13. Die Valse Profeet

(Openbaring 13)

Die valse profeet sal ‘n groot rol in die regering van die Antichris speel. Uiterlik gesproke sal dit ‘n tweemanregering wees omdat die Antichris in noue assosiasie met die valse profeet sal optree en regeer. In werklikheid sal dit egter ‘n driemanregering wees, omdat die duiwel as ‘n geestelike mag absolute beheer oor hierdie regering sal uitoefen. Dit sal dus ‘n sataniese trilogie wees. As sodanig is dit ‘n nabootsing van God se regering, omdat die draak die teëbeeld van God is, die dier is die teëbeeld van Christus en die valse profeet die teëbeeld van die Heilige Gees.

Die Bybel sê die volgende oor die openbaring van die valse profeet:

“En uit die aarde het ek ‘n ander dier sien opkom, en hy het twee horings gehad soos ‘n lam en het gepraat soos ‘n draak. En hy oefen al die mag van die eerste dier uit voor sy oë, en hy maak dat die aarde en die wat daarop woon, die eerste dier aanbid, waarvan die dodelike wond genees is. En hy doen ook groot tekens, sodat hy selfs vuur uit die hemel laat neerdaal op die aarde voor die oë van die mense” (Op. 13:11-13).

Die valse profeet sal ‘n ander dier wees, uit dieselfde koninkryk as wat die eerste dier kom. Hy sal net ‘n ander een van dieselfde soort as die eerste dier wees. Hy sal lyk soos ‘n lam maar praat soos ‘n draak. Hy sal dus ‘n onskuldige voorkoms hê, soos ‘n godsdiensleier wat homself ten doel stel om die wêreld te verenig en in ‘n tydperk van vrede in te lei. Wanneer hy praat, sal dit egter duidelik wees dat hy oor al die misleidingsmag en bonatuurlike kragte van die draak beskik. Een van sy skouspelagtigste wonderwerke sal wees dat die Antichris in die middel van die verdrukking uit die dood opgewek sal word nadat hy vermoor is (Op. 13:3, 12).

Die valse profeet sal totaal onverdraagsaam teenoor die ware Christene wees. Van hulle sal hy lasterlike dinge spreek. Hy sal die dier ten koste van Christus verheerlik en die wêreld deur middel van sy wonderwerke verbyster. Soos die Antichris, sal hy deur sy duiwelse slimheid met geluk bedrog pleeg (Dan. 8:25). Sodoende sal mense se sinne en oordeelsvermoë deur die god van hierdie wêreld verblind word (2 Kor. 4:4).

Ondersteunende rol van die valse profeet

Volgens Openbaring 13 sal die valse profeet die Antichris se staatmaker en regterhand in sy regering wees. Satan weet dat twee beter is as een. Die valse profeet sal die Antichris aanprys en ophemel, met die gevolg dat mense soveel makliker agter die Antichris sal aanloop. Massamedia soos die radio, televisie, die pers en internet sal tot hulle uiterste aangewend word omdat die valse profeet as die Antichris se hoofpropagandis alles in die stryd sal werp om mense te beïnvloed en te mislei. Hy sal alle breinkrag, kennis, hulpmiddele en onderwysstelsels, asook die vermaaklikheidswêreld, vir die diens van die Antichris mobiliseer.

Valse kerke, insluitende die ekumeniese Christendom, sal as ‘n belangrike wapen in sy hand gebruik word. Die valse profeet gaan aanvanklik dus nie godsdiens verbied nie, maar dit as ‘n handige hulpmiddel vir massamisleiding gebruik. Al wat nie verkondig sal mag word nie, is ‘n persoonlike verhouding met die Here Jesus.

Godsdienste wat mense nie na ‘n lewensveranderende ontmoeting met Jesus Christus lei nie, maar in plaas daarvan afgodediens beoefen, valse messiasse verkondig, politiek en menseregte bevorder, asook kerke en bewegings wat groot klem op tekens en wonderwerke lê, sal die valse profeet soos ‘n handskoen pas. Veral wonderwerke wat deur valse profete verrig word, sal grootliks toeneem en vir massamisleiding ingespan word.

U moet onthou dat Satan oor groot magte beskik en dat Hy God hiermee teëstaan. Die wonderwerke wat God deur Moses in Egipte gedoen het, is in baie gevalle deur die Egiptiese towenaars nageboots. Die duiwel gebruik ook dikwels valse profete met wonderwerkende kragte om mense te mislei. In Deuteronómium 13:1-3 lees ons die volgende hieroor:

“As ‘n profeet of een wat as ‘n dromer optree, by jou opstaan en jou ‘n teken of wonder aankondig, en die teken of wonder kom uit wat hy jou beloof het met die woorde: Laat ons agter ander gode aan loop – wat jy nie geken het nie – en hulle dien, dan moet jy nie luister na die woorde van dié profeet of na dié man wat as dromer optree nie; want die Here julle God beproef julle om te weet of julle werklik die Here julle God liefhet met julle hele hart en met julle hele siel.”

Geen wonderwerke mag die Woord van God vervang nie! Pas ook op vir die hedendaagse sogenaamde wonderwerke en ook wonderwerkkonferensies waar sintuiglik waarneembare dinge die botoon voer. By sekere byeenkomste verander mense se tandestopsels na bewering in goud, terwyl goudstof selfs uit die lug neerdaal en aan die aanwesiges se hande of hare kleef.

Satan gaan hom al hoe meer op wonderwerke toespits en elke beskikbare demoon of bose gees in sy koninkryk sal vir hierdie doel aangewend word. Omdat die Antichris in die verdrukking krediet vir hierdie wonderwerke en magspel sal kry, sal die hele wêreld verwonderd agter hom aanloop en sê: “Wie is aan die dier gelyk? Wie kan teen hom oorlog voer?” (Op. 13:4).

Nabootser en teëstander van die Heilige Gees

Die Antichris en die valse profeet sal beide van die gees en die mag van Satan deurdronge wees en dit vryelik manifesteer. Die valse profeet sal die werk van die Heilige Gees op die volgende tien terreine naboots en teëstaan:

·      Soos wat die Heilige Gees ons aan Jesus voorstel en ons leer om Hóm te aanbid, sal die valse profeet die Antichris aan die mensdom voorstel en hulle leer om hóm te aanbid.

·      Die Heilige Gees versamel en reinig ‘n bruid vir Christus, wat die enigste ware kerk is. Die valse profeet sal deur misleiding en afvalligheid ‘n geestelik ontugtige bruid vir die Antichris versamel, wat al die valse gelowe van die wêreld sal insluit.

·      Die Gees van God is die Gees van heiligheid wat ons van sonde oortuig. Die valse profeet het ‘n onrein gees waardeur mense verlei sal word om sonde te doen.

·      Die Heilige Gees verkondig die rein woorde van God aan ons sodat ons na Hóm toe getrek kan word met koorde van liefde. Uit die valse profeet se mond sal ‘n onrein gees kom om die nasies mee te verlei om met Satan ‘n verbond te sluit.

·      Die Heilige Gees is die Gees van waarheid wat ons in die hele waarheid lei. Die valse profeet sal mense mislei en bedrieg om hulle sodoende op ‘n dwaalspoor van leuens te plaas.

·      Die Gees skenk aan ons geloof in God en sy Seun. Die valse profeet sal mense mislei sodat hulle in Lucifer en die Antichris glo.

·      Die Heilige Gees vertroos ons, en bemoedig en versterk Christene om geregtigheid te doen. Die valse profeet sal mense verskrik, en ook aanhits en bemagtig om die ongeregtigheid te doen.

·      Die Heilige Gees skenk goddelikke gawes aan mense om die Here beter te kan dien. Die valse profeet sal demoniese magte aan mense skenk om wonderwerke te doen en ander te mislei.

·      Die Heilige Gees leer ons om God te aanbid en sodoende lewe te verkry. Die valse profeet sal mense dwing om die dier se beeld te aanbid en sodoende hulle eie verdoemenis te bewerk.

·      Die Heilige Gees verseël elkeen wat in Jesus glo as ‘n kind van God. Die valse profeet sal die mense mislei om hulleself met die merk van die dier te laat verseël.

Ideologiese breinspoeling deur die valse profeet

Die valse profeet sal die ideologiese en godsdienstige breinspoeling van die mensdom namens die Antichris onderneem. Hy sal óf uit die alliansie van valse wêreldgodsdienste kom, of in ‘n kort tydjie volle beheer oor hulle verkry. Die godsdienste van die wêreld sal dan ingespan word om al hulle volgelinge aan die regering van die Antichris dienstig te maak en ook die dier te aanbid. Openbaring 13:14-18 sê duidelik dat die valse profeet die wêreld sal mislei om die dier te aanbid én sy nommer op hulle regterhand en voorkop te ontvang. Die wêreld moet dus staatkundig, godsdienstig én ekonomies onder die vaandel van die Antichris verenig word.

Die denkwyse wat onderliggend aan die Antichris se wêreldryk is, is monisme, wat beteken: alles is een. Dié eenheidsideaal het twee perspektiewe, nl. die horisontale, menslike dimense en die vertikale, kosmiese dimensie:

'n Verenigde wêreld

Eerstens moet 'n verenigde wêreld geskep word deurdat daar op alle lewensterreine brûe gebou en grense uitgewis word. Sosiale eenheid moet geskep word met die oog op die totstandkoming van 'n geïntegreerde groep van wêreldburgers wat nie-seksisties, nie-rassig, multi-godsdienstig en multi-kultureel is. Polities moet daar ook 'n internasionaliseringsproses plaasvind wat na die vestiging van 'n wêreldregering sal lei. Die Ekumeniese Beweging moet hom vir die bereiking van godsdienseenheid in die wêreld beywer, terwyl ekonomiese eenheid ook nagestreef moet word. Hierdie boustene van die nuwe wêreldorde word as noodsaaklik vir die bereiking van harmonie en vrede beskou, asook vir die realisering van die lank verwagte Utopia op aarde.

Die Antichris het 'n eenheidsideologie en hervormings van hierdie aard nodig om as 'n vredevors, politieke wêreldleier, wêreldmessias en die hoof van 'n wêreldekonomie op die toneel te verskyn. Hoe meer nasionalistiese en godsdienstige verdeeldhede daar is, hoe geringer is sy kans om 'n internasionale bestel onder sy leiding te vestig. Die Nuwe Era Beweging, die nuwe wêreldorde en die Ekumeniese Beweging is egter kliphard besig om 'n denkklimaat van globalisme en internasionale aanvaarbaarheid vir hom te skep. Hulle sal dit in ‘n toenemende mate doen nadat die valse profeet op die toneel verskyn het.

Kosmiese eenheid

Die tweede perspektief van monisme is dié van kosmiese eenheid. Daar moet met die geesteswêreld in die kosmos kontak gemaak en van kosmiese energie vir die verdere ontwikkeling van die mens na hoër vlakke van goddelikheid gebruik gemaak word. Mense moet geleer word om met geestelike gidse en meesters van wysheid in die kosmiese sfere in verbinding te tree, sodat die hoër wesens elke persoon kan help om sy eie potensiaal te ontwikkel en op die evolusieleer na die vlak van homo universalis (die universele mens), ook genoem homo novus (die nuwe mens), te vorder. Die hele menslike familie moet ook kollektief gehelp word om die oorgang na die bedeling van Akwarius te maak. Benewens spiritisme en ander tegnieke, word meditasie as een van die belangrikste metodes gepropageer om 'n alternatiewe bewussynstoestand te ontwikkel en buitesintuiglik met die hoër kosmiese wêreld een te word.

Die valse pofeet sal baie hoog in die hiërargie van kosmiese meesters van wysheid wees. Hy sal die tweede plek ná die Antichris beklee en in staat wees om skouspelagtige tekens en wonderwerke te doen. Hy sal selfs vuur uit die hemel kan laat neerdaal, en volgens Openbaring 13:14 sal die bewoners van die aarde inderdaad hierdeur mislei word om die dier na te volg en te aanbid.

Die valse profeet sal die ideologie van “alles is een” tot in sy uiterste konsekwensies toepas. Dit beteken dat alle gelowe ook een is, dat daar net een Messias vir die hele wêreld is, nl. die Antichris, en dat daar geen teenpool van ‘n duiwel en ‘n hel is nie. Lucifer gaan dus as ‘n engel van die lig in die plek van God gestel en aanbid word. Die enigste negatiwiteit in dié ideologie is diegene wat nie die ongekwalifiseerde eenheidsgedagte wil aanvaar en implementeer nie. Dit sal hoofsaaklik die evangeliese Christene wees.

Dit is duidelik dat 'n Christelike lewens- en wêreldbeskouing lynreg met die Antichris se monistiese filosofie in botsing is. Die Bybel leer ons nie monisme nie, maar dualisme – alles is twee. Daar is twee groot en onverenigbare werklikhede waarvoor die Christen te staan kom, nl. die koninkryk van God en die koninkryk van die Satan. Hulle is totaal gepolariseerd en onversoenbaar:

Koninkryk van God

Koninkryk van Satan

Lig

Duisternis

Hemel

Hel

Waarheid

Leuen

Ware godsdiens

Valse godsdienste

Smal weg

Breë weg

God

Satan

Christus

Antichris

Heilige Gees

Valse profeet

Redding

Verlorenheid

Die denkwyses, of geestelike en ideologiese oriëntasie, van hierdie twee koninkryke kan só van mekaar onderskei word:


Die Ryk van Christus

Die Ryk van die Antichris

Antitetiese [teenstellende] denke waarin onderskeidingsvermoë beoefen moet word om teenoorgestelde waardes te bepaal.

Sintetiese [integrerende] denke waarin verskille geïgnoreer en alle dinge in 'n groter geheel saamgevoeg word.

Divergensie of uiteenloping na 'n punt van ewige skeiding tussen lig en duisternis.

Konvergensie of samevloeiing totdat alle dinge in die wêreld verenig is.

Die kosmiese sfeer van demone is verbode terrein. Geen eksperimentering met okkultiese magte en buitesintuiglike waarneming is toelaatbaar nie.

Kosmiese eenheid waarin die grens na die bonatuurlike, kosmiese wêreld vir groter kragte en 'n nuwe selfontdekking oorgesteek moet word.

Monoteïsme – God is bokant die mens en sy skeppingswerke verhewe. Hy werk in die mens maar moet nogtans deur die mens genader word in gebed. Hy is ‘n transendente God.

Panteïsme – God is in alles aanwesig, ook in die diere en die natuur. Alle mense is inherent gode. Hulle moet net die god binne-in hulle ontdek en ontwikkel om soos gode te kan leef.

Die mens is 'n unieke skepping van God. Hy staan teenoor die natuurlike skepping en moet dit onderwerp en daaroor heers.

Die mens is deel van die natuurlike skepping en die diereryk, en moet in 'n evolusieproses na hoër lewensvorme ontwikkel.

Die mens het net een lewensiklus op aarde. Dit is vir hom bestem om een maal te sterwe, en daarna kom die oordeel.

Die mens veredel homself in verskeie lewensiklusse. Hy kom deur reïnkarnasie dus meermale terug aarde toe.

Die mensdom moet besef dat hy geestelik in twee kampe verdeel is, nl. die kinders van God en die kinders van Satan. Diegene wat in die duisternis van sonde en valse godsdienste vasgevang is, word genooi om oor te kom na die lig.

Die eenheid van die menslike familie moet ook godsdienstig manifesteer. Alle gelowe moet aanvaar dat hulle dieselfde God aanbid en dus almal gelykwaardig is. Die een geloof moet nie as beter as die ander beskou word nie.

Omdat daar godsdienstig twee opponerende ryke is, gaan elkeen 'n Messias na die aarde stuur – die ware Christus en die Antichris. 'n Duidelike keuse moet tussen hierdie twee gemaak word.

Omdat alle gelowe ten diepste dieselfde oorsprong het, wag hulle ook vir dieselfde kosmiese Messias wat hulle ná sy koms sigbaar sal verenig. In voorbereiding hierop moet alle gelowe nou hande vat!

Die mens is innerlik bedorwe en verlore as gevolg van die sondeval. As hy nie weergebore word nie, is sy bestemming die hel.

Die mens is inherent goed. Daar is ook niks slegs in die heelal nie, en daar is nie 'n duiwel of 'n hel nie. Almal moet mekaar aanvaar en in vrede leef.

Daar kan in gebed met Jesus Christus kontak gemaak word by sy genadetroon, en sy vrede van sondevergifnis ervaar word wat alle verstand te bowe gaan. Hy moet in jou lewe ingenooi word.

Deur 'n selfinkering, oopstelling vir mistiese kragte en 'n meditatiewe afdaling na jou dieper self kan jy met die Christus in jou kontak maak en sy vrede ervaar. Die oplossing is reeds binne-in jou.

Gebed is onvervangbaar. Daar is nie so iets soos Christelike meditasie nie.

Transendentale Meditasie moet as model vir alle vorms van meditasie gebruik word.

Wanneer Christene kragte saamsnoer en saambid oor 'n saak, werk die Heilige Gees kragtig om mense van sonde te oortuig en hulle siele te red.

Wanneer groot groepe mense saam mediteer, kan die mensdom se omstandighede positief deur 'n invloei van kosmiese energie verander word.

Versoening tussen mens en God geskied by die kruis op grond van die soenverdienste van Jesus. Versoening tussen mense geskied op grond van samewerking, maar met die sinvolle instandhouding van kulturele, geografiese en ander grense.

Versoening tussen mense, ideologieë en gelowe geskied deur die uitwissing van grense, kompromie, eenwording en samegroeiing. Die verskillende partye moet nie hulle eie norme en groepsbelange verabsoluteer en handhaaf nie, maar vermeng raak.

Toepassing van hierdie ideologie

Daar moet goed begryp word dat die monistiese ideologie van “alles is een” ná die wegraping en die verskyning van die Antichris op alle vlakke van die samelewing gepropageer en ook afgedwing sal word. Dit sal as die enigste grondslag vir moreel korrekte waardes en ‘n lewenshouding van kompromie deur middel van sosiale, kulturele en godsdienstige vermenging en eenwording onder alle nasies op aarde beskou word. Daar sal geen ruimte vir eksklusiewe groepsregte geskep word nie – allermins ook nie vir die hoogs eksklusiewe Christelike godsdiens nie.

Uit die staanspoor sal diegene wat ‘n besluit téén die Antichris en vír Jesus Christus geneem het, hulleself van die ontluikende neo-Babiloniese wêreldsamelewing, sy kultuur, ideologie, waardes en mistiese godsdienspraktyke moet distansieer. Dit moet egter nie vir hulle om selfbehoud alleen gaan nie. Hulle moet dit as hulle taak aanvaar om die teenstellende Bybelse beginsels en waardes onder die verwarde en misleide slagoffers van die Antichris, die valse profeet en hulle nuwe wêreldorde te verkondig. Al is die risiko’s groot, is daar geen ander eerbare weg om te volg nie.

Menselewens sal soos nooit tevore nie op die spel wees, en hulle moet dringend teen geestelike misleiding, verbondsluiting met die duiwel en die ewige verderf daarna gewaarsku word. Satan probeer eers om mense se sinne deur misleiding te verblind (2 Kor. 4:4). Daarna gebruik hy hulle om sy vuil werk te doen deur miljoene ander te mislei. Hulle enigste loon hiervoor is die ewige verderf.

Die einde van die pad

Nadat die valse profeet miljoene mense deur geestelike en ideologiese misleiding aan die Antichris dienstig gemaak het, sal diegene wat hardkoppig weier om die knie voor die eindtydse Baäl te buig, summier om die lewe gebring word. Die valse godsdienste was nog altyd hatig en vyandig op die Christendom, en in die groot verdrukking sal hulle die mag én die reg kry om onder die leiding van die valse profeet volle uiting aan hulle haatveldtog teen die Christendom te gee.

Die Antichris sal saam met die valse profeet alle geestelike opposisie uit die weg ruim. Openbaring 13:7 sê: “Dit is ook aan hom gegee om oorlog te voer teen die heiliges en hulle te oorwin.” Hierna sal onreine geeste wat tekens doen, na die konings van die aarde uitgestuur word om hulle vir ‘n oorlog teen die komende Christus in Israel, en spesifiek in die stad Jerusalem, te mobiliseer. Dit sal die sataniese driemanskap se laaste daad van massamisleiding wees:

“En ek het uit die bek van die draak en uit die bek van die dier en uit die mond van die valse profeet drie onreine geeste soos paddas sien kom. Want dit is geeste van duiwels wat tekens doen, wat uitgaan na die konings van die aarde en die hele wêreld, om hulle te versamel vir die oorlog van daardie groot dag van die almagtige God… En hulle het hul versamel op die plak wat in Hebreeus genoem word Armagéddon" (Op. 16:13-16).

Wanneer Jesus tydens die hoogtepunt van die slag van Armagéddon kom, sal daar geen gesprek met Satan se regeerders gevoer word nie. Hulle sal lewendig gevang en onmiddellik in die hel gewerp word. Vir hulle ideologies en geestelik misleide wêreldmag sal dit ook ‘n baie slegte dag wees:

“Hulle sal teen die Lam oorlog voer, en die Lam sal hulle oorwin – want Hy is die Here van die here en die Koning van die konings” (Op. 17:14).

“En die dier is gevange geneem, en saam met hom die valse profeet wat die tekens in sy teenwoordigheid gedoen het, waarmee hy húlle verlei het wat die merk van die dier ontvang en sy beeld aanbid het. Lewend is die twee gewerp in die vuurpoel wat met swawel brand. En die ander is gedood met die swaard wat uit die mond gaan van Hom wat op die perd sit; en al die voëls is versadig van hulle vlees” (Op. 19:21).

Die einde van die pad van sonde en rebellie teen God is die dood. God het egter geen behae in die dood van die sondaar nie, daarom moet hy teen sy dwaasheid gewaarsku word (Eseg. 33:11).