8. Die Verheerlikte Kerk in die Hemel

In die chronologiese raamwerk van die boek Openbaring is dit betekenisvol dat die verheerlikte kerk in die hemel in Openbaring 4 en 5 beskryf word dit is direk n die bedeling van die strydende kerk op aarde in Openbaring 2 en 3, en net vr die openbaring van die Antichris aan die begin van die verdrukking in Openbaring 6.

Onmiddellik n die basuingeklank van Openbaring 4:1 was Johannes in die Gees in die hemel, waar hy die verheerlikte kerk aangetref het: En dadelik was ek in die Gees, en kyk, daar staan n troon in die hemel en Een sit op die troon. En Hy wat daarop sit, het in sy voorkoms gelyk soos die steen jaspis en sardius; en rondom die troon was n renboog wat in sy voorkoms gelyk het soos n smarag. En rondom die troon was daar 24 trone, en op die trone het ek die 24 ouderlinge sien sit, bekleed met wit klere; en hulle het goue krone op hulle hoofde gehad (Op. 4:2-4). Die ouderlinge sing die Lam toe: U is geslag en het ons vir God met u bloed gekoop uit elke stam en taal en volk en nasie, en het ons konings en priesters vir onse God gemaak, en ons sal as konings op die aarde heers (Op. 5:9-10).

Die blote feit dat die ouderlinge uit alle volke op aarde kom, is n bewys daarvan dat hierdie bloedgewaste diensknegte van die Here n groot menigte is. In die Bybelse getalleleer is 24 die getal van verteenwoordiging. In 1 Kronieke 24:3-19 het Dawid al die priesters wat by die tempeldiens betrokke was in 24 groepe, of families, ingedeel wat elk twee weke per jaar tempeldiens verrig het. Die 24 groepe was dus verteenwoordigend van die hele priesterorde in Israel. So ook is die 24 ouderlinge verteenwoordigend van die Nuwe Testamentiese priesters wat saam met Christus sal regeer. Johannes gebruik ook hierdie uitdrukking wanneer hy skryf van die Here Jesus wat ons liefgehad het en ons van ons sondes gewas het in sy bloed en ons gemaak het konings en priesters vir sy God en Vader (Op. 1:5-6; vgl. 1 Pet. 2:9).

Die term ouderling word gebruik omdat dit op hulle regterlike en regeringsfunksie dui. Die verheerlikte kinders van die Here sal inderdaad saam met Hom die wreld oordeel (1 Kor. 6:2) en ook n sy wederkoms saam met Hom as konings op aarde regeer (Op. 2:26-27). Gedurende die sewe jaar van die verdrukking sal hulle rondom die troon sit en die regverdigheid van die Lam se oordele oor die sondaars bevestig. Daarna sal hulle saam met Hom na die aarde terugkom om hier in die regering van sy vrederyk te deel.

Wegvoering van die gemeente

Die vraag moet nou beantwoord word hoe die kerk in Johannes se visioen na die hemel toe weggeneem is. In Openbaring 2 en 3 was die Christene nog met hulle sterflike liggame as lede van die strydende kerk op aarde, en hierna lees ons nie weer een keer van die gemeente van Jesus Christus op aarde nie. Ons lees wl van gelowiges, maar nie in gemeenteverband nie. Wanneer die gordyn op die hemelse gesig in Openbaring 4 oopskuif, s Johannes: N hierdie dinge het ek gesien kyk, n geopende deur in die hemel... (Op. 4:1). Hier het hy die verheerlikte kerk aangetref, sonder om te s hoe hulle in die hemel aangekom het.

Daar is reeds in n vroere hoofstuk van hierdie boek (Hfst. 3) op die feit gewys dat Openbaring as die laaste Bybelboek in die lig van verskeie beloftes en leerstellings geskryf is wat in voorafgaande Bybelboeke bekendgemaak en bespreek is. Dit was gebruiklik om die Evangelies en sendbriewe van die Nuwe Testament onder die verskillende gemeentes uit te ruil. Paulus s aan die Kolossense: En wanneer hierdie brief by julle gelees is, sorg dat dit ook in die gemeente van die Laodicense gelees word en dat julle ook di uit Laodicea lees (Kol. 4:16). Die brief aan Laodicea verwys waarskynlik na die brief aan die Efsirs wat in dieselfde tyd geskryf en na n gemeente naby Laodicea gestuur is. Hierdie briewe moes aan al die heilige broeders voorgelees word (1 Thess. 5:27).

Die gemeentes was dus bewus van die belofte oor die eerste opstanding wat net vir die regverdiges bedoel is, wanneer die ontslape n lewende gelowiges in n oogwink verheerlikte liggame sal kry. Paulus s: Die basuin sal weerklink, en die dode sal onverganklik opgewek word; en ons sal verander word (1 Kor. 15:51-53). Daarna sal hulle as n verenigde groep weggevoer word, Christus tegemoet in die lug, en saam met Hom na hulle nuwe tuiste in die hemel gaan (1 Thess. 4:16-17; Joh. 14:2-3).

Met die wegraping sal die hemelse Bruidegom sy bruid in die geheim kom haal. Dit sal geestelik in n baie donker tyd van die wreldgeskiedenis wees wanneer Messiaanse Jode n evangeliese Christene onder die nasies aan verwerping en vervolging weens hulle Bybelse geloof in Jesus onderwerp sal word. In daardie tyd, kort voor die verdrukking, sal die antichristelike gees in die wreld sterk werksaam wees om die godheid van die Here Jesus te lon, sy opstanding en wederkoms te bevraagteken, die Bybel as die genspireerde Woord van God in diskrediet te bring, en ook Bybelse beloftes soos di oor die wegraping te ontken en as vals voor te stel.

Tydens Jesus se eerste koms was daar ook groot aanvegtinge teen Hom en sy klein groepie ware dissipels. Die nag voor sy kruisiging het Hy egter die volgende gerusstellende belofte aan hulle gemaak: Laat julle hart nie ontsteld word nie; glo in God, glo ook in My. In die huis van my Vader is daar baie wonings; as dit nie so was nie, sou Ek dit vir julle ges het. Ek gaan om vir julle plek te berei. En as Ek gegaan en vir julle plek berei het, kom Ek weer en sal julle na My toe neem, sodat julle ook kan wees waar Ek is (Joh. 14:1-3).

Hierdie belofte is na analogie van die tradisionele Joodse huweliksgebruike in Bybelse tye gemaak. Die eerste belangrike stap in die Joodse huwelik was die verlowing, wat die sluiting van n huweliksverbond behels het. In die tyd van die Here Jesus was dit gebruiklik dat s n verbond gesluit is op grond van die inisiatief wat deur die voornemende bruidegom geneem is. Vir hierdie doel het hy van sy vaderhuis af na die woning van sy voornemende bruid gereis. Daar het hy met haar vader oor die bruidsprys (mohar) onderhandel wat hy vir haar moes betaal. Nadat die bruidegom die koopprys betaal het, is n huweliksverbond gesluit. Van daardie oomblik af is die bruid as toegewy of geheilig verklaar, en slegs vir haar bruidegom afgesonder. As simbool van die verbond wat tussen hulle gesluit is, het die bruidegom en bruid uit n beker nuwe wyn gedrink waaroor die verlowingsen uitgespreek is.

In die bestudering van die analogie is die eerste stelling wat gemaak moet word, dat die geheiligde kerk van Christus sy bruidsgemeente is (Ef. 5:22-33). Net soos die Joodse bruidegom die inisiatief in die huwelik geneem het deur sy vaderhuis te verlaat en na die woning van sy voornemende bruid te reis, het Jesus tydens sy eerste koms sy vaderhuis verlaat en na die aarde gekom wat die woonplek van sy voornemende bruid is. Hier het Hy deur sy kruisdood die volle prys betaal om sy bruid los te koop sodat sy net aan Hom kan behoort. Paulus s vir die gemeente: Julle is duur gekoop (1 Kor. 6:20), en Petrus bevestig ook dat ons losgekoop is deur die kosbare bloed van die Lam (1 Pet. 1:18-19). In dieselfde nag waarin Jesus die belofte aan die vroe dissipels gemaak het dat Hy vir ons plek gaan berei, het Hy die Nagmaal ingestel. Hy het die beker met die wyn aan sy dissipels gegee met die woorde: Hierdie beker is die nuwe testament in my bloed (1 Kor. 11:25). Dit is ter herinnering aan die vaste en ewige verbintenis wat ons deur sy kruisdood met Hom het.

Soos wat die Joodse bruid verklaar is om heilig en slegs aan haar bruidegom toegewy te wees, moet ons ook voorberei word om vlekkeloos voor Christus te verskyn. Hy het voorsiening hiervoor gemaak: Christus het ook die gemeente liefgehad en Homself daarvoor oorgegee om dit te heilig sodat Hy die gemeente voor Hom kon stel, verheerlik, sonder vlek of rimpel of iets dergliks; maar dat dit heilig en sonder gebrek sou wees (Ef. 5:25-27).

Nadat die huweliksverbond gesluit is, het die bruidegom die woning van die bruid verlaat en na sy vaderhuis teruggekeer. Daar het hy, afgesonderd van sy bruid, vir n jaar lank gebly. Hierdie periode het aan die bruid die geleentheid gegee om haar bruidsuitrusting gereed te kry en haar op die getroude lewe voor te berei. Die bruidegom het homself besig gehou met die inrig van woonkwartiere in sy vader se huis, waarheen hy sy bruid kon bring.

Christus het ook n sy eerste koms en die betaal van die koopprys vir sy bruid, na sy vaderhuis in die hemel teruggekeer om vir ons plek te gaan berei. In die huidige tyd van afsondering moet ons op die lewe in die hemel voorberei word, getrou aan die Here Jesus bly en die werk doen wat Hy aan ons opgedra het deur die uitnodiging tot lidmaatskap van sy bruidsgemeente ook aan ander mense te rig. Die gevaar bestaan egter dat ons in hierdie tyd deur Satan en die wreld verlei kan word om ontrou aan Christus te raak en sodoende uit ons heilige verhouding met Hom te verval.

Paulus s aan die vleeslike Korinthirs, wat absoluut traag was om die opdrag tot heiligmaking na te streef en uit te leef (1 Kor. 3:1-17), dat hulle as gevolg van daardie houding ontrou sou raak en die wreldse gees ten prooi sal val: Ek is jaloers oor julle met n goddelike jaloersheid, want ek het julle aan een man verbind om julle as n reine maagd aan Christus voor te stel. Maar ek vrees dat, net soos die slang Eva deur sy listigheid bedrieg het, julle sinne so miskien bedorwe kan raak, vervreemd van die opregtheid teenoor Christus (2 Kor. 11:2-3). Uit die gelykenis in Mattheus 25 is dit ook duidelik dat vyf van die maagde t min olie in hulle lampe het, wat n aanduiding daarvan is dat hulle nie in die volheid van die Gees gewandel het nie en dus nie waardig is om voor die Bruidegom te verskyn en Hom na sy vaderhuis te vergesel nie.

Aan die einde van die jaar van afsondering het die Joodse bruidegom sy bruid gaan haal om by hom te kom woon. Dit het gewoonlik in die nag gebeur omdat dit n geheime ontmoeting met haar was. Hy het haar buitekant op die pad ontmoet waar sy hom ingewag het, en by hierdie geleentheid het hy homself nie aan die res van haar gesinslede vertoon nie. Hy, sy strooijonker en ander manlike reisgenote het n fakkeloptog na die omgewing van die bruid se huis onderneem. Hoewel die bruid hom aan die einde van die tyd van afsondering verwag het, het sy nie die presiese nag van sy aankoms geken nie. As gevolg hiervan is die bruidegom se aankoms deur n geroep voorafgegaan. Hierdie geroep was n blye boodskap aan die bruid dat die bruidegom gekom het om haar te kom haal (Matt. 25:6). Dan was dit t laat om eers gou voorbereidings vir die ontmoeting met die bruidegom te gaan tref.

Op n soortgelyke wyse sal die hemelse Bruidegom aan die einde van die kerkdispensasie sy bruid in die geheim kom haal. Hy sal haar buitekant die aarde in die lug ontmoet, en Homself nie by hierdie geleentheid aan die res van die wreld openbaar nie. Sy koms sal ook met n geroep aangekondig word: Want die Here self sal van die hemel neerdaal met n geroep, met die stem van n aartsengel en met geklank van die basuin van God; en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weggevoer word die Here tegemoet in die lug; en so sal ons altyd by die Here wees. Bemoedig mekaar dan met hierdie woorde (1 Thess. 4:16-18).

Die huisgenote van die bruid het gewoonlik eers die volgende oggend gemerk dat sy en haar vriendinne verdwyn het, en dan besef dat die bruidegom haar daardie nag kom haal het. Hulle het dan as n afsonderlike groep na die huis van die bruidegom vertrek om as genooides die huweliksfees te gaan bywoon.

Wanneer die Messiaanse Jode saam met al die ander lede van Jesus se bruidsgemeente skielik tydens die wegraping verdwyn, sal baie van die Jode besef dat die hemelse Bruidegom hulle kom haal het. Dit sal vir hulle n sterk bewys wees dat Jesus die Messias van Israel en Verlosser van die wreld is, en op grond daarvan sal daar n groot herlewing in Israel wees waarin 144 000 Jode kort n die wegraping gered sal word (Op. 7:1-8). Die meerderheid van die volk sal egter geestelik verblind wees en met die valse messias n verbond sluit om sodoende deel van sy bruid te word. Dieselfde ontdekking sal ook met n groot skok oral in die wreld gemaak word, waar dit baie opsigtelik sal wees dat sommige mense spoorloos uit hul huise en van hulle werksplekke af verdwyn het (Matt. 24:40-42; Luk. 17:34-36). Daar sal net een Bybelse verklaring hiervoor wees, en dit is dat die hemelse Bruidegom in die geheim gekom het om sy bruid te kom haal en na haar hemelse woning weg te voer.

Wanneer die Joodse bruidegom en sy geselskap by sy vaderhuis aangekom het, was sy bruid steeds gesluierd en het hy haar na die bruidsvertrek (huppah) geneem waar hulle vir sewe dae lank alleen saam was en die huwelik finaal volvoer is. Intussen het die gaste aangekom en die voltrekking van die huwelik gevier. N die sewe dae het die bruidegom sy bruid ongesluierd aan die gaste voorgestel sodat almal haar kon sien. Dit het tot groot blydskap en uitbundige feesviering gelei.

Op n soortgelyke wyse sal die bruid van die Messias ook weggeneem en verborge gehou word op n plek waar die res van die wreld haar nie kan sien nie. Die sewe dae van die huppa dui profeties op n jaarweek, wat die sewe jaar is wat sal verloop tussen die wegraping en die sigbare openbaring van Christus en sy bruid aan die hele wreld. N die vereniging tussen Christus en sy bruid sal daar inderdaad sewe jaar verloop voordat die bruilofsmaal van die Lam (die onthaal n die troue) op aarde gevier sal word. Eers moet Hy en sy bruid by sy wederkoms aan die wreld geopenbaar word: Wanneer Christus, wat ons lewe is, geopenbaar word, dan sal julle ook saam met Hom in heerlikheid geopenbaar word (Kol. 3:4). Hierna sal die bruilofsfees plaasvind, waar die oorblyfsel van Israel wat eers tydens die Messias se wederkoms gered sal word, onder die gaste sal wees: Laat ons bly wees en ons verheug en aan Hom die heerlikheid gee, want die bruilof van die Lam het gekom en sy vrou het haar gereed gemaak. En aan haar is gegee om bekleed te wees met rein en blink fyn linne, want die fyn linne is die regverdige dade van die heiliges (Op. 19:7-8). Sy sal as die bruid van die Lam met n vlekkelose kleed voor Hom verskyn.

Genadeloon

n Ander hoedanigheid waarin die verheerlikte gemeente voorgestel word, is as ouderlinge wat saam met Christus sal regeer. Die 24 ouderlinge in die hemel het almal krone op hul hoofde, wat daarop dui dat hulle by die regterstoel van Christus genadeloon ontvang het (Op. 4:4). Proff. Walvoord en Zuck s in The Bible Knowledge Commentary, bl. 943, dat hierdie krone, stefanos in Grieks, ooreenstem met di wat by die Griekse spele aan die oorwinnaars toegeken is, in teenstelling met die koninklike kroon, diadema, wat aan troonopvolgers toegeken is. Die krone van die ouderlinge is dus n aanduiding dat hulle voor die regterstoel van Christus beoordeel en vir getroue diens in sy koninkryk beloon is.

Petrus s die tyd is daar dat die oordeel in die huis van die Here moet begin (1 Pet. 4:17). Dit verwys na die oordeel oor die werke van gelowiges. Dit is waarom die Here Jesus s: "Kyk, Ek kom gou, en my loon is by My, om elkeen te vergeld soos sy werk sal wees (Op. 22:12). Wanneer die Here kom, kom Hy om sy diensknegte te beloon en die sondaars te straf: U toorn het gekom en die tyd van die dode om geoordeel te word en om die loon te gee aan u diensknegte, die profete, en aan die heiliges en aan die wat u Naam vrees, klein en groot, en om die verderwers van die aarde te verderf (Op. 11:18; vgl. Op. 22:12).

Die goue krone wat die verheerlikte kerk sal kry, kom in werklikheid die Lam toe, daarom word dit voor sy voete neergel: [toe] val die 24 ouderlinge neer voor Hom wat op die troon sit, en aanbid Hom wat tot in alle ewigheid lewe, en werp hulle krone voor die troon en s: U is waardig, o Here, om te ontvang die heerlikheid en die eer en die krag (Op. 4:10-11). Alleen Hy is waardig om die eer te kry vir dit wat sy getroue diensknegte op aarde bereik het. Dit is deur die instaatstellende krag van die Heilige Gees dat hulle vir die Here Jesus kon werk. Nogtans vra dit veel toewyding, gehoorsaamheid en volharding van hulle kant af, maar die genademiddels om hulle taak op aarde te kan verrig, kom alles van die Here af.

Hoewel die regterstoel-oordeel van Christus nie pertinent in Openbaring bespreek word nie, word dit as gegewe aanvaar, en is dit baie duidelik dat dit direk n die wegraping sal plaasvind. Aan die martelaarsgemeente van Smirna s die Here Jesus: Wees getrou tot die dood toe, en Ek sal jou die kroon van die lewe gee (Op. 2:10). Daar is dus n spesifieke kroon wat hulle sal kry. Aan sy getroue getuies in afvallige Thiatire s Hy: Hou maar net vas wat julle het, totdat Ek kom. En aan hom wat oorwin en my werke tot die einde toe bewaar, sal Ek mag oor die nasies gee (Op. 2:25-26). By sy wederkoms sal Hy hulle beloon. Aan die getroues in die dooie Sardis gemeente beloof Hy: Wie oorwin, sal beklee word met wit klere (Op. 3:5). Aan sy geliefde diensknegte wat Hom te midde van groot armoede en probleme in Filadlfia dien, s Hy: Kyk, Ek kom gou! Hou vas wat jy het, sodat niemand jou kroon kan neem nie (Op. 3:11). Hulle moet daarteen waak om terug te val. Deur hulle volharding moet hulle waardig bly om krone te kan ontvang.

Johannes het voor sy verbanning na Patmos al aan die gemeentes oor die gees van volharding op die pad van die Here geskryf: En nou, my kinders, bly in Hom, sodat ons vrymoedigheid kan h wanneer Hy verskyn en nie beskaamd van Hom weggaan by sy wederkoms nie" (1 Joh. 2:28). Dit was toe reeds duidelik dat ernstige probleme en geestelike veragtering in Christelike gemeentes ingetree het. Die tweede geslag Christene was in die meeste gevalle nie meer op die standaard van hulle ouers nie. Sommige van die oueres was egter ook nie oorwinnaars nie en het veragter in die genade (Heb. 12:15). In s n toestand sal hulle hul genadeloon verbeur, daarom Johannes se duidelike vermaning aan hulle: Wees op julle hoede, dat ons nie verloor wat ons deur arbeid verkry het nie, maar n volle loon ontvang (2 Joh. 1:8).

Die kinders van die Here het onteenseglik n groot verantwoordelikheid om vir Christus se skielike koms en ons verskyning voor sy regterstoel gereed te wees! Hierdie afspraak is in die hemel, onmiddellik n die afsluiting van die kerkdispensasie deur middel van die wegraping, en direk voordat die verheerlikte kerk met krone op hul hoofde rondom die Here se troon sal vergader.

Die afspraak

Alle Christene het n afspraak voor die regterstoel van Christus, of hulle goeie diensknegte was of nie. Sommige sal loon ontvang, terwyl ander met le hande daar sal staan. Die feit is dat die Here se diensknegte rekenskap van hulleself sal moet gee. Paulus s aan die gemeente in Korinthe: Want ons moet almal voor die regterstoel van Christus verskyn, sodat elkeen kan ontvang wat hy deur die liggaam verrig het, volgens wat hy gedoen het, of dit goed is of kwaad (2 Kor. 5:10). Die woord kwaad kan ook as nutteloos vertaal word. Daar sal baie werke van mense wees wat op di dag nutteloos sal blyk te wees omdat dit geen ewigheidswaarde het nie. Die Here Jesus s aan elke gemeente: Ek ken jou werke Hy gaan elkeen volgens sy werke vergeld, of dit goed is of nutteloos. Paulus rig dieselfde boodskap en waarskuwing tot gereedheid aan die Christene in Rome: ons sal almal voor die regterstoel van Christus gestel word so sal elkeen van ons dan vir homself aan God rekenskap gee" (Rom. 14:10,12).

Paulus verduidelik aan die Korinthirs in veel meer detail hoe die werke van gelowiges aan God se vuurproef onderwerp sal word om vas te stel of dit die vrug van die Heilige Gees is, en of dit vleeslik is, met ander woorde blote menslike pogings. Dit is duidelik dat ons as medewerkers van God n besliste taak het om in sy koninkryk te verrig, want ons moet n ons bekering aktiewe lewens lei deur in die geloof op die fondament Jesus Christus te bou. Ons moet egter oppas hoe ons dit doen nie in die krag van die vlees nie, maar in die krag van die Heilige Gees:

...elkeen sal sy eie loon volgens sy eie arbeid ontvang. Want ons is medewerkers van God; die akker van God, die gebou van God is julle. Volgens die genade van God wat aan my gegee is, het ek soos n bekwame boumeester die fondament gel, en n ander bou daarop; maar elkeen moet oppas hoe hy daarop bou. Want niemand kan n ander fondament l as wat daar gel is nie, dit is Jesus Christus. En as iemand op di fondament bou goud, silwer, kosbare stene, hout, hooi, stoppels elkeen se werk sal aan die lig kom, want die dag sal dit aanwys, omdat dit deur vuur openbaar gemaak word; en die vuur sal elkeen se werk op die proef stel, hoedanig dit is. As iemand se werk bly staan wat hy daarop gebou het, sal hy loon ontvang; as iemand se werk verbrand word, sal hy skade ly; alhoewel hy self gered sal word, maar soos deur vuur heen. Weet julle nie dat julle n tempel van God is en die Gees van God in julle woon nie? (1 Kor. 3:8-16).

n Paar sake is uit di gedeelte baie duidelik:

         Die fondament van bekering, wat die begin van n nuwe lewe in Christus is, moet rs in ons lewe gel word voordat ons vir die Here kan begin werk.

         N ons bekering het ons n opdrag om vir die Here te werk deur die lig van ons getuienis in die verdorwe wreld daarbuite te laat skyn. Ons moet medewerkers van God in die uitbreiding van sy koninkryk op aarde wees.

         Dit is nie vanselfsprekend dat ons altyd net aanvaarbare werke onder die leiding van die Heilige Gees sal doen nie, omdat n Christen ook nuttelose dinge in die krag van die vlees kan doen (1 Kor. 3:1-3). Hierdie werke is die hout, hooi en stoppels wat nie ewigheidswaarde het nie en vir God se saak niks beteken nie.

         Aan diegene wat aanhoudend onaanvaarbare werke in die vlees doen, word die vraag gevra: Weet julle nie dat julle n tempel van God is en die Gees van God in julle woon nie? (1 Kor. 3:16). Hulle moet hulle lewens aan die beheer van die Heilige Gees oorgee en in sy krag die Here dien. Dit is standaard Christenskap en geen menslike pogings kan dit vervang nie.

         Sommige Christene sal loon ontvang vir dit wat hulle deur die krag van die Gees in die diens van die Here verrig het. Paulus het homself hiervoor beywer: ...ek het oorvloediger gearbei as hulle almal; nogtans nie ek nie, maar die genade van God wat met my is (1 Kor. 15:10). Die Here het hom hiertoe in staat gestel, maar Paulus moes homself ook hieraan toewy.

Die Here Jesus het in n gelykenis in Lukas 19:11-27 na die dag verwys wanneer sy diensknegte rekenskap van hulle lewens sal moet gee. Hy s dat Hy aan elkeen van hulle n pond gegee het wat op die instaatstellende krag van die Heilige Gees dui, m.a.w. n godgegewe werksvermo in sy koninkryk. Wanneer Hy as Koning terugkom, sal Hy heel eerste sy diensknegte ontbied om aan hulle loon toe te ken ooreenkomstig die arbeid wat hulle verrig het. Aan di een wat met sy pond tien ponde wins verdien het, sal Hy s: Mooi so, goeie dienskneg; omdat jy in die minste getrou gewees het, moet jy gesag h oor tien stede (Luk. 19:17). n Ander een kry gesag oor vyf stede, en die een wat sy pond toegedraai en weggebre het en gevolglik met le hande voor sy Heer verskyn, word sterk verwyt omdat hy niks gedoen het nie. Hy kry geen loon nie, alhoewel hy een van sy Heer se diensknegte was.

Krone

Die Here s dat Hy sy kinders se werke ken, en aan hulle genadeloon sal gee wanneer Hy weer kom. Kort nadat ons met die eerste opstanding en die wegraping ons verheerlikte liggame gekry het, sal ons by die regterstoel van Christus krone vir getroue diens kry. Ons moet onsself beywer om di werke te doen wat vir die Here behaaglik is en waarvoor Hy aan ons krone sal gee. Dan weet ons dat ons lewe op aarde nie tevergeefs was nie, maar deur die krag van die Heilige Gees werke opgelewer het wat ewigheidswaarde het. Ons sal dan die stem van die Here hoor wat s: Mooi so, goeie en getroue dienskneg, oor weinig was jy getrou, oor veel sal Ek jou aanstel. Gaan in in die vreugde van jou Heer (Matt. 25:21).

Die volgende krone word aan die oorwinnaars beloof:

Die onverwelklike kroon vir n heilige lewe. Heiligmaking verwys na hartsreiniging, vervulling met die Heilige Gees en afsondering vir diens. Paulus s: Laat ons ons van alle besoedeling van die vlees en die gees reinig, en laat ons die heiligmaking in die vrees van God volbring (2 Kor. 7:1). As gereinigde instrumente moet ons onsself onvoorwaardelik in die diens van die Here stel. Elkeen wat aan n wedstryd deelneem, onthou hom in alles hulle nogal om n verwelklike krans te ontvang, maar ons n onverwelklike (1 Kor. 9:25). Beywer jy jouself om die onverwelklike kroon vir n heilige en diensbare lewe te kry? Paulus het dit konsekwent gedoen en s ook vir die gemeente: ...wees standvastig, onbeweeglik, altyd oorvloedig in die werk van die Here, omdat julle weet dat julle arbeid in die Here nie tevergeefs is nie (1 Kor. 15:58).

Die kroon van roem vir sielewenners. Die groot taak wat Christus aan sy dissipels opgedra het, is di van wreldevangelisasie. Toe Hy n sy opstanding in die bovertrek aan die dissipels verskyn het, het Jesus ges: Vrede vir julle! Soos die Vader My gestuur het, stuur Ek julle ook (Joh. 20:21). Later het Hy die opdrag aan hulle herhaal: Gaan die hele wreld in en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom (Mark. 16:15). Maklik sou dit beslis nie wees om die boodskap van die Here Jesus se reddende genade aan n vyandige wreld te verkondig nie, daarom het die Here die krag van die Heilige Gees aan sy dissipels belowe: Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Juda en Samaria en tot aan die uiterste van die aarde (Hand. 1:8). Vir diegene wat ander mense na Christus toe lei, word die kroon van roem beloof. Paulus s aan die Thessalonicense: Wie anders as julle is ons hoop of blydskap of kroon van roem in die teenwoordigheid van onse Here Jesus Christus by sy wederkoms? (1 Thess. 2:19). So ook sal alle ander mense wat verlore siele na die Verlosser toe lei, die kroon van roem voor die regterstoel ontvang.

Die kroon van heerlikheid vir getroue herders. Die geestelike versorging en opbouing van die gemeente is n baie belangrike aspek van Christelike dienswerk wat deur die Here self bepaal is: Hou as herders toesig oor die kudde van God wat onder julle is, nie uit dwang nie, maar gewilliglik; nie om vuil gewin nie, maar met bereidwilligheid; ook nie as heersers oor die erfdeel nie, maar as voorbeelde vir die kudde. En wanneer die Opperherder verskyn, sal julle die onverwelklike kroon van heerlikheid ontvang" (1 Pet. 5:2-4). Herders moet seker maak dat hulle die werk van die Here met die regte gesindheid van nederigheid en diensbaarheid doen, en nie ter wille van hulle eie belangrikheid en selfverryking nie. Hulle moet in alle opsigte voorbeelde vir die kudde wees as hulle eendag vir hulle werk beloon wil word.

Die kroon van die lewe vir Christen-martelare. Aan elkeen wat sy lewe ter wille van sy geloof afl, word die kroon van die lewe beloof. Die Here s vir die martelare: Wees getrou tot die dood toe, en Ek sal jou die kroon van die lewe gee (Op. 2:10). Deur die eeue heen was daar getroue diensknegte van die Here Jesus wat bereid was om ten koste van hulle veiligheid, hulle werk, hulle gesinne, en selfs hulle eie lewe, die vlam van geloof in n vyandige wreld omhoog te hou. Hulle het die volle implikasies van Christus se woorde besef toe Hy ges het: Kyk, Ek stuur julle soos lammers onder die wolwe (Luk. 10:3). Ook het Hy ges: In die wreld sal julle verdrukking h (Joh. 16:33; vgl. 1 Thess. 3:3-4). Hoe s Christene die afgelope byna 2000 jaar nie op verskillende maniere vervolg, verdryf, bespot, gentimideer en in strafkampe gemartel nie, terwyl miljoene die hoogste prys vir hulle geloof betaal het. Die Here sal hulle spesiaal beloon. By die kategorie van martelare is ook ingesluit diegene wat n swaar kruis van beproewing in hulle lewe moes dra. Volgens Jakobus 1:12 sal hulle beloon word as hulle getrou bly. Daar is baie mense wat gestrem is, of gestremde kinders het, wat siek of verlam is, wat onderdruk, misken of verwerp word, of wat dalk werkloos, arm, honger of sonder huisvesting is. Hulle word almal bemoedig om die geloof te behou en op hulle moeilike weg te volhard. Sommige van hulle kry uitkoms in hierdie lewe en ander nie. Die hoofsaak is dat hulle tot die einde toe getrou moet bly en wag op die volmaaktheid wat ons eendag in die hemel sal kry (2 Kor. 4:16-18; Heb. 11:35).

Die kroon van geregtigheid vir di wat sy koms liefhet. Om die Here se koms te kan liefh, vereis n ingesteldheid op dinge met ewigheidswaarde. Jy moet skatte in die hemel bymekaarmaak waar mot of roes nie verniel en waar diewe nie inbreek en steel nie. As jy s dat jy werklik die Here Jesus se koms liefhet, dan s jy dat Hy jou Koning is, dat jy by die vestiging en uitbreiding van sy koninkryk betrokke is, en dat jy uitsien na die dag wanneer Hy as Koning geopenbaar sal word. Intussen is jy n vreemdeling en n bywoner op aarde omdat jou ewige tuiste nie hier is nie. Paulus het die goeie stryd van die geloof gestry terwyl hy die koninkryk van Christus in n heidenwreld verkondig het. Kort voordat hy as gevolg van sy geloof tereggestel is, het hy opnuut sy sterk verwagting op die koms van Jesus en sy koninkryk van geregtigheid uitgespreek: Ek het die goeie stryd gestry; ek het die wedloop voleindig; ek het die geloof behou. Verder is vir my weggel die kroon van die geregtigheid wat die Here, die regverdige Regter, my in di dag sal gee; en nie aan my alleen nie, maar ook aan almal wat sy verskyning liefgehad het" (2 Tim. 4:7-8). Di dag verwys na die dag van die Here wat in die komende verdrukking sal aanbreek wanneer Hy as Regter van sy dissipels n van die goddelose wreld geopenbaar sal word.

Nadat die verheerlikte kinders van die Here hulle krone ontvang het, sal hulle rondom die troon van die Lam hulle plekke inneem om saam met Hom die aarde in geregtigheid te oordeel. Dan sal die sewe sels van die boekrol van God se oordele in die hemel oopgemaak word, en sal die Antichris skielik as n valse vredevors op die toneel verskyn. Hy sal homself met groot misleiding openbaar en wreldwyd as n valse diplomaat en vredevors aanvaar word omdat sy tehouer dan weg sal wees.

Die boekrol met God se oordele

Van sy troonposisie af gaan Christus n sondige wreld oordeel. Dit sluit die ongelowige Joodse volk, sowel as ongelowiges uit alle ander volke in. Die Here Jesus wat die wreld gemaak het, is by sy eerste koms deur sy eie volk, Israel, verwerp. Daarna is Hy ook deur die meerderheid lede van die heidense nasies verwerp: Die waaragtige lig wat elke mens verlig, was aan kom in die wreld. Hy was in die wreld, en die wreld het deur Hom ontstaan, en die wreld het Hom nie geken nie. Hy het na sy eiendom gekom, en sy eie mense het Hom nie aangeneem nie... En dit is die oordeel: dat die lig in die wreld gekom het, en die mense het die duisternis liewer gehad as die lig; want hulle werke was boos (Joh. 1:9-11; 3:19).

In die donker dae net voor sy wederkoms gaan die Here Jesus rekenskap van n ongelowige mensdom opeis. Wanneer die oordele oor die wreld kom, sal die mense weet dat dit is omdat hulle Christus verwerp het. Hulle sal dan tevergeefs na die berge en kranse uitroep: Val op ons en verberg ons vir die aangesig van Hom wat op die troon sit, en vir die toorn van die Lam; want die groot dag van sy toorn het gekom, en wie kan bestaan? (Op. 6:16-17).

Dit was die gebruik in Israel om die bemaking van eiendom in n boekrol op te skryf, en elke keer nadat sekere inskrywings gemaak is, is die betrokke deel versel. Die testament waarin die erfreg en heerskappy oor die aarde beskryf word, is met sewe sels versel. Christus alleen is waardig om die testament se sels oop te maak. Hy is nie alleen die wettige eienaar van die aarde en sy mense nie, maar het ook al die skuld betaal wat uit Satan se berowing van die menslike beheer oor die eiendom voortgespruit het. Wanneer die sels een vir een in die hemel oopgemaak word, sal die geweldigste oordele van alle tye oor die aarde uitgestort word. Hierdeur sal n sondige mensdom tot verantwoording geroep word en die mag van Satan en sy trawante stelselmatig afgebreek word totdat daar niks van sal oorbly nie.

Die ouderlinge in die hemel kyk in afwagting toe vir die oopmaak van die eerste sel van God se oordele. Wanneer hierdie sel oopgemaak word, sal die Antichris skielik sy verskyning op aarde maak, waarna die dramatiese gebeure van Openbaring 6 n aanvang sal neem. Die kerk van Christus sal dan saam met Hom rondom sy troon wees en telkens die regverdigheid van sy oordele oor n goddelose wreld bevestig. Die donker tyd van die Lam se toorn sal die voorspel tot sy verskyning in heerlikheid wees wanneer Hy as Koning van die konings op aarde sal regeer.