Openbaring Vir Ons Tyd

Deur Prof. Johan Malan, Universiteit van Limpopo, 2005

Hierdie is die jongste boek oor Openbaring deur Johan Malan, en vul in belangrike opsigte by sy ander twee boeke, Die Uur van Duisternis en Die Dag van die Here, aan.

Alle Skrifaanhalings kom slegs uit die 1933 vertaling van die Afrikaanse Bybel soos in 1953 hersien.

Geen kopiereg word op die boek voorbehou nie, op voorwaarde dat erkenning aan die outeur verleen en geen veranderings aan die teks aangebring word nie.

 

Inhoud

1.    Die Groot Betekenis van Bybelse ProfesieŽ

2.    Hoe Moet ons die Profetiese Woord Verstaan?

3.    Die Openbaring van Verborgenhede

4.    Onderskeid Tussen Israel en die Kerk

5.    Openbaring in die Lig van DaniŽl se 70ste Jaarweek

6.    Die Aanbieding van Openbaring

7.    Die Kerk op Aarde

8.    Die Verheerlikte Kerk in die Hemel

9.    Die Antichris

10.Die Valse Profeet

11.Die Oordele van die Verdrukking

12.Israel in die Verdrukking

13.Die Val van Babilon

14.Die Wederkoms van Christus

15.Die Millennium

16.Wat Kan Ons te Wagte Wees?

Bekendstelling van Boek

Ernstige vermanings en waarskuwings word in Openbaring aan verskillende groepe mense gerig:

Ware Christene word vermaan om teen die toenemende leerstellige en morele verval van die eindtyd te waak en op die pad van die Here te volhard totdat Hy ons kom haal.

       Vormgodsdienstige lidmate wat van die waarheid afgedwaal het, kry die duidelike boodskap dat hulle as gevolg van hulle dwalings in die groot verdrukking sal beland.

       Israel word op die verdrukking voorberei omdat hulle die ware Messias verwerp het en daarop afstuur om met die valse messias ‘n verbond te sluit. ‘n Belofte van oorlewing word aan hulle gebied, sodat ‘n oorblyfsel van die volk behoue kan bly om gered te word wanneer die Messias kom.

       Die goddelose nasies ťn individue word gewaarsku dat hulle die grootste verdrukking van alle tye te wagte kan wees, en uiteindelik in die poel van vuur sal beland as hulle op die pad van sonde volhard.

       Jesus Christus beloof in sy Woord dat Hy sal terugkom aarde toe om Hom op sy vyande te wreek, Israel te red, sy vrederyk hier te vestig en alles nuut te maak.

Oor die Outeur

Johan Malan is in Augustus 1978 as professor in Antropologie aan die Universiteit van die Noorde (tans die Universiteit van Limpopo) naby Polokwane in die Limpopo Provinsie van Suid-Afrika aangestel. As die seun van ‘n sendeling, wyle ds. J.S. Malan, het Johan van jongs af deeglike Bybelse onderrig in die huis ontvang – ook in die letterlike, premillennialistiese vertolking van Bybelse profesieŽ oor die eindtyd. Hy het besef dat die vergeestelikingsteologie groot skade aan die betekenis van profesieŽ oor die herstel van die volk Israel, die wederkoms van Jesus Christus en die opkoms van ‘n antichristelike nuwe wÍreldorde berokken. As gevolg hiervan het baie Christene nie ‘n duidelike toekomsverwagting nie, en is nie toegerus om in ‘n tyd van groot geestelike verval staande te bly nie.

Hierdie toedrag van sake het Johan nŠ sy bekering en wedergeboorte in 1972 gemotiveer om ‘n intensiewe studie van die Bybelse eskatologie te maak en kennis hieroor te versprei. Hy gebruik net die Bybel as feitelike en leerstellige bron, en verkondig nie ‘n bepaalde kerk se standpunte nie. Sy eerste boek oor Openbaring, Die Uur van Duisternis, is in ses tale uitgegee – Afrikaans, Engels, Portugees, Swahili, Estnies en Russies. Johan het ‘n tyd lank in Israel navorsing gedoen en benewens verskeie artikels in tydskrifte, ook ‘n boek oor Israel geskryf wat in vier tale verskyn het.

Die naam van sy Christelike bediening is Basuin Publikasies wat deur sy vrou, Wilma, geadministreer word. Hulle gee ‘n tweemaandelikse Christelike aktualiteitstydskrif, Die Basuin, uit. Die meeste van sy artikels en boeke, asook ‘n Bybelstudiereeks in drie tale, verskyn op sy webblad, http://www.bibleguidance.co.za Hierdie blad word met die vriendelike samewerking van Gerald en Helene Vos in stand gehou.

Voorwoord

Hierdie boek oor Openbaring is geskryf, gedagtig aan die feit dat daar verskillende en wyd uiteenlopende verklarings vir Bybelse profesieŽ is. In sommige van hierdie verklarings word die profesieŽ tot sů ‘n mate vergeestelik en van hulle letterlike betekenis gestroop, dat hulle hul aktuele boodskap verloor. Die Woord van God word hierdeur in diskrediet gebring omdat die basiese betekenis daarvan nie eerbiedig word nie. Die gevolg is dat baie mense verward is en nie altyd weet wat om te glo nie – veral nie oor dit wat die toekoms vir ons inhou nie.

Met die oog hierop word daar vyf hoofstukke oor die betekenis en verklaring van Bybelse profesieŽ aangebied voordat daar met ‘n studie van die boek Openbaring begin word. In hierdie hoofstukke word dit duidelik aangetoon hoedat die Bybel self die waarde en betekenis van profesieŽ oor die toekoms bepaal en bevestig.

‘n Belangrike vereiste vir die regte verstaan van profesieŽ is die duidelike onderskeid wat die Bybel tussen Israel en die kerk tref. Hoewel geredde Jode in die Nuwe Testamentiese bedeling ‘n deel van die kerk van Christus uitmaak, het die volk Israel ‘n heel ander toekoms as wat die kerk het. Talle profesieŽ oor Israel, waaronder die volk se herstel na die land wat die Here aan hulle vaders gegee het, is uniek en nie op die kerk van toepassing nie. Die redding van die hele oorblyfsel van Israel nŠ die kerkdispensasie, teen die einde van die komende groot verdrukking (Dan. 12:1; Jer. 30:7; Rom. 11: 25-26), vorm deel van hierdie volk se heilsgeskiedenis.

Die inagneming van hierdie feite maak dit vir ons moontlik om met sekerheid te kan bepaal watter profesieŽ op die kerk, op Israel, op die goddelose mense ťn op die rebelse nasies betrekking het. Ware kinders van die Here sal nie aan die oordele van God in die komende verdrukking onderwerp word nie. Hulle het dus nie ‘n Antichris-verwagting nie, maar wag op die koms van die hemelse Bruidegom wat hulle na hul woning in die Vaderhuis sal wegvoer (Joh. 14:2-3; 1 Thess. 4:16-18).

Alle tekens dui daarop dat die kerkbedeling haas verby is, en dat ons beperkte tyd het om die evangelisasie-opdrag uit te voer sodat diť wat nog buite is, kan inkom (Luk. 14:23). Nadat die Here sy dissipels kom haal het, sal die uur van duisternis oor die aarde aanbreek wanneer die Antichris as wÍreldleier geopenbaar en God se oordele oor ‘n onbekeerlike mensdom uitgestort sal word. Maak nůķ seker dat jy nie in daardie tyd hier sal wees nie.