18. Die Duisendjarige Vrederyk

(Openbaring 20)

In die volgende gedeelte van Openbaring 20 word die duisendjarige ryk ses keer genoem:

En ek het n engel uit die hemel sien neerdaal, met die sleutel van die afgrond en n groot ketting in sy hand. En hy het die draak gegryp die ou slang wat die duiwel en Satan is en hy het hom gebind duisend jaar lank, en hom in die afgrond gewerp en hom toegesluit en dit bo hom versel, sodat hy die nasies nie meer sou verlei totdat die duisend jaar voleindig is nie. Daarna moet hy dan n kort tydjie ontbind word.

En ek het trone gesien, en hulle het daarop gaan sit, en aan hulle is die oordeel gegee; en ek het die siele gesien van die wat onthoof is oor die getuienis van Jesus en oor die woord van God, en die wat die dier en sy beeld nie aanbid het nie, en die merk op hulle voorhoof en op hulle hand nie ontvang het nie; en hulle het geleef en as konings geregeer saam met Christus die duisend jaar lank. En die ander dode het nie herlewe totdat die duisend jaar voleindig was nie. Dit is die eerste opstanding. Salig en heilig is hy wat deel het aan die eerste opstanding; oor hulle het die tweede dood geen mag nie, maar hulle sal priesters van God en van Christus wees en saam met Hom as konings regeer duisend jaar lank. En wanneer die duisend jaar voleindig is, sal die Satan uit sy gevangenis ontbind word (Op. 20:1-7).

n Toekomstige koninkryk op aarde

Wanneer die Here Jesus na die aarde terugkom, kom Hy as Koning van die konings en sal n regering vir die hele wreld instel met Jerusalem as hoofstad:

En die sewende engel het geblaas en daar was groot stemme in die hemel wat s: Die koninkryke van die wreld het die eiendom van onse Here geword en van sy Christus, en Hy sal as Koning heers tot in alle ewigheid (Op. 11:15).

Danil s in sy profesie oor die eindtyd dat die Seun van die mens met sy koms soos n rots sal wees wat die aardse koninkryke sal verbrysel en tot stof vermaal, en self in hulle plek sal regeer (Dan. 2:44-45). Sagaria s: En die Here sal Koning wees oor die hele aarde (Sag. 14:9). Dieselfde belofte oor sy koningskap op aarde is voor Jesus se geboorte aan Maria gemaak:

En kyk, jy sal swanger word en n Seun baar, en jy moet Hom Jesus noem. Hy sal groot wees en die Seun van die Allerhoogste genoem word; en die Here God sal aan Hom die troon van sy vader Dawid gee (Luk. 1:31-32).

Die troon van Dawid is nie in die hemel nie, maar op aarde. Jesus regeer nie nou in n geestelike sin op die troon van Dawid nie, want di troon is sedert die Babiloniese ballingskap van Israel al vervalle en in onbruik. Christus sal hierdie troon in Jerusalem eers met sy wederkoms herstel en dan daarvandaan regeer:

Daarna sal Ek terugkom en die vervalle hut van Dawid weer oprig, en wat daarvan verwoes is, sal Ek weer oprig en dit herstel, sodat die oorblyfsel van die mense die Here kan soek, en al die nasies oor wie my Naam uitgeroep is, spreek die Here wat al hierdie dinge doen (Hand. 15:16-17).

Die ouderlinge in die hemel [die verheerlikte kerk] weet dat hulle saam met die Here Jesus na die aarde sal terugkom en hier as konings in sy ryk sal heers. Hulle s uitdruklik:

U is geslag en het ons vir God met u bloed gekoop uit elke stam en taal en volk en nasie, en het ons konings en priesters vir onse God gemaak, en ons sal as konings op die aarde heers (Op. 5:9-10; kyk ook Op. 11:17; klem bygevoeg).

Dit is dus baie duidelik dat die openbaringsgebeure met n sterk proklamering van Christus se koningskap gepaard gaan:

Nou het die heil en die krag en die koningskap die eiendom van onse God geword, en die mag van sy Christus; want die aanklaer van ons broeders is neergewerp... [en] hy weet dat hy min tyd het (Op. 12:10, 12).

Wanneer Jesus, wat tans as Hopriester by die Vader se troon vir ons intree, na die aarde terugkom, sal Satan se mag en invloed op aarde verbreek en Christus se koninkryk ingestel word. Die duiwel sal dan nie meer die owerste en god van hierdie wreld wees, in wie se mag die huidige verdorwe wreld l nie (Joh. 14: 30; 2 Kor. 4:4; Ef. 6: 12; 1 Joh. 5:19).

n Verdere bewys daarvan dat die duisendjarige koninkryk nie in die hemel is nie, is die feit dat daar nog inherente vleeslikheid en wanordelikheid onder die nasies sal wees, wat sal vereis dat hulle met n streng hand regeer word. Hoewel die duiwel gebind sal wees en die mense nie tot openlike sondes sal kan verlei nie, sal hulle nog n gevalle natuur h wat gedissiplineer moet word. In Openbaring 12:5 en 19:15 word ges dat Christus die nasies met n ystersepter sal regeer. In hierdie toekomstige koninkryk sal sy getroue diensknegte saam met Hom regeer:

Hou maar net vas wat julle het, totdat Ek kom. En aan hom wat oorwin en my werke tot die einde toe bewaar, sal Ek mag oor die nasies gee, en hy sal hulle regeer met n ysterstaf: soos erdegoed word hulle verbrysel, net soos Ek ook van my Vader ontvang het (Op. 2:25-27).

Gedurende die Messiasryk sal die Here Jesus se troon in Jerusalem die ontmoetingspunt tussen die hemel en aarde wees, en dus die sentrum van goddelike wysheid, gesag en n regering van geregtigheid. Jesaja s die volgende hieroor:

En aan die einde van die dae sal die berg van die huis van die Here vasstaan op die top van die berge en verhewe wees bo die heuwels, en al die nasies sal daarheen toestroom. En baie volke sal heengaan en s: Kom laat ons optrek na die berg van die Here, na die huis van die God van Jakob, dat ons sy we kan leer en ons in sy paaie kan wandel. Want uit Sion sal die wet uitgaan en die woord van die Here uit Jerusalem. En Hy sal oordeel tussen die nasies en regspreek oor baie volke; en hulle sal van hul swaarde pikke smee en van hul spiese snoeimesse; nie meer sal nasie teen nasie die swaard ophef nie, en hulle sal nie meer leer om oorlog te voer nie (Jes. 2:2-4; kyk ook Jes. 24:23 en Sag. 8:22).

n Toestand soos hierdie, waarin daar geen oorlo gevoer, geen militre opleiding ondergaan of enige wapens vervaardig word nie, het nog nooit op aarde bestaan nie. Dit kan dus slegs op die toekomstige vrederyk betrekking h. Omdat die duiwel gedurende die duisend jaar van Christus se regering gebind sal wees sodat hy die nasies nie kan verlei nie, sal gewelddadigheid en oorlogvoering nie voorkom nie. Ander vorms van sonde sal ook verdwyn en die hele wreld sal slegs die Christelike godsdiens erken en aanhang:

Hulle sal geen kwaad doen of verderf aanrig op my heilige berg nie; want die aarde sal vol wees van die kennis van die Here soos die waters die seebodem oordek (Jes. 11:9).

Jerusalem sal spontaan deur almal as hoofstad van die wreld erken word, en daar sal geen vyandigheid en politieke spanning tussen individue of nasies bestaan nie:

In di tyd sal hulle Jerusalem noem die troon van die Here; en al die nasies sal daarheen saamkom vanwe die Naam van die Here in Jerusalem; en hulle sal nie meer wandel na die verharding van hul bose hart nie" (Jer. 3:17).

Die enigste vorm van wangedrag wat wl sal voorkom, sal laksheid wees deurdat sommige nasies sal nalaat om die Here te eer en te dien soos hulle moet. Dit sal nog steeds n geval wees van: die gees is gewillig, maar die vlees is swak (Matt. 26:41). Hulle sal as gevolg daarvan deur vermaninge en strafmaatrels aangespreek word:

En almal wat oorbly uit al die nasies wat teen Jerusalem aangekom het, sal jaar na jaar optrek om te aanbid voor die Koning, die Here van die lerskare, en om die huttefees te vier. En wie uit al die geslagte van die aarde nie na Jerusalem optrek om voor die Koning, die Here van die lerskare, te aanbid nie hulle sal geen ren kry nie" (Sag. 14:16-17).

Daar sal in hierdie tyd dus n oorblyfsel van die nasies op aarde wees. Hulle sal sterflike mense van vlees en bloed wees, en as gevolg van hulle gevalle natuur nog steeds gered moet word om waarlik aan die Here te behoort. Volgens Sagaria 14:16-17 sal hulle wl die groot verdrukking en die slag van Armagddon oorleef, en hoewel hulle nie die nommer van die Antichris aanvaar het nie, behoort hulle ook nie aan Christus voordat hulle Hom daadwerklik as Verlosser aangeneem het nie.

Daar is aanduidings in die Bybel dat die relatief klein oorblyfsel van die nasies direk n die wederkoms van Jesus almal saam met die oorblyfsel van Israel gered sal word. Sagaria s dat met die wederkoms, die oorblyfsel van Israel rou sal bedryf wanneer hulle met die Messias versoen word (Sag. 12:10-14; 13:1, 9). Mattheus dui aan dat alle nasies in hierdie rou en verootmoediging sal deel:

en dan sal al die stamme van die aarde rou bedryf en die Seun van die mens sien kom op die wolke van die hemel met groot krag en heerlikheid (Matt. 24:30).

Dit beteken dat die vrederyk met n eerste geslag Christene sal begin. Omdat hierdie mense egter nog almal hulle Adamiese, sonde-geneigde natuur het, sal die opkomende geslagte [soos ook nou] ongered gebore word en dus weergebore moet word om kinders van God te word. Om hulle te evangeliseer, sal die taak van die geredde Israel wees, wat ook nog sterflike maar wedergebore mense sal wees. Hulle sal die evangelie na alle nasies uitdra:

In die dae wat kom, sal Jakob wortel skiet, Israel sal bloei en uitbot, sodat hulle die wreld vol vrugte sal maak (Jes. 27:6).

Dit is uit Openbaring 20 duidelik dat daar gaandeweg l hoe minder lede van die opkomende geslagte gered sal word. Wanneer die duiwel aan die einde van die vrederyk vir n kort tydjie losgelaat word, sal miljoene mense dadelik in sy mag val (Op. 20:7-9).

Die eerste opstanding

Die leer oor die twee opstandings kom ook duidelik in verband met die duisendjarige vrederyk ter sprake. Slegs hulle wat deel het aan die eerste opstanding (Luk. 14:14; 1 Thess. 4:16), waarby ook ingereken moet word die n-oes van die verdrukking, sal saam met Jesus Christus in sy ryk regeer. Die opstanding van die regverdiges mt dus voor die duisendjarige vrederyk plaasvind. Om hiervoor waardig te wees, is n groot sen en iets om jou voor te beywer :

Salig en heilig is hy wat deel het aan die eerste opstanding; oor hulle het die tweede dood geen mag nie, maar hulle sal priesters van God en van Christus wees en saam met Hom as konings regeer duisend jaar lank" (Op. 20:6; kyk ook Fil. 3:11-12).

Die ander dode is die ongeredde menigte van alle eeue, en hulle sal nie herleef totdat die duisend jaar voleindig is nie (Op. 20:5). Hulle sal dan voor die groot wit troon verskyn om tot die ewige dood in die poel van vuur verdoem te word.

Kenmerke van die vrederyk

Die volgende is die belangrikste kenmerke van die toekomstige vrederyk op aarde:

      God sal in die Persoon van Jesus Christus op aarde regeer. n Teokratiese wreldregering sal dus gevestig word (Luk. 1:31-33; Op. 19:15; Jes. 11:5-16).

      Die troon van Christus sal in Jerusalem wees (Sag. 8: 22; Jes. 2:2-3; 24:23). Sy regering sal deur geregtigheid gekenmerk word (Jes. 1:26-27; Jer. 23:5-6).

      Daar sal vrede wees. Nasies sal nie meer leer om oorlog te voer nie (Jes. 2:4; Miga 5:4).

      Satan sal gebind wees sodat hy die nasies nie kan verlei nie (Op. 20:1-4).

      Die geredde Israel sal hulle verbly in die Here en die hele wreld evangeliseer (Jes. 12:3-6, 27:6, 40:9). Deur hulle evangelisasie sal hulle die wreld vol vrugte maak (Jes. 27:6) en die Here sal geer word (Jes. 28:5).

      Die aarde sal vol wees van die kennis van die Here soos die waters die seebodem oordek (Hab. 2:14).

      Daar sal nie siekte wees nie: Geen inwoner sal s: ek is siek nie (Jes. 33: 24).

      Mense sal ho ouderdomme bereik. n Man van 100 jaar oud sal as n kind beskou word (Jes. 65:20-23).

      Die natuur, wat as gevolg van die sondeval aan die nietigheid onderworpe is, sal gedeeltelik herstel word. Die hele skepping wag met reikhalsende verwagting op die openbaarmaking van die kinders van God (Rom. 8:19-22; Jes. 41:18-20).

      Tye van ekonomiese voorspoed sal aanbreek. Wanneer dit planttyd is, sal die vorige oes nog nie eers klaar ingesamel wees nie (Jes. 55:13; Amos 9:13-14; Jol 3:18).

      Daar sal n ten volle ontwikkelde, ekonomies voorspoedige gemeenskap wees wat in die behoeftes van die Koning se onderdane sal voorsien (Jes. 65:21-23).

      Harmonie sal in die diereryk heers. Die leeu sal by die lam l en gras vreet soos n os, omdat die Here n nuwe verbond met die diere en visse van die see sal sluit (Jes.11:6-9, 65:25; Hos. 2:17).

ere van die lerskare: In di dae sal tien man uit al die tale van die nasies die slip van n Joodse man gryp en dit vashou en s: Ons wil met julle saamgaan, want ons het gehoor dat God met julle is (Sag. 8:23).

En in di dag sal die Here vrugte afslaan, van die stroom van die Eufraat af tot by die spruit van Egipte, en jlle sal ingesamel word, een vir een, o kinders van Israel! (Jes. 27:12).

Want die dag is daar dat die oppassers op die berge van Efraim roep: Maak julle klaar en laat ons optrek na Sion, na die Here onse God. Want so s die Here: Jubel oor Jakob van vreugde, en juig oor die hoof van die nasies; laat dit hoor, sing lof en s: O Here, verlos u volk, die oorblyfsel van Israel! Kyk, daar kom dae, spreek die Here, dat Ek met die huis van Israel en die huis van Juda n nuwe verbond sal sluit Ek gee my wet in hulle binneste en skrywe dit op hulle hart; en Ek sal vir hulle n God wees, en hulle sal vir My n volk wees (Jer. 31:6-7, 31, 33).

En hulle sal My tot n eiendom wees, s die Here van die lerskare, op die dag wat Ek skep, en Ek sal met hulle medelye h soos n man medelye het met sy seun wat hom dien" (Mal. 3:17).

In di dag sal Ek die vervalle hut van Dawid weer oprig, en Ek sal sy skeure toebou en sy puinhope herstel, en Ek sal dit opbou soos in die ou tyd; sodat hulle in besit kan neem die oorblyfsel van Edom en al die nasies oor wie my Naam uitgeroep is, spreek die Here wat dit doen En Ek sal die lot van my volk Israel verander, en hulle sal die verwoeste stede bou en bewoon en Ek sal hulle plant in hul land, en hulle sal nie meer uitgeruk word uit hul land wat Ek hulle gegee het nie, s die Here jou God (Amos 9:11-12, 14-15).

Daar kom n dag om jou mure te herbou! In di dag sal die gebied ruim wees (Miga 7:11).

Kyk, daar kom dae, spreek die Here, dat die stad vir die Here herbou sal word, van die toring Hannel af tot by die Hoekpoort [dit] sal nie weer uitgeruk of verwoes word tot in ewigheid nie (Jer. 31:38, 40).

Kyk, Ek laat vir die stad genesing en gesondmaking tot stand kom en sal hulle gesond maak en aan hulle openbaar n oorvloed van duursame vrede. En Ek sal die lot van Juda en die lot van Israel verander en hulle bou soos tevore. En Ek sal hulle reinig van al hulle ongeregtigheid waarmee hulle teen My gesondig het, en vergewe al hulle ongeregtighede waarmee hulle teen My gesondig en teen My oortree het. En die stad sal vir My wees n vreugdevolle roem, n lof en n sieraad by al die nasies van die aarde wat sal hoor van al die goeie wat Ek aan hulle doen; en hulle sal bewe en ontroer word oor al die goeie en oor al die vrede wat Ek daaraan bewys (Jer. 33:6-9).

o Julle wat die Here herinner aan sy beloftes moenie rus en laat Hom nie met rus nie, totdat Hy Jerusalem bevestig en maak tot n lof op aarde (Jes. 62:6-7).

Kyk, daar kom dae, spreek die Here, dat Ek die goeie woord in vervulling laat gaan wat Ek gespreek het aangaande die huis van Israel en die huis van Juda. In di dae en in di tyd sal Ek vir Dawid n Spruit van geregtigheid laat uitspruit, en Hy [die Messias] sal reg en geregtigheid doen in die land. En in di dae sal Juda verlos word en Jerusalem veilig woon; en dit sal die naam daarvan wees: DIE HERE ONS GEREGTIGHEID (Jer. 33: 14-16).

Dan sal julle weet dat Ek die Here julle God is, wat woon op Sion, my heilige berg; dan sal Jerusalem n heiligdom wees" (Jol 3:17).

In di dag sal hierdie lied gesing word in die land Juda: n Sterk stad het ons; God stel heil tot mure en skanse. Maak oop die poorte, dat die regverdige nasie kan ingaan wat die trou bewaar! (Jes. 26:1-2).

In di dag sal die Here van die lerskare wees tot n sierlike kroon en n pragtige krans vir die oorblyfsel van sy volk (Jes. 28:5).

En julle sal in di dag s: Dank die Here, roep sy Naam aan, maak sy dade onder die volke bekend, verkondig dat sy Naam hoog is! (Jes. 12:4).

In die dae wat kom, sal Jakob wortel skiet, Israel sal bloei en uitbot, sodat hulle die wreld vol vrugte sal maak (Jes. 27:6).

En in di dag sal die nasies vra na die wortel van Isai [verwysende na Jesus, die Messias] wat daar staan as n banier van die volke, en sy rusplek sal heerlik wees (Jes. 11:10).

In di dag sal die mens kyk na sy Maker, en sy o sal sien op die Heilige van Israel (Jes. 17:7).

Want dan sal Ek aan die volke rein lippe toebring, sodat hulle almal die Naam van die Here sal aanroep en Hom met n eenparige skouer sal dien (Sef. 3:9).

Dan sal Hy ren gee vir die saad waarmee jy die grond besaai, en broodkoring wat die grond voortbring, en dit sal smaaklik en voedsaam wees; jou vee sal in di dag wei op n uitgestrekte weiveld en op elke ho berg en op elke verhewe heuwel sal strome wees, waterlope, op die dag van die groot slagting as die torings val (Jes. 30: 23, 25).

Hierdie en baie ander seninge sal die kenmerk van die Messias se duisendjarige vrederyk wees wanneer Hy op die troon van Dawid regeer. Sy verheerlikte kerk sal saam met Hom regeer en geregtigheid op aarde laat geskied. Israel sal n leidende rol in wreldsake speel en die Here se spesiale getuies onder die nasies wees.