Verwysings

Barbieri, Louis A. Jr., 1983 : Matthew. In: Walvoord, John F. & Zuck, Roy B. (reds.) The Bible Knowledge Commentary: New Testament. Victor Books.

Barnes, A., 1962 (8ste uitgawe) : Notes on the New Testament. Kregal Classics.

Bennett, R.A., 1998 (1ste uitgawe 1985) : Your Quest for God. Providence House Publishers.

Berkhof, L., 1958 : Systematic Theology. Banner of Truth.

Boettner, Loraine, 1966 : Roman Catholicism. Banner of Truth.

Bosch, Anton, 2007 : Building Blocks of the Church – Re-examining the Basics. Eldad Press, Cascades.

Bray, G., 1997 : Creeds, Council and Christ. Mentor.

Buzzell, Sid S., 1985 : Proverbs. In: Walvoord, John F. & Zuck, Roy B. (reds.) The Bible Knowledge Commentary: Old Testament. Victor Books.

Campbell, Donald K., 1983 : Galatians. In: Walvoord, John F. & Zuck, Roy B. (reds.) The Bible Knowledge Commentary: New Testament. Victor Books.

Clarke, A., 1831 : Commentary on the Whole Bible. Abingdon-Cokesbury Press.

Elim Bedieninge, 2004 (4de uitgawe 2011) : Woord en Getuienis. Vishoek.

Geisler, Norman L., 1983 : Colossians. In: Walvoord, John F. & Zuck, Roy B. (reds.) The Bible Knowledge Commentary: New Testament. Victor Books.

Grassmick, John D., 1983 : Mark. In: Walvoord, John F. & Zuck, Roy B. (reds.) The Bible Knowledge Commentary: New Testament. Victor Books.

Hannah, John D., 1985 : Jonah. In: Walvoord, John F. & Zuck, Roy B. (reds.) The Bible Knowledge Commentary: Old Testament. Victor Books.

Havergal, F.H., 2011 (reprinted). Frances Ridley Havergal. http://en.wikiquote.org/wiki/Frances_Ridley_Havergal

Hodges, Zane C., 1983 : Hebrews. In: Walvoord, John F. & Zuck, Roy B. (reds.) The Bible Knowledge Commentary: New Testament. Victor Books.

Hodges, Zane C., 1983 : 1, 2 & 3 John. In: Walvoord, John F. & Zuck, Roy B. (reds.) The Bible Knowledge Commentary: New Testament. Victor Books.

Hunt, D., 2002 : What Love is This? Calvinism’s Misrepresentation of God. Loyal Publishing.

Kelly, J.N.D., 1977 (5de uitgawe) : Early Christian Doctrines. A&C Black.

Lightner, Robert P., 1983 : Philippians. In: Walvoord, John F. & Zuck, Roy B. (reds.) The Bible Knowledge Commentary: New Testament. Victor Books.

Lindsey, F. Duane, 1985 : Zechariah. In: Walvoord, John F. & Zuck, Roy B. (reds.) The Bible Knowledge Commentary: Old Testament. Victor Books.

Malan, J.S., 1994 : Ideological and structural reforms in the Kibbutz system. SA Tydskrif vir Etnologie, Vol. 17(4). Pretoria.

Malan, J.S., 1995 : Variations in the communal experience in Israel. SA Tydskrif vir Etnologie, Vol. 18(1). Pretoria.

Malan, J.S., 2005 : Die Joodse Sabbat en die Christelike Sondag. http://www.bibleguidance.co.za/Afrartikels/Sabbat.htm

Malan, J.S., 2007 : Die Grootheid van God se Liefde en Genade. http://www.bibleguidance.co.za/Afrartikels/Genade.htm

Malan, J.S., 2008 : Ons kan nie Onder die Wet én die Genade Wees nie! http://www.bibleguidance.co.za/Afrartikels/Septuagint-Afr.htm

Malan, J.S., 2009 : Die Ou Testamentiese Wet en die Nuwe Testamentiese Genade. http://www.bibleguidance.co.za/Librarylists/Bookschaplist/WetenGenadehooflys.htm

Malan, J.S., 2010 : Die Dispensasies van God – Is Jou Perspektief Reg? http://www.bibleguidance.co.za/Afrartikels/Bedelings.htm

Reeves, B.A., 2003 : Did the Reformation Go Far Enough? Was the Truth of Christ’s and the Holy Spirit’s Deity Corrupted by Philosophy? Ongepubliseerde MS.

Reeves, B.A. 2011(a) : Jesus Christ, the Word, Eternal Son or Everlasting (Eternal) Father? www.eternal-sonship-or-incarnational-sonship.co.uk

Reeves, B.A., 2011(b) : Was the Doctrine of the Trinity Corrupted by Philosophy? www.21st-century-reformation-of-trinity-doctrine.co.uk

Roberts and Donaldson, 1878 : Ante-Nicene Christian Library, Translations of the Writings of the Fathers, Vol. X, Bk, 1. T&T Clark.

Romaine, W., 1755 : A Discourse Upon the Self-existence of Jesus Christ. H. Kent, London.

Rosenberg, Joel C., 2006 : Epicenter: Why the current rumblings in the Middle East will change your future. Tyndale.

Santala, Risto, 1992 : The Messiah in the Old Testament. Karen Ahvah Meshihit, Jerusalem.

Schepers, J.M., 1984 : Die kruisigingsdatum van Jesus eeue tevore geprofeteer. Die Basuin, Vol. 1 No. 2:7-10.

Strong, James, 1990 : The New Strong’s Exhaustive Concordance of the Bible. Thomas Nelson Publishers.

Sproul, R.C., 1983 : Who is Jesus? Tyndale.

Toussaint, S.D., 1983 : Acts. In: Walvoord, John F. & Zuck, Roy B. (reds.) The Bible Knowledge Commentary: New Testament. Victor Books.

Trigg, J.W., 1983 : Origen: The Bible and philosophy in the Third-century church. John Knox Press, Atlanta.

Young, F.M., 1983 : From Nicaea to Chalcedon. SCM Press.

Young, F.M., 1991 : The Making of the Creeds. SCM Press.

 

Outeur

Johan Malan is in Augustus 1978 as professor in Antropologie aan die Universiteit van die Noorde (tans die Universiteit van Limpopo) naby Polokwane in die Limpopo Provinsie van Suid-Afrika aangestel, en het in Januarie 2006 afgetree. Hy en sy vrou woon tans in Mosselbaai. Hulle het twee getroude seuns.

As die seun van ’n sendeling, wyle ds. J.S. Malan van die NG Kerk, het Johan tuis van jongs af deeglike Bybelse onderrig ontvang. Dit het daartoe gelei dat hy in 1972 ’n ondervinding van wedergeboorte gehad en sy lewe volkome aan die Here Jesus oorgegee het. Hy beskou homself as ’n evangeliese Christen wat die letterlike, grammaties-historiese vertolking van die Bybel voorstaan. Selfs waar beeldspraak in die Skrif voorkom, kan dit vir hom meesal aan die hand van ’n letterlike teëbeeld verklaar word, bv. die Lam wat op Christus dui, die dier met die sewe koppe wat ’n metaforiese beskrywing van die Antichris is, en die draak wat ’n simbool van die duiwel is.

Johan het sy akademiese loopbaan by sy Christelike lewens- en wêreldbeskouing aangepas, en as gevolg daarvan bv. nie die teorie van unilineêre biologiese evolusie aanvaar of studente daarin onderrig nie. Deur selfstudie het hy hom verder in die teologie bekwaam en met ’n deeltydse, Christelike bediening begin. Dit is interkerklik van aard en word hoofsaaklik deur middel van die Internet bedryf, maar ook deur die verspreiding van boeke en ander publikasies in gedrukte vorm. Op sy webblad is tans artikels en boeke in agt tale: Afrikaans, Engels, Portugees, Swahili, Fins, Estnies, Duits en Russies.

As kulturele antropoloog en ook as Bybelkenner, het Johan nog altyd ’n besondere belangstelling in die volk Israel gehad. Hy en sy vrou het in 1993 verskeie kibboetse in Israel besoek, waar hy ’n studie van kommunale boerdery gemaak en ook twee artikels hieroor vir ’n wetenskaplike joernaal geskryf het (Malan, 1994, 1995). Gedurende hierdie tyd in Israel het hy met Messiaanse Jode kennis gemaak, en dit het daartoe gelei dat een van hulle later sy boek oor Israel in Russies vertaal het, hoofsaaklik vir verspreiding onder die groot aantal Russiessprekende Jode wat na Israel geëmigreer het. Besoeke aan Finland en Estland het ook tot die vertaling van sommige van Johan se boeke en artikels in Fins en Estnies gelei.

Johan se belangstelling in Christologie is hoofsaaklik gebaseer op die duidelike, Bybelse uitsprake oor wie Jesus Christus is en wat Hy in die belang van ons saligheid gedoen het. Die aktualiteit van ’n studie van hierdie aard het toegeneem as gevolg van ’n wêreldwye groeiende beweging ten gunste van ’n “historiese Jesus” wat nie die goddelike attribute het wat die Bybel aan die ware Jesus toeskryf nie. Dit is in elkeen van ons se belang om duidelikheid oor hierdie belangrike saak te verkry.