6. Die Valse Messias

Satan is met ᾿n eeue-oue stryd teen die koninkryk van God op aarde besig. In die Ou Testament was hierdie stryd op Israel as die uitverkore volk van God toegespits, en in die Nuwe Testament is die aanvalle en misleidingswerk van die Bose ook na die Christelike kerk uitgebrei. Die vervolging en geestelike verblinding teen die verstrooide (en gedeeltelik herstelde) Israel duur egter voort, omdat Satan weet dat Israel volgens God se beloftes in hulle land herstel en geestelik lewend gemaak sal word om in die toekoms nog ᾿n groot en belangrike rol in die węreld te speel.

Uit die oogpunt van Satan is die einddoel met sy stryd die vestiging van ᾿n sataniese nuwe węreldorde wat onder die beheer sal staan van ᾿n valse węreldmessias (die Antichris). Uit die oogpunt van God sal die stryd op die finale oorwinning en verdelging van siw sataniese magte uitloop, en op die vestiging van die Messiasryk met Jerusalem as die hoofstad van die węreld. Die mag van die duisternis sal verbreek en al sy aanhangers tot die hel verdoem word.

Hierdie is ᾿n baie ou stryd wat in die Tuin van Eden reeds begin het toe Adam en Eva deur die duiwel mislei is om aan hom gehoorsaam te wees en teen God te rebelleer. In die duisende jare tot met die koms van Christus was daar tye toe nie net al die heidennasies geestelik deur Satan verblind is om afgode te aanbid nie, maar grootskaalse afvalligheid het ook in Israel as God se volk voorgekom. Soms het dit gelyk of die hele Israel geestelik oorwin en vernietig sou word in die hewige stryd wat om hulle siele gewoed het. Selfs Elia het in een stadium byna die stryd gewonne gegee en gesę: “Here, hulle het u profete gedood en u altare het hulle afgebreek, en ek het alleen oorgebly, en hulle soek my lewe! Maar wat sę die Godspraak aan hom? Ek het vir Myself seweduisend manne laat oorbly wat die knie voor Baäl nie gebuig het nie” (Rom. 11:3-4).

Die Here het telkens ingegryp en verseker dat ᾿n gelowige oorblyfsel in Israel in stand gehou word. Ook in die Nuwe Testamentiese kerk is daar die relatief klein groepie ware dissipels van Jesus wat die weg deur die nou poort gevind het en deur die genade van die Here op hierdie pad volhard. Die stryd duur egter voort omdat ons in ᾿n węreld leef wat in die mag van die Bose lę (1 Joh. 5:19). Satan is die god van hierdie węreld wat die sinne van die mense verblind (2 Kor. 4:4). Jesus noem hom die owerste van hierdie węreld (Joh. 14:30). Deur die gees van die valse messias word mense in Israel én in die kerk van die ware Messias afvallig gemaak (1 Joh. 4:3). In die eindtyd sal die valse messias egter as persoon geopenbaar word en die węreld sewe jaar lank saam met die valse profeet regeer.

Die valse messias in Daniël

In Daniël 9 is daar ᾿n beskrywing van 70 jaarweke in Israel se heilsgeskiedenis, waarin twee messiasse ᾿n prominente rol vervul – die ware Messias en die valse messias:

“Sewentig sewetalle is oor jou volk (Israel) en jou heilige stad (Jerusalem) bepaal, om die goddeloosheid te voleindig en om die maat van die sondes vol te maak en om die ongeregtigheid te versoen en om ewige geregtigheid aan te bring … Nou moet jy weet en verstaan: van die uitgang van die woord af om Jerusalem te herstel en op te bou tot op ᾿n Gesalfde, ᾿n Vors [die Messias] is sewe sewetalle en 62 sewetalle [m.a.w. 69 sewetalle] … dan sal ᾿n Gesalfde [die Messias] uitgeroei word, maar sonder iets vir Hom; en die volk van ᾿n vors wat sal kom, sal die stad en die heiligdom verwoes … En hy [die valse messias] sal een week lank met baie ᾿n sterk verbond sluit, en gedurende die helfte van die week sal hy slagoffer en spysoffer laat ophou; en op die vleuel van gruwels sal daar ᾿n verwoester wees, en wel tot aan die einde; en wat vas besluit is, sal oor wat woes is, uitgestort word” (Dan. 9:24-27).

Die heilsgeskiedenis van Israel sedert die einde van die Babiloniese ballingskap tot met die aanbreek van die Messiasryk, word in hierdie gedeelte binne die raamwerk van 70 jaarweke geplaas. ᾿n Jaarweek (of sewetal) is ᾿n periode van sewe jaar (Lev. 25:8). Sewentig jaarweke is 490 profetiese jare van 360 dae elk. Dit word in vers 24 duidelik gestel dat aan die einde van dié tyd, die maat van Israel se sondes vol sal wees. Dan sal die goddeloosheid van die volk tot ᾿n einde kom en ewige geregtigheid vir hulle aanbreek. Ná hierdie 70 jaarweke sal die volk dus volkome, en in sy geheel, met God versoen wees en Hom almal van harte dien (Jer. 31:34; 32:38-40).

Vandat die woord uitgegaan het om Jerusalem te herbou, tot met die uitroeiing van ᾿n Gesalfde (die kruisiging van die Messias) sou 69 jaarweke verloop (v. 25-26). Daar het inderdaad 69 jaarweke (483 profetiese jare) verloop vandat koning Artasásta in 445 v.C. aan Nehemia toestemming gegee het om Jerusalem te herbou (Neh. 2:1-8), tot met die kruisiging van die Messias in 32 n.C. Al wat hierna in die heilsgeskiedenis van Israel as volk oorbly totdat die Messiasryk aanbreek, is sewe jaar – die sewentigste jaarweek van Daniël, wat deur die volk se verbond met die valse messias ingelui sal word.

Met die geboorte van Jesus hét die Messias gekom, en kon die Messiasryk in beginsel vir Israel aangebreek het indien hulle Hom as hulle Messias-Koning aanvaar het. Dit het egter nie gebeur nie, en die Gesalfde is “uitgeroei” sonder iets vir Hom (Dan. 9:26). Hy het na sy eie mense (Israel) gekom en hulle het Hom nie aangeneem nie (Joh. 1:11). Deur hierdie daad van verwerping het God se horlosie vir Israel wat hulle heilsgeskiedenis as ᾿n volk betref, gaan staan. Die gevolg was dat daar ᾿n baie lang tydsgaping tussen die 69ste en 70ste jaarweke ingetree het, waarin hoofsaaklik nie-Jode in die geestelike koninkryk van God ingenooi is, wat nęrens as n fisiese werklikheid gevestig is nie (Joh. 18:36).

Ná sy opstanding het Jesus aan sy dissipels opdrag gegee om die evangelie aan die ganse mensdom op aarde te verkondig (Mark. 16:15). Dit verwys na die tye van die nasies, nie die tyd van Israel nie, waarin die nie-Joodse nasies ᾿n kans sou kry om gered te word. Individuele Jode sou ook in hierdie tyd gered word, maar Israel as volk sou in ᾿n verworpe en verstrooide toestand onder die nasies bly voortbestaan. Dit sou so bly tot aan die einde van die kerkbedeling wanneer Jerusalem en Israel herstel is en die laaste geslag verloop het totdat die 70ste jaarweek ᾿n aanvang neem: “Jerusalem sal vertrap word deur die nasies totdat die tye van die nasies vervul is” (Luk. 21:24; vgl. ook Rom. 11:25).

Ons leef nou in die tyd van die progressiewe herstel van Israel en Jerusalem. Die 70ste jaarweek van die volk se heilsgeskiedenis kan dus enige tyd begin. Volgens Daniël 9:26-27 sal dit ᾿n aanvang neem wanneer die vors van ᾿n volk wat sal kom (die Antichris, of valse messias) ᾿n verbond met Israel én baie ander lande sluit. Sy toetrede tot die węreldtoneel sal waarskynlik met ᾿n ernstige oorlogsituasie verband hou (die Russies-Arabiese inval in Israel – Eseg. 38 en 39), en hy sal die krediet vir die oorwinning opeis. Hy sal dus op ᾿n kritieke oomblik as ᾿n vredevors tot Israel se redding kom, en ook deur al die nasies geloof word omdat hy ᾿n moontlike derde węreldoorlog afgeweer en ᾿n internasionale ekonomiese ineenstorting voorkom het.

Hierdie hoogs dramatiese gebeure sal ᾿n verreikende invloed op die Joodse volk, hulle regering en godsdiensleiers hę. Om die opgewondenheid verder te verhoog, sal dié verlosser aanspraak maak op die troon van Dawid en op ᾿n misleidende wyse ‘bewys’ dat hy ᾿n afstammeling van Dawid is. Israel sal ᾿n verbond met hom sluit waarin hulle hom as die beloofde Messias aanvaar. Hy sal ook aan hulle die reg gee om die tempel te herbou en weer die offerdiens in te stel, omdat dit die voortgesette verwerping van Jesus as die Lam van God sal verseker.

Gedurende die feestelikhede wat met die inhuldiging van die valse messias gepaard gaan, sal ᾿n geestelike herlewing plaasvind waarin 144 000 Jode hulle van hul regering se verbond met Satan se “engel van die lig” sal distansieer en vir Jesus Christus (Jeshua Ha Mashiach) as die ware Messias aanvaar. Hulle sal openlik standpunt teen die valse messias inneem, en dit sal tot hewige vervolging teen hulle aanleiding gee. Die valse vrede wat die Antichris sal bewerk, sal net 3˝ jaar lank hou. In die middel van die jaarweek van sewe jaar sal hy in die herboude tempel se Allerheiligste ingaan en homself daar tot God verklaar (2 Thess. 2:4; vgl. Dan. 11:36). ᾿n Beeld van hom sal in die tempel geplaas en almal gedwing word om hom en sy beeld te aanbid (Op. 13:14-15). Dan sal hy Israel se nasionale godsdiens en offerdiens verbied: “…gedurende die helfte van die week sal hy slagoffer en spysoffer laat ophou; en op die vleuel van gruwels sal daar ᾿n verwoester wees” (Dan. 9:27).

Israel sal as gevolg hiervan hulle verbond met die valse messias verbreek en hom as Messias verwerp. Hy sal in woede op hulle toeslaan en ᾿n Joodse volksmoord gelas. Op daardie dag sal die Jode vir hulle lewens moet vlug en geen oomblik verloor in hulle poging om van die valse messias se magte af weg te kom nie (Matt. 24:15-22).

Daniël verwys na hierdie tyd van verskrikking wat in al sy felheid oor Israel sal losbars. Paniek sal heers en baie mense sal nie weet wat om te doen nie. Sommige van die Jode sal die valse Messias erken in die hoop om vrede, sekuriteit en ekonomiese voordele van hom te verkry. Die ander sal hom egter verwerp en as gevolg daarvan hewig deur hom vervolg word:

“En deur hom [die valse messias] sal leërs op die been gebring word en die heiligdom, die vesting, ontheilig, en hulle sal die voortdurende offer afskaf en die ontsettende gruwel [᾿n beeld van die valse messias] opstel. En die wat goddeloos handel teen die verbond, sal hy met vleiery afvallig maak, maar die volk wat hulle God ken, sal vashou en optree. En die verstandiges onder die volk sal baie tot insig bring; maar hulle sal struikel deur swaard en vlam, deur gevangenskap en berowing, dae lank. En terwyl hulle struikel, sal hulle met ᾿n klein hulp ondersteun word; dan sal baie uit listigheid by hulle aansluit [spioene van die valse messias]. En van die verstandiges sal sommige struikel, om onder hulle loutering en reiniging en suiwering aan te bring tot die tyd van die einde – want dit sal nog duur tot op die vasgestelde tyd” (Dan. 11:31-35).

Die valse messias in Openbaring

Ons lees die volgende oor die valse messias en sy mede-regeerder in Openbaring:

Die valse messias: “En ek het ᾿n dier uit die see sien opkom met sewe koppe en tien horings, en op sy horings tien krone en op sy koppe ᾿n naam van godslastering. En die dier wat ek gesien het, was soos ᾿n luiperd, en sy pote soos dié van ᾿n beer, en sy bek soos die bek van ᾿n leeu; en die draak het hom sy krag gegee en sy troon en groot mag. En ek het een van sy koppe gesien net of dit dodelik gewond was, en sy dodelike wond is genees. En die hele węreld het verwonderd agter die dier aan gegaan. En hulle het die draak aanbid wat die dier mag gegee het, en die dier aanbid en gesę: Wie is aan die dier gelyk? Wie kan teen hom oorlog voer? En ᾿n mond is aan hom gegee wat groot woorde en godslasteringe uitspreek, en aan hom is mag gegee om dit twee-en-veertig maande lank te doen. En hy het sy mond oopgemaak om te laster teen God. … Dit is ook aan hom gegee om oorlog te voer teen die heiliges en hulle te oorwin, en aan hom is mag gegee oor elke stam en taal en nasie” (Op. 13:1-7).

Die valse profeet: “En uit die aarde het ek ᾿n ander dier sien opkom, … En hy oefen al die mag van die eerste dier uit voor sy oë, en hy maak dat die aarde en die wat daarop woon, die eerste dier aanbid, waarvan die dodelike wond genees is. Hy doen ook groot tekens, sodat hy selfs vuur uit die hemel laat neerdaal op die aarde voor die oë van die mense. En hy verlei die bewoners van die aarde deur die tekens wat hom gegee is om voor die oë van die dier te doen, deur aan die bewoners van die aarde te sę dat hulle ᾿n beeld moet maak vir die dier wat die swaardwond ontvang en lewend geword het. En dit is hom gegee om ᾿n gees aan die dier se beeld te gee, sodat die dier se beeld ook sal praat en maak dat almal gedood word wat die dier se beeld nie aanbid nie. En hy maak dat aan almal, klein en groot, en die rykes en die armes, en die vrymense en die slawe ᾿n merk op hulle regterhand en op hulle voorhoofde gegee word; sodat niemand kan koop of verkoop nie, behalwe hy wat die merk of die naam van die dier of die getal van sy naam het. Hier kom die wysheid te pas. Wie die verstand het, laat hom die getal van die dier bereken, want dit is die getal van ᾿n mens; en sy getal is seshonderd-ses-en-sestig” (Op. 13:11-18).

Daniël se beskrywing van vyf węreldkoninkryke

Die simboliek in Openbaring 13 stem met dié in Daniël 7 ooreen waarin die Babiloniese ryk as ᾿n leeu, die Medo-Persiese ryk as ᾿n beer, die Griekse ryk as ᾿n luiperd en die Romeinse ryk as ᾿n wreedaardige dier met tien horings op sy kop voorgestel word. Dit beteken dat kenmerke van al hierdie vier ryke in die valse messias en sy eindtydse ryk sal herleef. Sy vyfde węreldryk sal dus nie net ᾿n herleefde Romeinse ryk wees nie, maar ook ᾿n herlewing van al die slegte eienskappe van die Babiloniese, Medo-Persiese en Griekse ryke:

·       Die valse messias sal die Babiloniese tradisie van die vergoddeliking van die koning volg. Hy sal homself bo elke god verhef en ook die gesag van die ware God van die hemel uitdaag. Hy sal ᾿n beeld van homself laat maak en alle onderdane van sy węreldryk dwing om in aanbidding voor die beeld neer te buig. Elkeen wat ᾿n ander god aanbid en sou weier om die koning se beeld te aanbid, sal in ᾿n vuuroond van vervolging en marteling gegooi word. Hy sal ook, soos Nebukadnésar, Jerusalem beleër, die Joodse regeringsleiers om die lewe bring en die volk verdryf en verstrooi nadat hulle teen hom in opstand gekom het.

·       Net soos dit in die Medo-Persiese ryk gebeur het, sal die dier die volke van die aarde onder sy pote vertrap, hulle regerings afskaf en hulle onderdane by sy ryk inlyf. In sy regering sal hy nie die oppergesag van God erken nie, maar op absolute alleenheerskappy aanspraak maak. Hy sal militęre dekrete uitvaardig en deur middel van die onherroeplike wette van die Meders en die Perse regeer. Hy sal ook, soos koning Ahasveros van ouds, ᾿n Joodse volksmoord in sy hele koninkryk gelas.

·       Die Griekse ryk is deur Daniël as ᾿n luiperd met vier vlerke voorgestel. Hulle het uiters beweeglike leërs gehad wat deur vernuftige krygskuns gekenmerk is, en vinnig en doeltreffend toegeslaan het. Die valse messias sal ook hoogs mobiele taakmagte op die been bring wat feitlik oornag enige plek in die węreld ontplooi sal kan word om opstande te onderdruk en sy beleid af te dwing. In die Griekse ryk was goewerneur Antiochus Epifanes ᾿n fanatieke Jodehater wat teen hierdie volk oorlog gevoer het. Hy het hulle godsdiens totaal probeer uitwis deur ouers tereg te stel wat hulle kinders laat besny het. Hy het ook ᾿n afgodsbeeld van Zeus in die tempel opgerig. Hierdeur het hy tot groot uiterstes gegaan om die Jode godsdienstig afvallig te maak van hulle God en hulle by die Hellenistiese węreldgodsdiens in te lyf. Al dié eienskappe sal ook kenmerkend van die dier se ryk wees.

·       Die Romeinse ryk, wat voorgestel word deur die vierde dier met ystertande en tien horings op sy kop, was hard, skrikwekkend en baie bloeddorstig. Die Romeine het die Joodse provinsies beleër, hulle dorpe en stede een na die ander ingeneem en verwoes, en honderde duisende mense om die lewe gebring. Jerusalem is vernietig en sy oorlewende inwoners verstrooi en verdryf. Die valse messias sal ook hierdie onbeheerste vernietigingsdrang vertoon. In die middel van die verdrukking sal hy alle Jode probeer uitdelg nadat hulle as gevolg van sy selfvergoddeliking en die ontheiliging van die tempel hulle verbond met hom verbreek het.

Die beeldspraak in Daniël 7 vind direkte aansluiting by Daniël 2:31-45, waar dieselfde vier węreldryke as n groot beeld voorgestel word wat in n droom aan Nebukadnésar geopenbaar is. Die kop van die beeld was van goud (Babiloniese Ryk), sy bors en arms van silwer (Medo-Persiese Ryk), sy buik en lendene van koper (Griekse Ryk), sy bene van yster (Romeinse Ryk), en sy voete van yster en klei gemeng (die eindtydse, herstelde Romeinse Ryk van die Antichris).

Die feit dat die Romeinse Ryk nooit deur n ander węreldryk verower en onderwerp is nie, verklaar die feit waarom daar sedert Nebukadnésar net vier węreldryke genoem word wat in die eindtydse ryk van die Antichris sal herleef. Hoewel die Romeinse Ryk as n politieke entiteit in die vyfde eeu n.C. opgehou bestaan het, het die invloed van Europa deur die eeue heen voortgeduur en is groot dele van die węreld deur Europese moondhede gekoloniseer. In die eindtyd sal die ou Romeinse Ryk met sy sterk Europese basis herleef en weer die belangrikste politieke magsblok in die węreld word. Dit is reeds besig om te gebeur.

Dit is verder ook betekenisvol dat die Romeinse Ryk beheer oor die gebiede van die vorige drie węreldryke verkry het, nl. die Babiloniese, Medo-Persiese en Griekse Ryke, dus sal die herlewing van die Romeinse Ryk terselfdertyd ook n herlewing van al daardie ander węreldryke wees. Alles dui daarop dat die Antichris se toekomstige węreldregering uit die Midde-Ooste beheer sal word, uit n gebied wat deel van al vier die vorige węreldryke was.

In die lig hiervan is dit duidelik waarom die Antichris as n saamgestelde dier voorgestel word wat simbole van al vier węreldryke bevat, naamlik die bek van n leeu, die pote van n beer, die lyf van n luiperd, en die kop van n vreeslike dier met tien horings (Op. 13:1-2). Hy sal dus nie net die Romeinse Ryk laat herleef nie, maar terselfdertyd ook die Babiloniese, Medo-Persiese en Griekse Ryke. Al vier van hulle was sterk op die Midde-Ooste ingestel en het o.a. probeer om Israel uit te wis. Wanneer die Antichris en sy ryk dus verdelg word, word al sy voorgangers wat deur die Romeinse Ryk oorgeneem en ingelyf is, ook finaal verdelg. Hierdie feit vind aansluiting by Daniël 2:44-45, waar die groot beeld wat al vier hierdie koninkryke verteenwoordig, op een oomblik vernietig sal word wanneer die Rots (Jesus Christus) dit tref en dan in die plek daarvan sy eie koninkryk oprig.

Daniël 7:11 verwys na die vernietiging van die Antichris se ryk tydens Christus se wederkoms. In hierdie vers beskryf hy die vierde dier met die tien horings op sy kop, en n verdere horing, naamlik ’n “ander horinkie” (die Antichris), wat tussen hulle opgekom het (Dan. 7:7-8, 20-21). Dit verwys na die Romeinse Ryk wat in die eindtyd, met die opkoms van die Antichris, sal herleef en dan deur Christus vernietig sal word. Die tye van die nasies sal hiermee beëindig word, en daarna sal Christus se koninkryk, waarin Israel n groot rol sal speel, op aarde geopenbaar en gevestig word.

Wanneer die Europese Unie verteenwoordigend van die meeste Mediterreense lande is, ook dié in die Midde-Ooste en Noord-Afrika, sal die Antichris binne die grense van die ou Romeinse Ryk na vore tree en drie van dié Ryk se provinsies (of lande) onder sy eie mag konsolideer (Dan. 7:8). Dit sal waarskynlik Arabiese lande ten noorde en noordooste van Israel wees, waarvan Sirië en Irak deel sal uitmaak. Hierdie verwikkeling blyk duidelik uit die feit dat die Antichris uit Israel se oogpunt ook as die “Assiriër” en “koning van die noorde” bekend sal staan (Jes. 10:12-14; Dan. 11:31-45). Kyk dus uit vir die verdere uitbreiding van die Europese Unie na die Midde-Ooste ten einde hulle ekonomiese belange deur die insluiting van olieproduserende lande te versterk, en ook vrede te probeer skep in die polities mees onstabiele streek op aarde.

Turkye het reeds vir lidmaatskap van die EU aansoek gedoen, terwyl Amerika se geleidelike onttrekking uit die Midde-Ooste ook ander lande in hierdie gebied dwing om na Europa te kyk vir militęre beskerming en ontwikkelingshulp. EU-lande se militęre betrokkenheid by die bevryding van Libië het die grondslag gelę vir sterk ekonomiese en diplomatieke bande tussen Arabiese lande en Europa in die nuwe geopolitieke bedeling wat tans besig is om gestalte aan te neem.

Daar is verskeie faktore wat besig is om n herlewing van die antieke węreldryke in die hand te werk. Hieruit is dit duidelik dat belangrike elemente van al vier die vorige węreldryke besig is om uit die stof van n byna vergete verlede te ontwaak. Dit is ook duidelik dat daar n ernstige magsvakuum besig is om in hierdie gebiede te ontstaan, asook verontrustende ekonomiese probleme wat grootliks die gevolg van swak regering en swak leierskap is.

Jesaja sę: “Maar as die Here sy werk voltooi het op die berg Sion en in Jerusalem, dan sal Ek besoeking doen oor die vrug van die grootsheid van die hart van Assirië se koning en oor die gepraal van sy hoë oë. Want hy sę: Deur die krag van my hand het ek dit gedoen en deur my wysheid, want ek is verstandig; en die grense van die volke het ek verwyder, en hulle voorrade het ek geplunder; en die wat op trone sit, het ek soos ᾿n maghebber neergewerp. En my hand het na die rykdom van die volke gegryp soos na ᾿n voëlnes, en ék het die hele aarde bymekaargeskraap soos ᾿n mens eiers bymekaarskraap wat verlaat is; en daar was niemand wat ᾿n vlerk verroer of ᾿n bek oopgemaak of gepiep het nie” (Jes. 10:12-14).

Die valse messias sal dus sonder enige moeite die grense tussen die volke verwyder ten einde sy beleid van internasionalisering deur te voer. Hy sal ook maklik beheer oor die węreldekonomie verkry en daardeur ᾿n groot magsposisie bekom. Hiertoe sal hy die volle samewerking van die misleide en insiglose politieke leiers van sy ryk hę: “En die tien horings wat jy gesien het, is tien konings wat nog geen koningskap ontvang het nie, maar hulle ontvang mag soos konings een uur lank saam met die dier. Hulle het een gesindheid en sal hulle krag en mag oorgee aan die dier” (Op. 17:12-13).

Israel én die nasies sal baie swaar verdruk word – soos nog nooit tevore in die węreldgeskiedenis nie. Hulle sal egter deur die Here se ingryping by sy wederkoms van die eindtydse Assiriër en sy węreldmag se wrede skrikbewind verlos word (Jes. 10:23-25; Miga 5:4-6).

Alleenheerser

In die laaste helfte van die verdrukking, wat die groot verdrukking genoem word, sal die Antichris ᾿n alleenheerser en militęre diktator op aarde wees wat sy gesag deur geweld sal afdwing. Geen aardse mag sal teen hom kan standhou nie, want “aan hom is mag gegee oor elke stam en taal en nasie” (Op. 13:7). Daar sal nie ᾿n enkele nasie met ᾿n soewereine regering wees nie, en almal sal volle uitvoering aan die dier se militęre dekrete moet gee. Politieke dislojaliteit sal nie geduld word nie, en maghebbers wat hulle eie beleid volg, sal van hulle trone afgeruk word (Jes. 10:13).

Die Antichris sal ᾿n moderne Nebukadnésar wees en die węreldburgers van sy tyd na willekeur hiet en gebied. Die eienskappe van ander bekende militęre diktators in die geskiedenis, soos Nimrod, Alexander die Grote, Nero, Hitler en Stalin sal op ᾿n oortreffende wyse in sy optrede weerspieël word. Sy militęre veldtogte sal nie slegs op aardse teikens gerig wees nie, want die grootste sametrekking van militęre magte wat die węreld nóg gesien het, sal in Israel teen ᾿n hemelse leër ontplooi word (Op. 19:19). Dit sal tot die veelbesproke slag van Armagéddon lei (Op. 16:14, 16).

Wanneer die valse vrede verby is en die 3˝ jaar van die groot verdrukking aanbreek, sal dit ook geestelik gesproke die donkerste tyd in die ganse węreldgeskiedenis wees. Dan sal die sataniese driemanskap van die draak, die Antichris en die valse profeet hulle finale skuif maak om die mag van die Drie-enige God, die Vader, die Seun en die Heilige Gees, op aarde te probeer beëindig en hulle oorblywende volgelinge te verdelg. Die valse messias sal op die posisie van God aanspraak maak deur homself op ᾿n arrogante wyse in die tempel in Jerusalem tot God te verklaar: “...eers moet die afval kom en die mens van sonde geopenbaar word, die seun van die verderf, die teëstander wat hom verhef bo al wat God genoem word of voorwerp van aanbidding is, sodat hy in die tempel van God as God sal sit en voorgee dat hy God is” (2 Thess. 2:3-4).

Daniël het ook teen hierdie eindtydse god-mens gewaarsku wat deur middel van die ergste misleiding homself sal verhef om vir die hele węreldgemeenskap ᾿n koning én ᾿n god te wees wat oor al hulle lotgevalle besluit: “En dié koning sal doen net wat hy wil en homself verhef en hom groot hou bo enige god, en teen die God van die gode sal hy wonderbaarlike (ongehoorde, verbasende) dinge spreek; ... En op die gode van sy vaders sal hy nie ag slaan nie, ... Maar in plaas daarvan sal hy die god van die vestings vereer” (Dan. 11:36-38).

Die valse messias sal homself in die plek van God stel en almal se lojaliteit opeis. Dit sal egter duidelik wees dat hy met bedrog besig is, want hy sal nog steeds ᾿n mag bokant homself erken, naamlik die god van die vestings, wat Satan is. Dit is Satan wat bose diktators leer om vestings in te neem en hulle politieke en godsdienstige doelstellings deur geweld en intimidasie te bereik.

Openbaring 13:3-4, 8 bevestig baie duidelik hierdie godsdienstige magsoorname deur die valse messias, en die feit dat al die misleides węreldwyd hom sal aanbid en navolg. Deur die bemiddeling van die valse profeet, wat ook groot tekens en wonders sal doen om mense te mislei, sal die dier ᾿n beeld van homself in die herboude tempel in Jerusalem laat oprig en almal op aarde dwing om hulle eie geloof te staak en net vir hom as God te aanbid (Op. 13:14-15).

Só ᾿n absolute vorm van godsdienstige slawerny vereis dat die alliansie van valse węreldgodsdienste wat in die eerste helfte van die verdrukking onder die universele messiasskap van die Antichris sal funksioneer, ontbind en nietig verklaar moet word. Alleen dán sal alle mense gedwing kan word om die dier ook as God te aanbid. Volgens Openbaring 17:16 gaan daar ᾿n gewelddadige einde vir die georganiseerde węreldgodsdienste aanbreek wanneer hulle doel uitgedien is.

Benewens sy politieke en godsdienstige mag, gaan die węreld se geldmag ook deur die Antichris gebruik word om die mensdom op alle lewensterreine te beheer en te verslaaf. Deur die instelling van ᾿n gerekenariseerde, kontantlose ekonomie sal alle ekonomies aktiewe mense se koop- en verkooptransaksies beheer word (Op. 13:16-18).

Dit is uit Openbaring 13 baie duidelik dat nommers of kodes aan mense toegeken sal word, waarsonder hulle nie sal kan koop of verkoop nie. Daar sal dus geen kontantgeld meer in omloop wees nie. Die stelsel van elektroniese fondsoorplasing sal ook net toeganklik wees vir mense wat “die merk of die naam van die dier of die getal van sy naam het.” Dit beteken dat ᾿n formele eed van getrouheid aan die Antichris as die god en koning van hierdie węreld afgelę sal moet word voordat ᾿n persoonlike identiteitsnommer (PIN) aan aansoekers toegeken sal word. Hierdeur sal hulle egter hulle siele aan die duiwel verkoop, omdat hulle deur die eed wat hulle afgelę het, die Antichris se politieke, godsdienstige en ekonomiese status sal erken. Hulle sal dus bewustelik aan die dier verbonde wees.

Vir diegene wat ᾿n eed van getrouheid aan die valse messias aflę, sy nommer aanvaar en hom aanbid, sal dit vir ewig nag word omdat hulle ook sy oordeel met hom sal deel: “As iemand die dier en sy beeld aanbid en ᾿n merk op sy voorhoof of op sy hand ontvang, sal hy self ook drink van die wyn van die grimmigheid van God wat ongemeng ingeskink is in die beker van sy toorn, en hy sal gepynig word met vuur en swawel voor die heilige engele en voor die Lam. En die rook van hulle pyniging gaan op tot in alle ewigheid, en hulle het dag en nag geen rus nie – hulle wat die dier en sy beeld aanbid, en elkeen wat die merk van sy naam ontvang” (Op. 14:9-11).

Die gelowige oorblyfsel in Israel wat God se Woord eerbiedig en gevolglik onderskeidingsvermoë sal hę, sal die valse messias teëstaan en verwerp wanneer hy homself tot God verklaar. Hulle sal gedurende die laaste 42 maande van groot verdrukking meedoënloos vervolg en verdruk word, en vir oorlewing na die woestyn moet vlug. Tydens die koms van die ware Messias sal hulle met Hom versoen word en in al die seëninge van sy vrederyk deel.