10. Die Valse Profeet

Die valse profeet sal ‘n groot rol in die regering van die Antichris speel. Uiterlik gesproke sal dit ‘n tweemanregering wees omdat die Antichris in noue assosiasie met die valse profeet sal optree en regeer. In werklikheid sal dit ‘n driemanregering wees, omdat die duiwel as ‘n geestelike mag absolute beheer oor hierdie regering sal uitoefen. Dit sal dus ‘n sataniese driemanskap wees. As sodanig sal dit ‘n nabootsing van God se regering wees, omdat die draak die teëbeeld van God is, die dier is die teëbeeld van Christus en die valse profeet die teëbeeld van die Heilige Gees.

Die Bybel sê die volgende oor die openbaring van die valse profeet: “En uit die aarde het ek ‘n ander dier sien opkom, en hy het twee horings gehad soos ‘n lam en het gepraat soos ‘n draak. En hy oefen al die mag van die eerste dier uit voor sy oë, en hy maak dat die aarde en die wat daarop woon, die eerste dier aanbid, waarvan die dodelike wond genees is. En hy doen ook groot tekens, sodat hy selfs vuur uit die hemel laat neerdaal op die aarde voor die oë van die mense” (Op. 13:11-13).

Die valse profeet sal ‘n ander dier wees, uit dieselfde koninkryk as wat die eerste dier kom. Hy sal net ‘n ander een van dieselfde soort as die eerste dier wees. Hy sal lyk soos ‘n lam maar praat soos ‘n draak. Hy sal dus ‘n onskuldige voorkoms hê, soos ‘n godsdiensleier wat homself ten doel stel om die wêreld te verenig en in ‘n tydperk van vrede in te lei. Wanneer hy praat, sal dit egter baie duidelik wees dat hy oor al die misleidingsmag en bonatuurlike krag van die draak beskik. Een van sy skouspelagtigste wonderwerke sal wees dat die Antichris in die middel van die verdrukking uit die dood opgewek sal word nadat hy vermoor is (Op. 13:3,12).

Die valse profeet sal totaal onverdraagsaam teenoor die ware Christene wees en lasterlike dinge oor hulle sê. Hy sal die dier ten koste van Christus verheerlik en die wêreld deur middel van sy wonderwerke verbyster. Soos die Antichris, sal hy deur sy duiwelse slimheid met geluk bedrog pleeg (Dan. 8:25). Onder sy invloed sal mense se oordeelsvermoë deur die god van hierdie wêreld verblind word sodat hulle die waarheid nie kan insien nie (2 Kor. 4:4).

Volgens Openbaring 13:11-18 sal die valse profeet die Antichris se staatmaker en regterhand in sy regering wees. Satan weet dat twee beter is as een. Die valse profeet sal die Antichris aanprys en ophemel, met die gevolg dat mense soveel makliker agter hom sal aanloop. Massamedia soos die radio, televisie, die pers en internet sal tot hulle uiterste aangewend word omdat die valse profeet as die Antichris se hoofpropagandis alles in die stryd sal werp om die mense te beïnvloed en te mislei. Hy sal alle breinkrag, kennis en hulpmiddels soos onderwysstelsels en die vermaaklikheidswêreld inspan om die Antichris se beeld verder te bevorder, en hom as die wêreldmessias en oplossing vir alle probleme van verdeeldheid en leierloosheid voor te hou. Almal sal verwonderd oor hom wees.

Valse kerke, insluitende die ekumeniese Christendom, sal as ‘n belangrike wapen in sy hand gebruik word. Die valse profeet sal aanvanklik dus nie godsdiens verbied nie, maar dit as ‘n handige hulpmiddel vir massamisleiding gebruik. Al wat nie verkondig sal mag word nie, is ‘n persoonlike verhouding met die Here Jesus, asook stellings soos dié in Johannes 14:6 dat niemand na die Vader kan kom behalwe deur Jesus Christus nie.

Opponerende werk

Die Antichris en valse profeet sal beide van die gees en mag van Satan deurdronge wees en dit vryelik manifesteer. Die valse profeet sal die werk van die Heilige Gees op die volgende tien terreine naboots en teëstaan in ‘n berekende poging om alle mense op aarde deelgenote van sy valse wêreldgodsdiens te maak:

·         Soos wat die Heilige Gees ons aan die Here Jesus voorstel en ons leer om Hóm te aanbid, sal die valse profeet die Antichris aan die mensdom voorstel en hulle leer om hóm te aanbid.

·         Die Heilige Gees versamel en reinig ‘n bruid vir Christus, wat die enigste ware kerk is. Die valse profeet sal deur misleiding ‘n geestelik ontugtige bruid vir die Antichris versamel, wat al die valse gelowe van die wêreld sal insluit.

·         Die Gees van God is die Gees van heiligheid wat ons van sonde oortuig. Die valse profeet het ‘n onrein gees waardeur mense verlei sal word om sonde te doen.

·         Die Heilige Gees verkondig die rein woorde van God aan ons sodat ons na Hóm toe getrek kan word met koorde van liefde. Uit die valse profeet se mond sal ‘n onrein gees kom om die nasies te verlei om met Satan ‘n verbond te sluit.

·         Die Heilige Gees is die Gees van waarheid wat ons in die hele waarheid lei. Die valse profeet sal mense mislei en bedrieg om hulle op ‘n dwaalspoor van leuens te plaas.

·         Die Gees skenk aan ons geloof in God en sy Seun, Jesus Christus. Die valse profeet sal mense mislei sodat hulle in Lucifer en die Antichris glo, wat die seun van die verderf is.

·         Die Heilige Gees vertroos ons, en bemoedig en versterk Christene om geregtigheid te doen. Die valse profeet sal mense oral verskrik, intimideer, aanhits en ook op ‘n bonatuurlike manier bemagtig om die ongeregtigheid te doen.

·         Die Heilige Gees skenk goddelike gawes aan mense om die Here beter te kan dien. Die valse profeet sal demoniese magte aan mense skenk om wonderwerke te doen en ander te mislei.

·         Die Heilige Gees leer ons om God te aanbid en sodoende lewe te verkry. Die valse profeet sal mense dwing om die dier se beeld te aanbid en daardeur hulle eie verdoemenis te bewerk.

·         Die Heilige Gees verseël elkeen wat in Jesus glo as ‘n kind van God. Die valse profeet sal die mense mislei om hulleself met die merk van die dier te laat verseël en sodoende sy volle eienaarskap oor hulle lewens te erken.

Die valse profeet sal die ideologiese en godsdienstige breinspoeling van die mensdom namens die Antichris doen. Hy sal óf uit die alliansie van valse wêreldgodsdienste kom, óf in ‘n kort tydjie volle beheer oor hulle verkry. Die godsdienste van die wêreld sal dan ingespan word om al hulle volgelinge aan die regering van die Antichris dienstig te maak en ook die dier te aanbid. Openbaring 13:14-18 sê duidelik dat die valse profeet die wêreld sal mislei om die dier te aanbid én sy nommer op hulle regterhand en voorkop te ontvang. Die wêreld moet dus staatkundig, godsdienstig en ekonomies onder die vaandel van die Antichris verenig word.

Antichristelike denkwyse

Die denkwyse wat onderliggend aan die Antichris se wêreldryk is, is monisme, wat beteken: alles is een. Die valse profeet sal die ideologie van alles is een tot in sy uiterste konsekwensies toepas. Dit beteken dat alle gelowe ook een is, dat daar net een messias vir die hele wêreld is, naamlik die Antichris, en dat daar geen teenpool van ‘n duiwel en ‘n hel is nie. Lucifer gaan dus as ‘n engel van die lig in die plek van God gestel en aanbid word. Die enigste negatiwiteit in dié ideologie is diegene wat nie die ongekwalifiseerde eenheidsgedagte wil aanvaar en implementeer nie. Dit sal hoofsaaklik die evangeliese Christene wees wat in daardie tyd gered sal word.

Dit is duidelik dat 'n Christelike lewens- en wêreldbeskouing lynreg met die Antichris se monistiese filosofie in botsing is. Die Bybel leer ons nie monisme nie, maar dualisme – alles is twee. Daar is twee groot en onverenigbare werklikhede waarvoor die mens te staan kom, naamlik die koninkryk van God en die koninkryk van Satan. Hulle is totaal gepolariseerd en onversoenbaar, want in dié twee koninkryke staan God teenoor Satan, Christus teenoor die Antichris, die Heilige Gees teenoor Satan se gees van dwaling, lig teenoor duisternis, die waarheid teenoor die leuen, die enigste ware godsdiens teenoor al die valse godsdienste, die smal weg teenoor die breë weg, redding teenoor verlorenheid en die hemel teenoor die hel.

Die denkwyses in die koninkryke van God en Satan moet duidelik van mekaar onderskei word, sodat ons goed kan begryp met watter manier van dink die sataniese gees van dwaling al eeue lank besig is om mense te beïnvloed en in leuens te laat glo. Die valse profeet sal hierdie verdorwe denkwyse oral bevorder en afdwing. In die koninkryk van God word daar teenstellend gedink, soos hierbo verduidelik is, met die gevolg dat grense getrek en dinge skerp van mekaar onderskei word. Dit is dus op ‘n duidelike onderskeidingsvermoë tussen reg en verkeerd ingestel. In die koninkryk van Satan word daar integrerend gedink, met die gevolg dat grense verwyder en alles in een, groot kosmiese geheel verenig word. In hierdie koninkryk is daar nie ‘n onderskeid tussen reg en verkeerd nie, want alles is toelaatbaar – alle lewenstyle, bv. homoseksualisme, en ook alle gelowe, is aanvaarbaar. Die grens tussen die natuurlike en bonatuurlike word glad nie in Satan se ryk erken nie, sodat wonderwerke, die gebruik van verborge kragte soos towery, selfgenesing, Oosterse meditasie en die oproep van geeste, asook kosmiese wysheid vir waarsêery, as alledaagse verskynsels aangemoedig en beoefen word. Hierdie kategorie van magte is duidelik okkulties en satanies van aard. Dit verduister die gemoed van al die beoefenaars daarvan en plaas hulle onder die beheer van die duiwel.

Sondekultuur

Die valse profeet se koms sal, soos die Antichris, wees “volgens die werking van die Satan met allerhande kragtige dade en tekens en wonders van die leuen en met allerhande verleiding van ongeregtigheid in die wat verlore gaan” (2 Thess. 2:9-10). Die ongeregtighede wat die Antichris en die valse profeet sal bevorder, sal die grondslag vir ‘n wêreldwye sondekultuur vorm. Selfs te midde van die ergste plae sal die meeste mense hulle nie bekeer nie: “En die orige mense wat deur hierdie plae nie gedood is nie, het hulle nie bekeer van die werke van hul hande, om die duiwels te aanbid, of die afgode van goud en silwer en koper en klip en hout wat nie kan sien of hoor of loop nie. En hulle het hul nie bekeer van hul moorde en hul towerye en hul hoerery en diefstalle nie” (Op. 9:20-21). Die vier groot sondes van die verdrukking sal die volgende wees:

1.    Geweldsmisdade: oorloë, revolusies, terrorisme, opstande, gewapende roof, aanranding, moord, sabotasie en die mishandeling en marteling van mense en diere.

2.    Okkultisme: towery, waarsêery, die beoefening van mistiese gelowe uit die Ooste, meditasie, heldersiendheid, spiritisme, astrale projeksie, afgodediens en satanisme.

3.    Seksuele losbandigheid: buite-egtelike verhoudings, pornografie, onbeteuelde wellus, hoerery, owerspel, prostitusie, kindermolestering, homoseksualisme en lesbinisme.

4.    Ekonomiese wandade: geldgierigheid, dobbelary, diefstal, korrupsie, omkopery, afpersing, intimidasie en onregmatige selfverryking ten koste van ander.

Mense wat reeds openlik vir Satan en sy werke kant gekies het, se sinne is so totaal verblind dat hulle die leuen glo en die waarheid aanhoudend verwerp, terwyl hulle volspoed en sonder nadenke na die verderf voortsnel. Dié wat vuil is, word nóg vuiler. Teen die einde van die groot verdrukking sal die laagtepunt van verval bereik word waartoe die Satan, die Antichris en die valse profeet die dekadente en godverwerpende mensdom van die eindtyd sal kan beïnvloed en aftrek. Die einddoel met geestelike verval is dat alle mense Satan en die Antichris sal aanbid.

Misleiding deur tekens en wonders

Die valse profeet sal al sy duiwelse magte gebruik om mense te mislei om die Antichris as God te aanbid, en ook sy nommer op hulle regterhand of voorkop te ontvang. Johannes sê: “Hy doen ook groot tekens, sodat hy selfs vuur uit die hemel laat neerdaal op die aarde voor die oë van die mense. En hy verlei die bewoners van die aarde deur die tekens wat hom gegee is om voor die oë van die dier te doen, deur aan die bewoners van die aarde te sê dat hulle ‘n beeld moet maak vir die dier wat die swaardwond ontvang en lewend geword het. En dit is hom gegee om ‘n gees aan die dier se beeld te gee, sodat die dier se beeld ook sal praat en maak dat almal gedood word wat die dier se beeld nie aanbid nie. En hy maak dat aan almal, klein en groot, en die rykes en die armes, en die vrymense en die slawe ‘n merk op hulle regterhand en op hulle voorhoofde gegee word; sodat niemand kan koop of verkoop nie, behalwe hy wat die merk of die naam van die dier of die getal van sy naam het. Hier kom die wysheid te pas. Wie die verstand het, laat hom die getal van die dier bereken, want dit is die getal van ‘n mens; en sy getal is seshonderd-ses-en-sestig” (Op. 13:11-18).

Die wêreld gaan soos nooit tevore nie aan godsdienstige misleiding blootgestel word om die antichristelike nuwe wêreldorde te aanvaar en uiteindelik vir Satan én die Antichris as God te aanbid. Die voorlopers van die valse profeet is nou al intensief met geestelike misleiding en breinspoeling van hierdie aard besig. Daar is in Suid-Afrika verskeie teoloë wat klaar deur die mag van Satan se monistiese en integrerende denkwyse vasgevang is. Hulle kan nie meer onderskeid tussen konsepte soos die hemel en die hel tref nie, daarom ontken sommige van hulle die bestaan van beide. Hulle kan nie tussen die enigste ware godsdiens en al die valse godsdienste onderskei nie, daarom raak hulle by die intergeloofsbeweging betrokke waarin met alle gelowe hande gevat word. Hulle kan ook nie tussen Christus en die Antichris onderskei nie, daarom ontken hulle profesieë oor die koms van die Antichris en sal hom gevolglik as Christus aanvaar wanneer hy wél kom.

Volgens die Bybel sal die monistiese ideologie van “alles is een” ná die wegraping en die verskyning van die Antichris op alle vlakke van die samelewing gepropageer en afgedwing word. Dit sal as die enigste grondslag vir moreel korrekte waardes en ‘n lewenshouding van kompromie deur middel van sosiale, kulturele en godsdienstige vermenging en eenwording onder alle nasies op aarde beskou word. Daar sal geen ruimte vir eksklusiewe groepsregte geskep word nie – allermins vir die hoogs eksklusiewe Christelike godsdiens. Die Christelike geloof word nou al in die tradisioneel Christelike wêreld sy plek as die enigste ware godsdiens in die samelewing ontsê.

Uit die staanspoor sal diegene wat ‘n besluit téén die Antichris en vír Jesus Christus neem, hulleself van die ontluikende neo-Babiloniese wêreldsamelewing, sy kultuur, ideologie, waardes en mistiese godsdienspraktyke moet distansieer. Dit sal egter nie vir hulle om selfbehoud alleen moet gaan nie. Hulle behoort dit as hulle taak te aanvaar om die teenstellende Bybelse beginsels en waardes onder die verwarde en misleide slagoffers van die Antichris, die valse profeet en hulle nuwe wêreldorde te verkondig. Al is die risiko’s ook hoe groot, sal daar geen ander eerbare weg wees om te volg nie. Menselewens sal soos nooit tevore nie op die spel wees, en hulle sal dringend teen geestelike misleiding, verbondsluiting met die duiwel en die ewige verderf daarna gewaarsku moet word. Satan probeer eers om mense se sinne deur misleiding te verblind (2 Kor. 4:4), daarna gebruik hy hulle om sy vuil werk te doen deur miljoene ander mense te mislei. Hulle enigste loon hiervoor sal kortstondige aansien, mag en rykdom in ‘n verdorwe samelewing wees, en daarna die ewige verderf saam met die duiwel en sy engele.

Nadat die valse profeet miljoene mense deur geestelike en ideologiese misleiding aan die Antichris dienstig gemaak het, sal diegene wat hardkoppig weier om die knie voor die eindtydse Baäl te buig, summier om die lewe gebring word. Die valse godsdienste was nog altyd hatig en vyandig teen die Christendom, en in die groot verdrukking sal hulle die mag én reg kry om onder die leiding van die valse profeet volle uiting aan hulle haatveldtog teen die Christendom te gee. Die Antichris sal saam met die valse profeet alle geestelike opposisie uit die weg ruim. Openbaring 13:7 sê: “Dit is ook aan hom gegee om oorlog te voer teen die heiliges en hulle te oorwin.” Hierna sal onrein geeste wat tekens doen, na die konings van die aarde uitgestuur word om hulle vir ‘n oorlog teen die komende Christus in Israel, en spesifiek in die stad Jerusalem, te mobiliseer. Dit sal die sataniese driemanskap se laaste daad van massamisleiding wees:

“En ek het uit die bek van die draak en uit die bek van die dier en uit die mond van die valse profeet drie onreine geeste soos paddas sien kom. Want dit is geeste van duiwels wat tekens doen, wat uitgaan na die konings van die aarde en die hele wêreld, om hulle te versamel vir die oorlog van daardie groot dag van die almagtige God… En hulle het hul versamel op die plak wat in Hebreeus genoem word Armageddon" (Op. 16:13-16). Wanneer Jesus Christus tydens die hoogtepunt van die slag van Armageddon kom, sal daar geen gesprek met Satan se regeerders gevoer word nie. Hulle sal lewendig gevang en onmiddellik in die hel gegooi word (Op. 19:20). Dit sal ook ‘n baie slegte dag vir hulle ideologies en geestelik misleide wêreldmag wees: “Hulle sal teen die Lam oorlog voer, en die Lam sal hulle oorwin – want Hy is die Here van die here en die Koning van die konings” (Op. 17:14; vgl. Op. 19:21).

Daar ís egter ‘n alternatief vir hierdie aaklige lot wat op sondaars wag, en dit is dat hulle die Here Jesus as hulle Redder en Saligmaker sal aanneem (Joh. 1:12). Dit is God se wil dat alle  mense gered word, sodat hulle nie in die plek van ewige pyniging sal beland nie. Petrus sê: “Die Here… wil nie hê dat sommige moet vergaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom” (2 Pet. 3:9). Daar is nie so iets dat sommige mense vir die hemel uitverkies is en al die ander voor die grondlegging van die wêreld tot die hel verdoem is nie. Niemand is byvoorbaat vir die poel van vuur bestem nie, behalwe Satan en sy engele wat reeds tot ‘n finale val gekom het. Wat die mensdom betref, het God ons “nie bestem tot toorn nie, maar om die saligheid te verkry deur onse Here Jesus Christus” (1Thess. 5:9). Hy wíl hê dat alle mense gered moet word (1 Tim. 2:4).

Dit is egter ‘n saak van keuse, omdat elke mens ‘n vrye wil het. Elkeen kan self besluit waar hy of sy die ewigheid wil deurbring. Ons word vriendelik uitgenooi om na Jesus Christus te kom, ons sondes te bely en die ewige lewe by Hom te ontvang. Het jy al op dié uitnodiging gereageer? “…laat elkeen wat wil, die water van die lewe neem, verniet” (Op. 22:17). Moenie hierdie saak ligtelik opneem nie, want hoe sal ons ontvlug as ons so ‘n groot saligheid verontagsaam het? (Heb. 2:3). Moenie as gevolg van jou geestelike onverskilligheid die oordeel van die duiwel en sy engele met hulle deel nie! Die valse profeet sal homself hiervoor beywer.

Die einde van die pad

Hoe ver het die wêreld al op die pad van geestelike en ideologiese misleiding gevorder, sodat die geleentheid vir die openbaring van die Antichris en die valse profeet oral op aarde gunstig kan wees? Die stigting en verdere uitbreiding van multigodsdienstige organisasies lewer sterk bewyse dat hierdie proses reeds ver gevorder het. Die afgelope 12 jaar het die Parlement vir Wêreldgodsdienste drie groot internasionale konferensies gehou (een in Chicago, een in Kaapstad en een in Barcelona) waar duisende afgevaardigdes uit 250 gelowe samesprekings gehou het om nouer bande te smee en wêreldeenheid te bevorder. Dieselfde ideaal word ook deur die Verenigde Godsdienste Inisiatief nagestreef, wat tydens die Millennium-beraad van die Verenigde Nasies in die lewe geroep is. Hierbenewens is daar die afgelope paar jaar talle uitsprake deur leierspersone uit die politieke, godsdienstige én sake-sektore van die meeste groot lande gemaak, ter ondersteuning van die leuen dat alle gelowe gelyk is en ter wille van eenheid moet saamwerk.

Dit is duidelik dat die evangeliese Christene die laaste groot struikelblok in die weg van die verskyning van die Antichris en die valse profeet is. Wanneer die Here sy bruidsgemeente kom haal het, sal hierdie twee verleiers na vore tree en die hele wêreld deur hulle sataniese eenheidstrewe en wonderwerkende kragte verenig. Dan sal daar ‘n uur van geestelike duisternis, immoraliteit, korrupsie en massamisleiding aanbreek soos wat die wêreld nog nooit beleef het nie. Dit sal die weg vir groter boosheid open, omdat dit na die Antichris se selfvergoddeliking en militêre diktatuur sal lei.