20. ‘n Strategie vir Oorlewing

Dit is nodig om ook vir diegene wat nie gereed sal wees om die hemelse Bruidegom te ontmoet nie, ‘n Bybelse strategie vir optrede in die verdrukking te gee. In die lig van dit wat reeds in hierdie boek gesê is, sal net kernagtige stellings gemaak en raad vir die beste optrede gegee word. Die hoofdoel hiermee is om aan mense te wys hoe hulle geestelik kan oorwin en dus seker kan maak dat hulle ten spyte van die ergste massamisleiding en verdrukking wat voorlê, nogtans in die hemel kan uitkom.

Die vraag is: Wat gaan gebeur nadat die wegraping plaasgevind het, en wat kan die ongelukkiges wat agtergebly het, doen om nie in die wêreldwye magsgreep van die Antichris vernietig te word nie? Die Bybel het duidelike antwoorde op hierdie en ander vrae, en stel almal wat sal agterbly in staat om vir hulle ‘n strategie vir optrede te bepaal. Indien hierdie voorskrifte nougeset nagevolg word, kán mense nog gered word en die hemelse heerlikheid beërf.

Maklik sal dit beslis nie wees om in hierdie tyd deur die nou poort die weg na die ewige lewe te vind nie. Benewens die basiese eis van geloof in die Here Jesus se versoeningswerk, sal ‘n buitengewone hoë prys van selfverloëning, ekonomiese verarming en openbare verwerping deur mense betaal moet word.

Die kosteberekening vir ware Christenskap sal ook die bereidwilligheid vir ‘n martelaarsdood insluit. Die massamisleiding van die valse wêreldkerk sal egter só sterk wees dat miljoene mense daardeur meegesleur sal word. Dit sal die makliker en sosiaal meer aanvaarbare opsie van godsdienstige kompromie wees, maar aan die einde sal dit blyk een van die baie afdraaipaaie na die ewige dood te wees.

Die verdrukking sal in twee helftes van 3½ jaar elk verdeel wees, wat só van mekaar onderskei kan word:

VALSE VREDE (3½ jaar)

GROOT VERDRUKKING (3½ jaar)

Die Antichris word as vredevors geopenbaar en vestig sy universele leierskap op internasionale politieke, ekonomiese en godsdienstige strukture.

Die Antichris ontheilig die herboude tempel, skaf die offerdiens af en verklaar homself tot God. Israel verbreek hulle verbond met hom as messias.

Die nuwe wêreldorde met sy universele regering en wêreldvredesmag word ingestel, en verleen groot magte aan 'n bond van wêreldgodsdienste.

Die bond van wêreldgodsdienste [die valse wêreldkerk] word vernietig en vervang deur die verpligte aanbidding van die Antichris as God.

Die Antichris sluit as valse messias 'n verbond met Israel én alle ander godsdiensgroepe. 'n Wêreldgodsdiens kry só sy beslag, met die Antichris as samebindende faktor.

Gruwelike vervolging word teen Jode en Christene ingestel wat weier om die Antichris of sy beeld as God te aanbid. Alle oortreders word tereggestel.

Die derde tempel word in Jerusalem langs die moskee gebou. Die leuen word verkondig dat alle gelowe dieselfde God aanbid en dus ook dieselfde messias moet volg.

Die Antichris word alleenheerser en militêre diktator. Hy beheer 'n kontantlose wêreldekonomie d.m.v. gerekenariseerde 666-verwante nommers.

Babilon word in Irak as die Nuwe Era hoofstad en simbool van wêreldeenheid herbou. Tydelike ekonomiese herstel en 'n valse vrede tree oral op aarde in.

'n Ongekende sterftesyfer word deur oorloë, pessiektes en natuurrampe geëis. Die mobilisasie van ‘n wêreldmag vind vir die slag van Armagéddon in Israel plaas.

Huwelik tussen godsdiens en politiek

Een van die mees opvallende aspekte van die Antichris se regeringstelsel en sy openbare optrede, sal die noue verbintenis tussen godsdiens en politiek wees. Hy sal reg uit die staanspoor die twee ampte verenig deur na sowel politieke heerskappy as godsdienstige verering te streef. Hy sal dus veel meer as net ‘n politieke ideaal van wêreldleierskap najaag omdat hy ook, en veral, as ‘n messiasfiguur deur die mensdom aanbid wil word.

As gevolg van sy demoniese selfvergoddelikingsdrang sal hy ‘n baie noue assosiasie met die bond van wêreldgodsdienste handhaaf en as wêreldmessias deur hulle vereer word. Die kleed van godsdienstigheid wat die Antichris sal aantrek, sal van hom ‘n massamisleier maak soos wat hierdie wêreld nog nooit geken het nie. Hy sal homself soos ‘n engel van die lig voordoen – ‘n gesant van God wat ware vrede, eenheid en versoening aan die mensdom kom verkondig. Hy sal die idee van godsdienseenheid onder sy persoonlike leierskap behendig uitbuit en in ‘n kort tydjie oorweldigende steun vir sy monistiese standpunte onder alle gelowe in die wêreld verkry.

Jesus Christus het in sy profetiese rede duidelik teen die geweldige desepsie van die Antichris en sy meelopers gewaarsku, en godsdienstige misleiding eerste op sy lys van tekens van die tye geplaas (Matt. 24:4-5, 11).

Reiniging deur die bloed

Om in die uur van die duisternis behoue te bly, sal veel meer verg as net om die Antichris en sy ideologieë te weerstaan. Die bloed van die Lam wat vir die versoening van ‘n verloregaande wêreld se sondes gestort is, is steeds die enigste grondslag vir vergifnis en wedergeboorte (Ef. 1:7; 1 Joh. 1:8-9; 1 Pet. 1:18-19). ‘n Mens sal jou sondes eerlik voor die Here moet bely en ook daarmee breek. Aanvaar sy vergifnis in die geloof en ervaar hoedat Hy die mag van die sonde in jou lewe verbreek (Joh. 8:36), en jou geestelik vernuwe. Getuig teenoor ander mense van jou redding (Rom. 10:9-10) en bid gereeld saam met mede-Christene sodat jou geloof versterk kan word.

144 000 geredde Jode

‘n Groot uitstorting van die Heilige Gees sal onder die Jode plaasvind: “...oor die huis van Dawid en oor die inwoners van Jerusalem sal Ek uitgiet die Gees van genade en smekinge; en hulle sal opsien na My vir wie hulle deurboor het” (Sag. 12:10). ‘n Groep van 144 000 Jode sal kragdadig tot bekering kom en met groot vrymoedigheid onder die krag van die Heilige Gees bely dat Jesus die ware Messias is (Jeshua ha Mashiach). Dit sal hulle onmiddellik in ernstige konflik met die valse messias bring, en die begin van ‘n duidelike geestelike polarisasie in Israel wees. Vervolging sal teenoor die minderheid volgelinge van die ware Messias ingestel word, maar die 144 000 Joodse evangeliste sal wonderbaarlik teen al die aanslae van die vyand beskerm word (Op. 7:1-8).

Christene wat pas gered is, moet met hierdie evangeliste saamwerk en hulle totaal van kerke distansieer. Hulle moet sorg dat hulle so gou as moontlik die profesieë oor die eindtyd, veral die boeke Openbaring, Thessalonicense, Daniël en Sagaria, asook die Here Jesus se profetiese rede, baie goed ken. In die eerste plek moet hulle natuurlik ‘n grondige kennis van die Christelike verlossingsleer hê, en ten spyte van enige gevolge die uniekheid daarvan teen dwaalleringe verdedig.

Die kosteberekening vir ‘n geestelike verbintenis van hierdie aard sal groot wees, maar dit is niks in vergelyking met die afgryslike oordele en ewige straf wat op die sondaars wag nie. Sien dit as ‘n heel laaste kans om iets vir die Here Jesus en die uitbreiding van sy koninkryk te kan beteken, en werp alles in die stryd vir die redding van siele. Vermy alle kompromiemakers en geestelike opportuniste wat sal probeer om jou by die amptelike, antichristelike strukture in te trek en positief teenoor die intergeloofsbeweging ingestel te kry. Dit sal die plan van die engel van die lig in sy misleidingsveldtog wees (2 Kor. 11:14).

Vervolging van Christene

Oor die aard van vervolging moet in gedagte gehou word dat die sewe jaar lange verdrukking in twee duidelike helftes verdeel word. Die eerste 3½ jaar daarvan sal hoofsaaklik deur ‘n valse vrede gekenmerk word, terwyl die laaste 3½ jaar weens die ongekende geweld en natuurrampe wat sal voorkom, die groot verdrukking genoem word. Gedurende die eerste helfte regeer die Antichris in ‘n vennootskap met ander leiers en hanteer ook godsdienssake in oorleg met die bond van wêreldgodsdienste. Geweld sal ook gebruik word, maar nie algemeen nie en slegs met die instemming van sy vennote. ‘Sagter’ metodes sal dus gebruik word om mense godsdienstig te mislei en by sy wêreldstrukture in te trek. Woede-uitbarstings teen sy opponente sal nie uitgesluit wees nie, maar hy sal deur die bemiddeling van die valse profeet, die valse wêreldkerk en sy internasionale ‘vredesmagte’ uitvoering daaraan gee.

‘n Groot propagandaveldtog en sielkundige oorlog sal teen die fundamentele Christene gevoer word wat slegs vir Jesus as Messias erken en vereer. Hulle sal noodwendig sterk standpunt teen die nuwe wêreldorde en die bond van wêreldgodsdienste inneem en hierdeur hulleself in onguns bring. Alle nasies en al die valse gelowe van die Nuwe Era Beweging sal die Christene egter veroordeel en haat, en nie huiwer om kras vervolgingsmaatreëls teen hulle in te stel nie:

“Dan sal hulle jul aan verdrukking oorgee en julle doodmaak; en julle sal deur al die nasies gehaat word ter wille van my Naam. En dan sal baie tot struikel gebring word en mekaar verraai en mekaar haat. En baie valse profete sal opstaan en baie mense mislei. En omdat die ongeregtigheid vermeerder word, sal die liefde van die meeste verkoel. Maar wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word. En hierdie evangelie van die koninkryk sal verkondig word in die hele wêreld tot ‘n getuienis vir al die nasies; en dan sal die einde kom” (Matt. 24:9-14).

“Hulle sal julle uit die sinagoges ban. Ja, daar kom ‘n uur dat elkeen wat julle om die lewe bring, sal dink dat hy ‘n diens aan God bewys. En dit sal hulle aan julle doen, omdat hulle die Vader nie ken nie en My ook nie” (Joh. 16:2-3).

            Tydens hierdie intense vervolging sal die evangelie van die koninkryk van die komende Messias wêreldwyd verkondig word, asook die boodskap van verlossing deur sy bloed alleen. Christene sal aangemoedig word om blymoedig hulle lewens as martelare af te lê, en hoegenaamd geen kompromie met die kortstondige ryk van die Antichris te maak nie.

Riglyne vir ‘n strategie

Dit is belangrik om van die begin af die regte benadering te volg om in die verdrukking die maksimum voordeel vir die koninkryk van Christus te kan bereik. Waak daarteen om in ‘n lewe van eiebelang vasgevang te raak, waarin jy net aan die fisiese en ekonomiese oorlewing van jouself en jou afhanklikes dink. Nie een Christen sal die groot verdrukking oorleef nie, en moet dus nie van oorlewing en wegkruip ‘n hoofdoelwit maak nie. Wat moet jy dan doen?

·      Jou opdrag is om die Antichris te weerstaan en, soos Daniël se drie vriende, nie die knie voor die moderne koning van Babel te buig nie. Waarsku soveel mense as moontlik teen die verleiding en geestelike gevare verbonde aan die erkenning en verering van die Antichris. Werk met ander Christene saam om ‘n bewusmakingsveldtog oor dié gevare te voer.

·      Moenie futiele pogings aanwend om die Antichris te probeer onttroon of om erkenning vir nasionale soewereiniteit te probeer kry nie. Dit is die uur van die duisternis, “en aan hom is mag gegee oor elke stam en taal en nasie” (Op. 13:7). Waarsku mense teen die ernstige implikasie van lojaliteit teenoor hom, en oorreed hulle om ten alle tye bereid te wees om die hoogste prys vir hulle geloof in die ware Messias te betaal.

·      Moenie dwase dinge doen en jouself daardeur in ‘n vroeë stadium aan gevangeneming, tronkstraf of teregstelling blootstel nie. Probeer om so lank as moontlik uit die hande van die Antichris, sy regering en ‘veiligheidsmagte’ te bly. Wees bedag daarop dat sy geheime polisie sluwe en hoogs effektiewe metodes van omkopery en spioenasie sal gebruik. Hulle sal informante tussen die Christene plaas wat hulle sal verraai en hulle bewegings verklap: “...baie sal uit listigheid by hulle aansluit” (Dan. 11:34). Maak dus baie seker van ‘n persoon se getuienis van wedergeboorte, en moenie nuwelinge oorhaastig as vertrouelinge aanvaar nie.

·      Christene sal mekaar moet help om, soos in die tyd van die vroeë Christelike kerk, ‘n heenkome te vind en ekonomies te oorleef. Onthou dat jy die eiendom of geld waaraan jy vashou, in die tweede 3½ jaar sal verloor wanneer ‘n kontantlose ekonomie ingestel word. Dan sal jy nie sonder die nommer van die Antichris kan koop en verkoop nie, en dus nie jou geld kan gebruik nie. Jy sal ook nie eiendomsbelasting of krag- en waterrekenings kan vereffen nie. Weiering om die nommer te aanvaar, sal jou aan hoogverraad skuldig maak, en in elk geval na die konfiskering van jou eiendom lei. ‘n Persoon wat in hierdie tyd sy ekonomiese belange (werk, huis, plaas, sakeonderneming of beleggings) ten alle koste wil beskerm en bereid is om by die Antichris se nommerstelsel in te skakel en hom te aanbid, sal dieselfde dwase fout as Esau begaan. Moet egter nie jou werk bedank en ekonomiese voordele prysgee voordat daar onaanvaarbare eise aan jou gestel word nie. Gebruik elke geleentheid ten beste.

·      Probeer om ook in die eerste 3½ jaar sentrums tot stand te bring waar Bybels en Christelike publikasies geberg [en selfs gedruk] kan word. Gebruik net die 1933 vertaling [soos in 1953 hersien] van die Afrikaanse Bybel en die King James Version van die Engelse Bybel. Dié vertalings sal gou onverkrygbaar raak. Versteek gedeeltes van die voorraad Bybels en publikasies in verskillende plekke sodat alles nie gelyk gekonfiskeer en vernietig kan word nie. Onthou dat die Woord van die Here in hierdie tyd feitlik onverkrygbaar sal wees: “En hulle sal swerwe van see tot see en rondslinger van noord na oos, om na die woord van die Here te soek, maar hulle sal dit nie vind nie” (Amos 8:12).

Ekonomiese diktator

Ten einde absolute beheer oor alle mense te verkry, sal die Antichris direk ná die vestiging van ‘n diktatoriale regeringsvorm in die middel van die verdrukking ‘n sentraal beheerde, kontantlose ekonomiese stelsel vir die hele wêreld instel. ‘n 666-verwante persoonlike identiteitsnommer sal aan elke ekonomies aktiewe persoon uitgereik word, waarsonder hy of sy nie toegang tot die kontantlose monetêre stelsel sal kry nie. Die 666 kwalifiseer hierdie nommer uitdruklik as die nommer van die dier, m.a.w. dit verbind die draer daarvan aan die sataniese driemanskap wat in daardie tyd in beheer van die hele wêreld én sy ekonomiese stelsel sal wees.

‘n Eed van getrouheid en lojaliteit sal aan die Antichris en sy regering afgelê moet word voordat ‘n nommer verkry kan word. Dit sal ook erkenning aan hom as die god van hierdie wêreld behels, daarom sal die aanvaarding van die nommer effektief ‘n verbond met die dood wees (Op. 14:9-11). Hierdie absolute vorm van beheer sal dus oor veel meer as net koop- en verkooptransaksies gaan, en ook die mens in sy gees, siel én liggaam aan die duiwel en sy ryk van die duisternis verbind. Die weiering van hierdie nommer sal geweldige implikasies inhou, waaronder die volgende:

·      Verbeuring van ‘n identiteitsnommer, asook van die burgerskap van jou eie land én die wêreldstaat. Dit sal as ‘n strafbare daad beskou word om die nommer te weier.

·      Verwerping van die nuwe wêreldorde en sy leier, wie se merk en 666 nommer deel van die nuwe ID nommers sal wees. Dit sal as ‘n daad van hoogverraad beskou word, waarop summiere teregstelling in die openbaar van toepassing sal wees.

·      Weiering om met die nommerstelsel te identifiseer, sal as die verwerping van die universele godsdiens van die wêreldstaat beskou word. Só ‘n daad van rebellie sal ook met die dood strafbaar wees.

·      Geen toegang sal sonder hierdie nommer tot die stelsel van elektroniese fondsoorplasing verkry kan word nie. Dit beteken dat geen finansiële verpligtinge van enige aard nagekom sal kan word nie, omdat niemand sonder ‘n nommer ekonomies aktief kan wees nie. As gevolg van wanbetaling sal daar op ‘n persoon se eiendom beslag gelê word.

·      Sonder ‘n nommer sal ‘n persoon ook nie vervoermiddels kan hê nie. Hy sal nie ‘n motor kan lisensieer nie, en ook nie brandstof kan ingooi nie.

·      Diegene sonder nommers sal hulle werk verloor en ook nie weer in diens geneem kan word nie, omdat hulle nie ID nommers het wat terselfdertyd as betaal- en banknommers in die nuwe bedeling sal dien nie.

·      Die geld wat ‘n persoon het, sal ná die oorskakeling na die nuwe stelsel nie getrek of vir enigiets gebruik kan word sonder die nuwe nommer nie.

Dit is duidelik dat ekonomiese beheer ‘n magtige wapen in die hand van die Antichris sal wees om mense te dwing om by sy nuwe wêreldorde in te skakel, hom persoonlik te aanvaar en ook te aanbid. Die ganse wêreldbevolking sal dan die politieke, godsdienstige én ekonomiese slawe van die Antichris wees. Hulle sal bewustelik en deur middel van ‘n formele verbond hulle siele in ruil vir burgerskapsregte en ekonomiese oorlewing aan hom en aan die duiwel verpand. Dit sal met hulle volle instemming gebeur.

Diegene wat die nommer weier, sal werklose, beroofde en verarmde vlugtelinge wees wat almal weens hoogverraad teen die Antichris en sy politieke, godsdienstige en ekonomiese orde summiere doodstraf in die gesig sal staar. Spesiale taakmagte sal hulle opspoor en na die valbyle sleep. Sommiges sal geskiet word terwyl hulle vlug. Baie ander sal van siektes, honger en blootstelling beswyk. Langtermyn oorlewingskanse sal daar nie vir hulle wees nie.

Oorwinning in die stryd

Dit is wél so dat die Antichris alle politieke, militêre en ekonomiese mag sal kry, en as gevolg van die misleidingskrag van Satan ook godsdienstig oor feitlik alle mense op aarde sal heers. Hy sal egter niemand wat werklik aan die Here behoort, en wat geen kompromie met die valse godsdienste maak, geestelik in sy mag kan kry nie. Hy sal die heiliges dus net fisies kan doodmaak, maar beslis nie hulle sieleheil kan aantas nie (Matt. 10:28). Die Here Jesus sal in hierdie donkerste uur vir sy getuies die krag gee om tot die dood toe getrou aan Hom te bly en nie die knie in aanbidding voor die Antichris te buig nie:

“En hulle het hom oorwin deur die bloed van die Lam en deur die woord van hulle getuienis, en hulle het tot die dood toe hulle lewe nie liefgehad nie" (Op. 12:11).

In hierdie teks word drie kragtige geestelike wapens genoem wat die Here aan sy kinders bied in die groot stryd wat hulle moet voer:

·      Die eerste is die bloed van die Lam. Op grond hiervan word jou siel gered wanneer jy jou sondes teenoor die Here bely (1 Joh. 1:8-9). Die bloed plaas ook ‘n Goddelike besitreg op jou wat die vyand nie kan verbreek of nietig verklaar nie. Beroep jou uitdruklik hierop.

·      Die tweede is die woord van jou getuienis. Om van die reddende genade en oorwinningskrag van jou Verlosser te getuig, maak die vyand geestelik weerloos. Dit gee aan ander mense wat nog in sy mag is, die vrymoedighied om op te staan en hulle lewens ook aan die Oorwinnaar, Jesus Christus, toe te vertrou. Moet dus nie ophou om te getuig nie!

·      Vreesloosheid vir die dood, selfs die wrede teregstellings waaraan die Antichris die heiliges sal onderwerp, is ook ‘n sterk wapen. Dit gee besondere geloofwaardigheid aan jou getuienis as jy bereid is om daarvoor te sterf. As jy bang is vir die dood en selfs bereid is om ter wille van kwytskelding die Here te verloën, sal jou getuienis as ‘Christen’ kragteloos wees.

Ten spyte van die feit dat Christene in die komende groot verdrukking letterlik alles in hierdie wêreld sal verloor, ook hulle lewe, sal hulle uiteinde in die hiernamaalse lewe heerlik wees (lees Op. 7:9-17 en 21:4-5). Sal jy onder hierdie skare verlostes uit elke nasie, volk en taal wees? Daar is ook plek vir jou! Die martelare kan in die lig van die wonderlike toekoms wat die Here aan hulle bied, moed skep en op hulle moeilike weg volhard. As hulle getrou bly tot die dood toe, sal hulle weldra in die vrederyk op aarde saam met die Here Jesus regeer:

“En ek het trone gesien, en hulle het daarop gaan sit, en aan hulle is die oordeel gegee; en ek het die siele gesien van die wat onthoof is oor die getuienis van Jesus en oor die woord van God, en die wat die dier en sy beeld nie aanbid het nie, en die merk op hulle voorhoof en op hulle hand nie ontvang het nie; en hulle het geleef en as konings geregeer saam met Christus die duisend jaar lank” (Op. 20:4).

(Naskrif. Baie dankie dat jy hierdie boek oor die eindtyd gelees het. My gebed is dat jy ‘n ontmoeting met die werklike outeur van die boek Openbaring sal hê, nl. Jesus Christus. Hy kan jou siel red en jou waardig maak om al die verskriklike dinge wat in die groot verdrukking oor die aarde gaan kom, te ontvlug en in die hemelse heerlikheid in sy teenwoordigheid gestel te word. Mag dit so wees. Indien jy egter onder die ongelukkiges is wat agtergebly het, moet jy beslis weet dat jy nog as deel van die groot ná-oes gered kán word. Hoewel dit vir jou ‘n martelaarsdood sal meebring as jy in die relatief kort bedeling van die Antichris net die ware Christus dien, is dit met die oog op die ewigheid oor en oor die moeite werd. Diegene wat die Antichris aanbid en sý nommer aanvaar, sal net vir ‘n kort rukkie die twyfelagtige genot en voordeel van hulle verraad teen God geniet, om daarna vir ewig saam met die Antichris en al die duiwel se ander meelopers verdoem te word. Dit is net dwase en lafaards wat hierdie weg sal volg. Die uitnemende weg is dié van die kruis wat byna 2000 jaar gelede op Gólgota ingeplant is, waaraan die Here Jesus as die Lam van God die prys vir ons sondes betaal het. Neem jou stand geestelik by die kruis in en bely al jou sondes teenoor die gekruisigde en verrese Here Jesus – die Een wat ook binnekort sal terugkom om as Regter sy vyande te oordeel en saam met sy heiliges as Koning te regeer!)