12. Eienskappe en Karakter van die Antichris

(Openbaring 13)

Daar is verskeie teenstellings in die boek Openbaring, voortvloeiend uit die groot stryd tussen die koninkryk van God en die koninkryk van Satan. Uit hierdie teenstellings vloei daar ook baie spanning en wedywering voort. Daar is bv. die groot teenstelling tussen God en die Satan, en dit lei daartoe dat Satan in die plek van God oor die heelal wil regeer.

Die teenstelling tussen Christus en die Antichris vorm die grondslag van ‘n groot geestelike stryd wat in die huidige kerkbedeling ervaar word. In die komende verdrukking gaan hierdie stryd ook dramatiese fisiese manifestasies aanneem. Die Antichris gaan as ‘n persoon geopenbaar word wat die hoof van ‘n antichristelike nuwe wêreldorde sal wees. Tydens die ware Christus se wederkoms sal die Antichris verdoem en sy wêreldorde vernietig word. In die plek daarvan sal Christus se wêreldregering gevestig word.

Omdat dit een van die strategieë van die Antichris is om in Christus se plek as die Messias van die hele wêreld aanvaar te word, gaan hy homself op ‘n baie misleidende wyse as ‘n vredevors openbaar en daardeur te kenne gee dat hy die beloofde Messias is waarvoor almal gewag het. Hy sal die messiaanse titels van alle gelowe op homself toepas ten einde die beeld van universele messias te skep. Dit is nodig dat mens ten alle tye ‘n duidelike onderskeid tussen Christus en die Antichris kan tref. Mense wat dit nie kan doen nie, loop ‘n besliste gevaar om die valse christus as die ware Christus te aanvaar en te aanbid. Die volgende is ‘n lys van teenstellings tussen Jesus Christus en die Antichris:


CHRISTUS

DIE ANTICHRIS

Christus daal uit die hemel neer. Hy het self gesê: “Want Ek het uit die hemel neergedaal, nie om my wil te doen nie, maar die wil van Hom wat My gestuur het” (Joh. 6:38). Hy is die vleesgeworde Woord wat in die begin by God was (Joh. 1:1), en die opgaande lig uit die hoogte wat ons besoek het (Luk. 1:78).

Die Antichris kom uit die afgrond op. As ‘n menslike wese kom hy uit die see van die nasies voort (Op. 13:1), maar hy sal van ‘n duiwelse gees besete wees wat uit die afgrond opkom, die plek van waar demone ook kom (Op. 11:7 en 17:8). Sy troon en magsposisie word deur Satan aan hom verleen (Op. 13:2)

Christus is die Seun van God. “En Simon Petrus antwoord en sê: U is die Christus, die Seun van die lewende God” (Matt. 16:16).

Die Antichris is die seun van die verderf. Paulus het gesê: “[Hy is] die teëstander en seun van die verderf (2 Thess. 2:3-4).

Christus is sondeloos. “Ons het ‘n hoëpriester [Jesus Christus]… wat in alle opsigte versoek is net soos ons, maar sonder sonde” (Heb. 4:15). Hy het gekom om mense van hulle sonde te verlos.

Die Antichris is die mens van sonde. “Eers moet die afval kom en die mens van sonde geopenbaar word” (2 Thess. 2:3-10). Hy sal ‘n sondekultuur vestig waarin die werke van die duisternis floreer.

Christus het in die Naam van sy Vader gekom. Ten spyte hiervan het Israel Hom nie aanvaar nie: “Ek het gekom in die Naam van my Vader, en julle neem My nie aan nie” (Joh. 5:43).

Die Antichris sal in sy eie naam kom. Jesus het vir Israel gesê: “…julle neem My nie aan nie, [maar] as ‘n ander een in sy eie naam kom, hóm sal julle aanneem” (Joh. 5:43).

Christus het gekom om die Vader te verheerlik. Hy het die Vader altyd geëer. In sy hoëpriesterlike gebed sê Hy vir die Vader: “Ek het U verheerlik op die aarde. Die werk wat U My gegee het om te doen, het Ek volbring” (Joh. 17:4).

Die Antichris sal homself verheerlik en laster teen God. “Hy sal homself verhef… En hy het sy mond oopgemaak om te laster teen God, om sy Naam… en die wat in die hemel woon, te laster” (2 Thess. 2:4; Op. 13:6).

Christus is een met die Vader en die Heilige Gees en het gekom om die Vader te openbaar. “Want daar is drie wat getuig in die hemel: die Vader, die Woord en die Heilige Gees, en hierdie drie is een (1 Joh. 5:7). Jesus het gesê: “Hy wat My gesien het, het die Vader gesien” (Joh. 14:9). Die Drie-enige God woon in Christene se harte (Joh. 14:17, 23).

Die Antichris sal homself met die draak en die valse profeet in ‘n driemanskap verbind en Satan verpersoonlik. “…en die draak het die dier sy krag gegee en sy troon en groot mag… En ‘n ander dier [die valse profeet]… maak dat die aarde en die wat daarop woon, die eerste dier [die Antichris] aanbid” (Op. 13:2, 11-12).

Christus is die Verlosser van die wêreld, en het gekom om ons bande te verbreek en ons vry te maak. Johannes sê: “Ons het aanskou en ons getuig dat die Vader die Seun as Verlosser van die wêreld gestuur het” (1 Joh. 4:14). Hy kan die bande van Satan losmaak. “As die Seun julle dan vrygemaak het, sal julle waarlik vry wees” (Joh. 8:36).

Die Antichris sal van die mensdom politieke, godsdienstige en ekonomiese slawe van sy ryk van die duisternis maak. “…en aan hom is mag gegee oor elke stam en taal en nasie. En al die bewoners van die aarde sal hom aanbid… en niemand kan koop of verkoop sonder sy merk of die getal van sy naam nie” (Op. 13:7-8, 17).

Christus het as ‘n dienskneg na die aarde gekom. Hy het Homself ontledig en die gestalte van ‘n dienskneg aangeneem (Fil. 1:7). Hy het “nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as ‘n losprys vir baie” (Mark. 10:45).

Die Antichris sal groot en verhewe wees in sy eie oë. “En dié koning sal doen net wat hy wil en homself verhef en hom groot hou bo enige god” (Dan. 11:36). Hy sal ook “voorgee dat hy God is” (2 Thess. 2:4).

Christus het gekom om sondaars te red tot die ewige lewe. “Want die Seun van die mens het gekom om te soek en te red wat verlore was” (Luk. 19:10). Dié wat in Hom glo “het die ewige lewe en kom nie in die oordeel nie, maar het oorgegaan uit die dood in die lewe” (Joh. 5:24).

Die Antichris sal kom om mense te verdelg en te verstrooi. Sy vader, die draak, is ‘n mensemoordenaar van die begin af (Joh. 8:44), daarom sal die Antichris in die groot verdrukking “met groot woede uittrek om baie mense te verdelg en met die banvloek te tref” (Dan. 11:44).

Christus het gekom om God se geregtigheid op aarde te laat geskied. Paulus sê: “Ek het alles prysgegee en as drek beskou, om Christus as wins te verkry en in Hom gevind te word, nie met my geregtigheid wat uit die wet is nie, maar met dié wat deur die geloof in Christus is” (Fil. 3:8-9).

Die Antichris sal sonde en ongeregtigheid laat hoogty vier op aarde. Want “eers moet die afval kom en die mens van sonde geopenbaar word, die seun van die verderf” (2 Thess. 2:3). Hy is “die ongeregtige… wie se koms is volgens die werking van Satan” (2 Thess. 2:8-9).

Christus het die wet kom vervul. Hy het gesê: “Moenie dink dat Ek gekom het om die wet of die profete te ontbind nie. Ek het nie gekom om te ontbind nie, maar om te vervul” (Matt. 5:17). Deur sy liefde kan ons die wet vervul (Rom. 13:8-9).

Die Antichris sal tye en wet verander. Hy sal God en sy wette minag. “En hy sal woorde spreek teen die Allerhoogste en die heiliges… en hy sal probeer om tye en wet te verander, en hulle sal in sy hand oorgegee word” (Dan. 7:25).

Christus bring vrede in mense se harte, maar sy vrede en sy evangelie bring konflik met die ongeredde wêreld mee. “Vrede laat Ek vir julle na, my vrede gee Ek aan julle… In die wêreld sal julle verdrukking hê; maar hou goeie moed, Ek het die wêreld oorwin” (Joh. 14:27 en 16:33).

Die Antichris sal ‘n valse vrede en eenheid skep wat skielik in duie sal stort en op ‘n groot verdrukking uitloop. “Want wanneer hulle sê: Vrede en veiligheid – dan oorval ‘n skielike verderf hulle soos die barensnood ‘n swanger vrou, en hulle sal sekerlik nie ontvlug nie” (1 Thess. 5:3).

Christus het gekom om Satan te ontmasker en sy werke te verbreek. “Vir hierdie doel het die Seun van God verskyn, om die werke van die duiwel te verbreek“ (1 Joh. 3:8). “Hy [het] die owerhede en magte uitgeklee en hulle in die openbaar tentoongestel en daardeur oor hulle getriomfeer” (Kol. 2:15). In Hom het ons die oorwinning (2 Kor. 2:14).

Die Antichris sal die god van die vestings (Satan) vereer met alles wat hy het. “…die god van die vestings [sal hy] vereer, en die god wat sy vaders nie geken het nie, sal hy met goud en silwer en edelgesteente en kosbaarhede vereer” (Dan. 11:38). Hy sal ook saam met die draak aanbid word deur ‘n misleide wêreld (Op. 13:3-4).

Christus neem sterk standpunt teen hebsug en aardse rykdom in. Hy sê: “Pas op en wees op julle hoede vir die hebsug, want iemand se lewe bestaan nie uit die oorvloed van sy besittings nie” (Luk. 12:15). Hemelse skatte moet vergader word in plaas van aardse skatte wat vergaan (Matt. 6:19-21).

Die Antichris sal groot rykdomme vergader en omkoopgeskenke uitdeel. “…diegene wat hy erken, sal hy baie eer en hulle oor baie laat heers en grond as beloning uitdeel… En hy sal mag hê oor die skatte van goud en silwer en oor al die kosbaarhede” (Dan. 11:39, 43).

Christus het die waarheid oor God, Satan, sonde, redding, die hemel en die hel aan die mensdom bekend gemaak. Jesus het gesê: “Ek is die weg en die waarheid en die lewe; niemand kom na die Vader behalwe deur My nie” (Joh. 14:6). Die dissipels het erken: “Meester, ons weet dat U waaragtig is en die weg van God in waarheid leer” (Matt. 22:16). Die waarheid van Jesus Christus het 'n vrymakende krag (Joh. 8:32, 36).

Die Antichris sal kom om die mensdom geestelik te mislei en in leuens te laat glo wat tot hulle ondergang sal lei. Sy koms sal wees “volgens die werking van die Satan met allerhande kragtige dade en tekens en wonders van die leuen en met allerhande verleiding van ongeregtigheid in die wat verlore gaan, omdat hulle die liefde tot die waarheid nie aangeneem het om gered te word nie” (2 Thess. 2:9-10).

Christus verbind Homself net aan die ware kerk wat Hom ken en sy Naam bely. “En Ek sê vir julle: Elkeen wat My sal bely voor die mense, hom sal die Seun van die mens ook bely voor die engele van God” (Luk. 12:8). “Ek is die goeie herder, en Ek ken my eie en word deur my eie geken” (Joh. 10:14). Paulus sê aan die gemeente: “Ek het julle aan een man verbind, om julle as ‘n reine maagd aan Christus voor te stel (2 Kor. 11:2).

Die Antichris verbind homself aan al die valse godsdienste. Johannes verwys na die valse godsdienste as ‘n ontugtige vrou: “En ek het ‘n vrou sien sit op ‘n skarlakenrooi dier, vol godslasterlike name… en op haar voorhoof was ‘n naam geskrywe: Verborgenheid, die groot Babilon, die moeder van die hoere en van die gruwels van die aarde” (Op. 17:3-5). Sy sal die inwoners van die aarde mislei om die Antichris te vereer en te aanbid.

Christus se bruidsgemeente sal vir ewig by Hom wees. Met die eerste opstanding sal die bruidsgemeente weggevoer word, Christus tegemoet in die lug, “en so sal ons altyd by die Here wees” (1 Thess. 4:17). “Salig en heilig is hy wat deel het aan die eerste opstanding; oor hulle het die tweede dood geen mag nie, maar hulle sal priesters van God en van Christus wees en saam met Hom regeer…” (Op. 20:6). “As ons verdra [en nou saam met Hom ly], sal ons met Hom regeer” (2 Tim. 2:12; Rom. 8:17).

Die Antichris se bruid, die valse wêreldkerk, sal ná 3½ jaar vernietig word. Die Antichris se politieke bondgenote sal hom as God aanbid nadat die valse wêreldgodsdienste se rol uitgedien is: “En die tien horings wat jy op die dier gesien het, hulle sal die hoer haat en haar verlate maak en naak, en haar vlees eet en haar met vuur verbrand” (Op. 17:16). Die Antichris se bruid sal net 3½ jaar lank aan sy sy wees voordat hy homself tot God verklaar en haar haar posisie ontsê.

Christus doen sy oortuigingswerk deur die Heilige Gees. Die Heilige Gees oortuig die wêreld van sonde en van geregtigheid en van oordeel (Joh. 16:8). Jesus het ook gesê: “Die Gees van die waarheid [sal] julle in die hele waarheid lei… en die toekomstige dinge aan julle verkondig. Hy sal My verheerlik, omdat Hy dit sal neem uit wat aan My behoort, en aan julle verkondig” (Joh. 16:13-14).

Die Antichris oortuig mense d.m.v. ‘n duiwelse gees van dwaling. “…elke gees wat nie bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het nie, is nie uit God nie; en dit is die gees van die Antichris waarvan julle gehoor het dat hy kom… Hy wat nie uit God is nie, luister nie na ons nie. Hieruit ken ons die Gees van die waarheid en die gees van die dwaling” (1 Joh. 4:3, 6).

Christus se koninkryk sal vir ewig duur. “En die sewende engel het geblaas, en daar was groot stemme in die hemel wat sê: Die koninkryke van die wêreld het die eiendom van onse Here geword en van sy Christus, en Hy sal as Koning heers tot in alle ewigheid” (Op. 11:15).

Die Antichris se ryk sal van korte duur wees. Johannes sê dat wanneer die dier kom, “moet hy ‘n kort tydjie bly…En die tien horings wat jy gesien het, is tien konings wat nog geen koningskap ontvang het nie, maar hulle ontvang mag soos konings een uur lank saam met die dier” (Op. 17:10, 12).

Christus is die oorwinnaar wat oor die Antichris en sy magte sal triomfeer. “En ek het die dier [die Antichris] en die konings van die aarde en hulle leërs versameld gesien, om oorlog te voer teen Hom wat op die perd sit [Christus], en teen sy leër. En die dier is gevange geneem, en saam met hom die valse profeet… Lewend is die twee gewerp in die vuurpoel wat met swawel brand. En die ander is gedood met die swaard wat uit die mond gaan van Hom wat op die perd sit” (Op. 19:19-21).

Die Antichris sal vir ewig verdoem word wanneer Jesus kom. Paulus verwys na die rampspoedige einde van die Antichris nie baie lank ná sy openbaring nie. Hy sê dat die teëhouer eers uit die weg geruim word, dan sal die ongeregtige geopenbaar word, hy wat die Here met die asem van sy mond sal verdelg en deur die verskyning van sy wederkoms tot niet sal maak (2 Thess. 2:8). Daniël sê: “…hy sal aan sy einde kom, en daar sal vir hom geen helper wees nie” (Dan. 11:45).

Christus se volgelinge beërf ‘n ewige en onwankelbare koninkryk. “Die God van die hemel [sal] ‘n koninkryk verwek wat in ewigheid nie vernietig sal word nie” (Dan. 2:44). “So sal ryklik aan julle verleen word die ingang in die ewige koninkryk van onse Here en Saligmaker, Jesus Christus" (2 Pet. 1:11). Ons sal met Hom regeer (Op. 5:9-10).

Die Antichris se volgelinge sal sy skrikwekkende lot in die hel met hom deel. “En die rook van hulle pyniging gaan op tot in alle ewigheid, en hulle het dag en nag geen rus nie – hulle wat die dier en sy beeld aanbid, en elkeen wat die merk van sy naam ontvang” (Op. 14:11). Ewige verskrikking wag vir al die vyande van Jesus Christus.

Karakter van die Antichris

In Openbaring is daar verskeie aanduidings van die bose en godslasterlike karakter van die Antichris. Om die volle prentjie hiervan te verkry, moet dit wat in Openbaring staan, saam met ander uitsprake in die Bybel in oënskou geneem word. Paulus noem 'n aantal sleutelaspekte van die Antichris se korrupte en immorele karakter:

“Laat niemand julle op enige manier mislei nie, want eers moet die afval kom en die mens van sonde geopenbaar word, die seun van die verderf, die teëstander wat hom verhef bo al wat God genoem word... Want die verborgenheid van die ongeregtigheid is al aan die werk, net totdat hy wat nou teëhou uit die weg geruim is; en dan sal die ongeregtige geopenbaar word... hy wie se koms is volgens die werking van Satan met allerhande kragtige dade en tekens en wonders van die leuen en met allerhande verleiding van ongeregtigheid in die wat verlore gaan” (2 Thess. 2:3-4, 8-10; klem bygevoeg).

Uit hierdie en ander gedeeltes is 'n aantal sake baie duidelik:

·      Eers tree daar 'n tyd van grootskaalse afvalligheid op aarde in, waarin 'n gunstige klimaat vir die openbaring van die mens van sonde geskep word. Mense sal boos en vol van hulleself word, en meer liefhebbers van genot wees as liefhebbers van God (2 Tim. 3:1-5). Die Bybel, die Christelike geloof en Christelike onderwys, asook God se wette en morele waardes, sal wêreldwyd verwerp word. Paulus bevestig in 1 Timotheus 4:1 die feit dat verleidende geeste en leringe van duiwels vir hierdie afvalligheid verantwoordelik sal wees.

·      Hierna word die teëhouer (die ware kerk van Christus) uit die weg geruim, en totale geestelike duisternis tree onmiddellik in.

·      Dan word die ongeregtige (die Antichris) geopenbaar. Die woord ongeregtige beteken die anargis of die een wat sonder enige wette is.

·      Hy sal met lis en deur politieke bedrog 'n leierskapsposisie verkry, en daarvandaan d.m.v. slim diplomasie vinnige opgang na sy mikpunt van wêreldleierskap maak (vgl. Dan. 9:27).

·      “Hy sal probeer om tye en wet te verander” (Dan. 7:25). Hy sal alle tradisies en wette verbreek en verander. Moontlik sal hy huwelike afskaf en selfs die dae van die week verander.

·      Hy sal God se orde van selfbeskikkende nasies afskaf deur die grense tussen hulle te verwyder en 'n Babiloniese samelewing van wêreldburgers te skep (Jes. 10:13; Op. 13:3).

·      Hy is die mens van sonde. Dit beteken iemand wat alle wette oortree – in die eerste plek God se wette en verordeninge, maar ook alle mensgemaakte wette.

·      Hy is ook die seun van die verderf. Hierdeur word sy verderflike en besoedelde karakter beskryf wat deur sadisme, leuens, skelmstreke en rebellie gekenmerk sal word.

·      Die teëstander. Hy staan God teë en wil in sy plek aanbid word; daarom kom hy ook as die Antichris om in Christus se plek as Messias aanvaar te word.

·      Hy is 'n selfverklaarde God. Nadat hy 3½ jaar lank as valse wêreldmessias vereer is, sal hy tot die uiterste daad van rebellie teenoor God oorgaan deur homself tot God te verklaar.

·      Hoogmoed en selfverheffing sal die aanleidende gesindheid tot sy selfvergoddeliking wees.

·      Hy sal 'n lasteraar van die ware God en van die heiliges wees (Op. 13:5-6; Dan. 7:25). Hoewel hy vir 3½ jaar met sy subtiele bedrog deur die Jode as Messias aanvaar sal word, sal hy in sy hart die grootse Jodehater van alle tye wees. Jodehaat sal in die laaste 3½ jaar wêreldwyd aangeblaas word.

·      Hy sal by uitstek 'n beoefenaar van sataniese magte wees. Hy sal kragtige tekens en wonders deur middel van sy okkultiese magte doen, en daardeur mense mislei. Hoewel hy in werklikheid 'n duiwelse towenaar sal wees, sal hy die reputasie verwerf as die mees gesalfde beoefenaar van goddelike magte op aarde.

·      As 'n professionele misleier wat deur Satan [die engel van die lig] vir hierdie taak toegerus is, sal hy met geluk bedrog pleeg. "Dié wat goddeloos handel teen die verbond sal hy met vleiery afvallig maak" (Dan. 11:32).

·      Hy sal omkoopgeskenke aan sy vriende en gunsgenote gee om hulle lojaliteit te verseker. Hulle wat hom aanvaar en met sy duistere komplotte saamwerk, sal hoë poste en grond kry: "Diegene wat hy erken, sal hy baie eer en hulle oor baie laat heers en grond as beloning uitdeel" (Dan. 11:39).

·      Ten diepste sal hy 'n geweldenaar en ‘n mensemoordenaar wees, wat by tye totaal deur woedebuie oorheers sal word as daar enige opposisie teen sy wêreldregering ontstaan: "Gerugte uit die ooste en uit die noorde sal hom verskrik; daarom sal hy met groot woede uittrek om baie mense te verdelg en met die banvloek te tref" (Dan. 11:44).

·      Hy sal 'n psigopaat met 'n gesplete persoonlikheid wees – inderdaad 'n man met baie gesigte, soos wat hy ook ‘n dier met baie koppe is. Soms sal hy as verleier en misleier so vriendelik en sjarmant wees dat niemand enigiets slegs in hom sal kan sien nie. Dan weer sal die donker kant van sy karakter die oorhand kry en hom ongelooflike wreedhede laat pleeg. In die eerste helfte van die verdrukking sal die onskuldige [engel van die lig] gedeelte van sy persoonlikheid dominant wees, en in die tweede helfte die donker, woeste deel daarvan. As gevolg van sy normloosheid sal hy totaal onvoorspelbaar wees.

Voortvloeiend uit die Antichris se karaktertrek as 'n geweldenaar en die mens van sonde, sal 'n geweldskultuur en 'n hoogs permissiewe sondekultuur oor die hele wêreld uitbrei:

“Maar weet dit, dat daar in die laaste dae swaar tye sal kom. Want die mense sal liefhebbers van hulleself wees, geldgieriges, grootpraters, trotsaards, lasteraars, ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar, onheilig, sonder natuurlike liefde, onversoenlik, kwaadsprekers, bandeloos, wreed, sonder liefde vir die goeie, verraaiers, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God" (2 Tim. 3:1-4).

Dit is 'n geslag mense met hierdie karaktertrekke wat niks van die Here en sy geregtigheid wil weet nie, wat die Antichris met ope arms sal aanvaar wanneer hy ná die wegraping geopenbaar sal word en homself as hulle leier aanbied.