14. Die Sewe Laaste Plae

(Openbaring 14-16)

Openbaring 14 is ‘n voorspel tot die sewe laaste plae wat op die slag van Armagéddon sal uitloop. Uit hierdie hoofstuk blyk dit duidelik dat die wederkoms op hande is, en dat Jesus gereed is om met die goddelose nasies van die wêreld in die gerig te tree. Hy sal die parskuip van die grimmigheid van God se toorn alleen trap en die goddeloses verdelg met die swaard wat uit uit sy mond uitgaan. Johannes beskryf dit só:

“En ek het gesien, en kyk, daar was ‘n wit wolk en een soos ‘n Menseseun wat op die wolk sit, met ‘n goue kroon op sy hoof en in sy hand ‘n skerp sekel. En ‘n ander engel het uit die tempel gekom en met ‘n groot stem geroep na Hom wat op die wolk sit: Slaan u sekel in en maai, want die uur het vir U gekom om te maai, omdat die oes van die aarde oorryp geword het. En Hy wat op die wolk sit, het sy sekel oor die aarde laat gaan, en die aarde is afgemaai.

“En ‘n ander engel het uitgekom uit die tempel wat in die hemel is, en hy het ook ‘n skerp sekel gehad; en ‘n ander engel wat mag oor die vuur gehad het, het uit die altaar uitgekom en met ‘n groot stem geroep na hom wat die skerp sekel het, en gesê: Slaan jou skerp sekel in en samel die trosse van die wingerdstok van die aarde in, want sy druiwe het ryp geword. En die engel het sy sekel oor die aarde laat gaan en die wingerdstok van die aarde afgeoes en dit gegooi in die groot parskuip van die grimmigheid van God. En die parskuip is buitekant die stad getrap, en bloed het uit die parskuip gekom tot aan die tooms van die perde, tweehonderd myl ver” (Op. 14:14-20).

Die nasies word hier beskryf soos druiwe wat ryp geword het, en wat in die parskuip van God se toorn stukkend getrap sal word sodat hulle bloed ‘n dik stroom in die dal van beslissing buite Jerusalem sal loop. Hierdie stroom bloed van God se vyande sal tot in die vlakte van Megiddo aangetref word, asook in Edom. Jesaja het só na hierdie dag van afrekening deur die komende Messias verwys:

“Wie is dit wat daar aankom uit Edom, met bloedrooi klere uit Bosra? Hy daar, pragtig in sy gewaad, wat agteroor buig in die volheid van sy krag? Dit is Ek wat in geregtigheid spreek, wat magtig is om te verlos. Waarom is u gewaad so rooi, en u klere soos dié een wat die wynpers trap? Ek het die pers alleen getrap, en van die volke was niemand by My nie; en Ek het hulle getrap in my toorn en hulle vertrap in my grimmigheid, sodat hulle lewensap op my klere gespat en Ek my hele gewaad bevlek het. Want die dag van wraak was in my hart, en die jaar van my verlossing het gekom… En Ek het volke vertrap in my toorn en hulle dronk gemaak in my grimmigheid; en Ek het hulle lewensap laat afloop op die aarde” (Jes. 63:1-6).

Edom en Bosra is in die huidige Jordanië. In 1922 het sir Winston Churchill die gebiede wat as Edom, Bosra en Ammon bekend gestaan het, verenig en dit ‘Jordanië’ genoem. Net suid van Bosra is Petra geleë, wat ‘Rots’ beteken, waarheen baie Israeli’s in die groot verdrukking sal vlug. Hierdie gebiede sal vry van die Antichris se direkte oorheersing bly. Daniël sê:

“Hy [die Antichris] sal ook kom in die Pragtige Land [Israel], en baie sal struikel; maar hierdie volke sal uit sy hand vryraak: Edom en Moab en die beste deel van die kinders van Ammon” (Dan. 11:41).

Met die slag van Armagéddon sal die oorblyfsel van Israel wat hier kom skuiling soek het, begin optrek na die Olyfberg in afwagting op die koms van die ware Messias. Wanneer hulle in Bosra [in suidelike Jordanië] deur die leërs van die Antichris afgesny en omsingel word, sal die Here Jesus op die dag van sy wederkoms ook in Bosra met die vyande van sy volk in die gerig tree.

In Openbaring 16 word ‘n baie donker prentjie van God se oordele tydens die wederkoms van Jesus Christus  geskilder. In die gebeure nét voor en tydens die slag van Armagéddon gaan die Antichris se aanhangers met bose swere geteister, en die natuurlike hulpbronne van die wêreld vernietig word. In ‘n ekologiese ramp van ongekende afmetings sal alle seelewe vrek en varswaterbronne totaal besoedel en ondrinkbaar raak.

Mense, diere en plante sal eers deur ‘n groot hitte geskroei word, en daarna sal alle lig van die hemelliggame uitgedoof word. In die duisternis van God se oordele sal vernietigende aardbewings en verwoestende haelstene die aarde en sy oorlewende bewoners tref. Dit sal sal só erg wees dat geboue in alle stede op die aarde sal intuimel. Bergreekse sal platgemaak word en eilande onder die see verdwyn. Te midde van hierdie apokaliptiese rampe sal soldate van alle nasies onder demoniese aanhitsing na die Midde-Ooste optrek om teen die komende Messias, Jesus Christus, te veg en ook die oorblyfsel van Israel te probeer verdelg. Johannes beskryf die sewe skale só:

“En ek het ‘n groot stem uit die tempel aan die sewe engele hoor sê: Gaan gooi die skale van die grimmigheid van God op die aarde uit. Toe gaan die eerste een weg en gooi sy skaal op die aarde uit, en kwaai en bose swere het aan die mense gekom wat die merk van die dier gehad het en sy beeld aanbid het. En die tweede engel het sy skaal op die see uitgegooi, en dit het bloed geword soos van ‘n dooie, en al die lewende wesens in die see het gesterwe. En die derde engel het sy skaal uitgegooi op die riviere en op die waterfonteine, en dit het bloed geword. En ek het die engel van die waters hoor sê: Regverdig, Here, is U wat is en wat was, U, die Heilige, omdat U hierdie oordeel uitgevoer het; want hulle het die bloed van heiliges en profete vergiet, en U het aan hulle bloed gegee om te drink, want hulle het dit verdien…

“En die vierde engel het sy skaal op die son uitgegooi, en daaraan is dit gegee om mense met vuur te skroei. En die mense is geskroei met ‘n groot hitte, en hulle het die Naam van God gelaster wat mag het oor hierdie plae, en hulle het hul nie bekeer om Hom heerlikheid te gee nie. En die vyfde engel het sy skaal uitgegooi op die troon van die dier, en sy koninkryk is verduister, en hulle het hul tonge gekou van pyn; en hulle het die God van die hemel gelaster oor hulle pyne en oor hulle swere, en het hulle nie bekeer van hul werke nie.

“En die sesde engel het sy skaal uitgegooi op die groot rivier, die Eufraat, en sy water het opgedroog, sodat die pad van die konings wat van die Ooste af kom, reggemaak kon word. Ek het uit die bek van die draak en uit die bek van die dier en uit die mond van die valse profeet drie onreine geeste soos paddas sien kom. Want dit is geeste van duiwels wat tekens doen, wat uitgaan na die konings van die aarde en die hele wêreld, om hulle te versamel vir die oorlog van daardie groot dag van die almagtige God… En hulle het hul versamel op die plek wat in Hebreeus genoem word Armagéddon.

“En die sewende engel het sy skaal uitgegooi in die lug, en ‘n groot stem het uit die tempel van die hemel gekom, van die troon af, wat gesê het: Dit is verby! En daar het stemme gekom en donderslae en bliksemstrale, en daar het ‘n groot aardbewing gekom soos daar nog nie gewees het vandat die mense op die aarde was nie – so ‘n geweldige groot aardbewing. En die groot stad is in drie dele verdeel, en die stede van die nasies het geval. En die groot Babilon is in gedagtenis gebring voor God, om haar te gee die beker met die wyn van die grimmigheid van sy toorn. En alle eilande het gevlug, en berge is daar nie gevind nie; en groot hael, omtrent ‘n talent swaar [dit is 50 kilogram], het uit die hemel op die mense geval; en die mense het God gelaster oor die plaag van die hael, omdat sy plaag ontsettend groot was” (Op. 16:1-21).

Die eerste skaal is ‘n oordeel wat op mense gerig word, en dit tref die aanhangers van die Antichris. Die bose swere kom op almal wat die merk van die dier ontvang het en sy beeld aanbid. Dit is al die misleides wat ‘n verbond met Satan se verteenwoordiger, die Antichris, gesluit het om sy nommer ter wille van ekonomiese oorlewing te aanvaar in ruil vir hulle siele. Hulle aanbid die Antichris, en ontvang voor die wederkoms reeds die vergelding van die Here in hulle liggame wat hulle deur Satan laat merk het.

Die tweede skaal tref al die oseane van die wêreld – nie net ‘n derde daarvan soos in die geval van die basuine nie. Die water daarvan word soos bloed, en alle seediere vrek. ‘n Ramp van hierdie omvang sal die mens van ‘n belangrike voedselbron ontneem, hongersnode veroorsaak, pessiektes deur ontbindende seediere in die hand werk, mense van die kusgebiede af laat wegvlug en seevaart haas onmoontlik maak.

Die derde skaal word op die riviere en fonteine uitgegooi en laat die water daarvan in bloed verander. Sodoende word oorlewingskanse op land ook drasties verminder en staar miljoene mense en diere ‘n gewisse dood in die gesig.

Die vierde skaal word op die son uitgegooi en bring ongekende hittegolwe mee. Groot uitbarstings sal op die son voorkom, en moontlik sal die osoonlaag dan omtrent vernietig wees. Behalwe vir die toenemende hitte sal skadelike ultravioletstrale sere en velkanker veroorsaak by mense wat aan direkte sonstrale blootgestel word.

Die vyfde skaal word oor die wêreldryk van die Antichris uitgegiet, en hul dit in totale duisternis. Mense sal angsbevange in die duisternis rondtas terwyl God se oordele oor hulle uitgegiet word. Omdat hulle reeds hulle siele aan Satan verkoop het deur die merk en nommer van die dier te aanvaar, sal hulle God laster oor al die plae. Sulke mense sal dan nie meer onder sonde-ooruiging kan kom om gered te word nie, omdat hulle reeds die krag van die dwaling ontvang het om die leuens van Satan te glo.

Die sesde skaal word oor die Eufraatrivier uitgegooi en laat dit opdroog sodat die Oosterse nasies droogvoets daardeur kan trek om ook by Armagéddon aan daardie groot oorlog van die Almagtige God deel te neem. Onder demoniese misleiding sal ‘n reuse leër van 200 miljoen Asiatiese soldate optrek soos skape na die slagpale toe om deur die vernietigende oordele van God getref te word. Gedurende hulle opmars sal hulle egter ‘n derde van alle mense verdelg, soos wat in Openbaring 9:14-19 beskryf word. Dink daaraan dat daar nouliks 200 miljoen mense op aarde was toe Johannes hierdie profesie geskryf het. Vandag kan Sjina alleen meer as 200 miljoen soldate mobiliseer indien hy al sy weerbare manne oproep.

Die sewende skaal het die grootste aardbewing tot gevolg wat daar nog ooit op aarde was. Die stede van die nasies sal val en in baie dele van die wêreld, insluitende Israel, sal die landskap tot ‘n groot mate deur die aardbewings verander word. Die verwoesting deur die aardbewings sal Jerusalem in drie dele verdeel en Babilon totaal vernietig. Die skuddings sal ook met ongekende haelstorms gepaard gaan. Vir haelstene van 50 kilogram om te val, beteken dit dat daar geweldige hoë temperature moet wees sodat die vog deur die stygende warm lug tot buitengewone hoë hoogtes opgevoer kan word. Die voorkoms van sulke hittegolwe word in Openbaring 16 bevestig. Jesaja sê hieroor:

“En die lig van die maan sal wees soos die lig van die son, en die lig van die son sal sewevoudig wees, soos die lig van sewe dae, op die dag as die Here die breuk van sy volk verbind en die wond gesond maak wat aan hulle geslaan is” (Jes. 30:26).

Die dag wanneer die Here kom om die oorblyfsel van sy volk te red en die nasies te oordeel, sal ‘n dag van verskrikking wees wanneer die kragte van die hemel geskud sal word. Baie van die Ou Testamentiese profete het profesieë oor die dag van die Here uitgespreek. Mense sal enersyds deur skroeiende hitte en droogtes geteister word, en andersyds deur verstikkende duisternis en die gerammel van geweldige aardbewings. Die sondaars wat hulle harte verhard het, sal saam met hulle handewerk verbreek word en op die puinhoop van ‘n verwoeste aarde beland:

“Kyk, die dag van die Here kom, verskriklik, met grimmigheid en toorngloed, om die aarde ‘n woesteny te maak en sy sondaars daaruit te verdelg. Want die sterre van die hemel en sy Orions sal hulle lig nie laat skyn nie; die son is duister by sy opgang, en die maan laat sy lig nie skyn nie. En Ek sal aan die wêreld sy boosheid besoek, en aan die goddelose hulle ongeregtigheid; en Ek sal die trots van die vermeteles laat ophou en die hoogmoed van tiranne verneder. En Ek sal sterwelinge skaarser maak as fyn goud, en mense as goud van Ofir. Daarom sal Ek die hemel laat sidder, en die aarde sal wyk uit sy plek met gebeef, vanweë die grimmigheid van die Here van die leërskare en vanweë die dag van sy toorngloed” (Jes. 13:9-13).

Daar is baie meer sulke ernstige waarskuwings oor die oordele van die dag van die Here opgeteken, sodat mense nie die realiteit daarvan ligtelik opsy moet skuif nie. Die ontsettende omvang van die verwoesting, die redes daarvoor, naamlik ‘n uiters sondige geslag mense soortgelyk aan dié in die tyd van Noag en Lot, asook die feit dat dit oordele van God is, word telkens beklemtoon:

“Kyk, die Here maak die aarde leeg en verwoes dit, en Hy keer sy oppervlakte om en verstrooi sy bewoners... Die aarde word heeltemal leeg gemaak en heeltemal geplunder, want die Here het hierdie woord gespreek... Want die aarde is ontheilig onder sy bewoners: want hulle het die wette oortree, en die insettinge geskend, die ewige verbond verbreek. Daarom verteer die vloek die aarde en moet sy inwoners boet; daarom word die bewoners van die aarde deur ‘n gloed verteer en bly daar min mense oor” (Jes. 24:1, 3, 5-6).

“So sê die Here van die leërskare: Kyk, onheil gaan uit van volk tot volk, en ‘n groot storm word opgewek uit die agterhoeke van die aarde. En die wat deur die Here verslaan is, sal dié dag lê van die een einde van die aarde tot die ander einde van die aarde; hulle sal nie beklaag of versamel of begrawe word nie; hulle sal mis op die aarde wees” (Jer. 25:32-33).

“Maar dié dag behoort aan die Here Here van die leërskare, ‘n dag van wraak, om wraak te neem op sy teëstanders; en die swaard sal verslind en versadig en dronk word van hulle bloed; want die Here Here van die leërskare het ‘n slagoffer in die Noordland, by die Eufraatrivier” (Jer. 46:10).

Oor die slag van Armagéddon, wat die Here se strafgerig teen die ongehoorsame nasies is, sê Joël die volgende:

“Die son sal verander word in duisternis en die maan in bloed, voordat die groot en deurlugtige dag van die Here kom… Want kyk, in dié dae en in dié tyd wanneer Ek die lot van Juda en Jerusalem verander, sal Ek al die nasies versamel en hulle na die dal van Josafat laat aftrek, om daar met hulle ‘n strafgerig te hou ter wille van my volk en my erfdeel Israel wat hulle onder die nasies verstrooi het, en my land wat hulle verdeel het… Menigtes, menigtes in die dal van beslissing, want naby is die dag van die Here in die dal van beslissing! Die son en die maan word duister, en die sterre trek hulle glans in” (Joël 2:31 en 3:1-2, 14-15).

Die dal van Josafat verwys na die dal van Kidron in Jerusalem. Baie van die Antichris se magte sal hier saamgetrek wees in afwagting op Jesus se verskyning op die Olyfberg aan die einde van die sewe jaar lange regering van die Antichris. Die ander magte van die Antichris sal in Noord- en Sentraal-Israel ontplooi wees, terwyl sommige nog by die Eufraatrivier sal wees. Wanneer die duisternis van God se oordele oor hulle toesak, sal baie van hierdie soldate mekaar begin doodmaak:

“En dit sal die plaag wees waarmee die Here al die volke sal tref wat opgetrek het om teen Jerusalem te veg: Hy sal hulle vlees laat wegteer, terwyl hulle nog op hul voete staan; en hulle oë sal wegteer in hulle holtes, en hulle tong wegteer in hulle mond. En in dié dag sal ‘n groot verwarring van die Here onder hulle kom, sodat die een die hand van die ander sal gryp, en die hand van die een hom sal verhef teen die hand van die ander” (Sag. 14:12-13).

As deel van die val van die Antichris se bose sentrums wat hy opgerig het, word die groot Babilon in die rampe en aarbewings van die einde van die groot verdrukking verwoes. Hierdie aardbewings en ander natuurrampe sal Israel ook tref waar die vyandelike magte gemonster is, en dit sal die stad Jerusalem in drie dele verdeel (Op. 16: 19). Dit is egter duidelik dat hierdie rampe oor die hele aarde sal voorkom. Eségiël verwys daarna as hy sê:

“Ja, in My ywer spreek Ek, in die vuur van My grimmigheid: Waarlik, in dié dag sal daar ‘n groot aardbewing wees in die land van Israel, sodat van My aangesig af weg sal bewe die visse van die see en die voëls van die hemel en die wilde diere van die veld en al die gediertes wat op die grond kruip, en al die mense wat op die aarde is; en die berge sal omver gegooi word en die kranse inmekaarstort en al die mure op die aarde val” (Eseg. 38:19-20).

Die Here Jesus het in sy profetiese rede na hierdie verskriklike tyd vlak voor sy wederkoms verwys toe Hy gesê het:

“En daar sal tekens wees aan son en maan en sterre, en op die aarde benoudheid van nasies in hulle radeloosheid, wanneer die see en branders dreun, en mense se harte beswyk van vrees en verwagting van die dinge wat oor die wêreld kom. Want die kragte van die hemele sal geskud word. En dan sal hulle die Seun van die mens sien kom in ‘n wolk, met groot krag en heerlikheid" (Luk. 21:25-27).

Die Here sal Homself in heerlikheid aan die oorblyfsel van die volk Israel openbaar, maar Hom in daardie dag uitermate op sy vyande wreek. Hy sal die goddelose koninkryke van die aarde tot ‘n val bring en self in hulle plek regeer.

Gereedmaking

Van Christene word verwag om beslis van hierdie waarskuwings kennis te neem en, soos Noag, die nodige voorbereidings te tref om die rampe van God se oordele oor die ongelowiges te ontvlug. Hy was ‘n regverdige man en het sy lewe volgens die wil en opdragte van die Here geskik. Terwyl hy aan die ark gebou het, het hy die wêreldlinge ernstig en by herhaling teen die komende oordele van die Here gewaarsku, sodat hulle bloed nie aan sy hand sou wees nie. Hulle het egter nie hierop gereageer nie en met hom die spot gedryf terwyl Hy God se woorde van waarskuwing verkondig het.

Lot moes ook geestelik waardig wees om Sodom en Gomorra se verwoesting vry te spring. Volgens die Here se wil wat aan Lot geopenbaar is, moes hy en sy gesin stappe neem om haastig uit die gedoemde stad te vlug. As hy nie regtig geglo het dat hierdie oordele voltrek sou word nie, en in sy hart nie volkome bereid was om van sy aardse besittings afskeid te neem nie, sou hy saam met dit in die vlamme omgekom het.

Ons is ook nie die voorwerp van God se toorn nie, maar dan moet ons geestelik waardig wees om pas voor hierdie donker dae in sy heerlike teenwoordigheid gestel te word. Die Here leer ons nie, soos baie mense nou doen, oorlewingstrategieë om in die verdrukking te probeer oorleef nie. Hy wil juis hê dat ons die volle erns van sy oordele oor die sondaars moet besef, en geestelik gereed moet maak om dit te ontvlug. Indien ons reeds gereed gemaak het, moet ons op die pad van die Here volhard en daarteen waak om terug te val:

“Maar pas op vir julleself, dat julle harte nie miskien beswaar word deur swelgery en dronkenskap en sorge van die lewe nie, en dié dag julle nie skielik oorval nie. Want soos ‘n strik sal hy kom oor almal wat op die hele aarde woon. Waak dan en bid altyddeur, sodat julle waardig geag mag word om al hierdie dinge wat kom, te ontvlug en voor die Seun van die mens te staan” (Luk. 21:34-36).

“Terwyl al hierdie dinge dan vergaan, hoedanig moet julle nie wees in heilige wandel en godsvrug nie? – julle wat die koms van die dag van God verwag en verhaas” (2 Pet. 3:11-12).

In Openbaring 16, waarin die groot oordele van God aangekondig word, herinner die Here Jesus ons daaraan om te waak en rein te lewe met die oog op sy skielike koms voor hierdie nag van verskrikking wat oor die aarde gaan aanbreek:

“Kyk, Ek kom soos ‘n dief. Salig is hy wat waak en sy klere bewaar, sodat hy nie miskien naak rondloop en hulle sy skaamte sien nie” (Op. 16: 15).

Diegene wat nie met Christus beklee is nie, se geestelike naaktheid en bankrotskap sal vir almal duidelik wees nadat die hemelse bruidegom soos ‘n dief in die nag gekom het om sy bruid na die hemel weg te voer. Onder die mense wat agterbly, sal baie kerklidmate wees wat nie gereed was nie omdat hulle net ‘n gedaante van godsaligheid het.

Het u al die nodige voorbereidings vir ontvlugting uit die oordele getref, soos wat Israel ook tydens hulle uittog uit Egipte moes doen deur onder die bloed van die Lam te skuil? Dubbelhartige mense wat die wêreld én die Here wil dien, sal, soos Lot se vrou, vir die ontvlugting gediskwalifiseer word. Die tragedie is dat sy ‘n blote meeloper in die koninkryk van die hemele was, en tot op die laaste oomblik net aangeneem het dat haar saak reg is. Ons word nie verniet herinner om aan Lot se vrou te dink nie! (Luk. 17:32).

Dit is duidelik dat baie kerklidmate gaan agterbly – in baie gevalle selfs die meerderheid van lou en vormgodsdienstige gemeentes. Hulle sal dan voor die groot toets te staan kom wanneer hulle óf die Antichris se leuens sal glo, óf die Here Jesus vir wedergeboorte sal vertrou. In laasgenoemde geval sal die Here hulle geestelik beklee en krag en genade gee om in die moeilike tyd wat kom, vas te staan en nie vir Christus te verloën nie.

Salig is hy wat waak en sy klere bewaar. Om geestelik onwaardig te wees, maak van mense ‘n maklike prooi vir die Antichris omdat hulle geen weerstand teen die krag van die dwaling het nie.