. Die verpligte aanbidding van Nebukadnésar se afgodsbeeld is goed bekend, asook die feit dat almal wat sou weier om dit te doen, deur verbranding in ‘n vuuroond tereggestel is.

4.      Die vierde węreldryk was die Medo-Persiese ryk wat die Babiloniërs oorwin en onderwerp het. In dié ryk is ‘n onbuigbare, diktatoriale regeringstelsel gevolg en deur middel van die onherroeplike wette van die Meders en Perse regeer. Vyandskap teen God se volk het na ‘n gepoogde Joodse volksmoord gelei.

5.      Die vyfde węreldryk was die Griekse ryk wat diep by die aanbidding van afgode betrokke was en ook die Jode by hulle politeďsme probeer indwing het. Hulle krygsvernuf was gevrees omdat hulle vinnig en doeltreffend met hulle snelontplooiingstaakmagte toegeslaan het.

6.      Die sesde węreldryk was die Romeinse ryk waarin verskeie van die keisers hulleself openlik vergoddelik en aanbidding deur hulle onderdane geëis het. Keiser Nero het besluit om die volk Israel uit te wis en het vir dié doel ‘n groot militęre mag na Israel gestuur. Hierdie taak is eers ná Nero se dood uitgevoer toe Jerusalem in die jaar 70 n.C. verwoes, meer as ‘n miljoen Jode om die lewe gebring en duisende as krygsgevangenes weggevoer is.

7.      Die sewende węreldryk sal die eindtydse ryk van die Antichris wees, wat sewe jaar lank oor die węreld sal regeer. Hy sal al die slegste eienskappe van die vorige węreldryke in sy ryk laat herleef, ‘n militęre diktatuur instel, homself vergoddelik, mense laat teregstel wat weier om hom of sy beeld te aanbid, en dan ook ‘n Joodse volksmoord gelas wanneer Israel in die middel van die verdrukking hulle verbond met hom sal verbreek.

Net so werklik as wat die vorige ses węreldryke bestaan het, sal die sewende ryk van die Antichris ook wees. Die noue verband tussen die Antichris se eindtydse ryk en die vorige węreldryke blyk ook uit die feit dat hy as ‘n dier met die lyf van ‘n luiperd, die pote van ‘n beer, die bek van ‘n leeu en ‘n kop met tien horings daarop voorgestel word (Op. 13:2). Hierdie simboliek stem met dié in Daniël 7 ooreen waarin die Babiloniese ryk as ‘n leeu, die Medo-Persiese ryk as ‘n beer, die Griekse ryk as ‘n luiperd en die Romeinse ryk as ‘n wreedaardige dier met tien horings op sy kop voorgestel word. Dit beteken dat kenmerke van al hierdie ryke in die Antichris en sy eindtydse ryk sal herleef – dit sal dus nie net ‘n herleefde Romeinse ryk wees nie, maar ook ‘n herlewing van al die slegte eienskappe van die Babiloniese, Medo-Persiese en Griekse ryke.

Die Antichris sal die Babiloniese tradisie van die vergoddeliking van die koning volg. Hy sal homself bo elke god verhef en ook die gesag van die God van die hemel uitdaag. Hy sal 'n beeld van homself laat maak en alle onderdane van sy węreldryk dwing om in aanbidding voor die beeld neer te buig. Elkeen wat 'n ander god vereer en sou weier om die koning se beeld te aanbid, sal tereggestel word. Hy sal ook, soos Nebukadnésar, Jerusalem beleër, die Joodse regeringsleiers om die lewe bring en die volk verdryf en verstrooi. Soos in die Medo-Persiese ryk, sal die dier die volke van die aarde onder sy pote vertrap, hulle regerings afskaf en hulle onderdane by sy węreldryk inlyf. Hy sal militęre dekrete uitvaardig en deur middel van die onherroeplike wette van die Meders en die Perse regeer. Hy sal ook, soos koning Ahasveros van ouds, 'n Joodse volksmoord in sy hele koninkryk gelas. Hy sal die Griekse ryk se afgodediens laat herleef en, soos baie keisers in die Romeinse ryk, homself tot God verklaar. Al hierdie ryke deel die gemeenskaplike kenmerk dat hulle vyandig teen die koninkryk van God was.

Die tien horings van die dier is op sy sewende kop, wat die Romeinse ryk voorstel. Die ou Romeinse ryk het uit tien koninkryke (of provinsies) bestaan wat rondom die Middellandse See was. Hulle was in die Britse Eilande, die suidelike dele van Wes- en Oos-Europa, die Midde-Ooste en Noord-Afrika geleë. Uit die herlewing van hierdie Mediterreense ryk sal in die eindtyd tien bondgenote van die Antichris kom wat saam met hom sal regeer (Op. 17:12-13). Die tien horings van die dier stem met die tien tone van die beeld in Daniël 2 ooreen: “Maar in die dae van dié konings sal die God van die hemel ‘n koninkryk verwek wat in ewigheid nie vernietig sal word nie” (Dan. 2:44). Dit sal die Messias se “rotskoninkryk” wees wat al die menslike koninkryke sal vernietig, vervang en self in hulle plek sal regeer (Dan. 2:35; vgl. Ps. 2:7-9; Op.11:15).

Opeenvolging van węreldryke

In Openbaring 17:9-12 is verdere inligting wat ons help om die simboliek van die dier met die sewe koppe te kan verklaar: "Hier kom die verstand wat wysheid het, te pas. Die sewe koppe is sewe berge waar die vrou op sit. En hulle is sewe konings: vyf het geval en een is; en die ander het nog nie gekom nie; en wanneer hy kom, moet hy 'n kort tydjie bly. En die dier wat was en nie is nie, is self ook die agtste, en hy behoort by die sewe en gaan na die verderf" (Op. 17:9-11).

Die eerste gevolgtrekking wat ons hier moet maak, is dat Johannes nie na die sewe berge van Rome verwys nie, en dus nie 'n profesie uitgespreek het wat slegs op die Rooms-Katolieke Kerk betrekking het nie. Hy sę dat die sewe berge sewe goddelose konings (of koninkryke) is wat mekaar chronologies in die węreldgeskiedenis opvolg. Ons weet ook dat hy nie na Romeinse keisers verwys nie, omdat daar tussen Nero en Konstantyn alleen tien antichristelike keisers aan die bewind was. Nee, die Here gee vir ons hier 'n breë perspektief op sewe węreldryke wat almal vestings vir heidense gelowe was (en sal wees) en dus in openlike rebellie teen die koninkryk van God is.

In Openbaring 17:10 sę Johannes duidelik dat in sy tyd vyf van hierdie koninkryke reeds geval het, die een was aan bewind en die sewende een moes nog kom. In die jaar 95 n.C. toe die boek Openbaring geskryf is, het vyf van dié ryke reeds geval – dit is van die oud-Babiloniese ryk af tot by die Griekse ryk; die Romeinse ryk was bestaande en die eindtydse ryk van die Antichris nog toekomstig. Die laaste ryk word deur die sewende kop met die tien horings voorgestel.

Dit is belangrik om die korporatiewe karakter en samehorigheid van hierdie sewe węreldryke raak te sien: dit is een dier met sewe koppe. Hulle is almal deurtrek van dieselfde gees van verderflike humanisme, selfvergoddeliking, sondigheid, gewelddadigheid, rebellie teen die lewende God, asook betrokkenheid by die werke van die duisternis. Hulle is dus almal vestings van valse godsdienste en as sodanig 'n sataniese komplot teen die koninkryk van God en die stad van die groot Koning, Jerusalem. Die Antichris se eindtydse ryk moet as voortvloeiend uit die vorige ses ryke gesien word. Dit is wesenlik deel van dieselfde godsdienstige en politieke rebellie wat al vir duisende jare deur Satan gevoer word, en deur hom gebruik word om die koninkryk van God op aarde te probeer vernietig. Sy einddoel is om oor God se skepping te heers en in sy plek as God aanbid te word. Onderweg na die bereiking van hierdie ideaal sal alle moontlike vorms van misleiding, omkopery, dwang, onderdrukking en militęre geweld gebruik word wat hy vir sy doel nuttig vind en wat hy kan slaag om te monster. Die Antichris se groot aanslag sal die kulminasie van die eeue-oue stryd tussen die godsryk en die satansryk wees.

Openbaring 17:11 sę dat die Antichris nie net by die sewe węreldkoninkryke behoort nie, maar dat sy regering ook in ‘n agtste węreldryk sal ontwikkel. Eers sal hy saam met ander konings aan die hoof van 'n regering van internasionale eenheid staan en daarna, in die tweede helfte van die verdrukking, 'n militęre diktatuur instel waarin hy in 'n driemanregering saam met die draak en die valse profeet oor die aarde sal heers.

Die Antichris se ryk sal veral sterk Babiloniese eienskappe vertoon. Om hierdie rede is dit verkeerd om net na Wes-Europa as die herstelde Romeinse ryk te kyk en te beweer dat die Antichris uit Rome, Engeland of Frankryk moet kom. Sy oorsprong sal uit 'n land wees wat deel van al hierdie ryke was, naamlik uit die gebied van “die koning van die Noorde” (Dan. 11:36-45). Dit is noord-noordoos van Israel geleë en was in verskillende tye in die geskiedenis as Babilonië, Assirië en Sirië bekend. Huidiglik is dié gebied as Sirië en Irak bekend, maar die hartland daarvan is in Irak. Dit is ook waar die stad Babilon geleë is, wat weer gedeeltelik herbou is. Die boek Daniël is van groot hulp om die Antichris se land van oorsprong vas te stel, en sodoende onnodige spekulasie te vermy:

·         Eers word hy as een uit tien voorgestel (Dan. 7:7-8), wat een van tien lande in die ou Romeinse ryk is. Die Siriese provinsie (wat die huidige Irak insluit) was deel van dié ryk.

·         Daarna word hy as een uit vier voorgestel, wat die vier provinsies in die verdeelde Griekse ryk is (Dan. 8:8-9). Sirië (wat die huidige Irak ingesluit het) was een van dié vier provinsies. Die Griekse ryk het nie Wes-Europese lande soos Italië, Frankryk, Engeland en België ingesluit nie, gevolglik kan die Antichris nie uit dié lande kom nie.

·         Uiteindelik word hy as een uit twee voorgestel, wat die gebiede van die koning van die Noorde en die koning van die Suide in die verdeelde Griekse ryk ná Alexander die Grote was (Dan. 11). Die noordelike provinsie was Sirië en die suidelike een Egipte. Die historiese stryd tussen hulle word in Daniël 11:2-35 beskryf, en die eindtydse koning van die Noorde (die Antichris) in Daniël 11:36-45. Hy sal dus uit Sirië of Irak kom.

In Jesaja 10 is ook 'n duidelike profesie oor die herstelde Assiriese ryk van die eindtyd. Dit word binne die konteks van “die dag van die Here” geplaas (Jes. 10:20), en die Antichris as die koning van Assirië voorgestel: "Maar as die Here sy werk voltooi het op die berg Sion en in Jerusalem, dan sal Ek besoeking doen oor die vrug van die grootsheid van die hart van Assirië se koning en oor die gepraal van sy hoë oë. Want hy sę: Deur die krag van my hand het ek dit gedoen en deur my wysheid, want ek is verstandig; en die grense van die volke het ek verwyder, en hulle voorrade het ek geplunder; en die wat op trone sit, het ek soos 'n maghebber neergewerp. En my hand het na die rykdom van die volke gegryp soos na 'n voëlnes, en ék het die hele aarde bymekaargeskraap soos 'n mens eiers bymekaarskraap wat verlaat is; en daar was niemand wat 'n vlerk verroer of 'n bek oopgemaak of gepiep het nie" (Jes. 10:12-14). Sy magsoorname sal vinnig en sonder teëstand geskied.

Die Antichris sal sonder enige moeite die grense tussen die volke verwyder ten einde sy beleid van internasionalisering deur te voer, en ook maklik beheer oor die węreldekonomie verkry. Hiertoe sal hy die volle samewerking van die totaal misleide en insiglose politieke leiers van sy ryk hę: "En die tien horings wat jy gesien het, is tien konings wat nog geen koningskap ontvang het nie, maar hulle ontvang mag soos konings een uur lank saam met die dier. Hulle het een gesindheid en sal hulle krag en mag oorgee aan die dier" (Op. 17:12-13). Israel én die hele węreld sal egter deur die Here se ingryping by sy wederkoms van die eindtydse Assiriër en sy węreldmag se skrikbewind verlos word (Jes. 10:23-25; Miga 5:4-6).

Magsbasisse van die Antichris

Volgens Openbaring 13 sal die Antichris drie magsbasisse hę waarop hy sy onderdrukkende diktatuur sal baseer: dit is ‘n politieke, ‘n ekonomiese én ‘n godsdienstige magsbasis. Politieke en militęre mag sal saam gebruik word om sy węreldregering se beleid op alle lande af te dwing: “Aan hom is mag gegee oor elke stam en taal en nasie” (Op. 13:7). Hierdie mag sal van Satan af kom, wat nou reeds ‘n groot mate van beheer oor ‘n verdorwe węreld het wat in geestelike duisternis verkeer (Op. 13:2; 1 Joh. 5:19). Ná die wegraping sal hierdie mag sonder teëstand funksioneer en in die Antichris verpersoonlik word (2 Thess. 2:7-10). Die hele misleide węreld sal hom in verwondering navolg en sę: “Wie is aan die dier gelyk? Wie kan teen hom oorlog voer?” (Op. 13:3-4).

Ekonomiese mag sal gebruik word om ‘n kontantlose ekonomie in te stel en aan alle ekonomies aktiewe mense op aarde nommers toe te ken waarsonder hulle nie sal kan koop of verkoop nie (Op. 13:16-18). Hierdie nommer sal ‘n eed van getrouheid aan die Antichris insluit, waardeur mense hulle siele aan Satan sal verkoop in ruil vir die reg om te kan koop en verkoop. Hiervoor sal hulle vir ewig in die hel boet (Op. 14:9-11).

Godsdienstige mag sal gebruik word om mense te dwing om die Antichris as God te aanbid. Nadat hy 3˝ jaar lank as messias aanbid is, sal hy homself in die herboude tempel tot God verklaar (2 Thess. 2:4). Almal wat sal weier om hom as God te aanbid, sal summier tereggestel word (Op. 13:15).

Voorbereidings vir hierdie toekomstige węreldregering is reeds ver gevorderd. Die afgelope aantal jare was daar ‘n baie aktiewe internasionaliseringsproses op die politieke, godsdienstige én ekonomiese terreine aan die gang. Dit is vir alle Christene van die grootste belang om hiervan kennis te neem, omdat dit deel van ‘n sataniese komplot teen die koninkryk van God én die vryheid van die nasies is. Hoewel weergebore Christene nie hier sal wees wanneer die Antichris geopenbaar word nie, moet ons nogtans aktief by die teëstaan en verwerping van sy ideologie van politieke, godsdienstige en ekonomiese globalisme betrokke wees. Die Here Jesus verwag van sy getroue dissipels om ‘n openbare standpunt teen die antichristelike globalisme in te neem en sodoende die opmars van die Antichris teë te staan. Dit is die rede waarom sy dissipels teëhouers van die Antichris genoem word (2 Thess. 2:6-8).

Indien jy onder diegene sal wees wat agterbly en in daardie tyd jou saak met die Here regmaak, sal jy die Antichris, sy regeringstelsel, sy valse węreldgodsdiens, sy eis van persoonlike aanbidding én die aanbod van sy nommerstelsel volkome moet verwerp, ongeag die haglike ekonomiese gevolge en vervolging wat dit vir jou sal meebring. Vir diegene wat 'n eed van getrouheid aan die Antichris aflę, sy nommer aanvaar en hom aanbid, wag die ewige oordele van God: "As iemand die dier en sy beeld aanbid en 'n merk op sy voorhoof of op sy hand ontvang, sal hy self ook drink van die wyn van die grimmigheid van God wat ongemeng ingeskink is in die beker van sy toorn, en hy sal gepynig word met vuur en swawel voor die heilige engele en voor die Lam. En die rook van hulle pyniging gaan op tot in alle ewigheid, en hulle het dag en nag geen rus nie – hulle wat die dier en sy beeld aanbid, en elkeen wat die merk van sy naam ontvang" (Op. 14:9-11).

Op die dag van Christus se wederkoms sal die Antichris se sewe jaar lange bewind skielik tot ‘n einde kom. Die Here Jesus is die ware Vredevors op ‘n wit perd, en sal tydens sy wederkoms deur hemelse leërs gevolg word. Johannes sę: “En ek het die dier [die Antichris] en die konings van die aarde en hulle leërs versameld gesien, om oorlog te voer teen Hom wat op die perd sit [Christus], en teen sy leër. En die dier is gevange geneem, en saam met hom die valse profeet wat die tekens in sy teenwoordigheid gedoen het, waarmee hy húlle verlei het wat die merk van die dier ontvang en sy beeld aanbid het. Lewend is die twee gewerp in die vuurpoel wat met swawel brand. En die ander is gedood met die swaard wat uit die mond gaan van Hom wat op die perd sit” (Op. 19:19-21). Die kortstondige ryk van die Antichris sal totaal vernietig en deur die duisendjarige vrederyk van die ware Christus gevolg word.

Dit is ‘n skrikwekkende gedagte dat die Antichris nogtans daarin sal slaag om feitlik die hele węreldbevolking te mislei en saam met hom verderf toe te sleep. Die Bybel sę: “En die hele węreld het verwonderd agter die dier aangegaan... en die dier aanbid en gesę: Wie is aan die dier gelyk?” (Op. 13:3-4). Net soos wat die geestelik verblinde Israeliete kort ná die Here se magtige verlossingsdaad tydens hulle uittog uit Egipte in die woestyn voor ‘n goue kalf neergebuig en dit aanbid het, sal die eindtydse węreldbevolking ook kort na die Here se kragtige ingryping vir die verlossing van die regverdiges tydens die wegraping, voor die Antichris neerbuig en hom aanbid. Wandel jy in die waarheid van die Here Jesus, of is die Antichris se gees van dwaling reeds in jou werksaam? (2 Thess. 2:7).

Mense wat nie deur die Heilige Gees in die hele waarheid van God se Woord gelei word nie (Joh. 16:13), al is hulle andersins ook hóé intelligent en belese, sal volgens die insig van hulle verdorwe harte optree en uiteindelik die krag van die dwaling ontvang om die Antichris se leuens te glo (2 Thess. 2:10-12). Kom nóú na die Verlosser, Jesus Christus, wat jou van die mag en invloed van Satan se antichristelike leuens sal bevry, en aan jou verligte oë van die verstand sal gee om sy Woord te kan verstaan (Ef. 1:18). Deur sy Gees en die kennis van sy Woord sal Hy ook aan jou die vermoë gee om die leuens van valse profete wat voorlopers van die Antichris is, te kan identifiseer en weerstaan (1 Joh. 4:1).