10. ‘n Bybelse Strategie vir dié wat Agterbly

Dit is nodig om ook vir diegene wat nie gereed sal wees om die hemelse Bruidegom te ontmoet nie, 'n Bybelse strategie vir optrede in die verdrukking te gee. In die lig van dit wat reeds in hierdie boek bespreek is, sal net kernagtige stellings gemaak en raad vir die beste optrede gegee word. Die hoofdoel hiermee is om aan mense te wys hoe hulle geestelik kan oorwin en dus seker kan maak dat hulle ten spyte van die ergste massamisleiding en verdrukking wat voorlê, nogtans in die hemel kan uitkom.

Wat gaan gebeur nadat die wegraping plaasgevind het, en wat kan die ongelukkiges wat agtergebly het, doen om nie in die wêreldwye magsgreep van die Antichris vernietig te word nie?

Die belofte van ontvlugting uit die komende verdrukking is net vir dié wat gereed en waardig is (Mark. 13:33-37; Luk. 21:34-36). Die vervulling daarvan sal 'n groot skok vir die teruggevalle, slapende en wêreldsgesinde kerk van die 20ste eeu wees. In 'n toestand van paniek sal hulle die werklikheid van hulle geestelike bankrotskap in die gesig moet staar. Die groot vraag op almal se lippe sal wees: Wat gaan nou gebeur, en wat staan ons te doen?

Die Bybel het duidelike antwoorde op hierdie en ander vrae, en stel almal wat sal agterbly in staat om vir hulle 'n strategie vir optrede te bepaal. Indien hierdie voorskrifte nougeset nagevolg word, kán mense nog gered word en die hemelse heerlikheid beërf.

Maklik sal dit beslis nie wees om in hierdie tyd deur die nou poort die weg na die ewige lewe te vind nie. Benewens die basiese eis van geloof in die Here Jesus se versoeningswerk, sal 'n buitengewone hoë prys van selfverloëning, ekonomiese verarming en openbare verwerping betaal moet word. Die kosteberekening vir ware Christenskap sal ook die bereidwilligheid vir 'n martelaarsdood insluit. Die massamisleiding van die valse wêreldkerk sal egter só sterk wees dat miljoene mense daardeur meegesleur sal word. Dit sal die makliker en meer aanvaarbare opsie van godsdienstige kompromie wees, maar aan die einde sal dit blyk een van die baie afdraaipaaie na die ewige dood te wees.

Die volgende is 'n basiese uiteensetting van gebeure in die twee helftes van die verdrukking:

DIE VERDRUKKING VAN SEWE JAAR

(DANIËL SE 70ste JAARWEEK)

Wegraping

Luk. 21:36

Sewe jaar lange afwesigheid van die bruidsgemeente van Christus op aarde. Voor haar wegname het sy geskyn soos 'n lig te midde van 'n krom en verdraaide geslag. Die mag van die duisternis heers nou in die hele wêreld.

Wederkoms

Sag. 14:4-5

DIE KOMENDE BEWIND VAN DIE ANTICHRIS

VALSE VREDE (3½ jaar)

GROOT VERDRUKKING (3½ jaar)

Die Antichris as vredevors geopenbaar en vestig sy universele leierskap op internasionale politieke, ekonomiese en godsdienstige strukture.

Die Antichris ontheilig die herboude tempel, skaf die offerdiens af en verklaar homself tot God. Israel breek hulle verbond met hom as messias.

Die Nuwe Wêreldorde met sy universele regering en wêreldvredesmag word ingestel, en verleen groot magte aan 'n bond van wêreldgodsdienste.

Die bond van wêreldgodsdienste (die valse wêreldkerk) word vernietig en vervang deur die verpligte aanbidding van die Antichris as God.

Die Antichris sluit as valse messias 'n verbond met Israel én alle ander godsdiensgroepe. 'n Wêreldgodsdiens kry só sy beslag.

Gruwelike vervolging word teen Jode en Christene ingestel wat weier om die Antichris as God te aanbid. Alle oortreders word tereggestel.

Die derde tempel word in Jerusalem langs die moskee gebou, en die leuen verkondig dat alle gelowe dieselfde God aanbid.

Die Antichris word alleenheerser en militêre diktator. Hy beheer 'n kontantlose wêreldekonomie d.m.v. gerekenariseerde 666-verwante nommers.

Babilon word in Irak as die Nuwe Era hoofstad en simbool van wêreldeenheid herbou. Tydelike ekonomiese herstel en 'n valse vrede tree in.

'n Ongekende sterftesyfer word deur oorloë, pessiektes en natuurrampe geëis. Mobilisasie vind vir die slag van Armagéddon in Israel plaas.

Die uur van die duisternis

Die oomblik wanneer die wegraping plaasvind, sal die lig van die wêreld skielik weg wees. Diegene wat geestelik soos ligte te midde van 'n krom en verdraaide geslag geskyn het, sal nie meer daar wees nie. Groot duisternis sal toesak, en paniek sal veral in die tradisioneel Christelike wêreld heers.

Die vormgodsdienstiges, die teruggevallenes en agnostici, die aanhangers van nie-Christelike godsdienste en ideologieë soos dié van die Nuwe Era Beweging, sal tydelik verward en ontwrig wees wanneer hierdie dramatiese dinge gebeur, waarvoor hulle geen verklaring het nie. Gou sal valse verklarings egter gevind word.

Oorlog in die Midde-Ooste

Net voor of net ná die wegraping sal 'n onverwagte oorlog teen Israel uitbreek waarby magte uit Rusland, Duitsland, Iran, Turkye, Libië en Ethiopië betrokke sal wees (Eseg. 38-39). Kernmissiele sal waarskynlik teen Israel ontplooi word, en die moontlikheid van 'n volskaalse wêreldoorlog sal onmiddellik ontstaan. 'n Krisis van internasionale omvang sal hierdeur veroorsaak word. Die politieke en ekonomiese stabiliteit van die hele wêreld sal ernstig bedreig word, effektebeurse sal in duie stort, militêre mobilisasie sal in Europa en Amerika plaasvind, en die uitbreek van 'n derde wêreldoorlog oral gevrees word. Dan gebeur daar iets wat niemand kon voorsien nie...

'n Verrassende wending sal intree wanneer die vyandelike magte wat in en om Israel ontplooi is, deur 'n Goddelike ingryping verdelg word. Israel sal aan die Here die eer vir hulle dramatiese uitredding gee. Hulle sal egter die fatale fout begaan om die verkeerde persoon vir die beloofde Messias aan te sien, aan hom die krediet vir die oorwinning gee en ook met hom 'n verbond sluit.

Die Antichris sal op 'n uiters misleidende wyse homself as die redder van Israel en die verlosser van die hele wêreld voordoen. As 'n vredevors met bonatuurlike magte sal hy die vinnige beëindiging van die Russies/Arabiese inval in Israel, asook die afwering van 'n derde wêreldoorlog, vir sy opmars na wêreldheerskappy gebruik. 'n Valse verklaring sal ook vir die wegraping gegee word (bv. dat mense deur VVV's weggevoer is), en die mensdom sal hom in verwondering navolg. Met sy verskyning sal die aftelling van die laaste sewe jaar voor die wederkoms begin. Sy vredesuitsprake sal só oortuigend wees dat die grootste skeptici hom openlik sal aanhang en sal weier om enigiets slegs in hom te sien.

Huwelik tussen godsdiens en politiek

Een van die mees opvallende aspekte van die Antichris se regeringstelsel en sy openbare optrede, sal die noue verbintenis tussen godsdiens en politiek wees. Hy sal reg uit die staanspoor die twee ampte verenig deur na sowel politieke heerskappy as godsdienstige verering te streef. Hy sal dus veel meer as net 'n politieke ideaal van wêreldleierskap najaag omdat hy ook, en veral, as 'n messiasfiguur deur die mensdom aanbid wil word. As gevolg van sy demoniese selfvergoddelikingsdrang sal hy 'n baie noue assosiasie met die bond van wêreldgodsdienste handhaaf en as wêreldmessias vereer word.

Massamisleiding soos nog nooit nie

Die kleed van godsdienstigheid wat die Antichris sal aantrek, sal van hom 'n massamisleier maak soos wat hierdie wêreld nog nooit gesien het nie. Hy sal homself soos 'n engel van die lig voordoen – 'n gesant van God wat ware vrede, eenheid en versoening aan die mensdom kom verkondig. Hy sal die idee van godsdienseenheid onder sy persoonlike leierskap behendig uitbuit en in 'n kort tydjie oorweldigende steun vir sy monistiese standpunte onder alle gelowe in die wêreld verkry.

Jesus Christus het in sy profetiese rede duidelik teen die geweldige desepsie van die Antichris en sy meelopers gewaarsku, en godsdienstige misleiding eerste op sy lys van tekens van die tye geplaas (Matt. 24:4-5, 11).

Die kerkbedeling eindig hier

Die wegraping beëindig formeel die bedeling van die kerk van Christus op aarde. Tot op hierdie oomblik het die waarborg gegeld dat die Here Jesus sy kerk fisies in stand sal hou teen die aanslae van Satan en sy koninkryk: "...op hierdie rots sal Ek my gemeente bou, en die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie" (Matt. 16:18; Ef. 2:20). In die groot verdrukking sal die Antichris "oorlog voer teen die heiliges en hulle oorwin" (Op. 13:7). Hy sal hulle fisies oorwin en uitdelg, maar nie geestelik nie (Op. 12:11).

Reeds voor die wegraping het die meeste Christelike kerke in vormgodsdiens verval, dogmatiese dwalinge het ingetree, en uiteindelik is hulle by die ekumeniese beweging ingetrek. Na raming was meer as 80% (in sommige gevalle byna 100%) van die lede van hierdie kerke onwedergebore vormgodsdienstiges wat nie deur die Heilige Gees wederbaar en gelei is nie.

Sowel teruggevalle Christene as dié wat in hierdie tyd eers tot bekering kom, sal alle kerke moet verlaat. Omdat die Antichris beheer oor die regerings, kerke én geldstelsels van die wêreld gaan kry, sal die enigste kerke wat tydens sy bewind sal kan voortbestaan, valse kerke wees wat met hom kompromie maak. Hulle sal hom as Messias aanvaar en vereer. Die klein groepie ware gelowiges wat nog hulle lig in die onderskeie kerke en in die samelewing laat skyn het, sal dan weg wees en geestelike duisternis sal ná hulle vertrek op aarde heers.

Verdere verval sal vinnig intree, daarom sal almal wat regtig die Here soek, vinnig uit kerke moet padgee. Selfs die klein evangeliese kerkies wat met die wegraping amper leeggeloop het, sal nie in dié tyd kan voortbestaan indien hulle 'n duidelike standpunt teen die nuwe wêreldleier inneem nie. Hulle sal óf moet sluit óf by die ekumeniese beweging inskakel en 'n multigodsdienstige deklarasie van godsdiensgelykheid onderteken indien hulle die reg wil verkry om as kerke voort te bestaan. Met sulke kompromiemakende strukture sal ware Christene nie kan identifiseer nie.

Reiniging deur die bloed

Om in die uur van die duisternis behoue te bly, sal veel meer verg as net om die Antichris en sy ideologieë te weerstaan. Die bloed van die Lam wat vir die versoening van 'n verloregaande wêreld se sondes gestort is, sal steeds die enigste grondslag vir vergifnis en wedergeboorte wees (Ef. 1:7; 1 Joh. 1:8-9; 1 Pet. 1:18-19). 'n Mens sal jou sondes eerlik voor die Here moet bely en ook daarmee breek. Aanvaar sy vergifnis in die geloof en ervaar hoedat Hy die mag van die sonde in jou lewe verbreek (Joh. 8:36), en jou geestelik vernuwe. Getuig teenoor ander mense van jou redding (Rom. 10:9-10) en bid gereeld saam met mede-Christene.

144 000 geredde Jode

'n Groot uitstorting van die Heilige Gees sal onder die Jode plaasvind: "...oor die huis van Dawid en oor die inwoners van Jerusalem sal Ek uitgiet die Gees van genade en smekinge; en hulle sal opsien na My vir wie hulle deurboor het" (Sag. 12:10).

'n Groep van 144 000 Jode sal kragdadig tot bekering kom en met groot vrymoedigheid onder die krag van die Heilige Gees bely dat Jesus die ware Messias is (Jeshua HaMashiach). Dit sal hulle onmiddellik in ernstige konflik met die valse messias bring, en die begin van 'n duidelike geestelike polarisasie in Israel wees. Vervolging sal teenoor die minderheid volgelinge van die ware Messias ingestel word, maar die 144 000 Joodse evangeliste sal wonderbaarlik teen al die aanslae van die vyand beskerm word (Op. 7:1-8).

Christene wat pas gered is, moet met hierdie evangeliste saamwerk en hulle totaal van kerke distansieer. Hulle moet sorg dat hulle so gou moontlik die profesieë oor die eindtyd, veral die boeke Openbaring, Thessalonicense, Daniël en Sagaria, asook die Here Jesus se profetiese rede, baie goed ken. In die eerste plek moet hulle natuurlik 'n grondige kennis van die Christelike verlossingsleer hê, en ten spyte van enige implikasies die uniekheid daarvan teen dwaalleringe verdedig (Joh. 14:6; 2 Kor. 6: 14-18).

Die kosteberekening vir 'n geestelike verbintenis van hierdie aard sal groot wees, maar dit is niks in vergelyking met die afgryslike oordele en ewige straf wat op die sondaars wag nie. Sien dit as 'n heel laaste kans om iets vir die Here Jesus en die uitbreiding van sy koninkryk te beteken, en werp alles in die stryd vir die redding van siele. Vermy alle kompromiemakers en geestelike opportuniste wat sal probeer om jou by die amptelike, antichristelike strukture in te trek en positief teenoor die intergeloofsbeweging ingestel te kry. Dit sal die "plan" van die "engel van die lig" wees (2 Kor 11:14).

Vervolging van Christene

Oor die aard van vervolging moet in gedagte gehou word dat die sewe jaar lange verdrukking in twee duidelike helftes verdeel word. Die eerste 3½ jaar daarvan sal hoofsaaklik deur 'n valse vrede gekenmerk word, terwyl die laaste 3½ jaar weens die ongekende geweld en natuurrampe wat sal voorkom, die groot verdrukking genoem word. Gedurende die eerste helfte regeer die Antichris in 'n vennootskap met ander konings, en hanteer ook godsdienssake in oorleg met die bond van wêreldgodsdienste. Geweld sal ook gebruik word, maar nie algemeen nie en slegs met die instemming van sy vennote. 'Sagter' metodes sal dus gebruik word om mense godsdienstig te mislei en by sy wêreldstrukture in te trek. Woede-uitbarstings teen sy opponente sal nie uitgesluit wees nie, maar dit sal hy deur bemiddeling van die valse profeet, die valse wêreldkerk en sy internasionale 'vredesmagte' doen.

'n Groot propagandaveldtog en sielkundige oorlog sal teen die fundamentele Christene gevoer word wat slegs vir Jesus as Messias erken en vereer, en terselfdertyd sterk standpunt teen die nuwe wêreldorde en die bond van wêreldgodsdienste inneem. Alle nasies en al die valse gelowe van die nuwe era sal die Christene egter veroordeel en haat, en nie huiwer om kras vervolgingsmaatreëls teen hulle in te stel nie:

"Dan sal hulle jul aan verdrukking oorgee en julle doodmaak; en julle sal deur al die nasies gehaat word ter wille van my Naam. En dan sal baie tot struikel gebring word en mekaar verraai en mekaar haat. En baie valse profete sal opstaan en baie mense mislei. En omdat die ongeregtigheid vermeerder word, sal die liefde van die meeste verkoel. Maar wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word. En hierdie evangelie van die koninkryk sal verkondig word in die hele wêreld tot 'n getuienis vir al die nasies; en dan sal die einde kom" (Matt. 24:9-14).

"Hulle sal julle uit die sinagoges ban. Ja, daar kom 'n uur dat elkeen wat julle om die lewe bring, sal dink dat hy 'n diens aan God bewys. En dit sal hulle aan julle doen, omdat hulle die Vader nie ken nie en My ook nie" (Joh. 16:2-3).

Tydens hierdie intense vervolging sal die evangelie van die koninkryk van die komende Messias wêreldwyd verkondig word, asook die boodskap van verlossing deur sy bloed alleen. Christene sal aangemoedig word om blymoedig hulle lewens as martelare af te lê, en hoegenaamd geen kompromie met die kortstondige ryk van die Antichris te maak nie.

Riglyne vir ‘n strategie

Dit is belangrik om van die begin af die regte benadering te volg om in die verdrukking die maksimum voordeel vir die koninkryk van Christus te bereik. Waak daarteen om in 'n lewe van eiebelang vasgevang te raak, waarin jy net aan die fisiese en ekonomiese oorlewing van jouself en jou afhanklikes dink. Nie een Christen sal die groot verdrukking oorleef nie, en moet dus nie van oorlewing en wegkruip 'n hoofdoelwit maak nie. Wat moet jy dan doen?

·        Jou opdrag is om die Antichris te weerstaan en, soos Daniël se drie vriende, nie die knie voor die moderne koning van Babel te buig nie. Waarsku soveel mense as moontlik teen die verleiding en geestelike gevare verbonde aan die erkenning en verering van die Antichris. Werk met ander Christene saam om 'n bewusmakingsveldtog oor dié gevare te voer.

·        Moenie futiele pogings aanwend om die Antichris te probeer onttroon of erkenning vir 'n onafhanklike volksbestaan te probeer kry nie. Dit is die uur van die duisternis, "en aan hom is mag gegee oor elke stam en taal en nasie" (Op. 13:7). Waarsku mense teen die ernstige implikasie van lojaliteit teenoor hom, en oorreed hulle om bereid te wees om die hoogste prys vir hulle geloof in die ware Messias te betaal.

·        Moenie dwase dinge doen en jouself in 'n vroeë stadium reeds aan gevangeneming, tronkstraf of teregstelling blootstel nie. Probeer om so lank as moontlik uit die kloue van die Antichris en sy veiligheidsmagte te bly. Wees bedag daarop dat sy geheime polisie sluwe en hoogs effektiewe metodes van omkopery en spioenasie sal gebruik. Hulle sal informante tussen die Christene plaas wat hulle sal verraai en hulle bewegings verklap: "...baie sal uit listigheid by hulle aansluit" (Dan. 11:34). Maak dus baie seker van 'n persoon se getuienis van wedergeboorte, en moenie nuwelinge oorhaastig as vertrouelinge aanvaar nie.

·        Christene sal mekaar moet help om, soos in die tyd van die vroeë Christelike kerk, 'n heenkome te vind en ekonomies te oorleef. Verkoop alle vaste eiendom, tensy dit as 'n basis vir oorlewing, Bybelse skolingskursusse en evangelisasie gebruik kan word. Verkoop ook alle los goedere wat nie op die kort termyn nodig is nie. Spandeer soveel as moontlik van hierdie geld om evangelisasie te doen en 'n paar alternatiewe toevlugsoorde en voedselopslagplekke in te rig. Onthou dat jy die eiendom of geld waaraan jy vashou, in die tweede 3½ jaar sal verloor wanneer 'n kontantlose ekonomie ingestel word. Dan sal jy nie sonder die nommer van die Antichris kan koop en verkoop nie, en dus nie jou geld kan gebruik nie. Jy sal ook nie eiendomsbelasting of krag- en waterrekenings kan vereffen nie. Weiering om die nommer te aanvaar, sal jou aan hoogverraad skuldig maak, en in elk geval na die konfiskering van jou eiendom lei. 'n Persoon wat in hierdie tyd sy ekonomiese belange (werk, huis, plaas, sakeonderneming of beleggings) ten alle koste wil beskerm en bereid is om by die Antichris se nommerstelsel in te skakel en hom te aanbid, sal dieselfde dwase fout as Esau begaan (Heb. 12:16-17). Moet egter nie jou werk bedank en ekonomiese voordele prysgee voordat onredelike eise aan jou gestel word nie.

·        Probeer om ook in die eerste 3½ jaar in stedelike gebiede waar daar baie mense is, sentrums tot stand te bring waar Bybels en Christelike publikasies geberg (en selfs gedruk) kan word. Gebruik net die 1933 vertaling (soos in 1953 hersien) van die Afrikaanse Bybel en die King James Version van die Engelse Bybel. Dié vertalings sal gou onverkrygbaar raak. Versteek gedeeltes van die voorraad Bybels en publikasies ook in geheime plekke sodat alles nie gelyk gekonfiskeer en vernietig kan word deur die antichristelike owerheid nie. Onthou dat die Woord van die Here in hierdie tyd feitlik onverkrygbaar sal wees: "En hulle sal swerwe van see tot see en rondslinger van noord na oos, om na die woord van die Here te soek, maar hulle sal dit nie vind nie" (Amos 8:12).

Die groot verdrukking

'n Baie skokkende gebeurtenis gaan ná 3½ jaar, m.a.w. in die middel van die verdrukking, plaasvind. Die Antichris, wat in Openbaring as 'n dier met sewe koppe voorgestel word, sal doodgeskiet word maar weer lewendig word: "En ek het een van sy koppe gesien net of dit dodelik gewond was, en sy dodelike wond is genees. En die hele wêreld het verwonderd agter die dier aan gegaan" (Op. 13:3).

Tot almal se verbasing sal die Antichris deur die toedoen van duiwelse magte uit die dood opstaan. Hiermee sal hy die bewondering van die ganse misleide wêreld afdwing en as hulle gemeenskaplike leier vereer en aanbid word. Tydens hierdie gebeurtenis sal hy sy openbare loopbaan as vredevors beëindig, en in woede op sy vervolgers toeslaan.

Die sataniese driemanskap van die draak, die dier en die valse profeet sal nou vinnig gestalte aanneem, en 'n donker skadu van geweldige onheil en genadelose vervolging oor al die teëstanders van hulle ryk werp. Die oorblywende 3½ jaar word tereg in die Bybel 'n groot verdrukking genoem soos wat daar nog nooit in die wêreldgeskiedenis was nie (Matt. 24:21).

Wanneer die noodlottig verwonde dier uit die dood opstaan, sal hy nie meer met die titel van universele messias of die Christus tevrede wees nie. Hy sal homself bo alle godsdienste en gode verhef en tot God verklaar, en almal laat teregstel wat hom nie as God wil aanbid nie (Op. 13:15).

Ekonomiese diktator

Ten einde absolute beheer oor alle mense te verkry, sal die Antichris 'n sentraal beheerde, kontantlose ekonomiese stelsel vir die hele wêreld instel. 'n 666-verwante persoonlike identiteitsnommer sal aan elke ekonomies aktiewe persoon uitgereik word, waarsonder hy of sy nie toegang tot die kontantlose monetêre stelsel sal kry nie. Die 666 kwalifiseer hierdie nommer uitdruklik as die nommer van die dier, m.a.w. dit verbind die draer daarvan aan die sataniese driemanskap wat in beheer van die hele wêreld én sy ekonomiese stelsel sal wees. 'n Eed van getrouheid en lojaliteit sal aan die Antichris en sy regering afgelê moet word voordat 'n nommer verkry kan word. Dit sal ook erkenning aan hom as die god van hierdie wêreld behels, daarom sal die aanvaarding van die nommer effektief 'n verbond met die dood wees (Op. 14:9-11). Hierdie absolute vorm van beheer sal dus oor veel meer as net koop- en verkooptransaksies strek, en ook die mens in sy gees, siel én liggaam aan die duiwel en sy ryk van die duisternis verbind. Kyk dus goed wat jy onderteken en waarmee jy jou vereenselwig vóórdat jy ter wille van ekonomiese oorlewing die nommer van die dier ontvang!

Dit is te betwyfel of 'n persoon wat die nommer reeds aanvaar het, weer uit die mag van die duiwel sal kan ontkom. Of hy hoegenaamd nog onder sonde-oortuiging sal kan kom, is 'n ope vraag. Indien wél, sal hy die Antichris as selfverklaarde god én as hoof van die wêreldregering in die openbaar moet verloën, sy hand met die nommer daarop moet afkap, en ook vrywilliglik saam met die ander veroordeeldes onthoof word ter wille van sy geloof in die ware God en sy Seun, Jesus Christus. Die verloëning van die Antichris alleen sal nie sy siel kan red nie – hy moet ten eerste 'n oorgawe, mét belydenis van sy sondes, aan Jesus Christus maak.

Die weiering van hierdie nommer sal geweldige implikasies inhou, wat net deur sterk oortuigde en ingeligte mense aanvaar sal word. Hieronder is die volgende:

·        Verbeuring van 'n identiteitsnommer, asook van die burgerskap van jou eie land én die wêreldstaat. Dit sal as 'n strafbare daad beskou word om die nommer te weier.

·        Verwerping van die nuwe wêreldorde en sy leier, wie se merk en 666 nommer deel van die nuwe ID nommers sal wees. Dit sal as 'n daad van hoogverraad beskou word, waarop summiere teregstelling in die openbaar van toepassing sal wees.

·        Weiering om met die nommerstelsel te identifiseer, sal as die verwerping van die universele godsdiens van die wêreldstaat beskou word. Só 'n daad van rebellie sal ook met die dood strafbaar wees.

·        Geen toegang sal sonder hierdie nommer tot die stelsel van elektroniese fondsoorplasing verkry kan word nie. Daar sal dus nie gekoop of verkoop kan word nie, en rekenings sal nie betaal kan word nie. Krag, huur- en dienstegeld, erfbelasting, huispaaiemente en inkomstebelasting sal ook nie sonder die nommer betaal kan word nie. Weens wanbetaling sal daar op die persoon se eiendom beslag gelê word. Niemand sal dus sonder 'n nommer ekonomies aktief kan wees nie.

·        Sonder 'n nommer sal 'n persoon ook nie vervoermiddels kan hê nie. Hy sal nie 'n motor kan lisensieer nie, en ook nie brandstof kan ingooi nie.

·        Diegene sonder nommers sal hulle werk verloor en ook nie weer in diens geneem kan word nie, omdat hulle nie ID nommers het wat terselfdertyd as betaal- en banknommers in die nuwe bedeling sal dien nie.

·        Die geld wat 'n persoon het, sal ná die oorskakeling na die nuwe stelsel nie getrek of vir enigiets gebruik kan word sonder die nuwe nommer nie.

Dit is duidelik dat ekonomiese beheer 'n magtige wapen in die hand van die Antichris sal wees om mense te dwing om by sy nuwe wêreldorde in te skakel, hom persoonlik te aanvaar en ook te aanbid. Die ganse wêreldbevolking sal dan die politieke, godsdienstige én ekonomiese slawe van die Antichris wees. Hulle sal bewustelik en deur middel van 'n formele verbond hulle siele in ruil vir burgerskapsregte en ekonomiese oorlewing aan hom en aan die duiwel verpand. Dit sal met hulle volle instemming gebeur.

Diegene wat die nommer weier, sal werklose, beroofde en verarmde vlugtelinge wees wat weens hoogverraad teen die Antichris en sy politieke, godsdienstige en ekonomiese orde summiere doodstraf in die gesig sal staar. Spesiale taakmagte sal hulle opspoor en na die valbyle sleep. Sommiges sal geskiet word terwyl hulle vlug. Baie ander sal van siektes, honger en blootstelling beswyk.

Fanatieke Jodehater

Hoewel die Antichris homself aanvanklik as die Jode se Messias sal voordoen, en ook vir die eerste 3½ jaar in hierdie hoedanigheid deur hulle aanvaar sal word, sal hy 'n diep gewortelde haat vir die volk van God hê. Wanneer hy homself tot God verklaar, sal die Joodse volk hom verwerp. Hy sal dan hulle grootste vyand op aarde word en probeer om die hele volk uit te wis. Ter wille van die oorlewing van 'n oorblyfsel in Israel, sal hulle baie haastig uit Jerusalem en ander dorpe en stede van Israel moet vlug – ook van die plase en kibboetse af. Dit is na hierdie vinnige ontruiming en vlug wat Jesus in Mattheus 24:15-21 verwys het.

Wanneer die Antichris homself in die middel van die verdrukking tot God verklaar, sal elke minuut lewensbelangrik wees vir die Jode wat hom verwerp en van hom af probeer wegkom. Hy sal in woede op hulle toeslaan om hulle af te sny en uit te wis. Daar sal nie eers tyd wees om kamer toe te hardloop en klere in te pak nie. Jesus het ook gesê hulle moet bid dat daar nie suigelinge is wat die reis sal vertraag nie, dat hulle vlug nie in die winter is wanneer die vordering stadiger sal wees, of op die sabbat wanneer hulle nie verder as een kilometer mag reis nie (Hand. 1:12). Beperkinge van hierdie aard sal meebring dat die Antichris hulle inhaal en om die lewe bring.

Die sabbatswette geld net in Israel, daarom is dit duidelik van Israeli's wat hier gepraat word. Hulle moet ook na die berge van Judéa vlug. Die mening word gehuldig dat hulle na Petra, suid van die Dooie See, sal vlug waar die Here 'n oorblyfsel vir 3½ jaar in stand sal hou totdat Hy kom (Op. 12:6).

Hierdie Jode sal op een dag hulle huise, werk, geld, klere en alle ander besittings verloor, maar uiteindelik behoue uit die vuuroond van die verdrukking kom. Vir dié Jode wat nie vlug nie, wag daar 'n baie twyfelagtige en donker toekoms. Twee-derdes van hulle sal in die groot verdrukking omkom (Sag. 13:8). Indien dit die lot van die hele volk sal wees, dan beteken dit dat daar meer van hulle in die groot verdrukking sal sterf as in die Tweede Wêreldoorlog. Inderdaad sal dit 'n verdrukking wees soos wat daar nog nooit was nie.

Steek 'n helpende hand na die Joodse volk uit in die tyd van benoudheid vir Jakob (Jer. 30:7). Vertel hulle wie die ware Messias is wat aan die einde van die groot verdrukking sy voet op die Olyfberg sal sit. Moet in geen opsig 'n deelgenoot van die Antichris se venynige veldtog van anti-Semitisme wees nie. Hy sal al die nasies tot hulle eie ondergang verlei en versamel om oorlog teen Jerusalem te voer (Sag. 14:2, 12-13; Op. 16:13-14). Hier sal hy en die valse profeet self ook tot hulle einde kom (Dan. 11:45, Op. 19:19-20).

Moordenaar van Christene

Die vervolgde Christene sal met die aanbreek van die laaste 3½ jaar, nl. die groot verdrukking, spoedig deur uitwissing in die gesig gestaar word. As voortvlugtendes wat in bewustelike rebellie teen die Antichris leef omdat hulle sy nommer verwerp en weier om hom te aanbid, sal hulle opgespoor en vermoor word. Spesiale taakmagte sal vir dié doel in alle lande op die been gebring word, en gevolmagtigde opdragte vir die uitwissing van alle Christene deur die Antichris uitgereik word.

Gruwelike metodes van vervolging, marteling en vermoording sal teen die Christene van daardie tyd in werking gestel word. Openbare teregstelling deur onthoofding, ten einde as 'n afskrikmiddel te dien, sal algemeen beoefen word. Volgens die Bybel sal nie een Christen die groot verdrukking oorleef nie. Dit word duidelik in Openbaring 6:9-11 gestel.

Weer eens moet beklemtoon word dat Christene wat hulleself in hierdie tyd van bloedige vervolging bevind, nie fisiese oorlewing voorop moet stel nie. Die heel belangrikste saak wat aandag moet geniet, is geestelike oorlewing. Jy moet absoluut seker maak dat jy ná jou marteldood op aarde as 'n bloedgewaste kind van God voor die genadetroon sal verskyn en die ewige lewe sal beërf! Die gawe van die ewige lewe wat die Here in antwoord op 'n gelowige gebed skenk, kan die Antichris nie van jou af wegneem nie!

Vir hierdie rede moet mens so lank as moontlik aan die lewe probeer bly, sodat jy andere kan help. Geestelike reddingswerk moet onder soveel as moontlik mense gedoen word, sodat hulle uit die mag van die duisternis verlos kan word en bereid sal wees om vir hulle geloof te sterf.

Oorwinning in die stryd

Dit is wél so dat die Antichris alle politieke, militêre en ekonomiese mag sal kry, en as gevolg van die misleidingskrag van Satan ook godsdienstig oor feitlik alle mense op aarde sal heers. Hy sal egter niemand wat werklik aan die Here behoort, en wat geen kompromie met die valse godsdienste maak, geestelik in sy mag kan kry nie. Hy sal die heiliges dus net fisies kan doodmaak, maar beslis nie hulle sieleheil kan aantas nie (Matt. 10:28). Die Here Jesus sal in hierdie donkerste uur vir sy getuies die krag gee om tot die dood toe getrou aan Hom te bly en nie die knie in aanbidding voor die Antichris te buig nie:

"En hulle het hom oorwin deur die bloed van die Lam en deur die woord van hulle getuienis, en hulle het tot die dood toe hulle lewe nie liefgehad nie" (Op. 12:11).

In bogenoemde teks word drie kragtige geestelike wapens genoem wat die Here aan sy kinders bied in die groot stryd wat hulle moet voer:

·        Die eerste is die bloed van die Lam. Op grond hiervan word 'n mens se siel gered wanneer jy jou sondes teenoor die Here bely (1 Pet. 1:18-19; 1 Joh. 1:8-9). Die bloed plaas ook 'n Goddelike besitreg op jou wat die vyand nie kan verbreek of nietig verklaar nie. Beroep jou uitdruklik hierop.

·        Die tweede is die woord van jou getuienis. Om van die reddende genade en oorwinningskrag van jou Verlosser te getuig, maak die vyand geestelik weerloos. Dit gee aan ander mense wat nog in sy mag is, die vrymoedighied om op te staan en hulle lewens ook aan die Oorwinnaar, Jesus Christus, toe te vertrou. Moet dus nie ophou om te getuig nie!

·        Vreesloosheid vir die dood, selfs die verskriklike marteldood waaraan die Antichris die heiliges sal onderwerp, is ook 'n sterk wapen. Dit gee besondere geloofwaardigheid aan jou getuienis as jy bereid is om daarvoor te sterf. As jy bang is vir die dood en selfs bereid is om ter wille van kwytskelding die Here te verloën, sal jou getuienis as 'Christen' kragteloos wees.

Uiteinde van die Antichris

Die Antichris en sy volgelinge gaan 'n ewige straf weg van God en sy heerlikheid af in die poel van vuur tegemoet (Op. 14:9-11; 19: 19-21). O, die dwaasheid van miljoene mense wat, soos Esau, sonder om die volle implikasies daarvan in ag te neem, hul wedergeboortereg vir 'n pot lensiesop sal verkoop! (Heb. 12:16-17). Ter wille van die kortstondige gerief van materiële voordele sal hulle 'n verbond met die duiwel sluit waarin hulle hul siele vir 'n nommer verkoop om te kan handel dryf, werk en eiendom te besit. Die prys wat hulle vir hierdie voordele sal betaal, is onbeskryflik hoog omdat dit 'n ewige straf insluit. Die rook van hulle pyniging sal tot in alle ewigheid opgaan (Op. 9:11; 20:15).

Indien jy agtergebly het, aanvaar dan die uitdaging om in die donkerste tyd van die wêreldgeskiedenis waarin jy jouself bevind, aan die Here Jesus alleen getrou te bly! Hý sal jou krag gee!

Uiteinde van die Christene

Ten spyte van die feit dat Christene in die komende groot verdrukking letterlik alles op hierdie wêreld sal verloor, ook hulle lewe, sal hulle uiteinde in die hiernamaalse lewe heerlik wees (lees Op. 7:9-17 en 21:4-5). Sal jy onder hierdie skare verlostes uit elke nasie, volk en taal wees? Daar is ook plek vir jou!

Die martelare kan in die lig van die wonderlike toekoms wat die Here aan hulle bied, moed skep en op hulle moeilike weg volhard. As hulle getrou bly tot die dood toe, sal hulle weldra in die vrederyk op aarde saam met die Here Jesus regeer:

"En ek het trone gesien, en hulle het daarop gaan sit, en aan hulle is die oordeel gegee; en ek het die siele gesien van die wat onthoof is oor die getuienis van Jesus en oor die woord van God, en die wat die dier en sy beeld nie aanbid het nie, en die merk op hulle voorhoof en op hulle hand nie ontvang het nie; en hulle het geleef en as konings geregeer saam met Christus die duisend jaar lank" (Op. 20:4).

Maranata – die Here kom!